Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №11 (63) ноябрь 2018г.

1. Физико-математические наукиСемчишин О. М. , Карабін О. Й. Побудова пошукових систем на основі методів машинного навчання

2. Химические наукиЧасова Е. В. , Демчишина О. В. Особливості екстракційно-фотометричного визначення аніонних поверхнево-активних речовин

3. Биологические наукиДичко В. В. , Клименко Ю. С. Психофізичний статус дітей з патологією зору віком 11-17 років

Латіна Г. О. Методичний підхід щодо гігієнічної оцінки складності навчальних дисциплін у закладі вищої освіти

Латіна Г. О. , Островський Ю. О. Оцінка компонентів фізкультурно-оздоровчої роботи в системі фізичного виховання молоді

4. Геологические науки
5. Технические наукиАляб’єва В. О. , Гринь С. О. Кількісна оцінка забруднення навколишнього природного середовища в Україні

Артюх О. А. , Манько О. П. Модель програмно-апаратної системи контролю стану біологічних об’єктів

Бембенек М. . , Вданьєць П. . Підвищення придатності та параметрів дрібнозернистого палива й енергоносіїв шляхом їх брикетування у валкових пресах

Бондарь Н. П. Відновлення гематиту за рахунок термообробки механоактивованого залізорудного матеріалу

Бородіна Г. Д. , Островська К. Ю. Дослідження ринку продажу рекламних місць методами інтелектуального аналізу даних

Виніченко Д. С. , Орбідан Р. В. , Єгорова О. В. Нечіткий підхід до оцінювання ризикованості реалізації проектів інформатизації

Галушко В. О. , Колодяжна І. В. , Савка К. А. , Уварова А. С. Вибір ефективної технології серед найбільш поширених енергоефективних конструктивних систем будівель

Давыдов В. О. , Водолазский А. Ю. Имитационное моделирование системы управления энергоснабжением бытовых объектов при ограниченной мощности

Завгородський І. Р. , Одокієнко С. М. , Катаєва Є. Ю. Оптимізація та експлуатація системи мережевого обладнання

Зейналов Н. А. Монтаж и эксплуатация фонтанной арматуры

Каук В. І. , Кокорін П. О. Аналіз впливу високочастотного фільтру Баттерворта 3-го порядку на ЕКГ сигнал

Котречко А. А. Метод определения ударной твердости древесины по Котречку

Кравчук Н. М. , Польовик В. В. , Клец Д. О. Вдосконалення технології десертів

Мамедов В. Т. , Ахмедов А. С. Исследование ползучести гидроцилиндров нефтепромысловых установок при условиях догрузки и разгрузки

Мельник О. С. , Орлова О. М. Теоретичні та експериментальні дослідження просторової роботи та крутильної жорсткості залізобетонних елементів перекриттів та мостів

Михасенко Є. В. , Катаєва Є. Ю. Метод побудови storage area network на основі кластерних технологій

Нестеренко С. В. , Рукас Т. В. , Лейко О. В. Наявність та фізичний стан пунктів ДГМ в Полтавській області та окремих областях України

Одокієнко С. М. , Люта М. В. , Розводовський О. В. Використання математичної модуляції фізики для розрахунку руху фізичного тіла

Олійник Р. А. , Одокієнко С. М. , Катаєва Є. Ю. Система контролю підготовки спортсменів за їх фізіологічними показниками

Паневник О. В. , Паневник Д. О. Дослідження впливу експлуатаційних факторів на зношування елементів свердловинних струминних насосів

Первунинский С. М. , Букша А. А. Разработка системы автоматизированной адаптации интерфейсов под потребности пользователей

Первунинский С. М. , Кудрявцев О. А. Разработка системы анализа поведения посетителей веб-сайтов (человека в веб-среде)

Светличная С. Д. Оценка динамической прочности многослойных резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с учетом начального неосесимметричного деформирования

Фис М. М. , Бридун А. М. , Юрків М. І. , Согор А. Р. Визначення функції за її похідними, поданими комбінаціями многочленів Лежандра трьох змінних

Ханкишиева Т. У. Прикладные методы расчета корпуса устьевой штанговой скважинной насосной установки

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиБичковська Г. М. , Горькова А. О. , Філіпова Г. В. Історична місцевість «Нова Забудова» в середині XIX – на початку ХХ ст.

Валюх Л. І. , Плюта Н. В. Оцінка колоніальної експансії Німеччини громадськістю Великої Британії (остання третина ХІХ ст.)

Войтюк О. В. Лялька в традиційній культурі селян Поділля

Данильченко А. В. Проблема археологічного дослідження давньоруського міста «Лубѣнъ» та його округи як складова вивчення локальної історії

Коваль О. І. Науково-педагогічна інтелігенція: особливості історичних досліджень

Корень Д. О. , Ясіновська І. Ф. Європейські програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні

Мазуренко Х. Л. , Онищук Я. І. Основні шляхи меморіалізації воєнно-історичних пам’яток та увіковічення пам’яті загиблих внаслідок воєнних конфліктів та репресій на території західних областей України та держави в цілому

Марченко А. І. Наукова спадщина М. Шаповала про українство в період еміграції

Новородовська Н. О. Вплив радянської політики русифікації на соціокультурний та мовний простір УРСР у 1964-1985 рр.

Сенченко Н. М. Церковні музеї в контексті освітньої діяльності в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.

Шпачинський І. Л. , Матюшенко О. В. Філософський принцип історизму у площині вивчення романтистів, марксистів і послідовників Гегеля

8. Экономические наукиБелей С. І. , Дембіцька А. В. Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом

Бєдіна Л. І. , Ковалевська А. В. Особливості управління малим підприємством

Бігдан І. А. , Усова М. О. Сучасний стан та вектори розвитку ринку страхування життя України

Благой В. В. , Кулієвич М. Я. Дослідження рівня доходів в Україні

Блащук-Дев`яткіна Н. З. , Петик Л. О. , Кіндрат Ю. І. Регулювання споживчого кредитування в Україні

Вареник І. В. , Кантур А. І. Підвищення рівня організації праці на підприємствах України як умова формування інноваційного потенціалу

Васьківська К. В. , Рубаха С. А. Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України

Васьова О. В. , Черненок К. П. Теоретичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств

Воробець Н. С. , Корбутяк А. Г. Ділова активність підприємства – основа його інвестиційної привабливості

Вудвуд В. В. , Рудько А. О. Проблеми економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності та нестійкості

Герасименко Ю. В. , Сімоник Л. С. Конкурентоспроможність підприємств АПК: поняття, механізм управління та методи оцінки

Гірман А. П. , Корнієнко А. М. До питання розвитку персоналу організації

Гнатенко М. К. , Янголенко Е. С. Залучення іноземних інвестицій в житлово-комунальне господарство України

Гордієнко М. І. , Тимченко Ю. О. Витрати на біологічні перетворення в обліку

Грубляк О. М. , Слусаряк М. М. Бюджетна політика соціально-економічного розвитку держави

Данилюк М. І. , Мирончук О. Р. Теоретичні аспекти політики управління основним капіталом на підприємстві в сучасних умовах

Демянчук М. А. , Сургай Е. В. Стратегические направления развития электронных банковских услуг на основе использования современных технологий в Украине

Дубик В. Я. , Боднар М. В. Сучасна система оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Дубик В. Я. , Врублевська Л. О. Шляхи вдосконалення системи запобігання та протидії банкрутству підприємства

Дяченко В. В. Фінансова конкурентоспроможність як складова фінансової безпеки підприємства

Жиленко А. Ю. , Бикова А. Л. Особливості управління розвитком персоналу на підприємстві

Заярна Н. М. , Пелех С. В. Особливості вибору сучасних підходів економічної діагностики за параметром цільового спрямування

Ільків Л. А. Сучасний стан та ефективність виробництва цукрових буряків

Кирносова М. В. , Сташко Е. Р. Интернет-маркетинг как инструмент выхода из корпоративного кризиса

Коваленко А. В. Фінансова спроможність місцевих бюджетів після реформи децентралізації у контексті європейської інтеграції

Кодацька Н. О. , Сергєєва С. В. Сучасні методи оцінки ефективності відтворення основних засобів підприємства

Корнєва Н. О. , Кирлейза Г. М. Аналіз ліквідності ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» та розробка рекомендацій щодо її покращення

Кравченко А. В. Корпоративна культура як складова діяльності організації

Кравчук В. І. Механізми та інструменти ефективного антикризового управління сільськогосподарськими підприємствами

Краснокутська Ю. В. , Леонов О. С. Особливості забезпечення інклюзії в туризмі

Кулініч Т. В. , Лозова І. О. Управління ризиками в діяльності торговельних організацій (на прикладі торгових мереж ритейлерів)

Кухта П. В. , Дімов І. А. Удосконалення системи управління діловою кар`єрою персоналу банківської установи

Куць Т. В. , Басиста С. А. Управління виробничими запасами сучасних підприємств

Лазарєва О. В. , Михайловська А. М. , Хапун О. С. Соціально-економічний розвиток сільських територій

Лебеденко С. О. , Безгінов О. В. Способи управління рекламною діяльністю на підприємстві та методи її поліпшення

Листровая Е. С. , Валевская А. С. Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта Украины

Литвин І. В. Вартісно-орієнтоване управління стартапами на засадах венчурного інвестування

Лобза А. В. , Шабанова О. С. Аудит персоналу на сучасному підприємстві

Лобода Н. О. , Романчук Л. А. Оптова та роздрібна торгівля як один з перспективних напрямків розвитку обліку та оподаткування в Україні

Мартинова О. В. Основні принципи та положення моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників

Маслюківська А. О. Значення тайм-менеджменту для підвищення персональної ефективності

Москальов А. А. , Гиршкан Р. Р. Роль венчурного фінансування в розвитку інноваційного потенціалу малих підприємств

Москальов А. А. , Щавінська О. В. Світовий досвід та перспективи використання форфейтингу та міжнародного факторингу в Україні

Москальов А. А. , Рудько А. О. Інтернет-банкінг як напрям розвитку банківських послуг

Музиченко К. М. Податок на нерухоме майно та посилення його ролі у формуванні доходів місцевих бюджетів України

Репіч Т. А. , Новак Т. В. Шляхи зниження логістичних витрат

Романко А. Ю. Достатній обсяг залучених коштів забезпечує ліквідність банку

Сакун Л. М. , Кравченко Х. В. Сучасний стан інноваційного розвитку сільського господарства: проблеми впровадження інновацій та шляхи їх вирішення

Саламаха О. В. Управління інноваційною діяльністю підприємств та особливості її фінансового забезпечення

Самойленко Н. А. Сучасний стан соціального захисту населення в Україні

Собецька Н. В. Становлення гендерного виміру в сфері економіки

Сокровольська Н. Я. , Пуша А. В. Сучасний стан видатків місцевих бюджетів

Соловей Н. В. , Турова Л. Л. Інновації в процесі господарської діяльності авіаційних підприємств

Стадник Ю. А. , Васьків О. М. , Дордюк О. П. Оптимізація процесу здійснення кредитних операцій

Стукало Н. В. , Краснікова Н. О. , Балаш О. О. ІТ ринок як провідник розвитку дизруптивних інновацій

Тарасова Є. Л. , Трифонова О. Д. Аналіз використання інструментів фінансового інжинірингу на міжнародних ринках

Тиха О. І. Державне регулювання сфери соціального захисту: переваги і слабини

Ткачук О. М. Основні тенденції розвитку аграрного сектору в Україні

Торяник Ж. І. , Яричевська С. Я. Розробка факторної моделі рентабельності власного капіталу

Уланчук В. С. , Жарун О. В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств Черкащини

Чернуха Д. В. Проблеми функціонування та перспективи розвитку системи державних закупівель ProZorro

Шушкoвa Ю. В. , Гельмак М. М. Cтрaтегiчнa кaртa як нoвiтнiй iнcтрумент ефективнoгo упрaвлiння фiнaнcoвoю cтiйкicтю пiдприємcтв будiвельнoї гaлузi

Яковенко К. А. Формування інвестиційної привабливості регіонів України

Яременко Л. М. , Пономаренко Я. А. Бенчмаркінг як ефективна технологія створення конкурентних переваг підприємств України

9. Философские наукиАвер’янова Н. М. Історична пам`ять як чинник консолідації українства в постколоніальний період

Воропаєва Т. С. Проблема колоніального статусу України у дослідженнях науковців і політиків ХХ – початку ХХІ ст.

Поліщук Р. М. Мова як чинник збереження національно-культурної ідентичності

Сторожук С. В. , Гоян І. М. , Федик О. В. «Ікона одного дня» як художній вияв релігійної культури імператорського двору кін. ХІХ ст.

10. Филологические наукиАлександрович Т. З. Поетика «Апокрисису» Христофора Філалета

Березовіченко С. В. Компресія при передачі мовних засобів створення образності (на матеріалі творів англійських письменників)

Бобак Г. Р. , Бобак М. І. Practical manifestation of bilingualism and biculturalism in the speeches of Justin Trudeau

Гаврилюк О. О. Комунікативні стратегії і тактики спортивних коментарів (на прикладі висвітлення World Cup 2018 в англомовних ЗМІ)

Гапонова Л. Є. , Прокоф’єва К. А. Криміналістична термінологія в мові «Руської Правди»

Добош О. С. , Сабан О. В. Концепт ВІЙНА В УКРАЇНІ устами Президента України Петра Порошенка

Калита А. А. , Лазуренко Д. А. Роль перекладацьких трансформацій у перекладі англомовних науково-технічних текстів українською мовою

Качанська М. П. , Яцків Н. Я. Діалогізм новели «Petitеs pratiques germanopratines» як гендерно-маркована ознака тексту

Козуб А. О. Лексико-граматичні закономірності перекладу англійської науково-технічної термінології сфери нанотехнологій

Колодіна Л. С. Інтерференція при вивченні польської мови як іноземної: розпізнання з метою уникнення

Корнєва З. М. , Шуміцька Є. В. Ономастичний компонент у складі англійських фразеологічних одиниць та його відтворення в українському перекладі

Лебеденко С. О. , Стрілець М. В. Національно-культурна проблематика передмови «Кобзаря» Тараса Шевченка 1847 року

Перинец Е. Ю. Чеховский код в романе В. Маканина «Две сестры и Кандинский»

Прудивус С. В. Павло Тичина у світлі нового джерела: поет очима друга

Рудоман О. А. Лінгвістичні та теоретичні основи явища сегментації

Ситник О. В. Психопоетика архетипного мотиву дороги у малій прозі В. Фолкнера

11. Географические науки
12. Юридические наукиАлиєва А. В. , Суходубова І. В. Поміркований підхід до визначення терміну «законодавство»

Артеменко Д. С. , Бражник В. О. Проблеми правового регулювання електронної комерції

Березніцький Д. А. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: окремі питання

Берник В. В. Переваги та недоліки інституту негласних слідчих розшукових дій

Бредіхіна В. Л. , Яковленко О. О. Проблеми екологічного оподаткування

Брижко Є. М. Проблеми розвитку та функціонування акціонерних товариств після реформування

Варава К. І. Співвідношення свободи слова та суспільно небезпечних посягань на основи національної безпеки України

Васільєва В. А. Деякі питання порівняльного аналізу складів злочину проти статевої свободи (ст. 152 ККУ в редакції від 23.10.14 та 11.01.19) крізь призму положень Стамбульської конвенції

Гаврилова К. Ю. Кримінальна відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в закладах освіти

Гизимчук С. С. Кримінологічна характеристика організованої злочинності

Годун В. О. Договір поставки в контексті дуалізуму приватного права: пропозиції щодо вдосконалення

Голомазова Д. О. Віктимологічна профілактика злочинності неповнолітніх

Градовська М. О. Досвід Європейського Союзу у запобіганні та протидії корупції

Грекова О. О. , Зозуля А. О. , Середа О. Г. Проблемні питання працевлаштування молоді в Україні

Данильченко А. М. , Чернова Є. Р. Правове становище аграрної біржі в Україні

Довбенко К. О. Рейдерство в оборонно-промисловому комплексі України: шляхи протидії

Загурський О. Б. , Бучковський А. П. Аналіз сучасного стану реалізації національної екологічної політики України в сфері належного поводження з відходами

Зінченко К. С. , Шевчук С. В. Проблемні питання, які пов`язані зі статтею 368-2 КК України та шляхи їх вирішення

Зозуля К. С. Гендерна нерівність: проблематика міжнародно-правового захисту прав жінок

Іваненко Д. Д. , Яременко Н. С. Окремі питання правового регулювання діяльності міграційних служб в зарубіжних країнах: порівняльний аспект

Івер І. О. Характеристика оперативно-господарських санкцій та їх видів

Канарик Ю. С. , Мазій В. С. Правовий статус патентних повірених за законодавством України

Книжник К. В. Організація охорони та захисту лісів в Україні

Ковінько Н. М. Кримінологічна характеристика особи злочинця-корпоративіста

Колдов Є. О. Стокгольмський синдром як ознака латентної злочинності

Колдов Є. О. Адвокатська таємниця: дискусійні питання у регулюванні країн Європейського Союзу та України

Короп І. В. Право майбутніх поколінь на безпечне навколишнє природне середовище

Кохан А. С. Договір оренди земель водного фонду: проблемні аспекти

Кошель В. В. , Павлов Р. В. Сучасні аспекти презумції невинуватості та забезпечення доведеності вини як засади кримінального провадження

Кошель Р. П. Біоконверсія органічних відходів у циклічному виробництві: еколого-правовий аспект

Крайник Г. С. , Овчаренко А. Є. Щодо перспектив доповнення Кримінального кодексу України статтею 286¹

Крайник Г. С. , Ярошенко В. М. Питання кваліфікації та призначення покарання за фінансування тероризму

Кулакова В. Д. Правові проблеми утилізації відходів

Куц Д. Ф. Поняття та особливості кримінального провадження у формі приватного обвинувачення

Куценко Д. О. , Бігвава Н. М. Правовий аналіз банкрутства фізичних осіб в Україні

Лукаш Є. Ю. Особливості функціонування інституту присяжних в Україні

Мальцев М. Є. Протидія тероризму в умовах сучасного міжнародного права

Марченко В. Ю. Антикорупційна політика в Україні: поняття, зміст та етапи формування

Мацієвська І. Б. Недосконалість протидії злочинності у сфері паливно-енергетичного комплексу України з боку органів кримінальної юстиції

Мацканюк В. А. До питання нормативно-правового регулювання здійснення інвестицій в агропромисловий комплекс України

Мець С. В. Ознаки інноваційної діяльності як об’єкта державно-правового регулювання

Микитенко Д. І. Механізм злочинної поведінки при добровільній відмові від терористичного акту: розмежування між кримінальним та кримінологічним аспектами

Милоненко Ю. В. Перспектива визнання штучного інтелекту як суб’єкта міжнародного права

Панічевська А. В. До питання про корупцію в освіті

Приблуда П. М. Недоторканість як особливий дипломатичний імунітет та привілея

Пшенічнова З. І. , Севастьянова А. Ю. Місце господарського договору в системі господарського права: значення та ознаки

Рибалко Т. Ф. Вплив новел законодавства України на правовий статус акціонерних товариств

Сащенко М. І. Рішення ЄСПЛ як частина національного законодавства: проблемні питання, що виникають при виконанні та шляхи їх вирішення

Сердюк В. К. Вплив жорстокого поводження з тваринами на формування насильницьких схильностей особи

Сидоренко Д. А. «Гібридна війна» як сучасний спосіб ведення війни

Сіненко П. О. Захист екологічних прав громадян

Смачило Т. В. , Лотоцька А. А. Вплив європейських інтеграційних процесів на політичний та економічний курс України

Сорокіна А. А. Мобінг та булінг в трудових відносинах

Ткачова О. В. , Вітліна М. О. Чинники, що впливають на злочинність неповнолітніх

Тобота Ю. С. Кримінологічний аналіз бездомності як фонового явища

Торгашова К. О. Проблема кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації

Трішина С. О. Поняття агресії в площині сучасних міжнародно-правових відносин

Харіна М. Ю. Міжнародний спортивний арбітраж: досвід України

Черніков Б. Ю. Кримінологічна характеристика кіберзлочинності

Черніков Д. Ю. Запобігання терористичній злочинності ісламського походження

Черніков Д. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології як ефективний інструмент протидії корупції

Чубейко В. І. Адаптація законодавства України до принципів права Європейського Союзу

Чумаченко І. М. , Квітко В. В. Свобода підприємницької діяльності: сучасні реалії та виклики

Шаповаленко Є. В. Технічні засоби телекомунікації в розшуковій роботі: поняття та практичне значення

Шевченко Е. О. Правове регулювання стандартизації на міжнародному та регіональному рівні

Щоголєв Д. С. Особливості імплементації норм міжнародного права щодо захисту прав військовополонених в національне кримінальне законодавство окремих європейських країн

Юрченко Є. О. Агресія як міжнародний злочин

Яремко Г. З. Караність умисних вбивств за Кримінальним законом України

13. Педагогические наукиАксьонова О. П. , Півненко Ю. В. , Прус С. Г. Технологія впровадження компетентнісно орієнтованих завдань на уроках основ здоров’я у 8-9 класах

Бокшиц О. М. Integration approach in the formation of professional competence of future specialists in safety protection in higher education establishments

Вінтюк Ю. В. Дослідження особистості у навчальній роботі зі студентами-психологами

Вінтюк Ю. В. Психологічні-педагогічні особливості застосування технічних засобів у навчальному процесі

Волошина О. В. , Молоченко В. В. , Дев`ятко В. В. Побудова конкурентної моделі управління бізнес-процесами в сучасному вищому навчальному закладі

Гончарова Л. А. , Усар Г. Я. Супернавчання – вплив класичної музики на розвиток навчальної успішності підлітків під час проведення уроків інформатики

Жабенко О. В. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників: бачення перспективи (за результатами опитування)

Іваній О. М. «Батьківський тероризм» або хто захистить вчителів у сучасній правовій державі

Казачінер О. С. Використання технології айсбрейкінгу на навчальних заняттях «Технології інклюзивної освіти» для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації

Каменська І. С. Pedagogical practice as a factor of self-development and self-improvement of the future pedagogue

Ковальчук В. І. , Федченко М. В. Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в професійному навчанні студентів педагогічних спеціальностей

Кушпіт У. В. Інтеграція змісту навчання як засіб формуванні іншомовної компетенції майбутнього вчителя фізики

Литвиненко О. М. , Грохович О. М. Проблеми здоров’я та організація фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів у країнах Європи

Мельник І. М. , Заремба Л. В. Складові методики проектування особистості за В. О. Сухомлинським

Міхеєва О. Ю. , Корнієнко М. М. Кібербулінг як соціально-педагогічна проблема

Мороз Л. М. Opганiзацiйнo-змiстoвний аспект пpoфесiйнoї дiяльнoстi асистента вчителя закладу загальнoї сеpедньoї oсвiти з iнклюзивнoю фopмoю навчання

Осипенко Е. В. Методология личностно ориентированного физического воспитания школьников и студенческой молодежи Республики Беларусь на основе формирования здоровьеразвивающих, ценностных и социокультурных ориентаций

Підгаєцька А. В. Нормативно-правове забезпечення студентських організацій Канади університетського рівня

Пономаренко Т. О. , Волинець Ю. О. Розвиток емпатії у старших дошкільників в умовах закладу дошкільної освіти

Рідкодубська Г. А. Досвід підготовки до професійної мобільності працівників соціальної сфери у Франції

Рожко-Павлишин Т. А. Взаємодія з сім’єю – пріоритетний напрям діяльності закладу дошкільної освіти

Снагощенко В. В. Університетський музей: традиційний та інноваційний підходи в освітній діяльності

Тарасенко А. А. , Макоїд С. Р. Методика розробки дизайну розвиваючих настільних ігор для дітей

Татарін О. В. Підготовка до застосування фахівцями прикордонної служби заходів фізичного впливу

Ткачова Н. Г. , Булаш І. В. , Турчина І. С. Інноваційні техніки роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Трима К. А. Асоціації університетів: створення професійних спільнот та забезпечення якості вищої освіти

Хе С. . Хід та результати дослідно-експериментальної роботи з удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії

Чорнойван Г. П. Практики розвитку кар`єри дослідників: досвід Великої Британії

Яковлева В. А. , Гаврилюк М. П. Особливості методики навчання дисципліни «Ландшафтна архітектура»

Яковлева В. А. , Іванова С. М. Метoдикa викopистaння пpoблемнoгo нaвчaння пpи підгoтoвці мaйбутніх фaхівців екoнoмічних спеціaльнoстей

14. Медицинские наукиБобик Л. Р. , Левинська Н. І. , Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Сажин Н. І. Метаболічні особливості ерозивно-виразкових уражень шлунка та дванадцятипалої кишки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Гончарук-Хомин М. Ю. , Сливка М. М. , Белей О. Л. , Форос А. І. , Войтович В. І. , Русин В. В. Корекція оклюзійних співвідношень в процесі стоматологічного лікування з використанням методу поверхневої синхроелектроміографії

Калиниченко Д. О. Оцінка індивідуального репродуктивного здоров’я жінок раннього фертильного віку

Калиниченко І. О. Здоровий спосіб життя молоді як основа демографічного благополуччя

Панцюк К. А. , Попович В. В. , Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. Маркери запалення (інтерлейкіни-8, 10) та їх корекція в комплексному лікуванні хронічної хвороби нирок ІІ та ІІІ стадій у хворих з супутніми ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеДрач Т. Л. , Сосіна В. Ю. Стиль модерн в театрах опери та балету та драматичних театрах України

Ілечко М. П. Теоретичний аспект до музичного вивчення феномена сюїтності

Камінська М. М. Сакральне хорове мистецтва як один з чинників формування духовності студентів

Кваша С. І. Поліфонічний слух як предмет теоретичного осмислення в сучасній музичній науці

Кульчицька А. Г. Представництво танцювальних культур національних меншин у Львові

Ланіна Т. О. Eстрaднa твoрчiсть Мирoслaвa Скoрикa 60-х рoкiв ХХ ст. в кoнтeкстi iстoрiї yкрaїнськoгo вoкaльнoгo aнсaмблeвoгo викoнaвствa

Луньо П. Є. , Домазар С. О. Патріотичний ліризм творчості Квітки Цісик як джерело образності хореографічних номерів

Магаліс О. В. Специфіка переосмислення поетичної образності Т. Шевченка в музичній хоровій та педагогічній діяльності С. Павлюченка

Мерлянова О. А. , Василенко Ю. В. Виховання артистичності серед партнерів у спортивних бальних танцях та методологія розвитку видовищності

Пантелеймонова О. Ю. Історія розвитку та становлення живописної техніки малювання на воді − ебру

Просвирнина Ю. Л. Возможности декора восточного костюма в театрализованном портрете

Романенкова Ю. В. Кольцо как неотъемлемый атрибут западноевропейского костюма эпохи Ренессанса и маньеризма: особенности дизайна, символика

Смоляр О. В. Створення художньо-стильових монументальних композицій у формуванні дизайну інтер’єрів готелів Києва ХХІ століття

Совгира Т. І. , Татаренко М. Г. Принципи роботи актора на знімальному майданчику

Федорцова С. Ю. Цифрові технології в дизайні нелінійних (параметричних) об’єктів навколишнього простору

Филиппова О. Н. Портрет в творчестве М. В. Нестерова (1862-1942)

Филиппова О. Н. Творчество Б. М. Кустодиева – художника разностороннего таланта

Цугорко О. П. , Форманюк Т. М. Художник Володимир Карлович Менк з колекції образотворчого мистецтва НМІУ

18. Архитектура
19. Психологические наукиБілоус Р. М. , Довженко В. С. Дослідження професійної мобільності майбутніх педагогів

Вікторенко С. О. Складові навчальної праці студента

Гаврильченко Н. М. , Черненко Л. М. , Гончарова Л. А. , Разживіна Л. С. , Мороз М. Р. Психологічні чинники розвитку навчальної успішності підлітків в умовах проведення розвивальних занять на уроках історії та інтегрованого курсу мистецтва

Гончарова Н. О. Психологічні особливості формування кар’єрних орієнтацій студентської молоді

Грисенко Н. В. Ставлення до себе та світу як фактори задоволеності життям молоді

Новікова Ж. М. Погляди на природу волі у роботах С. Балея

Салюк М. А. , Тарасюк Х. О. Роль імпліцитних уявлень юнаків про особистість у прогнозуванні їх схильності до депресії

Семенів Н. М. Проблематика прояву етнічної ідентичності в студентському середовищі

Танасійчук О. М. Концептуальний аналіз проблеми професійного становлення

Федик О. В. , Шкраб`юк В. С. Соціально-психологічна реабілітація осіб, засуджених до позбавлення волі

Ященко Г. П. Зміст та структура програми впровадження керованого соціального інновування в комерційній організації

20. Военные наукиДраглюк О. В. , Карабань О. В. , Макарчук В. І. , Побережець Т. В. , Новак А. О. Шляхи створення та впровадження загального програмного забезпечення з відкритим кодом в підрозділи Збройних Сил України

Карабань О. В. , Драглюк О. В. , Дехтяр С. В. , Зінченко М. О. Дослідження можливостей сучасної апаратури внутрішнього зв’язку та комутації для бронетехніки іноземних виробників

21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиМакаренко Ю. А. , Шмигирилова Л. Н. Теоретические подходы к изучению феномена «чайлдфри»: зарубежный опыт

23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортБермудес Д. В. Забезпечення майбутніх учителів фізичної культури технологією планування безпечного фізичного навантаження під час використання комплексів танцювально-рухових вправ

Бойко Г. М. , Волошко Л. Б. Functional training in the fresh air with the use of TRX in the system of health and recreation classes of the middle aged people

Борецька Н. О. Фізична культура і спорт як один із пріоритетних напрямків державної політики

Бугаевский К. А. Предменструальный синдром: особенности проявления у спортсменок разных возрастных групп в ряде видов спорта

Головченко О. І. Особистісно орієнтована фізична культура підлітків

Заікіна Г. Л. , Бермудес В. П. Оцінка ефективності засобів фізичної реабілітації юних футболістів з ознаками стомлення на основі вивчення їх нейродинамічних властивостей

Заікіна Г. Л. , Пихтін В. В. Розвиток швидкісно-силових якостей у першокласників із використанням легкої атлетики та рухливих ігор

Колесник А. С. Використання інноваційних технологій під час занять з фізичної культури

Кулаков Ю. Є. , Богатир В. Г. , Вертелецький О. І. Корекція підготовки висококваліфікованих баскетболістів з урахуванням об’єктивної оцінки їх діяльності під час змагань

Томенко О. А. , Бондар А. С. Особливості залучення дітей та молоді до фізкультурно-оздоровчої діяльності у сучасних умовах

25. Государственное управлениеБорко Т. М. , Радутна І. А. Засоби врегулювання конфлікту інтересів державних службовців

Бородіна Г. Г. , Гаврилюк В. І. Підвищення професіоналізму кадрового потенціалу в процесі реформування державної служби України

Герасименко О. В. , Сплавінська А. Ю. , Павлів М. А. Прозорість і відкритість інформації як запорука запобігання корупційним проявам в органах державної влади

Єрмолаєва Г. А. , Євтушенко А. М. Західний досвід надання публічних послуг у системах державного управління

Єрмолаєва Г. А. , Ласна Н. Г. Підвищення кваліфікації державних службовців в умовах євроінтеграції України

Єрмолаєва Г. А. , Мельниченко В. О. Інформаційне забезпечення управлінської діяльності органів державної влади Службою інформаційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України

Пак Н. Т. , Юрків В. М. Залучення інвестицій в економіку України

Сизоненко О. В. Теоретичні підходи до формування механізмів державного управління сталим розвитком територій

Шлапак І. О. Практика зарубіжних країн щодо стимулювання економічного зростання на регіональному рівні

26. КультурологияБорко Т. М. , Твердохлєбова О. Р. Проблеми організації проведення цінності документа

Лебедева Н. А. Особенности фильмов-победителей ХІІІ Международного кинофестиваля аматорского кино «Кинокиммерия 2018»

27. Социальные коммуникацииБорисенкова В. В. Форми та перспективи міжнародного співробітництва бібліотек

Бородіна Г. Г. , Дика В. А. Довідковий апарат архівів як важливе джерело реалізації доступу до документів Національного архівного фонду (НАФ) України

Давидова І. О. , Мар`їна О. Ю. Сучасний стан цифрової модернізації бібліотек України

Піменов В. Г. The social project: concept, basic requirements for the project, stages of development social project

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика