Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №9 (49) сентябрь 2017г.

1. Физико-математические наукиЕсмуханов Р. М. О различной скорости распространения света во Вселенной. Формула определения константы скорости света на других планетах. Константа скорости света во втором законе Ньютона

Сілін Є. С. Одночасне наближення сумовних функцій та їх інтегралів операторами Валле Пуссена в просторах

2. Химические науки
3. Биологические наукиБокшиц О. М. Формування знань з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів й заходи запобігання нещасних випадків на виробництві

Бокшиц О. М. , Каменська І. С. Формування знань про електробезпеку та причини електротравм на виробництві при вивчені безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах

Буц М. А. Формування культури здорового харчування школярів

Варивода К. С. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища

Глоба О. Ф. Дослідження мікроорганізмів: історичний та історіографічний аспекти бродіння

Горденко С. І. Інформаційна безпека в сучасному світі

Єрічева Т. Ю. Становлення та розвиток безпеки життєдіяльності як науки

Каменська І. С. Формування національної свідомості майбутніх фахівців до питань захисту населення, життя та здоров’я людей у процесі вивчення дисципліни «Цивільний захист»

Козубенко Ю. Л. Зниження рівня травматизму у спортсменів шляхом впровадження лікувальної фізичної культури та масажу

Колач Н. І. , Коцур Н. І. Здоров’язбережувальні технології в профілактиці порушень зору у школярів

Коцур Н. І. Ризики професійних захворювань учителя та оздоровчі технології їх попередження

Коцур Н. І. , Годун Н. І. Психоемоційні стреси в школярів: ризики розвитку та шляхи запобігання

Крайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення токсичності води на інфузоріях Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg) Schewiakoff

Крецул Н. І. , Джуран В. М. Знання про синантропні отруйні рослини – одна з основ запобігання біологічної небезпеки

Миздренко О. М. , Бегаль М. В. Використання комп`ютера у навчанні сучасних школярів і його вплив на формування їхньої психіки

Миздренко О. М. , Жадан А. В. Оздоровчі технології у профілактиці захворювань дихальної системи школярів

Палієнко О. А. Демографічна криза в Україні: шляхи її подолання

Товкун Л. П. , Голубівська К. А. Стан раціонального харчування сучасних школярів

Товкун Л. П. , Сіфорова В. О. Фактори тривожності в навчальному процесі як негативні чинники порушення психічного здоров’я школярів

Товкун Л. П. , Царьова М. П. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Трускавецька І. Я. Епідеміологічні особливості при укусі іксодових кліщів (Ixodidae)

Яцків О. М. , Тарновська А. В. Зміни кількісних та якісних показників еякуляту чоловіків різних вікових груп

4. Геологические наукиЛебега О. В. Економічна доцільність та оцінювання перспектив видобування природного газу із сланцевих порід

5. Технические наукиБондар І. О. , Грабова А. С. Специфіка здійснення процесу розробки мультимедійного видання «Графічний дизайн»

Войцеховський В. С. Засади прогнозування вантажопотоків на мережі авіаліній

Головко Т. М. , Колесник В. В. , Ходаковська Д. В. Експертиза якості паперових рушників різних виробників

Косенко А. В. Визначення впливу інтенсифікації технологічного процесу випуску рудної маси на величину тиску в межах фігури випуску на основі комп’ютерного моделювання

Левківська Л. В. Дослідження коливань лопатей роторів вітроенергетичних установок

Літинська М. І. , Антонюк Р. І. , Толстопалова Н. М. , Астрелін І. М. Використання арсено-ароматичних сполук в моделюванні арсеновмісних вод

Матійчик О. М. Теоретичні аспекти реалізації транспортної доступності пасажирських транспортних систем

Новикова К. В. , Люта М. В. , Розломій І. О. Дослідження методу тестування програмного забезпечення «Білий ящик»

Яковенко А. Ю. Гармонический анализ метрологических характеристик измерительных систем судовых дизелей

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиДруздєв О. В. Джерела до історії взаємовідносин львівського Успенського братства та церковної влади у XVIII ст. (1700-1788 рр.). Частина I.

Костенко О. О. Природоохоронні аспекти в науковому доробку вченого-мікробіолога Імператорського університету Святого Володимира А. Країнського при Імператорському університеті Святого Володимира (кінець ХIХ – початок ХХ століття)

Кряжев П. В. «Ескамбо» як первинна форма колоніальної економічної експансії Португалії на територію Бразилії протягом першої третини XVI століття

Мясникова А. С. Внесок муніципальних органів влади міста Харкова у систему охорони здоров’я (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Олійник Г. О. Колірні гами композицій намистин в жіночих пізньосарматських похованнях

Ткаченко О. В. , Соловйова Т. М. Медичне обслуговування соціально-вразливих верств населення Києва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

8. Экономические наукиБогданюк О. В. , Бачинська Л. С. Особливості нормативно-правового забезпечення обліку основних засобів у державному секторі України

Бондарчук Н. В. , Бушна Ю. А. Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками

Бондарчук Н. В. , Васільєва Л. М. Роль обліку у забезпеченні економічної безпеки підприємства

Бортнікова М. Г. Вибір методів і методик діагностування результатів реалізації консалтингових проектів

Бурлаков О. О. Проблемні питання та шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості на підприємствах

Вареник І. В. , Кантур А. І. Методичні основи оцінювання ефективності праці робітників підприємств

Голомша Н. Є. , Дзядикевич О. Я. , Липницька Т. А. Мінімізація експортних витрат як напрям підвищення конкурентоспроможності українського зерна

Григораш О. В. , Тарасюк Д. В. Розвиток ринку факторингових послуг в Україні та у світі

Дахнова О. Є. , Матросова І. В. Місцеві бюджети як основа фінансового забезпечення розвитку регіонів України

Кислюк Л. В. Перспективи української електронної агроторгівлі в сучасних умовах

Коваль І. Ф. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Ковтуненко К. В. , Нестеренко О. В. Аналіз неформального і формального сегментів ринку венчурного капіталу України

Лесик І. О. , Колеснікова О. М. Особливості ведення операцій на рахунку 315 «Спеціальні рахунки в національній валюті»

Мазуренко В. О. Система цілеспрямування управління дебіторською заборгованістю

Макарчук О. Г. , Вороніна А. В. Статистичне дослідження ринку праці в Україні

Масюк Ю. В. , Моголівець Н. В. Тенденція розвитку вітчизняного депозитного ринку в сучасних умовах

Мельник І. О. , Годорожа Т. О. Сучасний стан та аспекти розвитку підприємницької діяльності в регіоні

Назарова О. Ю. Сучасні тенденції розвитку біржової діяльності

Помінчук С. Г. Інтегрована модель професійної орієнтації учнівської молоді в державній службі зайнятості

Сушко Н. І. Функції Державної казначейської служби України: методологічний та організаційний аспекти

Ткаченко Є. О. Безробіття та проблеми сталого розвитку сільських територій України

Фесенко В. В. , Тищенко А. О. Оцінка та аналіз податкового потенціалу підприємства за даними фінансової звітності

9. Философские наукиГарат І. В. Ісихастська традиція у спадщині Василя Суразького

Саковська О. Ю. Вчення св. Томи Аквінського в контексті сучасності: біоетика та екотомізм

10. Филологические наукиАрхипенко Л. М. Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології

Бродська О. О. Ідейно-естетичні особливості та внутрішня організація драматургії Артура Шніцлера

Греков В. О. Роль гендерної лінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Губа Л. В. Семантика простору в малій прозі Германа Гессе

Дига Н. В. Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів під час вивчення літератури в школі

Лаврусенко М. І. Постколоніальний дискурс роману Володимира Даниленка «Клітка для вивільги»

Лотфі Г. Г. Лінгвістично-соціологічне дослідження двомовності на базі «мультикультурної освіти»

Малинка М. М. , Александрович Т. З. Розвиток хронікарства в давньому українському письменстві як складова європейського літературного процесу

Пришляк М. В. Стилістична оцінка складнопідрядних речень у текстах ораторського дискурсу Стародавньої Греції

Романюк Н. М. Змістова структура мовних клішованих одиниць англійської та української мов

Смольницька О. О. Образ фатальної жінки і архетип Великої Матері у творчості членів Нью-Йоркської групи: фольклорно-міфологічний контекст

Танана С. М. Безпека використання мультимедійних засобів навчання при вивченні іноземних мов у ВНЗ

Трумко О. М. Сімейний дискурс: невербальні характеристики мовлення батьків (на матеріалі творів І. Франка)

Цепа О. В. Внутрішній аспект постаті Маклени Ґраси в однойменній п’єсі Миколи Куліша

Шевченко М. Ю. Когнітивні компоненти імені користувача мережі Інтернет

11. Географические наукиБезпала О. В. , Сологуб Ю. І. Демографічна ситуація як один із аспектів формування трудового потенціалу сільського господарства Чернігівської області

Бургаз О. А. , Верлан В. А. , Тітяпкин А. С. Оцінка надходження забруднюючих речовин в Чорне море зі стоком річки Дунай

Воловик Л. М. Відтворення населення Київської області в контексті збалансованого розвитку регіону

Ковальська К. В. , Чернов Б. О. Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства в Київському регіоні

12. Юридические наукиБиркович О. І. Актуальні питання судово-правової реформи в Україні

Грукач В. О. Історія охорони материнства та дитинства: соціально-правовий аспект

Івановський П. О. Внесок О. Ф. Кістяківського у становлення та розвиток українського правознавства

Назаренко О. Л. Сутність соціального захисту, його тлумачення і зміст

Шевчук А. В. Щодо поняття та основних змістовних елементів державної підтримки малого бізнесу

13. Педагогические наукиАвраменко К. Б. , Михайленко Н. М. Формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи

Акатріні В. М. Короткий нарис про розвиток освіти на Буковині (1774 – 1918 рр.)

Бескорса О. С. Формування професійно орієнтованої фонетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови в початковій школі засобами кейс-технології

Беспалько Г. М. Проблема естетичного розвитку дошкільників засобами зображувальної діяльності у дослідженнях вітчизняних науковців (друга половина ХХ ст.)

Бондаренко Т. М. , Євтухова Т. А. Деякі практичні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до використання змішаного навчання

Боса В. П. Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Брухаль Я. Б. Методологічні та дидактичні особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням

Бутиріна М. В. , Курчій О. В. , Тютюнник К. О. Аналіз особливостей впровадження проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з дисциплін охорони праці та безпеки життєдіяльності

Вікторенко І. Л. Інтерактивні види роботи над текстом у курсі «Я у світі» школи першого ступеня навчання

Воронова Н. С. Культуросмислові проблеми підготовки вчителів гуманітарних спеціальностей

Гаврілова Л. Г. , Кухар Л. О. Впровадження курсу «ІКТ в педагогічних дослідженнях» у підготовку докторів філософії з початкової освіти

Голик Б. Г. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки педагогів – майбутніх викладачів дисципліни «Дизайн одягу»

Грачова Т. М. , Коновалова М. М. Естетизація учнівської свідомості у старшій школі (на матеріалі дискурсивної практики М. Хвильового)

Гринько В. О. Розвиток цифрової компетентності в процесі неформальної освіти педагогів

Гриценко І. С. Загальнонаукова методологічна основа дослідження проблеми розвитку суб’єктності студентів гуманітарних спеціальностей у процесі самостійної освітньої діяльності

Гусаченко Л. М. Тенденції та шляхи формування гармонійності та індивідуальності дитини в умовах розвитку сучасного хореографічного мистецтва

Давыдова С. В. Теоретический анализ проблемы формирования профессиональной компетентности будущих учителей изобразительного искусства

Добровольська А. М. Компетентнісний підхід у сучасній вищій медичній і фармацевтичній освіті

Доценко Н. А. Методика проведення звітної конференції в результаті проходження практики здобувачами вищої освіти інженерних спеціальностей

Думишинець О. В. Сучасні вимоги до менеджера професійно-технічної освіти

Єщенко М. Г. Організація довузівської підготовки в Україні в контексті історико-педагогічного дослідження

Журавська Н. С. Use of information technologies as a way of improving the methods of disciplines learning

Зубарєва О. Г. До питання розвитку професійно-творчої компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Ішутіна О. Є. Генеза професійної підготовки майбутнього вчителя української мови

Казанжи І. В. , Войтенко О. В. Формування готовності майбутніх учителів до гуманізації освітнього простору початкової школи

Калініна Л. А. Формування креативної компетентності студентів ВНЗ культури

Карабін О. Й. Концептуальні основи формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій

Карпич І. О. , Матрос О. О. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення

Кожевнікова Л. В. Застосування здоров’язберігаючих технологій майбутніми вчителями музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки

Котов В. Г. Використання зразків українського народного хореографічного мистецтва у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Кошелева Н. Г. Удосконалення підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами технологічного підходу (на прикладі дисциплін у галузі охорони праці)

Кошелєв О. Л. , Грицай С. М. Компетентнісний потенціал LEGO Education у початковій школі

Кулалаєва Н. В. Категоріально-понятійний аналіз дефініції «культура безпеки професійної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю»

Лазаренко Н. Ю. Формування компетенцій в технології художнього проектування у предметному дизайні

Левчук Н. П. Модель розвитку економічної компетентності у майбутніх магістрів управління органами Державної прикордонної служби України

Лобачова І. М. Віммельбух як засіб активізації іншомовної мовленнєвої діяльності учнів початкової школи на уроках англійської мови

Лупенко-Ковтун С. М. Нестандартний урок в інтерактивному режимі

Ляшова Н. М. Сегмент логічної складової в методико-математичній підготовці майбутніх учителів початкової школи

Ма М. . Психолінгвістичні особливості навчання студентів мовних спеціальностей китайської мови на середньому рівні

Мартинюк А. К. , Колос М. Г. Розвиток і охорона співацького голосу у дзеркалі музикознавчої думки

Межуєва І. Ю. Тестування як форма контролю знань, умінь, навичок. Переваги і недоліки

Молчанова-Долінко В. О. Особливості реалізацій творчої діяльності музикантів під час навчання дисциплін предметного циклу

Новак О. М. Теоретичні аспекти формування здоров’язбережувальної компетенції майбутніх педагогів професійного навчання в теорії та практиці вищої школи

Одерій Л. Є. , Роздимаха А. І. Виховання естетичного смаку особистості засобами українського мистецтва

Паламарчук В. М. Здоров’язберігаючі технології в процесі вивчення музичного твору як основна форма навчання грі на баяні майбутніх учителів музики

Панасенко Е. А. , Оспіщева Ю. А. Становлення майбутнього вчителя початкової школи як суб’єкта особистісно орієнтованої освіти учнів

Панасенко Е. А. , Романенко К. С. Формування системи фахових цінностей у майбутніх учителів початкових класів: аналіз теоретико-методологічних засад

Пашко Л. В. Використання хмарних технологій при вивченні курсу «Сучасна українська мова» у виші

Помирча С. В. , Ябурова О. В. Використання мультимедійних технологій під час ознайомлення з фразеологізмами в початковій школі

Пучков І. Р. Методологічні підходи до застосування змішаного навчання при підготовці майбутніх вчителів початкової школи

Пшеничних М. М. , Дермельова Н. М. Моніторинг інструментально-виконавської компетентності майбутніх учителів музики

Сарієнко В. В. , Плахотський О. В. Критерії відбору змісту підготовки вчителя початкових класів у контексті інформатизації суспільства і освіти

Сиротенко В. П. Осуд тоталітаризму в етологічних повістях А. Дімарова

Сиротюк О. А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців із охорони праці

Скорба Л. О. Проблема формування у дітей старшого дошкільного віку доброзичливого ставлення до однолітків засобами казок В. О. Сухомлинського

Сливка Б. С. Проблема періодизації розвитку християнського світогляду дошкільників у пастирській педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття

Смиренський В. М. Роль і місце педагогічної імпровізації в системі діяльності вчителя музики

Тимофєєв В. А. Імерсійний метод під час викладання іноземних мов на мовних курсах

Товстяк М. М. Навчальна мотивація як один з дидактичних орієнтирів при створенні робочої навчальної програми дисциплін з менеджменту освіти

Топольник Я. В. Digital library as a constituent element of contemporary information learning environment

Тронь Т. В. Структурна модель та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США

Федь І. Є. Роль сім’ї у вихованні працелюбства у молодших школярів

Хващевська О. О. Сучасні педагогічні технології в навчанні молодших школярів

Хе С. . Дослідження з музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії

Хижняк І. А. Лінгвометодична культура майбутнього вчителя початкової школи в системі ключових результатів фахової підготовки

Чепіга В. Т. , Кривохвостов В. Б. Використання гри як засобу захисту і збереження психологічного здоров’я молодшого школяра у контексті ідей педагогічної філософії

Шумілова Е. Д. Особливості програмного циклового управління робототехнічним комплексом при підготовці вчителів технологій

Щербатюк В. С. Візуалізація як один із чинників активізації творчої діяльності студентів-філологів під час аналізу ліричних творів

Ястремська С. О. Огляд програмних платформ для організації дистанційного навчання майбутніх магістрів сестринської справи

Ящук О. В. Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи

14. Медицинские наукиГозак С. В. , Єлізарова О. Т. , Філоненко О. О. , Парац А. М. , Станкевич Т. В. Навчальне навантаження як детермінанта підвищення тривожності у старшокласників

Дегтярева О. В. Острый коронарный синдром в динамике лечения антитромбоцитарными препаратами с различным механизмом действия на госпитальном этапе наблюдения

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Єремчук Я. О. Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у школярів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку

Соколова Ю. А. , Біловол О. М. , Ільченко І. А. Значення змін геометрічної моделі серця на виникнення аритмій у хворих з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу

Федів О. І. , Мельник О. Б. Гіполіпідемічна терапія в комплексному лікуванні бронхіальної астми, поєднаної з ожирінням, з урахуванням поліморфізму генів

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеВасильєва Л. Л. Hard-and-heavy: стильові прояви, особливості поширення та розвитку

Дубінченко Є. А. , Гнатюк Л. В. Хорові обробки народних пісень в творчості Ганни Гаврилець

Короленко Є. О. Специфіка театралізованого свята як культурно-мистецького явища

Папета С. П. Графіка Леоніда Денисенка в контексті мистецтва української діаспори

Пацунова Л. К. Образно-пластична режисура як вершина мистецтва балетмейстера

Сластьон В. М. , Горобець В. П. Естрадно-джазові виміри хорових обробок народних пісень в творчості Вероніки Тормахової

Тимченко-Бихун І. А. , Сліпченко О. С. Перша книга токат Дж. Фрескобальді: новаторський та художньо-яскравий зразок фантазійного стилю епохи бароко

Чернов І. Б. , Сагітов О. Т. , Давиденко В. В. Духові інструменти в джазовій музиці

Шевченко В. В. , Ноздріна О. Ю. , Павлюкова Г. В. Стильові модифікації репертуару народних хорів

18. АрхитектураКарбан А. А. Архітектура сучасних освітніх закладів України: шкільні комплекси на територіях зі складним рельєфом

Шкурупій М. Ю. Основні фактори, що формують архітектурно-планувальну структуру яхтових комплексів в умовах річкового судноплавства

19. Психологические наукиБерезка С. В. Причини та види агресивної поведінки особистості

Богуш В. М. Особливості прояву екзаменаційного стресу у студентів ДВНЗ

Видолоб Н. О. Розуміння психічного здоров’я особистості представниками гуманістичної психології

Вінтюк Ю. В. Умови і чинники формування особистості С. Балея в дитинстві

Годонюк В. С. Обгрунтування програми психолого-педагогічного супроводу формування конструктивного самоствердження у дитини дошкільного віку

Марциняк-Дорош О. М. , Букатов С. В. Дослідження соціально-психологічного клімату на підприємстві машинобудування

Фаласенеді Т. М. , Козак М. Я. Порушення сенсорної інтеграції у дітей з особливими потребами

Хаметова Л. М. Маніпуляція та мотивація: соціально-психологічний аспект

Шевченко Н. Ф. , Трушицина Ю. І. Особливості прояву «Я-образу» у дітей з щелепно-лицевими аномаліями

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиЄрмоленко А. О. , Єрмоленко І. В. Проблема цінностей та ціннісних орієнтацій особистості в сучасних умовах

23. Политические наукиДем’яненко В. М. Інформаційна гігієна в епоху «пост-правди»

Коцур В. В. Німецька національна меншина в українсько-німецьких міждержавних відносинах першої половини 1990-х років

Коцур Л. М. Політизація німецької національної меншини України в умовах безпекових викликів у 1990 роках

Марусик Ю. В. Міграційні настрої студентів крізь призму модернізації України (на прикладі НУ «Львівська політехніка»)

Прядко Т. П. Актуалізація популізму як один із проявів зростання психологічної тривожності суспільства в умовах глобалізації

Рубан А. О. Сучасні інформаційні комунікації та їх вплив на масову політичну свідомість і здоров’я людини

Феденко О. В. Гібридна війна в Україні як фактор сучасної холодної війни для Росії

24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. Изучение значений полового диморфизма и ряда психологических показателей у юных спортсменок, занимающихся баскетболом

Загородній В. В. , Ярославська Л. П. Обгрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості

25. Государственное управлениеНабока К. О. Напрями вдосконалення адміністративно-організаційного регулювання ринку земель в Україні

Обіход М. М. Аналіз прагнення молоді Львівщини щодо впровадження європейських стандартів у процес реформування молодіжної політики в Україні (моніторинг основних аспектів)

26. КультурологияБондарчук В. О. Постановка опери М. Лисенка «Зима і весна» у режисерському рішенні Д. М. Гнатюка

Пожарська О. Ю. Зміст та функції циркового видовища

Федь В. А. , Ликова С. С. Методологічний апарат культурології та перспективи його застосування в розв’язанні проблеми культуротворчості

Чеботаєва О. М. Актуальні проблеми інституціоналізації культурологічної науки

27. Социальные коммуникацииБережна К. С. Формування комфортного інформаційно-комунікаційного середовища публічних бібліотек України

Зацерківна М. О. Зв’язки з громадськістю: основні поняття та етапи становлення у сфері вищої освіти

Шевцова Ю. О. Тематичний зміст бібліотекознавчої періодики європейських країн

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика