Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №8 (60) август 2018г.

1. Физико-математические науки
2. Химические наукиОсаул Л. П. Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини

3. Биологические наукиСербенюк Г. А. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище в межах транспортної системи Вінницької області

4. Геологические науки
5. Технические наукиРуда М. В. , Паславський М. М. , Лентяков В. В. Енергетична ефективність та забезпечення екологічної безпеки складних ландшафтних комплексів

Шовкалюк М. М. , Зіменко С. В. Використання моделювання під час енергетичних аудитів будівель

6. Сельскохозяйственные наукиКривенко А. І. Видовий склад бур’янів та їх біологічні групи у короткоротаційних сівозмінах Південного Степу України

7. Исторические науки
8. Экономические наукиBakhnivskyi V. . Czy gospodarce światowej zagraża nowy kryzys finansowy

Najaf B. . Corporate political involvement in business environment

Najaf B. . Ben & Jerry’s integration strategy for Vietnamese ice cream market

Najaf B. . Preventing protest level in virtual Communities

Najaf B. . Business Policy & Strategy - Capstone

Бошота Н. В. , Юртин В. В. Проблеми і перспективи кредитування банками фізичних осіб в Україні

Ігнатенко М. М. Соціальна відповідальність в агросфері України у контексті розвитку людського капіталу й міжнародної інтеграції

Ковальська К. В. , Пастушенко. М. . Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні

Корнілова Н. В. Концептуально-правові засади організації та стимулювання розвитку ділового туризму України

Мазуренко В. П. , Копійка Д. В. Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки

Паневник Д. О. Підвищення економічної ефективності видобування сланцевої нафти

Свистун К. О. Іноземний і український досвід стратегічного планування сталого розвитку

Совик М. І. Організаційно-методологічні засади бухгалтерського обліку екологічних витрат підприємств України в умовах євроінтеграції

Табенська Ю. В. Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю банку

Телишевська Л. І. , Колєдіна К. О. Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів з різним терміном будівництва

9. Философские наукиAzer B. . The place of Islam as a source of human rights in the context of modern century

Azer B. . Karl Korsch’s ideological life and critiques

Авер’янова Н. М. Радянські міфологеми у мистецтві України постколоніального періоду

Ричко В. Ю. Почаївська лавра в контексті конфлікту ідентичностей у сучасному православ’ї в Україні

Туренко В. Е. , Соболь Т. В. Основні аспекти інноваційної складової у зарубіжних PhD-програмах з філософії: досвід для України

10. Филологические наукиВисоцька О. Л. Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях

Вільчанська Ю. Ю. Генеза тематичної парадигми: від «знедоленого дитинства» до «дитя революції»

Корінчук Н. І. Особливості формування граматичної компетенції учнів початкових класів при вивченні англійської мови

Купріянов Є. В. Іспанська тлумачна лексикографія: історичний аспект

Остапчук Я. В. Функціонування концепту «розуміння» в українській мовній картині світу

Остратюк Н. М. Дієслова відчуття чи дієслова сприйняття: до питання семантичної класифікації дієслівної лексики в українській мові

Підгорна О. М. Appelle der psychoanalitischen auslegung: "Drama Für Drei Leben" von Maria Matios in froidischen traditionellen spiegel

Сергєєва І. С. Международная программа развития ребенка ICDP в преподавании иностранного языка

Храбан Т. Є. Образ українки в інтернет-мемах

Чеботар А. М. , Іщенко Н. Г. Жанрові різновиди англомовного наукового тексту, їх характеристика та відтворення у перекладі

Шевченко Л. О. The rоle оf hyperbоle in the Spanish everyday discоurse

Якушко К. Г. Термінологічний аналіз іншомовного текстового матеріалу першого модуля із сфери автоматики

11. Географические наукиБелоусова Н. В. Просторово-рекреаційна оцінка історико-культурної спадщини України для інклюзивних туристів

12. Юридические наукиЛевченко А. С. Актуальні питання призначення та проведення комплексної медико-балістичної експертизи

Маслова Є. В. Правовий статус права на звернення

Назаренко О. Л. Тлумачення сутності і змісту соціального захисту військовослужбовців

13. Педагогические наукиАбилбакиева Г. Т. , Козлитин Д. А. Информационные технологии в дошкольном образовании Украины и Казахстана

Александрович Т. З. Специфіка застосування педагогічних технологій при викладанні дисциплін у ЗВО

Арістова Н. О. , Хмельовська М. М. Професійна суб’єктність майбутнього філолога: психолого-педагогічний аспект

Бєлєнька Г. В. , Гапченко В. А. Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей п’ятого року життя засобом художнього слова

Бєлєнька Г. В. , Кондратець І. В. Засоби формування у студентів свідомого ставлення до навчання

Бєлєнька Г. В. , Рухницька П. В. Роль казок В.О. Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей дітей старшого дошкільного віку

Вертугіна В. М. Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії

Вінтюк Ю. В. Дослідження уваги у навчальній роботі зі студентами-психологами

Волинець К. І. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу

Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності

Гаращенко Л. В. , Данилова І. С. Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики

Гаращенко Л. В. , Маркевич О. С. День здоров’я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу

Голота Н. М. Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу

Данієлян А. Я. , Стаєнна О. О. Формування у майбутніх педагогів інтересу до навчання засобом квест-технологій

Дияк В. В. , Тушко К. Ю. Особливості методики викладання філософії (прикладний та теоретичний аспекти)

Долінська Н. В. Сучасні моделі професійної діяльності викладача вищої школи США

Драч А. С. Експериментальна перевірка ефективності формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм

Дяченко Н. О. Професійний розвиток молодих викладачів – шлях до досконалості (досвід Австралії)

Жабенко О. В. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у галузевих університетах України

Коваленко О. В. Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності

Козак Л. В. Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності

Козловська І. М. , Стечкевич О. О. Інтеграція змісту природничо-гуманітарного компоненту у підготовці майбутніх фахівців технічного профілю

Козловський Ю. М. Визначення готовності до професійної діяльності на основі сформованості фахових компетентностей

Кондратенко Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки

Кушнір К. В. , Розпутана Ю. Г. Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами музичного мистецтва

Літіченко О. Д. Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку

Лозинська С. В. , Фалько В. В. Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників, як особистісної здатності до творчості

Мартьянова М. Є. Пацифістські принципи в освітній концепції Алена (Еміля-Огюста Шартьє)

Машовець М. А. , Науменко М. С. Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї

Мельник Н. І. Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі

Половіна О. А. , Гаращенко Л. В. Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід

Половіна О. А. , Ліпчевська І. Л. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти

Радзівілова І. А. Критерії і показники сформованості готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності

Рідкодубська Г. А. Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери

Товкач І. Є. Психологічний портрет студента-першокурсника

Удовенко Е. О. Філософсько-психологічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Шалашна Н. М. , Клименко Д. Ю. Формування ключових компетентностей під час викладання історії України у вищій школі

Шевирьова І. Г. , Бадер С. О. Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект

14. Медицинские наукиДаниленко Г. М. , Летяго Г. В. , Водолажський М. Л. , Авдієвська О. Г. , Савєльєва Л. М. Особливості харчування студентської молоді як важливого компонента здоровʼязберігаючої поведінки

Мочалов Ю. О. , Локота О. В. Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу «Джен-Радіанс»

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеМельник О. Ю. Жанрово-стилістичні особливості репертуару квартету саксофоністів «Джаз-класік»

Филиппова О. Н. Сибирь в творчестве В.И. Сурикова (1848-1916 гг.)

Филиппова О. Н. Книжная графика в творчестве Анри Матисса (1869-1954 гг.)

Филиппова О. Н. Этьен Морис Фальконе – скульптор и писатель (1716-1791 гг.)

18. Архитектура
19. Психологические наукиБалахтар В. В. Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи

Вінтюк Ю. В. Психологічний аналіз художнього твору з навчальною метою

Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у постравматчний період

Малецька О. О. Підходи до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій

Пісоцький В. П. , Горянська А. М. Дослідження взаємозв’язку соціально-комунікативної компетентності з комунікативною толерантністю магістрантів-гуманітаріїв

Цимбал С. В. Психолого-педагогічні засади формування іншомовної компетентності викладачів

Шевченко М. Ю. , Мостова Н. А. Використання медіа ресурсів на уроках англійської мови у вищій школі

Широких А. О. Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості

Щербак Т. І. , Вебер В. М. Енурез та особливості його прояву як психосоматичного розладу

20. Военные науки
21. Национальная безопасностьГод Б. В. , Лобода Д. О. Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в XXI столітті

22. Социологические наукиМаксимович О. В. Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ)

23. Политические наукиAzer B. . The main aspects of migration flow and its impacts on europe on the context of modern century

24. Физическое воспитание и спортБугаевский К. А. Женский бокс: рассмотрение особенности ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп в половых соматотипах

Стецяк П. М. , Копочинська Ю. В. , Глиняна О. О. Кінезіотейпування у фізичній терапії хворих з міжхребцевими грижами поперекового відділу хребта

25. Государственное управление
26. КультурологияМаліновський В. В. Бзперервність життя у постановках Моріса Бежара

Пічугіна Ю. О. Сучасні інформаційні технології у проблемному полі культурологічних досліджень: до питання визначення похідних понять

Фабрика-Процька О. Р. Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації

27. Социальные коммуникацииКрохмальний Р. О. , Крохмальний Д. Р. Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу)

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2018

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

01.01.2017

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем вас с Новым годом! Пусть этот год подарит всем вам радость,

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2018 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика