Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №8 (48) август 2017г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические наукиКорінний В. І. , Марусевич Я. О. , Страшевська Л. В. Лабрадорити Житомирщини – кам’яна візитівка України

5. Технические наукиБородкіна І. Л. , Бородкін Г. О. Цифрова грамотність як фактор реформування вищої школи

Паневник Д. О. Систематизація конструкцій свердловинних струминних насосів

Суворов М. О. Застосування апарату метода скінченних елементів для фінішної обробки поверхонь пера лопаток авіаційних двигунів

Туровська Г. І. , Туровська А. О. Якісна питна вода – базова складова життєдіяльності людини

6. Сельскохозяйственные наукиСобко З. З. , Вознюк Н. М. Вплив агрометеорологічних чинників на врожайність теплолюбних сільськогосподарських культур (на прикладі Рівненської області)

7. Исторические наукиКорнієнко М. В. Територіальні візії козацької еліти Гетьманату другої половини ХVII ст. (на прикладі родини Дворецьких)

Кухарєва Н. М. Т. Шевченко та інтелігенція середини ХІХ ст.: взаємовпливи в контексті історичної Переяславщини

Марквас К. Ф. Діяльність Херсонської санітарної служби у 20-х – 30-х роках ХХ століття

Ткаченко В. М. Сучасне писанкарство: до історіографії питання

8. Экономические наукиHendi S. Z. , Hassan S. . The role of multinational corporations in human security and environmental protection

Бєляєва С. С. Інноваційні комунікативні напрямки вирішення питань щодо стратегії розвитку рекреаційних територій населених пунктів України

Брежнєва-Єрмоленко О. В. Оцінка фінансової самодостатності регіону

Васильєв О. В. , Ярош Ю. О. Інструменти проведення моніторингу фінансів підприємств ринкової інфраструктури

Волковська Я. В. Шляхи скорочення витрат на прикладі підприємств готельно-ресторанного комплексу

Дрига С. Г. , Міщенко І. Д. Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх вплив на фінансові показники роботи підприємства

Заславська О. І. Актуальні питання пенсійної реформи в Україні

Костюк-Пукаляк О. М. Сучасна концепція визначення суті грошових потоків та їх видів

Онищук Н. В. Інноваційні напрямки у сфері туризму

Перчук О. В. Теоретико-методологічні основи обліку енергетичних витрат та економії ресурсів на підприємствах теплопостачання

Разумова Г. В. , Мальована Ю. С. Удосконалення процесу управління місцевими бюджетами на прикладі м. Нікополь

Сарапіна О. А. , Шрам Т. В. , Алієва М. О. Роль нематеріальних активів у діяльності підприємств Херсонської області: статистичне дослідження

Суліменко Л. А. , Киян А. В. , Вітер С. А. Особливості обліку біологічних активів та продукції на підприємствах лісового господарства

Сушко Н. І. Інформаційне підґрунтя бюджетної політики держави: звіт про фінансові результати

Фещенко Є. А. , Новокрещенова Д. О. Розробка облікових номенклатур в контексті організації обліку оплати праці

9. Философские наукиБурий А. Р. Образи свободи у європейському кіномистецтві: екзистенційні мотиви. Частина ІІ

Іщук Н. В. «Субстанція-у-відношеннях» як пояснювальний принцип богослов’я спілкування

Лукашенко М. В. Соціальність крізь образ спостерігача в індустріальному та постіндустріальному суспільстві

Туренко В. Е. , Соболь Т. В. , Ярмоліцька Н. В. Місце та значення інноваційної складової у підготовці PhD з філософії у Великобританії

Цихуляк І. М. Соціокомунікативний мандат католицької церкви в контексті переосмислення християнської аксіології та пріоритетів української нації

10. Филологические наукиRzegocki M. M. Linguaggio settoriale del project management. Analisi lessicale del glossario dei termini di project management della guida PMBOK®

Ананьян Е. Л. Синтаксична конвергенція як стилістична реалія (на матеріалі автентичної емотивної прози)

Антонівська М. О. Лінгвостилістичні особливості функціонування та перекладу метафор у художньому стилі англійської мови

Гомола М. Н. Некоторые особенности распознавания и перевода англицизмов в различных терминосистемах современного немецкого языка

Котух Н. В. Семантика заголовків як віддзеркалення життєвої та творчої позиції Василя Симоненка

Котченко Т. Е. Роль аудіювання у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей (на прикладі німецької мови)

Михайловська А. І. , Чеснокова Г. В. Особливості вживання промовистих імен у серії романів Дж. К. Роулінг «Гаррі Поттер»

Рудакова Т. М. Семантична модифікація слів і словосполучень соціально-економічної сфери англійськомовного походження в мові ЗМІ ХХІ ст.

Смеречинська О. В. Морфологічні засоби вираження завершеності дії в українській та німецькій мовах

Смольницька О. О. «Вільшаний король» Й.-В. Ґете і скандинавське першоджерело балади в українських перекладах: неокласична тяглість (Максим Рильський – Ігор Качуровський – нова генерація)

Строганова Г. О. Індивідуально-авторські метафори в німецькому економічному медіадискурсі

Ящик Н. Р. Лексико-семантична характеристика німецьких антропонімів-символів

11. Географические наукиЮрасов С. М. , Кур’янова С. О. Оцінка якості вод за санітарними і рибогосподарськими нормами та її вдосконалення на прикладі Кілійського гирла Дунаю

12. Юридические наукиГрадецький А. В. , Титаренко Є. О. Практика застосування законодавства про погашення і зняття судимості

Дика Є. О. Значення криміногенної ситуації при ситуативній профілактиці насильницьких злочинів

Лазарєва Н. М. Виникнення інституту неплатоспроможності суб’єктів господарювання та проблеми застосування законодавства про банкрутство під час кримінального провадження

Литвин М. О. Декларативний принцип надання адміністративних послуг в Україні

Матійко М. В. Особливості цивільних правовідносин щодо захисту права власності

Полюк Ю. І. Історично-правовий аспект становлення та розвитку права на звернення до суду через призму римського приватного права

Рудень О. В. Консолідація земель сільськогосподарського призначення – нові пропозиції законодавця

Савченко Д. С. Світові тенденції до захисту банківської таємниці в контексті формування інформаційного суспільства

Янковець І. В. Дискримінація як об’єкт конституційно-правового дослідження

13. Педагогические наукиPonomarenko T. . Dimensions of self-leadership and their application to teaching profession

Бабак В. І. Дидактичні індикатори засобів акмеологічного тренінгу в дослідженні підготовки майбутніх офіцерів високомобільних десантних військ до професійної діяльності

Берегова О. А. Інноваційні педагогічні технології у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

Вдовиченко О. М. Methodical guide to formationof social and communicative culture of students of medical universities during non-university hours

Вінтюк Ю. В. Організаційно-психологічні умови формування професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання у ВНЗ

Грузинська І. М. Особливості розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку

Іванова О. В. Case Study на заняттях із англійської мови як засіб формування критичного мислення студентів-філологів

Іконнікова М. В. Особливості підготовки майбутніх філологів до пошуково-дослідницької діяльності: досвід США

Казачінер О. С. Формування особистісних якостей, необхідних для реалізації завдань інклюзивної освіти, у вчителів іноземних мов у ході педагогічного експерименту

Кодлюк І. В. Зміст англомовного діалогічного мовлення майбутніх фахівців з туризму в коледжах

Козолуп М. С. Центри усної та письмової комунікації як ефективний шлях до підвищення комунікативної компетентності майбутніх фахівців

Литвиненко І. Ю. Submission of language and psychological barrier as a basis of successful professional seafarers’ activity

Мицик Г. М. Передумови формування готовності майбутніх логопедів до професійної діяльності на селі

Муромец В. Г. Управление развитием общих компетентностей докторов философии: опыт Обьединенного королевства Великобритании и Ирландии

Нестайко І. М. Проблема насилля в сім’ї в польському суспільстві

Ніколаєва С. Ю. Від «навчання іноземної мови» до «міжкультурної іншомовної освіти»: сторічна історія цілей навчання (1917 – 2017 рр.)

Олійник О. В. Особливості вивчення курсу «Математична логіка та теорія алгоритмів» у системі підготовки майбутніх вчителів математики

Опалюк Т. Л. Розвиток рефлексії особистості як фундаційна основа формування соціальної рефлексії майбутнього вчителя

Пантелєєв К. В. Експериментальна перевірка результативності педагогічних умов формування культури здоров`язбереження майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки

Попов Р. А. Реалізація положень синергетичного та компетентнісного підходу в контексті дослідження розвитку автономності студентів

Семенчук Ю. О. Applying interactive techniques as an effective means for teaching students vocabulary

Таможська І. В. Науково-педагогічний склад Харківського університету (1900 – 1917 рр.)

Ходаківська В. С. Dobry nauczyciel jako powiew wiosny w życiu dziecka

Чорнобрива Н. В. Сучасний стан готовності майбутніх фельдшерів до професійної діяльності

Шевченко В. М. Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку та оподаткування в процесі професійної підготовки

Шендерук О. Б. Роль архівних документів та нормативно-правових актів Радянського Союзу та незалежної України другої половини XX - початку XXI ст. у дослідженні проблеми розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземних мов

Шерман М. І. Дистанційний курс «Інформатика і системологія» як складова системи комп’ютерно-інформаційної підготовки майбутніх екологів

Юзик М. А. Тенденції розвитку системи підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти

14. Медицинские наукиКолоскова О. К. , Крецу Н. М. Роль апоптозу у перебігу сепсису (огляд літератури)

Шевчук Н. М. , Парфьонова І. В. , Хільчевська В. С. , Савицька О. А. Неінвазивна діагностика лактазної недостатності у дітей

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеБокоч В. А. , Кузьменко-Присяжна Л. І. , Остапенко Л. В. До проблеми методики навчання естрадному вокалу

Васильєва Л. Л. Рок-музика: на шляху до концептуалізації

Войченко О. М. , Кириліна І. Я. , Шпортько О. В. Проблема взаємодії камерно-вокальних творів та симфоній в спадщині П. І. Чайковського

Кдирова І. О. Етнічність в процесах культурного розвитку багатонаціонального суспільства України

Король А. М. Вплив «Лілеї» К. Данькевича – Г. Березової на подальші балетні інтерпретації літературних творів української тематики

Короткова О. В. Деякі історичні аспекти становлення професії акомпаніатора-концертмейстера

Легка С. А. Розкриття художнього змісту танцювальних творів засобами телемистецтва

Морозов А. І. Віртуозні рухи як феномен народного хореографічного мистецтва

Остапенко Л. В. Естетичні аспекти естрадно-вокального мистецтва

Павлова В. В. , Дідок С. В. До проблеми скрипкового виконавства: історичний аспект

Попова А. Б. , Тринько О. І. , Шпортько О. В. Вплив вербального тексту на інтерпретацію вокального твору

Регеша Н. Л. , Тринько О. І. , Ковмір Н. В. Роль та значення культурно-мистецьких проектів для розвитку естрадного вокалу

18. Архитектура
19. Психологические наукиДонченко О. С. Модель розвитку професійної креативності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів засобами арт-терапії в освітньому процесі педагогічного вузу

Мась Н. М. Розвиток творчих здібностей у процесі професійної підготовки майбутніх військових психологів

Паламарчук О. М. , Чухрій К. Л. До проблеми соціально-психологічної допомоги дітям учасників бойових дій в умовах антитерористичної операції

Старовойт Т. П. , Григоренко Т. О. Мотиваційні чинники, які сприяють успішності у вивченні англійської мови студентами «немовних» спеціальностей

Суханов В. Ю. Властивість темпераменту «інтроверсія – екстраверсія»: основи класифікації та психологічна сумісність

Федоришин Г. М. Cексуальне насильство над дітьми як соціальна і психологічна проблема

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиЛещенко О. Я. Міжнародний досвід трансформації систем цивільного захисту в умовах сучасних воєнно-політичних конфліктів

24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. Использование популяционно-центрического метода соматотипирования у студенток, занимающихся физической культурой

25. Государственное управление
26. КультурологияБанах В. М. Феномен музейного предмету: музеологічний аспект

Бєлова І. Й. Творчі взаємовідносини вокаліста й концертмейстера в контексті українського виконавства

Винничук Р. В. Культурологічний дискурс проблем соціокультурної динаміки

Дмитренко В. А. Оплата треб у ранньомодерному соціумі Гетьманщини: законодавче регулювання та регіональна практика

Кавунник О. А. Культуротворчість митців Ніжина в контексті музичної регіоналістики

Кравченко Л. М. , Яремака Н. С. Педагогічна модель формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля

Лебединська М. О. Становлення музичної освіти в шкільній системі Києва XI століття

Литвиненко А. І. Культурологічні засади та основні підходи до вивчення джерел регіональної мемуаристики

Лук’яненко О. В. Заочні відділи у структурі провінційних педагогічних вишів доби «наступу соціалізму» (1930-ті роки)

Мужикова І. М. Мистецькі проекти як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Наталевич Н. П. Застосування педагогічних технологій при вивченні дисциплін культурологічного циклу

Опенько В. В. Вокальна школа Франческо Ламперті та її значення для становлення української мистецької педагогіки

Оскоменко-Парулава Т. Г. Вплив української народної пісні на творчість грузинського поета Давида Гурамішвілі (1705-1792)

Погребняк М. М. Танець «модерн» Галичини 20-30-х років ХХ століття

Полянська Г. М. Композитор Сергій Горюнович: музикант і культурний діяч

Раструба Т. В. Технологічні аспекти реалізації ідеї особистісно орієнтованого музичного навчання учнів XXI століття

Сайбеков М. Г. Уявлення Ісидора Севільського про зміст знань в контексті ранньосередньовічної освіти у Вестготській Іспанії (VI-VII ст. н.е.)

Скорик Б. С. Історико-педагогічні основи розвитку полемічних методів у духовній освіті України XVII-XVIII століття

Степура Ю. Г. Педагогічні погляди І. А. Зязюна на творчий розвиток вчителя початкової школи

Українець Л. Ф. Звуковий лад віршів полтавських митців в естетичному вимірі

Цебрій І. В. Французька романтика в розмаїтті мистецьких жанрів

Цина А. Ю. Культурно-історичні аспекти розвитку особистості майбутнього вчителя в регіональному соціокультурному середовищі

27. Социальные коммуникацииМатчук Я. Ю. Застосування інструментів соціальних мереж у передвиборчих кампаніях (на прикладі виборів до Європейського парламенту)

Мисловський І. В. , Мишкіна О. Ю. Довгі та короткі форми медіатекстів у онлайнових ЗМІ: вибір українського читача

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика