Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №3 (55) март 2018г.

1. Физико-математические наукиStroi A. . , Zhang J. . Symmetry and exact solutions of cylindrically symmetric wave equation

Григор`єв В. І. Методологія визначення естетичного ідеалу за допомогою нейромережевих алгоритмів

Рачинская А. Л. , Купчак А. И. Плоское движение маятника с вязкой жидкостью

2. Химические наукиХудоярова О. С. Cумісна переробка фосфатів і сульфатів газовідновним методом з одержанням сульфідів фосфору

3. Биологические наукиСоболь Є. В. , Шейко В. І. The state of indexes of heterospecific immunity under influence of geochronoclimatic factors

4. Геологические науки
5. Технические наукиДубініна А. А. , Селютіна Г. А. , Летута Т. М. , Ленерт С. О. Видові та сортові особливості накопичення радіонуклідів овочевими культурами

Дуднік А. С. Аналіз методів вимірювання відстаней між об’єктами за допомогою сенсорних мереж

Клименко Є. В. , Черенева О. С. , Гриньова І. І. , Дедескул В. І. Застосування програмного комплексу ЛІРА для дослідження роботи пошкоджених кам`яних конструкцій

Колобашкін Л. В. , Семінський О. О. Застосування роторно-пульсаційних апаратів в інноваційних технологіях

Муха А. А. К вопросу о живучести систем противоаварийной автоматики на гидроэлектрических станциях

Нестеренко А. О. , Вислоух С. П. Імітаційне моделювання виробничого процесу складання

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. Розрахунок хвилеводів ультразвукового зварювання під дією вібраційних навантажень

6. Сельскохозяйственные наукиШаповаленко О. І. , Кожевнікова М. І. , Кожевнікова М. І. Дослідження фізико-хімічних показників створених кормових сумішей для екструдування

Шацман Д. О. Дія гербіцидів на продуктивність агроценозу кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України

7. Исторические наукиАкименко К. В. Історія, мета та принципи функціонування світової координаційної ради ідеологічно споріднених націоналістичних організацій

Грудевич Т. В. , Шкіра Л. М. Дорожні скрині, валізи та інші засоби перевезення дорожнього багажу ХІХ – середини ХХ століття у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Кряжев П. В. Інсталяція генерал-губернаторства Баії в колоніальній Бразилії

Куцаєва Т. О. Історія колекції раритетів єврейської громади України 19 – 1-ї трет. 20 ст. у Національному музеї історії України

Лук`яненко О. В. Студентка-освітянка у Червоній армії часів німецько-радянської війни

Мацьовка А. В. Роль неформальних груп і об’єднань у становленні багатопартійної системи в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст.

Остапенко В. О. Покровительство гетьмана Б. Хмельницького православній церкві як елемент державної політики

8. Экономические наукиБалдук А. О. Порогові умови переходу сучасних економік до порядку відкритого доступу у моделі Д. Норта

Богданюк О. В. , Гайдученко Т. М. Льонарство України: сучасний стан галузі та перспективи розвитку

Бойко Л. І. Регулювання оплати праці в Україні

Бойко Л. І. , Мацієвич Т. О. Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів

Бурбан О. В. , Кривов`язюк І. В. Тенденції розвитку міжнародних ринків цінних паперів

Войнича Л. Й. Функція Кобба-Дуґласа як інструмент управління трудовими ресурсами сільських територій

Гаватюк Л. С. , Телешецька М. І. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області

Гатаулліна Е. І. Ефективність бюджетних видатків як інструмент підвищення результативності функціонування системи державних фінансів

Гранат Л. В. Корпоративні бренди інтернет-магазинів: бенчармарки та тенденції

Даньшина Ю. В. Methodology of evaluation of electronic technologies interaction during the management over administrative services provision process

Дєєва Н. Е. , Делейчук В. В. Механізми залучення інвестицій емітентами цінних паперів в умовах розвитку цифрової економіки України

Дорош Н. І. , Лясківська Г. В. Внутрішній аудит витрат на виробництво

Колеснікова К. С. , Маліновська І. А. , Чабаров В. О. Економічна безпека України в контексті глобалізаційних викликів

Кривов`язюк І. В. Концептуальна модель та принципи діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості корпорації

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Василенко В. В. Дослідження депозитного портфелю як інструменту ресурсної політики банку

Мельник Т. Г. , Димніч В. В. Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

Мельник Т. Г. , Димніч В. В. Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу

Михайлик Н. І. Пріоритетні об’єкти логістичного менеджменту

Москальов А. А. , Попова Е. М. Криптовалюта на сучасній економічній арені та перспективи розвитку Bitcoin, Ethereum, Ripple

Пандас А. В. , Дячук К. С. Аналіз методик прогнозування кон’юнктури будівельного ринку

Подоляк В. Р. Репутаційний капітал в структурі нематеріальних активів

Попович Д. В. , Блискун О. З. Проблемні аспекти фінансового забезпечення малого підприємництва в Україні

Попович О. В. , Сєдов О. М. Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників

Попович О. В. , Соловей К. В. Аналіз поточної кредиторської заборгованості на ПАТ «Спец-авіа» за 2014-2016 роки

Рисцов І. К. , Каплун О. О. Економіко-математичне моделювання діяльності транспортної галузі

Світлична В. Ю. Сутність та питання реалізація грошово-кредитної політики у сучасних умовах

Семенда Д. К. , Семенда О. В. , Семенда О. В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства

Сич О. А. , Дзюба Н. П. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю

Сподар К. В. , Карбівнича Т. В. , Василець К. К. , Казанцева С. С. Формування логістичної схеми організації та продажу продуктів переробки айви японської

Стрєльніков Р. М. , Філатова Ю. Д. Виторг від реалізації готової продукції, як джерело капітальних інвестицій промислового підприємства

Супруненко А. С. Напрями підвищення ефективності соціального захисту населення в контексті забезпечення соціальної безпеки

Тарасова К. И. Особенности HR-менеджмента для цифрового мира: тенденции и перспективы

Терлецька Ю. О. Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві

Фурдак М. М. Визначення стратегічних орієнтирів розвитку виноградарства і виноробства України в умовах інтеграції до світового ринку

Шестакова П. Ю. , Ожелевська Т. С. Аграрний ринок України в умовах євроінтеграції

Яцик Т. В. Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку

9. Философские наукиАвер`янова Н. М. Зарубіжне українство у відстоюванні національних інтересів України

Бурий А. Р. Кінематографічні інтерпретації проблеми суспільного буття. Частина ІІ

Воропаєва Т. С. Аналіз колоніального статусу України мислителями і політиками початку ХХ століття

Литвиненко О. В. Медіаграмотність громадян у контексті гібридних воєн: приклад України

Пархоменко Н. В. Міграційні процеси як філософська проблема: теоретико-методологічні основи дослідження

Савчин Г. В. Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості

Смольницька О. О. Компаративний аналіз інтерпретації постаті святого Франциска Ассізького у філософських і літературознавчих дослідженнях у Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст.

10. Филологические наукиАксютіна Т. В. Semantic innovations in English: motivations for changes

Ананьян Э. Л. , Рябкин А. А. Концепт «миротворчество» как фрагмент общественно-политической концептуальной картины мира (на материале аутентичного газетно-публицистического текста)

Бобак Г. Р. , Бобак М. І. Canadian bilingualism and biculturalism in diachronic dimension

Гавриш І. П. Мотив самотності в малій прозі Марії Цуканової (на матеріалі новели «Бузковий цвіт»)

Головащенко Ю. С. Connotative features in the novel „In the Heart of the Country” by John Maxwell Coetzee

Грабовська Н. А. Тема свободи та сваволі у романі Енн Бронте «Незнайомка з Вайлдфелл-Холлу»

Губа Л. В. Художній концепт як репрезентант поетичної мовної свідомості

Купріянов Є. В. Система словозміни іспанської мови як об’єкт комп’ютерної лексикографії

Мартинів О. М. Семантико-граматична структура фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання в проекції на категорії свідомості

Пилипів О. Г. , Липецький А. Д. Семантична мотивація лексики на позначення дорогоцінних та напівдорогоцінних ювелірних каменів у творі Плінія Старшого «Historia naturalis»

Поліщук Є. С. Інтерпретація образу Степана Бандери у сучасній українській літературі про АТО

Рябініна І. М. , Усова А. В. Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях Б. О. Ларіна

Федів О. Є. Відтворення художніх порівнянь зі збірки оповідань Р. Бредбері «Темний карнавал» в українському перекладі М. Томахів і М. Шурпік

11. Географические наукиМезенцева І. В. Характеристика Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»

12. Юридические наукиЗубачова І. С. Історія становлення Верховного Суду України

Новиков О. В. , Андрійцьо А. М. До проблем історичних передумов утворення СРСР

Сафончик О. І. Деякі питання припинення шлюбно-сімейних правовідносин в Україні та деяких країнах ЄС

Стельмах М. В. , Крайник Г. С. Визначення підходу до тлумачення «інших тяжких наслідків», передбачених ст. 236 Кримінального кодексу України

Чудік Т. В. Особливості поділу майна подружжя

Шевченко Ю. А. Механізм захисту права на життя у світлі практики Європейського суду з прав людини у справах проти України

13. Педагогические наукиŁucenko W. І. , Łucenko O. W. O integracji teoretycznych i praktycznych aspektów badania socjalno-psychologicznej adaptacji studentów-cudzoziemców

Бачинська Н. В. , Забіяко Ю. О. Актуальні питання та перспективні напрямки реабілітації осіб з бойовими пораненнями

Білан Н. М. Die theoretische Analyse der grundlegenden Begriffe des Kompetenzansatzes

Боровик Л. В. Характеристика стану сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Булгару Н. Б. Теоретичні аспекти системи оцінки рівня сформованості професійних компетенцій у студентів технічних ВНЗ

Венгловська О. А. , Ткач М. С. Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової

Вінтюк Ю. В. Дослідження емоцій у навчальній роботі зі студентами-психологами

Власова С. А. Вокально-ансамблеві навички у системі художньо-інтерпретаційної діяльності колективу

Григорчук Т. В. Структура компетенцій фахівців з маркетингу суб’єктів соціокультурної сфери

Гузій І. С. Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Децюк Т. М. , Дударенко А. А. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах

Дзіковська М. І. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у коледжі

Доманюк О. М. Організаційно-методичні аспекти емпіричного вивчення готовності майбутніх вихователів до формування у дошкільників доброзичливості

Дорошенко О. В. Генеза або ретроспектива питання формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників

Дьоміна О. М. Розвиток творчих здібностей учнів в позаурочний час за допомогою сервісів WEB 2.0

Журавська Н. С. , Діхтяренко Л. В. , Шкіринець А. Ю. Сучасний стан та перспективи державного управління в Україні

Іщенко Л. В. Мотиваційна готовність студентів до формування творчої особистості дітей старшого дошкільного віку

Карсканова С. В. , Божок Н. В. Особливості формування стійкого професійного інтересу майбутніх учителів ЗОШ І ступеню

Клюєва С. В. Теоретико-практичні аспекти діяльності піаніста-концертмейстера

Ковальчук В. І. , Данькевич В. О. Деякі аспекти стратегічного управління розвитком закладу вищої освіти

Ковальчук В. І. , Щербак А. В. Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти

Конопляник Л. М. , Коваленко О. О. Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам

Корницька І. А. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобами навчальних онлайн-сервісів

Короткіх М. А. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності військових викладачів

Кученьов Д. В. , Лівак В. А. Виконавська майстерність баяніста у контексті актуалізації народного мистецтва

Латко В. Б. Мідні духові інструменти в українському музичному просторі

Левченко А. В. Методологічні аспекти виховання артиста хору

Леонтієва С. Л. Вокально-фортепіанний ансамбль в дискурсі творчої діяльності концертмейстера та вокаліста

Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (результати експериментального дослідження)

Матукова Г. І. Формування економічних компетентностей у фахівців вищої школи

Мельник І. М. Аспекти професійного становлення майбутнього педагога

Новик І. М. , Сащук Т. В. Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів

Овчаренко З. П. Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови

Паламар С. П. Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка

Піонтковський-Вихватень Б. О. Історичний аналіз психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних закладах України ХХ ст.

Платонова Л. О. , Покась Л. А. Дидактична гра як елемент формування економічної компетентності в учнів профільної школи

Ревенчук В. В. , Грязна Т. В. Формування творчої активності учнів як педагогічна проблема

Сосюра М. О. Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи з підлітками групи-ризику в контексті профілактики соціально-небезпечних хвороб

Токарєва О. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі: теоретичний аспект

Філіпчук Н. О. Музейна педагогіка і виховання нації

Цюпа Н. П. Методичні аспекти роботи над вокальним диханням (за методикою І. Прянішникова)

Черкашин О. В. Формування у молодших школярів знань про пожежогасіння: сучасний стан проблеми

Шпитальова О. В. Арт-технології у формуванні творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва

Юлдашева І. О. , Зорін В. В. Специфіка та методологічні нюанси діяльності піаніста-концертмейстера

14. Медицинские наукиЛавринюк В. Є. , Грейда Н. Б. , Кирпа С. Ю. Розшарування аневризми низхідного відділу аорти – опис потенційно фатального випадку в клініці внутрішніх хвороб

15. Фармацевтические наукиШостак Л. Г. , Пальчик К. О. Мікро- та макроелементний склад основних органів фікусу Бенджаміна

16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАфанасьєв С. М. Особливості сучасної техніки характерного танцю в порівнянні з технікою класичного танцю

Бакало Л. К. Музично-образна семантика хорових обробок М. Леонтовича у проекції на параметри сучасної педагогічної практики

Гусарчук Т. В. Діалог століть у «Хоровому концерті пам’яті Артемія Веделя» Світлани Острової на тексти Григорія Сковороди

Дем’янчук А. Л. Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок

Камінська М. М. Специфіка освітнього процесу диригентсько-хорової підготовки студентів

Коновалова О. В. , Лавриненко Ю. С. Символіка флореальних мотивів у мистецтві доби модерну

Ляйтнер О. Є. The phenomenon of a student T. M. Golembievska in the art University of Kiev

Паньків Г. С. Особливості застосування «доперспективних» признаків просторовисті в роботах В. А. Гегамяна (1925-2000)

Попова А. Б. , Коваленко Є. В. , Войченко О. М. Вокаліз та його значення для розвитку вокальної майстерності

Романенкова Ю. В. Ювелирные композиции как имиджевый компонент дизайна интерьера

Сапак Н. В. Роль меценатів і популяризаторів мистецтва в художньому житті Миколаєва на межі ХІХ-ХХ століть

Филиппова О. Н. Творчество Жана Оноре Домье – графика, живописца и скульптора (1808-1879 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество В. Д. Орловского – представителя плеяды мастеров русской национальной школы пейзажной живописи (1842-1914 гг.)

Цюпа Н. П. Вплив музичного світогляду ХХ століття на роботу вокалістів

18. Архитектура
19. Психологические наукиАндрощук О. В. Розвиток творчої легкості старших дошкільників у процесі комп’ютерних ігор (фрагмент розвивальної програми)

Вербицька Л. Ф. , Скуловатова О. В. Психопрофілактика кризових станів юнацької молоді

Зошій І. В. Формування професійної компетентності майбутніх юристів

Ізмайлова Н. О. Методологічні підходи до проблеми проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівцями медичної сфери

Мельник І. М. Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи

20. Военные наукиПавленко С. О. , Рижонок Є. М. Огляд нормативно-правової бази, що регламентує порядок застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань

21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиКостельнюк М. М. Політичні цінності як базові регулятори суспільно-владних відносин

24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. , Олейник Е. А. Менструальный цикл, половой диморфизм и их изменения у юных теннисисток

Гринчук А. А. , Чехівська Ю. С. Вплив занять з баскетболу на фізичні якості студентів у вищих навчальних закладах

Данилко В. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури

25. Государственное управлениеВасільєва В. А. Досвід Німеччини у законодавстві про адміністративні процедури та перспективи його реалізації в українській адміністративно-правовій базі в контексті державного управління

26. КультурологияГурська М. Б. Загальний огляд процесу розвитку музичного мистецтва Дубровника періоду XIV-XVIII cтоліття через призму історичних умов

27. Социальные коммуникацииСанакоєва Н. Д. , Кущ С. Г. Нейротехнології у рекламній індустрії: історико-прикладні аспекти

Таран Л. В. Абсурдні заголовки в контенті онлайн-медій як демотиватори сприйняття

Фомиця О. Л. Висловлювання «від першої особи» як різновид звукового маніпулювання

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика