Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №1 (53) январь 2018г.

Принимаются материалы

1. Физико-математические наукиКрутик А. В. Алгоритм оценки событий системами с искусственным интеллектом

2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические наукиКермакунов К. Б. Technology of ore enrichment with the use of sodium cyanide and its substitute reagent Jinxin

5. Технические наукиГнатейко Н. В. Аналіз впливу динаміки токарної обробної системи на якість обробки деталі при точенні

Деревенчук Д. А. Closed-system transfer device

Кондратенко М. С. The reasons of destruction of reinforced concrete beams with carbon fiber reinforced polymer (CFRP). Measures for prevention such destruction

Петриченко А. Г. , Сильчук Т. А. Сучасні аспекти організації гольф-клубів при готелях

Черниш Є. Ю. , Пляцук Л. Д. Зв’язування важких металів у ґрунтовому комплексі при внесенні біокомпозиту на основі мулових осадів та фосфогіпсу

Чуйко М. М. Товарознавча характеристика ірису різних торговельних марок

Швед М. П. , Швед Д. М. , Великоіваненко С. П. Новий ресурсоенергоощадний процес екструзії полімерів

Шовкалюк Ю. В. Інструменти і методи для підвищення енергоефективності будівельного фонду

Штефан Н. І. , Телестакова В. В. Динаміка співвісних циліндричних оболонок, заповнених бульбашковою рідиною

Щербина Н. В. , Zhao F. . Research of MPPT method algorithm for boost DC-DC Converter of photovoltaic system

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиБей Н. О. Внесок науково-дослідних установ у розвиток наукового забезпечення технологічних процесів виробництва автомобілів в Україні

Боєчко В. Ф. , Боєчко Г. В. Вплив колоніальної політики на духовне і соціально-економічне становище поляків кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

Лук`яненко О. В. «Заробляючи … копійки»: праця студентів Полтавського педагогічного інституту в умовах німецької окупації

8. Экономические наукиБігус М. М. Problems and prospects of the development of export of goods and services production

Білявська Ю. В. The essence аnd peculіаrіtіes formаtіon of personnel potentіаl аt the enterprіse

Вакулич М. М. , Шевела І. В. Теоретичні основи обліку та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками

Гончарук О. В. , Бабенко А. А. Стан і перспективи розвитку підприємств поліграфічної промисловості в Україні та світі

Гопкало В. О. Методичні засади та інструментарій діагностики юридичних осіб – позичальників банку

Даньшина Ю. В. , Бритченко И. Г. Влияние процессов электронизации на черты современного общества

Дернова І. А. , Здір В. А. Вплив зовнішнього державного боргу на динаміку курсу національної валюти

Дудар А. А. , Вакульчик О. М. Аналіз та оптимізація структури капіталу з метою підвищення рівня фінансової стійкості підприємства

Іваненко Д. Б. , Савченко І. Г. Вдосконалення розвитку державно-приватного партнерства у сфері соціального захисту

Коваль О. А. Сучасні громадські центри – новий напрям розбудови сфери обслуговування

Ковальчук О. Я. , Федоронько Н. І. , Масьонкова М. М. Modeling of sustainable development of EU-28 countries

Колумбет О. П. , Малиневська Д. П. Особливості обліку руху товарів на підприємствах оптової торгівлі

Лобза А. В. , Гузь І. С. Підходи до розробки системи оцінки ефективності діяльності персоналу сучасного підприємства

Ляш Л. Я. Особливості формування стратегії позиціювання продукції аграрних підприємств

Плотнікова М. Ф. Багатофункціональність розвитку суспільно-економічних систем в умовах децентралізації

Полятикіна Л. І. Особливості організації та функціонування страхової діяльності підприємств малого бізнесу в Україні

Семенда Д. К. , Семенда О. В. Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах

Сич О. А. , Дьокіна К. І. Перспективи кредитування малого бізнесу державними банками

Смолінська С. Д. , Мельник І. В. Фінансові проблеми матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств

Танащук К. О. , Ковтуненко К. В. , Богословова А. А. Електронні комунікації у формуванні e-бізнесу виробничих підприємств

Федотова Ю. В. Кластеризація економіки як напрям подолання диспропорційності регіонального розвитку

Черкасова С. О. , Ахметова М. Ф. Концептуальні засади формування системи обліково-контрольного й інформаційного забезпечення діяльності ОСББ в Україні

Черкасова С. О. , Суховєєва А. С. Методичні засади управління процесом забезпечення інтелектуально-кадрової складової економічної безпеки підприємств

Шендригоренко М. Т. Актуальні питання аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками

Ящук Т. А. Аналіз сучасного стану фінансового забезпечення вищої освіти в Україні

9. Философские наукиГарат І. В. Філософсько-богословська спадщина та культурно-просвітницька діяльність Ісакія Борисковича

Кукуре С. П. Етнічні релігії балтійських народів: концептуальні підходи

10. Филологические наукиВоловик Л. Б. Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів на рівні утворення безафіксно-похідних іменників у німецькій економічній термінології

Капніна Г. І. Історія розвитку, ідея та особливості реалізації проекту «Листи до батьків» у Німеччині

Кирилюк М. П. , Палєй Т. А. Аналіз складу лексико-семантичного поля на позначення концепту Культурний код (на матеріалі американського варіанту англійської мови)

Комаха О. І. Суспільно-культурні виклики у творчості Йосано Акіко

Крочук Ю. В. Антропоцентричні основи дослідження фразеологізмів у мовній картині світу

Мельник І. В. Реалізація стратегії блефування у провокаційному мовленні

Муратова В. Ф. Перекладацький аспект викладання риторики

Панич Г. А. Концепт і слово: гендерна диференціація логічних категорій добра та зла

Свиточ Т. Н. An ideational metafunction analysis of Theresa May speech

Фоміна І. Л. Визначення впливу засобів виразності у процесі аналізу новел Олеся Гончара на розвиток мовленнєвої компетентності майбутніх учителів

11. Географические науки
12. Юридические наукиБабич І. Г. Принципи та забезпечення виконання зобов’язань

Борисова Х. О. , Савінова Н. А. Національна юрисдикція в сфері торговельного мореплавства

Зінсу О. І. Психолого-правові аспекти наукової діяльності та авторського права на інтелектуальну власність

Кутєпов М. Ю. , Левицький С. А. Люстрація як засіб запобігання корупції

Маланчук Т. В. , Отич П. С. Проблеми класифікації заходів впливу Національного банку України

Матрос О. О. Основні аспекти та напрями роботи уповноваженого Верховної Ради України з захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні

Москаленко В. В. , Бондаренко О. С. Доведення малолітніх та неповнолітніх осіб до самогубства за допомогою соціальних мереж: кримінологічне дослідження

Петренко В. С. Електронні докази як елемент інформаційних технологій у цивільному судочинстві

13. Педагогические наукиБаштовенко О. А. Стан освітнього процесу вищої школи в галузі фізичного виховання та здоров’я людини

Бурчак С. О. , Храпай О. І. Вдосконалення вчителями математики умінь ров`язувати прикладні задачі з курсу «Елементарна математика»

Васенко О. В. Підготовка майбутніх учителів інформатики до реалізації основних принципів об’єктно-орієнтованого програмування у навчальному процесі сучасної школи

Вербенець А. А. Інноваційні процеси в контексті реформування інклюзивної освіти в Республіці Мальта (1950-2005 рр.)

Воробйова О. П. Теоретико-методологічні засади формування стандартів забезпечення якості у галузі вищої освіти

Грудок-Костюшко М. О. Актуальность реализации компетентностного подхода в процессе обучения иностранным языкам в высшем учебном заведении

Денисенко Н. Г. Компетентнісний підхід у структуруванні навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» як важлива передумова для підвищення якості підготовки вчителя фізичної культури

Жовнір М. М. , Асламова М. В. Педагогічна інноватика в медичному виші: до питання впровадження коучинг-технології

Ільїна О. М. Розвиток англомовної комунікативної компетентності студентів-економістів шляхом застосування мультимедійних засобів навчання

Киричок І. І. , Воропай В. Р. Педагогічні аспекти соціальної успішності майбутніх керівників ЗНЗ

Корогод Т. О. Новітні засоби формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності під час під час організації позааудиторного читання текстів у немовних ВНЗ

Кошелева Н. Г. Характеристика складників професійної компетентності соціальних педагогів

Криворучко М. Ю. Загальноосвітній аспект економічної освіти

Курляк І. Є. Трудоголізм як приклад біхевіоральних узалежнень: дефініційно-типологічні та діагностичні аспекти (на матеріалах Польщі)

Линдіна Є. Ю. Становлення Є. Соботович як видатного педагога та науковця

Марчук І. А. Формування готовності майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності

Мельничук Ю. П. Критерії, показники та рівні сформованості проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Моренко О. М. Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема

Розман І. І. Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі П. П. Кононенка)

Романов І. І. Диференційоване навчання на заняттях з іноземної мови: роль, зміст та перспективи

Скопцова О. М. Розспівування хорового колективу як метод вдосконалення вокально-технічних навичок

Тимофеев В. А. Отличительные черты иммерсионного метода обучения иностранным языкам взрослых учащихся языковых курсов

Федорук О. М. Формування професійної компетентності документознавця з використання систем електронного документообігу: аналіз головних проблем

Шевчук М. О. , Киричок І. І. , Новгородська Ю. Г. Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів

Шокірова З. Р. Теоретико-методологічні основи викладання живопису майбутнім учителям образотворчого мистецтва

14. Медицинские наукиМізюк М. І. , Суслик З. Б. , Мельник В. І. , Єремчук Я. О. Морфо-функціональний стан учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеВавренчук І. А. Російський модерн, українська сецесія – паралелі в часі і просторі

Кушнір К. В. Визначення структури і змісту ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорової підготовки

Пацунов В. П. Сценографічні перетворення роману Ф. Достоєвського «Ідіот»

Поклад В. П. Виникнення балетного театру України та тенденції розвитку жанру комедії-балету

Симеонова Ю. В. , Шевченко В. В. , Ноздріна О. Ю. Етичні проблеми при постановці на сцені опери «Катерина Ізмайлова» Д. Шостаковича

Сізова Н. С. Постать Григорія Давидовського у контексті розвитку хорової культури Вінниччини 1920-х років

Скопцова О. М. , Гриценко В. В. , Марченко В. В. Транскрипція музичного твору як різновид виконавської інтерпретації

Смольницька О. О. Доведене авторство українського перекладу опери Берджиха Сметани «Продана наречена» як нове відкриття

Стефіна Н. В. До проблеми дослідження витоків українського музичного фольклору: теоретичні аспекти

Филиппова О. Н. Творчество Л. И. Соломаткина – представителя славной плеяды русских живописцев второй половины XIX века (1837-1883 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество А. И. Куинджи – поэта в живописи (1842-1910 гг.)

Хоцяновська Л. Ф. Тенденції та перспективи розвитку народного хореографічного мистецтва України

18. Архитектура
19. Психологические наукиІванова В. В. Формування моральної вихованості дошкільника на основі психологічних механізмів

Старик В. А. Характеристика дисоціативних станів при подоланні психічної травми

Ткачук Т. А. , Радченко А. В. Життєвa кризa: детермінанти та прояви

Ткачук Т. А. , Таубе Я. І. Особливості ускладнень затримки психічного розвитку дітей

Яновська Т. А. Психологічні особливості ціннісного ставлення підлітків до здоров’я

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. , Черепок А. А. Изменения значений полового диморфизма в соматотипах у юных спортсменок, занимающихся игровыми видами спорта

25. Государственное управлениеМануілова К. В. Становлення традиції децентралізації публічної влади в середньовічних європейських містах (на прикладі Магдебурзького права)

Мохова Ю. Л. , Писаренко Н. О. Стан та перспективи розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні

26. КультурологияБондарчук В. О. Дмитро Гнатюк і оперна режисура

27. Социальные коммуникацииГиріна Т. С. Зародження радіореклами як передумова інституціоналізації та конвергенції радіомовлення

Комолова К. А. Прихована реклама лікарських засобів і медичних послуг в українських регіональних онлайн-виданнях

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика