Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №3 (18) март 2015г.

 На обложке изображена Днепровская гидроэлектростанция. Именно 15 марта 1927 года на живописном берегу Днепра был установлен красный флаг с надписью «Днепрострой начат». Это знаменовало начало строительства Днепровской гидроэлектростанции. Автором проекта и главным инженером стал Иван Александров, а возглавил строительство Александр Винтер. Станция находится в городе Запорожье и является старейшей среди каскада электростанций на реке Днепр. На основе Днепрогэс в Запорожье был создан металлургический, химический и машиностроительный промышленный комплекс. 

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические наукиЛобойко Г. В. Експертиза якості та безпечності тональних кремів за мікробіологічними показниками

Лучко Е. Н. Агрессивность и эмпатия у коренных жителей украинского мегаполиса и мигрантов

Шейко В. І. , Маруненко І. М. Vilosenum influence on the perfomance of the and system immune system neurodynamic functions for the people with the myopia

4. Геологические науки
5. Технические наукиКолесникова М. Б. , Дьяков О. Г. , Андрєєва С. С. ЯМР дослідження вологоутримуючих властивостей крохмалів фізичної модифікації

Леонтьєва Н. Р. Порівняльний аналіз програмних продуктів для обчислення енергетичного спектра електрона у складній циліндричній нанотрубці

Помаз Т. С. Інформаційні системи управління і розподілу електроенергії на судноремонтному заводі

Попов С. О. , Попрожук О. О. Проектноорієнтована діяльність в галузі промислових ремонтів і модернізації обладнання

Протасов С. Ю. Побудова динамічних макромоделей ділянок довгих ліній із мікропроводу

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические науки
8. Экономические наукиБачинська М. В. , С’єдіна Г. П. Фактори міграційного притягування в контексті соціокульторологічного розвитку регіону

Бондаревська К. В. , Товмашенко Т. О. Стимулювання персоналу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

Бондаренко А. М. Організація та нормативно-правове забезпечення обліку готівкових коштів на сільськогосподарських підприємствах

Боровик П. М. , Гузар Б. С. , Приблуда М. С. Недоліки оновленого механізму справляння податку на прибуток підприємств

Бурдейна Л. В. Теоретичні основи аналізу забезпечення та ефективного використання виробничих запасів на підприємствах

Вешневская А. В. Мониторинг реализации технологий социального инвестирования на территории города

Вудвуд В. В. , Скоробогач Д. Д. Сучаcний стан та тенденції розвитку харчової промисловості Карпатського регіону

Гавриличенко Є. В. Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів

Гинда О. М. Статистичний аналіз інтенсивності розвитку людського потенціалу регіонів України

Голик М. М. Особливості реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні

Григораш Т. Ф. , Козлова В. І. , Бесценна Ю. О. Проблеми фінансування малого бізнесу в Україні

Жупаненко А. В. Фактори впливу на розвиток неявної інфраструктури рекреаційно-туристичної сфери

Кісь С. Я. Інтелектуалізація діяльності підприємства: основні визначення і поняття

Красневич Г. Л. , Жук Т. В. Особливості фінансового забезпечення інноваційних проектів розвитку підприємств торгівлі

Кучеренко О. В. Оцінка ефективності діяльності підприємств харчової промисловості Одеського регіону

Лаушкін О. М. Аналіз динаміки основних показників системи зайнятості та особливостей трансформаційних процесів в Україні та світі

Лемішовська О. С. Періодизація розвитку обліку: історичний аспект

Леперт Д. В. Особливості ціноутворення та його облік на підприємствах ресторанного господарства

Лоя М. І. Проблемні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в сучасних умовах нестабільності економічного середовища

Мазуренко В. П. , Гіренко А. Т. Сучасні тенденції розвитку інноваційної системи України

Маслова Н. О. , Каушан А. М. Шляхи розширення функціональних можливостей вітчизняних банків у соціальних мережах

Надточій К. М. Конкурентні переваги як базис для вибору та розробки стратегії подолання ринкових бар`єрів

Норкина Т. П. , Тарханова Н. А. Индикаторы экономической безопасности

Романчук С. В. Детермінанти підвищення еколого-економічної ефективності переробки відходів на цукрових заводах

Скібіцький О. М. Вдосконалення кадрового забезпечення для управління людським потенціалом підприємств

Скриньковський Р. М. Діагностика логістичної діяльності підприємства: теоретико-методичні аспекти

Смерічевська С. В. Стратегія формування освітньо-інноваційного потенціалу логістизації економіки і механізм її реалізації

Софіюк О. Г. Оцінка методики проведення аудиту у страхових компаніях із застосуванням комп`ютерних технологій

Тимошенко О. О. Еколого-економічне обґрунтування власного джерела відтворення основних засобів виробництва гірничо-збагачувального комбінату

Хома І. Б. , Граціян О. В. Перспективи впровадження Базель ІІІ в банківську систему України

Чернишевич О. М. Розподіл доходів як умова реалізації механізму економічного зростання

Щетініна Л. В. , Рудакова С. Г. Об’єктивні вимоги до професійного навчання робітників – передумова їх гідної праці (на прикладі сільського господарства в Донбасі)

Юрій Е. О. , Бевзюк О. І. Децентралізація державного управління та її вплив на фінансове забезпечення місцевого самоврядування

9. Философские наукиТарханова Н. А. , Романенко-Бурлуцкий Я. Л. Социально-экономическая ответственность капитала в условиях современного постиндустриального мира

Шакун Н. В. Історична свідомість в добу Ренесансу та Реформації: український контекст

10. Филологические наукиБабанина А. С. Лингвистическое осмысление речевого жанра православной проповеди: подходы, проблематика, тенденции

Білоусов М. С. , Лебеденко С. О. , Овсяник Л. М. Україна у творчості Рільке

Бортнік Ж. І. Створення тексту монодрами та її театральна рецепція (на прикладі поезій Саші Чорного та вистави О. Девотченка “Концерт Саші Чорного для фортепіано з артистом”)

Мажара Н. С. Дифузія жанрів як ознака генологічної моделі мемуаристики

Мирошниченко Ю. О. Жанровий синтез у романі Д. Мітчела «Галявина Чорного Лебедя»

Сухачова Н. С. Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели MANAGER/УПРАВЛІНЕЦЬ на підставі концептуальної моделі поняття MANAGEMENT/МЕНЕДЖМЕНТ

11. Географические науки
12. Юридические наукиГлущенко С. В. Особливості запровадження спеціалізації у судових системах пострадянських країн

Далекорей А. М. Речові докази у цивільному процесі

Євстіфеєв М. І. До питання правового регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні періоду становлення радянської влади

Кочина О. С. Особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав

Кукшинова О. О. Особливості адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі торгівлі

Леськів С. Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування

Міма І. В. Розгляд сутності праворозуміння з позиції релігійно-правового традиціоналізму

Павлюк П. П. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим

Паєнко О. А. Захист комерційної таємниці

Пашун С. О. Сутність права на комерційну таємницю

Фузік Г. В. Суб’єкти права на комерційну таємницю

13. Педагогические наукиБєляєв С. Б. Засоби професійної підготовки до використання педагогічних технологій

Булгакова Т. М. Теоретичні та практичні аспекти художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх закладів України (друга половина XX століття)

Грошовенко О. П. Екологічне проектування як метод організації навчально-пізнавальної діяльності дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку

Добровольская Н. Л. Дифференцированное обучение профессионально-ориентированному чтению на иностранном языке студентов І курса инженерно-технических специальностей

Істоміна К. Ю. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин в університеті Торонто

Калагурка Х. І. Штрихи до портрета українського вченого-педагога Федора Науменка

Лук’яненко Г. В. Проблема розвитку теорії і практики морального виховання старшокласників у загальноосвітніх закладах України другої половини ХХ століття

Німець О. І. Здоров’язберігаючі погляди В.О. Сухомлинського на шляху формування здорового способу життя серед молоді вищої школи

Руденко Л. А. Модель формування комунікативної культури фахівців сфери обслуговування

Савчук С. А. , Ковальчук В. Я. Організація вільного часу у студентів

Танана С. М. Концептуальні підходи до формування готовності майбутнього вчителя іноземних мов до інноваційної діяльності у ВНЗ

14. Медицинские наукиДербак М. А. , Сіксай Л. Т. , Пічкар Й. І. Рівні С-пептиду у хворих на цукровий діабет 2 типу у поєднанні з хронічним гепатитом С

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Мельник В. І. Гігієнічна оцінка умов проживання та навчання студентів медичного університету

Павлюкович Н. Д. , Павлюкович О. В. , Трефаненко І. В. , Ткач Є. П. Здатність еритроцитів до деформації у хворих на ішемічну хворобу серця з супутніми цукровим діабетом 2-го типу та анемічним синдромом

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. Искусствоведение
18. Архитектура
19. Психологические наукиАрефния С. В. Профилактика профессионального выгорания в период профессиональной адаптации государственного служащего

Кравченко В. Ю. Довіра до себе у вимірі життєстійкості особистості в юнацькому віці

Шусть В. В. Становлення політичних цінностей у вченнях філософів Стародавньої Греції і Риму

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиВласова Н. Ф. Концептуальні засади дослідження фізичної культури і спорту у міждисциплінарному вимірі

Матюхін Д. А. Структура ціннісної свідомості сучасної молоді: соціологічний аналіз (на прикладі представників християнських конфесій)

Чугунов В. В. , Піронкова О. Ф. Шляхи оптимізації менеджменту приватної психіатричної допомоги як підґрунтя соціальної адаптації психічно хворих

23. Политические наукиЖуковська А. О. Студентство як рушійна сила громадянського суспільства (теоретичний аспект)

Полковнікова О. О. , Шпак Д. О. Фонди розвитку громад – важлива складова в процесі розбудови громадянського суспільства

24. Физическое воспитание и спортГрейда Н. Б. , Тучак А. М. Ефективність застосування лікувальної гімнастики при затримці психічного розвитку в дітей

Демчучена І. В. Інформаційні технології як основа підготовки вчителів фізичної культури в умовах сучасної інформатизації суспільства

Ібрагімов Е. Ю. Попередження травматизму на заняттях з фізичного виховання

Ібрагімова Л. С. Характеристика передумов створення поняття оздоровчої компетентності в майбутніх фізреабілітологів за сучасними освітніми вимогами

Кренделєва В. У. Вплив оздоровчого фітнесу на рівень фізичної підготовленості учнів старших класів

25. Государственное управлениеКондаков К. Г. , Надюк З. О. Розвиток електронного урядування у Франції і можливість використання цього досвіду в Україні

Семенова Я. В. , Шпак Д. О. Посада менеджера в органах державного управління в Україні: теоретичні передумови та доцільність з точки зору передових концепцій управління

26. Культурология
27. Социальные коммуникацииРоманюк Н. С. Конфлікти між видавцями та редакторами на сторінках Єлисаветградської газети «Голос Юга»

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика