Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №4 (44) апрель 2017г.

Принимаются материалы

1. Физико-математические наукиБабаев А. А. , Гнатейко Н. В. Экспериментальные исследования работы одномодового сферического пьезоэлектрического преобразователя

2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические наукиГринь С. А. , Мацкевич Ю. Р. Проблемы добычи сланцевого газа на Украине

5. Технические наукиБоднарюк К. Г. , Жупник М. М. , Талах М. В. Районування території міста Чернівці за ступенем зсувонебезпечності на основі аналізу цифрової моделі рельєфу

Іваніщева О. А. Формування функціональних властивостей м’яких сирів на основі кориці

Кушнір О. С. , Степанюк А. Р. Визначення параметрів процесу утворення композитів з сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів

6. Сельскохозяйственные наукиВащенко О. В. Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней

7. Исторические наукиАкименко К. В. Ідейні витоки українського націоналізму в Наддніпрянщині у ХІХ – на початку ХХ ст.

8. Экономические наукиБелоус Е. В. , Майорова И. А. Особенности взаимодействия государства и бизнеса в транспортной отрасли

Біловодська О. А. Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України

Богданюк О. В. , Ніколаєнко К. О. Theoretical and methodolological basis of the effectiveness of activity of agricultural enterprises

Галушка Є. О. , Пакон О. Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку

Гатаулліна Е. І. Особливості інфляційних процесів в Україні та наслідки впровадження інфляційного таргетування

Гірман А. П. , Бескостна І. Г. Деякі аспекти світового досвіду з організації праці

Гладка Л. І. , Колєснік Є. О. Українські стартапи: сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва

Гушан О. В. , Громова А. Є. Проблеми і перспективи розвитку оподаткування в Україні

Дернова І. А. Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект

Дубинська О. С. Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств

Коваль І. Ф. Оцінка вартості компаній: методичні підходи та застосування

Короп І. І. Формування фінансової структури підприємства торгівлі на засадах категорійно-орієнтовного підходу

Косарєва І. П. , Бут А. С. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства

Крикуненко О. С. , Березіна С. Б. Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика

Лобза А. В. , Черниш Н. О. Окремі аспекти оцінки персоналу в дистриб’юторських організаціях

Маколкіна О. В. Кластерний підхід – основа підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки агропромислового комплексу

Малахова О. Л. Ідентифікація економічних чинників активізації банківського кредитування в Україні

Маслак О. І. , Сокуренко П. І. , Яковенко Я. Ю. Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища

Налобіна Т. А. Порівняльна характеристика організації ведення бізнесу в Україні, Польщі та Норвегії

Олійник Н. Ю. До питання поліпшення соціально-психологічного клімату в організації

Пирог О. В. Структурні зрушення в економічному розвитку національного господарства України: галузевий розріз

Писар Н. Б. Теоретичні засади просторового розвитку в системі концепцій регіональних досліджень

Речка К. М. Якісне управління персоналом як один із факторів сталого розвитку аграрного підприємства

Синківський І. І. , Скавронська І. В. Детермінанти кластеризації креативних індустрій в міжнародному контексті

Скавронська І. В. , Мандзій А. Р. Вплив цифрової економіки на креативні індустрії

Скавронська І. В. , Слодовник З. М. Бренди індустрії моди як середовище економічної діяльності

Сорока А. В. , Колесникова А. Р. Кредитна політика банку як основа управління кредитним ризиком

Столяренко О. О. Особливості впливу мезооточення на економічну безпеку підприємств цементної галузі

Чукурна О. П. , Чмир В. О. , Егорова К. П. Вплив маркетингових досліджень споживачів снеків на цінове позиціонування

Чуприна Л. В. , Намазова В. М. Роль управління запасами у підвищенні ефективності управління підприємством

Шарко В. В. , Гавенко М. С. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі

Ширяєва Л. В. , Онешко С. В. , Бордюгова Е. А. До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності

Шубіна Л. Ю. , Майковська В. І. , Лелюх А. А. Споживчий ринок джемів: стан та перспективи розвитку

Юдіна С. В. , Кисельова О. М. , Галаганов В. О. Економічні та інформаційні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні

Яшкіна О. І. , Ніжнік О. О. Пропозиція продуктових інновацій та розробка маркетингових комунікацій для ТОВ ПТК «ШАБО»

9. Философские науки
10. Филологические наукиБичко О. В. «Історія русів» як джерело етимологічних студій

Борисенко Т. І. , Кудінова Т. І. , Мікешова Г. П. Theoretical problems of verb combinatorics

Грищенко Я. С. , Сидоренко І. А. Граматичні особливості перекладу міжнародної документації

Жорняк Н. Є. Особливості міфологізації сучасної газетної реклами

Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики

Матвіїв-Лозинська Ю. О. Особливості використання окремих підходів до вивчення іноземної мови

Мельничук О. В. Особливості китайськомовного Інтернет-дискурсу

Огієнко І. С. Болгарські серійні фольклористичні видання: тематика і проблематика

Оробінська Р. В. Структура складносурядних розповідних речень в сучасних німецьких художніх фільмах

Слабоуз В. В. Language as a disseminator and carrier of knowledge

Смольницька О. О. Спільні архетипові уявлення про світовий центр у міфології різних народів: варіювання кроскультурних мотивів у вибраній поезії членів Нью-Йоркської групи

11. Географические науки
12. Юридические наукиБабич В. А. , Недбайло В. В. Роль національного агентства у протидії адміністративним корупційним правопорушенням

Бабич В. А. , Таранюк Т. О. Особливості адміністративного провадження у справах про дрібне викрадення чужого майна

Гамбург І. А. Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України про технічне регулювання: проблеми та перспективи

Голоднова Т. С. Напрямки удосконалення законодавства, яке регламентує контрольно-наглядову діяльність у сфері управління майном у військових формуваннях України

Данилова І. О. Зарубіжний досвід забезпечення житлом репатріантів та можливість його застосування в Україні

Дімчев В. О. Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень в Туреччині

Марченко В. Ю. Право голосу іноземців в Україні та за кордоном

Мудрак І. В. Проблематика оскарження потерпілим недотримання розумних строків під час здійснення кримінального провадження

Надієнко О. І. Генеза спадкового права України (радянський період)

Надієнко О. І. , Квітко В. В. Розрахунок з учасником, який вибуває з товариства з обмеженою відповідальністю

Павленко С. О. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів

Севрук В. Г. Нормативно-правові засади протидії правоохоронними органами України злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

13. Педагогические наукиБалик Н. Р. , Шмигер Г. П. Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті

Духаніна Н. М. Гіпертекст як інструмент створення електронних засобів навчання

Каричковська С. П. , Чучмій І. І. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі

Костик В. С. , Головчук С. Ю. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів ВНЗ

Косяк В. І. Особливості створення навчального посібника з основ інформатики та обчислювальної техніки для іноземних студентів підготовчого відділення

Кулик О. Д. Креативність як складник підготовки конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної освіти

Мартинів О. М. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’язбереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання

Мельникова К. М. Реалізація компетентнісного підходу в системі викладання дисципліни «Медичне право» для студентів-медиків вищих навчальних закладів

Морозенко Д. В. , Глєбова К. В. Особливості викладання предмету «Мікробіологія» у Національному фармацевтичному університеті

Павленко С. В. Етично-моральні та національно-культурні традиції як основа розвитку духовності сучасної молоді

Побережник І. О. , Хоружа Л. Л. Медіакомпетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу: аналіз змісту професійної підготовки

Проць М. З. Фінансування вищої освіти у США

Равлюк Т. А. Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі»

Семернева О. А. Инновационные технологии обучения в повышении эффективности преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла для инженеров-педагогов

Січкар А. Д. Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)

Слятіна І. О. Теоретичне обґрунтування музично-естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї

Стріхар О. І. Формування музично-естетичного смаку й національного кругозору студентів на основі застосування принципу інтеграції

Хайрулліна Ю. О. Формування художнього світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства

Шевченко М. Ю. , Бікезіна А. Д. Test as efficient modern method of the organization of control of educational process

Шевченко Ю. А. Напрями вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до керування учнівським музично-інструментальним колективом

Шостак І. І. Лінгвістична характеристика англомовних текстів фінансово-економічної спрямованості у процесі їх читання студентами – майбутніми економістами

Щербак І. В. Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва як педагогічна проблема

Ястремська С. О. Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти

14. Медицинские наукиАндрущишин О. В. , Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Вінтоняк М. В. , Проскурняк І. М. , Галиш І. В. Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes

Білковська Ю. П. , Данилко М. Р. , Сергєєва Н. С. , Комарь Д. Г. , Сідлецька Д. В. , Гайдук Ю. І. Сучасні уявлення про механізми регуляції скорочення матки, а також гемодинамічні зміни шийки матки до та під час пологів

Матюшенко Д. О. , Хаймик Н. В. , Мозоль А. О. , Ковтун А. В. Патології суглобів з точки зору реабілітаційної медицини: проблеми та перспективи

Москалюк О. П. , Кіріл А. О. , Грабовський А. С. , Кузьмик В. В. , Більцан О. В. Репродуктивні показники в чоловіків після пахвинної алогерніопластики

Онищенко В. І. , Первак М. П. , Єгоренко О. С. , Носенко В. М. Ефективність симуляційного навчання в післядипломній підготовці медичних фахівців хірургічного профілю

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеПлахотнюк О. А. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art

18. АрхитектураГринь В. В. Использование памятников историко-культурного наследия Винницкой области как предпосылка развития культурно-познавательного (архитектурного) туризма в регионе

19. Психологические наукиБєлякова С. М. Соціально-психологічні детермінанти мовленнєвого розвитку близнюків

Борисюк О. М. Психологічна характеристика типів управлінської компетентності майбутнього офіцера поліції

Зарицька В. В. , Борисенко В. М. Емоційна компетентність як детермінантна складова професійного становлення фахівців соціономічного напряму

Іванова В. В. Фактори оптимізації психологічного розвитку дошкільника

Пелюстка М. И. Арт-терапевтическое направление в культурно-историческом подходе психосоматики

Федорченко С. В. Реструктуризація як один з факторів впливу на рівень стресостійкості викладацького складу ВНЗ

Шаповалова В. С. Емпатія як один із факторів успішної професійної діяльності фармацевтів

Яновська Т. А. Психологічні особливості професійного самовизначення у підлітковому та юнацькому віці

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиАдаменко О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання проектної технології для профілактики девіантної поведінки підлітків

Борисова Ю. В. Локус контролю в системі особистісних характеристик жінок-матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах

23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортБібіков Є. М. До питання про вплив футболу на рухову активність дітей молодшого шкільного віку

Бугаєвський К. А. Оцінка особливостей антропометричних та морфологічних показників студенток спеціальної медичної групи високого зросту

Данилко В. М. Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку

25. Государственное управлениеКриштанович М. Ф. Стан Національної поліції України та шляхи її реформування

26. КультурологияГродська Е. Б. Політика культурної дипломатії мовою мистецтва та культури: українська діаспора у сучасній Іспанії

27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

01.12.2016

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Время летит стремительно быстро, на календаре

01.05.2016

Шановні науковці, дорогі друзі!

Редакційна колегія журналу від усього серця щиро

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика