Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №4 (56) апрель 2018г.

Принимаются материалы

1. Физико-математические наукиОбіход Т. В. Historical aspects of the development of high energy physics

Рогачов В. А. , Баранюк А. В. , Проценко П. Ю. CFD-моделирование теплогидравлических и прочностных характеристик пластинчатого теплообменного аппарата

2. Химические наукиМанастирний М. М. , Корнієнко Я. М. , Любека А. М. , Сачок Р. В. , Мартинюк О. В. Математична модель руху рідини по поверхні механічного диспергатора

3. Биологические наукиКрайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Комплексна оцінка екологічної небезпеки забруднення нафтопродуктами ґрунтового покриву

Кривицька І. А. , Іванов О. В. , Стріян К. О. Екологічна оцінка антропогенно перетворених грунтів м. Харкова

4. Геологические науки
5. Технические наукиКоцун В. І. Програмний комплекс для контролю та підвищення ефективності робочого часу в ІТ компанії

Мариношенко А. П. , Пикенин А. А. Использование методов особых точек с целью улучшения идентификации и детектирования навигационных сигналов

Марьин С. А. Динамическая предметная область: моделирование, метапродукционный вывод

Яковенко А. В. , Любевич К. А. Захист персональних даних методами знеособлення

6. Сельскохозяйственные наукиОнищук Н. В. Оцінка стану грунтового покриву орних земель Симонівської сільської ради Гощанського району Рівненської області

Пришедько В. М. , Гуляк А. В. Залежність молочної продуктивності корів голштинської породи від їх лінійного походження

7. Исторические наукиКряжев П. В. Генерал-губернаторство Дуарті да Кости в колоніальній Бразилії (1553-1558 рр.)

Орехівський В. Д. Особливості державної політики щодо розвитку наукових основ органічного землеробства в Україні на початку ХХІ століття

Черняєв О. С. Заходи щодо забезпечення режиму Антарктики

8. Экономические наукиАлєксєєва І. С. Tax system of Ukraine: main problems and ways of their solution

Виноградова О. В. , Дрокіна Н. І. , Дарчук В. Г. Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises

Гальчинський Л. Ю. , Пушко А. В. Моделювання оцінки витрат профілактичних стратегій для боротьби з поширенням інфекційних захворювань

Гринюк Н. А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України

Капустян В. О. , Левандовська Я. А. Аспекти боротьби з корупцією та проблеми лобізму в Україні

Кирносова М. В. , Доброскок В. В. Повышение конкурентоспособности предприятий коньячной отрасли

Кисіль С. С. Ризики кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Косташ Т. В. Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства

Коцкулич Т. Я. , Негрич І. М. Особливості діяльності підприємств нафтогазової галузі через призму обліку за міжнародними стандартами

Литвин І. В. , Мельник А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини

Мазур К. В. , Костюк В. І. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Вірянська О. В. Теоретичне дослідження підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Матвієнко-Біляєва Г. Л. Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур

Муллер М. В. Місце бренду у маркетинговому менеджменті підприємства

Разумова К. М. , Кириленко О. М. , Ігнатюк В. В. Імплементація економіко-математичної моделі розвитку комплексу сервісу для пасажирів на залізничному транспорті

Рогозна В. С. Public debt of Ukraine: analysis of current problems and management strategies

Сапрун Г. Г. Економічна безпека може банківського ними сектору вона економіки України у глобальних щодо викликах день сучасності

Тараруєв Ю. О. , Волгіна Н. О. , Дріль Н. В. Аналіз та удосконалення підходів до визначення ставки дисконтування

Хажанець В. В. , Шульгіна Л. М. Ефективність міжнародної транспортної логістики як складової логістичної системи

Чубка О. М. , Скоропад І. С. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності

Шаповал О. А. Природа процесу прийняття рішення та їх класифікація

Шульгіна Л. М. , Хажанець В. В. Сучасні тенденції розвитку транспортної логістики в Україні

9. Философские науки
10. Филологические наукиБичко О. В. Етимологія відгідронімних етнонімів (на основі писемних пам’яток XVII – XVIII ст.)

Каламбет Я. І. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі

Корягіна А. Ю. Методичні рекомендації щодо викладання німецької граматики на основі англійської

Корягіна А. Ю. Поповнення лексичного запасу німецької мови через англійську

Коцюбовська Г. А. Приєднування сполучниками підрядності

Купріянов Є. В. Л-система електронного словозмінного словника іспанської мови

Муратова В. Ф. Машинний переклад: «за» і «проти»

Наумова Т. М. Власна назва як стилістичний маркер у творах політичної сатири Івана Франка

Смольницька О. О. Рослинна символіка у ліриці Віри Вовк і вибраній шотландській та ірландській поезії

Солдатова С. М. , Козонак А. В. Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу

11. Географические наукиВоловик В. М. , Балинський І. А. Етнокультурні ландшафти Брацлава

12. Юридические наукиБабич В. А. , Красько В. В. Окремі особливості адміністративної відповідальності за вчинені дії з наркотичними засобами та психотропними речовинами

Балега Н. В. Відмінність бандитизму від створення злочинної організації

Грекова Л. Ю. , Демченко Ю. О. До питання правового регулювання використання безпілотних літальних апаратів в Україні

Дацків Н. М. Спадковий договір як підстава виникнення та припинення корпоративних прав

Касьяненко Д. І. , Герасимова Г. В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні

Кочубей В. В. Попередній договір: окремі проблемні аспекти правового регулювання

Кошель Р. П. Трудова дискримінація за віком

Крайник Г. С. , Зінченко К. С. Проблемні питання, які постають у зв’язку із змінами до розділів II та IV Особливої частини Кримінального кодексу України

Милоненко Ю. В. Реалізація положень конвенції ООН у сфері публічного адміністрування про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) в Україні

Панфілова Ю. М. Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства

Плотнікова М. В. , Гримайло С. Ю. Офшорні компанії як суб’єкт офшорної діяльності: поняття та види

Приблуда П. М. Проблеми реалізації обов’язків громадянина у сфері державного управління

Хіль М. В. , Іванцова А. В. Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення

Чайка В. В. Соціальна обумовленість криміналізації насильства в родині

Чередниченко К. Ю. , Глинська О. В. Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав

Шевчук О. М. , Козак Н. П. Громадська експертиза у сфері державної митної справи: сутність, види та шляхи реалізації

Юрченко С. М. , Смоян А. А. Особливості захисту авторського права в міжнародному приватному праві

Яланський О. С. Щодо наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Ярошенко В. М. Співвідношення бандитизму і розбою за Кримінальним кодексом України

13. Педагогические наукиБілан В. А. , Демченко І. І. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності дефектолога

Білокопитов В. І. Якість вищої освіти: регіональні мережі та асоціації забезпечення

Бобро А. А. Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі

Боровицька О. М. Концертмейстерська діяльність: проблема дефініції поняття, сутність феномену, сучасні реалії виконавства

Васильєва Г. Г. , Юлдашева І. О. , Зорін В. В. Камерно-вокальні фортепіанні твори доромантичного періоду: історична еволюція

Гарага А. В. Аналіз навчально-методичного забезпечення для фахівців сфери туризму у країнах ЄС

Журавська Н. С. , Гудович А. В. , Росінська А. М. Методика проблемних занять: наукові дослідження

Журавська Н. С. , Корабльова А. А. , Сірий О. А. Організаційно-правові засади управління конкурентоспроможністю освітніх послуг та національно-патріотичне виховання: наукові дослідження

Казачінер О. С. , Ганіна Н. В. Тема людей із особливостями психофізичного розвитку в сучасній художній дитячій літературі

Карнаухова А. В. , Самченко І. В. Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи

Клочкова Ю. В. Особливості мовленнєвої корекції логопеда та вихователя для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в умовах ДНЗ

Ковальчук В. І. , Дзюземова О. О. Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти

Ковальчук В. І. , Єрмак Т. М. Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін

Литвиненко О. М. , Адаменко О. О. , Борецька Н. О. Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі

Марченко Н. М. Використання методу «Lernen durch Lehren» у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови

Мерлянова О. А. , Ацехівська О. В. Виховання національної та етнічної толерантності у дитячих аматорських колективах народно-сценічного танцю

Орлова Н. С. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з проектування одягу

Плаксін А. А. Особливості розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України

Попова Л. І. Іноземні мови в освіті дорослих

Проскуркіна Я. І. The pre-university preparation programs for international students in Canada (experience of University of Toronto)

Снопко О. Л. Методичні аспекти напрацювання вокально-виконавських навичок на початковому етапі навчання

Соловйов В. А. Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу

Соловйов В. А. Гармонійне поєднання складових диригентсько-хорового мистецтва та емоційно-змістовної виразності хореографії

Шевченко С. П. Культурологічний аспект у процесі викладання англійської мови

Шикун А. В. Modern practices in the study of English with the help of new technologies

Шикун А. В. Підвищення якості навчання в закладах вищої освіти в умовах інтеграції та глобалізації

Шкавро В. В. Упровадження тестових завдань із мовознавчих дисциплін на освітній платформі Moodle для майбутніх учителів української мови і літератури

Яговенко Н. В. Подолання страху перед сценою співаком-початківцем як чинник розвитку художньо-інтерпретаторського мислення

14. Медицинские наукиМельник В. С. , Горзов Л. Ф. Поєднані зубощелепні аномалії у дітей, які звернулися за ортодонтичною допомогою

Мочалов Ю. О. , Майструк П. О. , Сабов А. В. , Локота О. В. Оцінка впливу рівня забруднення навколишнього середовища та біогеохімічних дефіцитів фтору та йоду на перебіг карієсу зубів у підлітків Закарпатської області

Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Яремчук І. І. , Кобилянська-Васільєва А. М. , Злотар О. В. , Фадеєва С. І. Патогенетичні особливості та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеФилиппова О. Н. Поэтический взгляд на мир в творчестве М. К. Клодта – художника-пейзажиста (1832-1902 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество Пьера Огюста Ренуара – художника и скульптора (1841-1919 гг.)

18. Архитектура
19. Психологические наукиБорець О. А. Дослідження мотивації особистості в процесі пошуку роботи

Загурська І. С. , Шевчук О. П. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків

Колтунович Т. А. , Поліщук О. М. Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів

Макаренко С. С. Соціально-психологічна допомога учасникам бойових дій

Яновська Т. А. Особливості формування емоційного інтелекту майбутніх педагогів під впливом інтерактивних методів навчання

Ященко Г. П. Специфіка функціонально-структурного поділу соціальних інновацій у комерційних організаціях

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортБезкоровайний С. Б. Організація фізкультурно-спортивної діяльності студентів вузів у процесі занять сумо

Бугаевский К. А. , Олейник Е. А. Костный таз и его морфофункциональные особенности в половых соматотипах в ряде женских атлетических видов спорта

Постернак І. В. Плавання як складова здоров’язберігаючого середовища для студентів

25. Государственное управлениеКондраненкова І. К. , Бабич В. А. Електронні петиції як засіб взаємодії в системі «уряд-громадськість»

26. КультурологияМельник І. П. Специфіка діяльності аматорських колективів у контексті українського циркового мистецтва

Орлова О. В. , Ігнатенко А. О. Аналіз культурно-історичного рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області)

27. Социальные коммуникацииЖукова В. П. Моделювання бібліотечно-інформаційного сервісу

Зенова А. В. Діагностика технологічного та творчого потенціалу редакції ЗМІ в процесі змін

Радута Т. С. Технології доповненої та віртуальної реальності в digital-медіа

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика