Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №5 (69) май 2019г.

1. Физико-математические наукиКосинська О. Л. , Шевелєва К. Ю. Аналіз режимів охолодження розплаву при литті у металеву виливницю

Токовило Т. С. Формування математичних знань у майбутніх судноводіїв

Янчевський І. В. , Сарибога Г. В. , Похилько Б. С. , Скопюк М. І. , Хижняк Є. Є. Аналіз основних типорозмірів та конструкцій наземних роботизованих комплексів

2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические науки
5. Технические наукиБембенек М. . Використання біомаси у виробництві брикетів і пелетів

Єщенко О. І. , Виноградов-Салтиков В. О. , Оборонов Т. Ю. Енергообстеження та термомодернізація багатоповерхового житлового будинку

Мельник В. Д. , Шекета В. І. Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі

Половинка Э. М. , Слободянюк Н. В. Динамические испытания системы топливоподачи судового среднеоборотного дизеля

Самойлик О. В. , Курбака Г. В. Optimization of means of distributed generation in the structure of local electrotechnical complexes

Тернова А. С. , Григоренко І. В. Визначення інтегрального показника якості шкільної форми

Ходурська М. Є. , Шевченко Ю. В. Зв’язок між фінансовим станом авіакомпанії та безпекою польотів

Черевична Н. І. , Гапонцева О. В. Сучасні балові системи оцінки якості вина

6. Сельскохозяйственные наукиПаранюк В. О. Екологічна еволюція генотипу культурної рослини перехідним випромінюванням в її клітині

7. Исторические наукиГубка О. О. Educational and research unit of scientific and design school of V. M. Kovtunenko

Калкутіна Н. В. Місця поховання іноземних військовополонених Другої світової війни на території Південної України: пошук, збереження та увічнення пам’яті

Пасіцька О. І. Підприємницька діяльність галицьких жінок у першій третині ХХ ст.

8. Экономические наукиБобко Л. О. , Сенишин Б. Б. , Сподарик Т. І. , Станасюк О. А. Актуальні проблеми формування етики державних службовців

Варава І. М. , Шевченко Ю. В. Умови розвитку мультимодальних перевезень при формуванні альтернативної технічної бази залізничного транспорту

Воробйова І. Д. , Бородін М. О. Умови нестабільності в контексті функціонування підприємств України

Дєрбунова К. І. , Головчук К. О. , Шевченко Ю. В. Evolution of multimodal transportation in international trade

Дорош О. Л. , Сальникова Т. В. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм

Зінчук С. Ю. , Тимошенко Н. Ю. Аналіз ефективності стратегії довгої/короткої позиції в умовах корекції фінансового ринку

Іващенко А. В. , Молоченко В. В. Розробка процесів управління логістикою у туристичній галузі

Іващенко А. В. , Молоченко В. В. Політика вдосконалення рівня управління іміджбілдингом туристичного підприємства

Іващенко А. В. , Молоченко В. В. , Волошина О. В. Розвиток музейного потенціалу туристичної діяльності

Карлін М. І. , Борисюк О. В. Фінансово-екологічні проблеми у діяльності підприємств та шляхи їх вирішення

Ковальчук Н. О. , Флорюк А. Ю. Управління фінансовою безпекою підприємства

Ковіня М. М. , Марченко А. О. Управління зовнішнім боргом у країнах з трансформаційною економікою

Корбутяк А. Г. , Михайлюк А. В. Методи розрахунку ставки дисконтування

Лозовський О. М. , Шевчук Т. В. Менеджмент підприємства в умовах фінансової кризи

Макарчук О. Г. , Гайдученко Т. М. Екологічна ситуація в Україні: позитивні та негативні аспекти

Марич М. Г. , Білявська А. В. , Мізунська І. Р. До питання управління кредитними ризиками

Овчаренко Т. С. , Казбекова К. Д. Запровадження системи формування та реалізації проектів на вітчизняних підприємствах фармацевтичної галузі

Семенова Л. Ю. , Карпенко І. А. Організація системи навчання та розвитку персоналу на підприємстві, шляхи її покращення

Сердечна С. М. Сучасні тенденції розвитку поняття «активи» та концепції щодо їх визначення

Силкіна Ю. О. Формування організаційно-економічного механізму управління бізнес-процесами підприємства

Ситник Н. С. , Корень Д. О. Аналiз сучаснoгo ринку фiнансoвoгo лiзингу України

Смага І. С. Економічна оцінка орних земель за нормативними вихідними даними

Сокровольська Н. Я. , Дембіцька А. В. Використання ефекту синергії в управлінні фінансово-економічним розвитком громади

Теребух А. А. , Ільницька-Гикавчук Г. Я. Принципи та методи мотивації працівників туристичного підприємства

Тимкова В. А. , Савіна С. С. Вдосконалення маркетингових інструментів для розробки концепції сталого розвитку туристичних підприємств

Тютюнникова С. В. , Романіка Т. К. Нестійка зайнятість молоді в умовах панування цифрової економіки

Ходова Я. О. Комплексна система збутового логістичного менеджменту на промисловому підприємстві

Штуца В. М. Роль держави у вирішенні економіко-екологічних проблем в Україні

Шушкова Ю. В. , Мосолова Ю. О. , Себестянович І. С. Сучасний стан та перспективи розвитку краудфандингу в Україні

Яковлева Т. І. , Беспалова Н. В. , Печерна К. Ю. The state and prospects of tourism development in Ukraine

9. Философские наукиГрабовська І. М. Гендерні виклики у сучасному українському соціумі в контексті конфліктизаційної проблематики

Поліщук Р. М. Концепції тіла: гармонія Кубертена with єдність у різноманітті Ніцше

Поліщук Р. М. Політика і спорт: ідеологія, імідж, ідентичність

10. Филологические наукиAłła B. . , Monika L. . Kategoria grzeczności w aspekcie komunikacji międzynarodowej

Ageicheva A. O. , Rozhenko I. V. Medical texts translation peculiarities

Babash L. . , Ayanda N. . Foreign language teaching European methods and techniques implementation at Ukrainian technical universities

Burovytska A. I. Strategies for developing non-philological students’ competence in speaking

Chernionkov Y. O. Professional mobility of the future teacher of foreign languages in the process of individualization of their training at higher educational institutions

Galyna M. . Teaching PhD students to write research articles in English

Gryzhenko A. Y. Reading strategies for students non-philologists

Kovalova O. B. , Kovalska N. V. Linguistic and sociocultural aspects of interpreting politically correct lexical units

Krutin А. Z. , Ivakhnenko I. G. Translation as a means of inter-cultural communication

Ostafiychuk O. D. Language skills for future professionals

Pavelieva A. K. The peculiarities of translation of phraseological units in the works by M.V. Gogol into English (as exemplified in the “Ukrainian” stories)

Pochtakova I. V. , Khlivetska Y. P. Professional foreign language training as the future success factor

Pysarchyk O. L. , Nypadymka A. S. Students` pronunciation skills improvement: peer and self-assessment of pronunciation

Smushchynska I. V. Contribution à une nouvelle theorie des figures de style

Yakobchuk-Chyrva Y. O. , Shevchuk T. R. The peculiarities of the author’s style

Агєєва В. О. , Васіна І. В. Проблема лінгвокультурологічної інтерференції у процесі міжкультурної комунікації та перекладу

Балацька О. Л. Типові засоби вираження негативної оцінки у критиці (на матеріалі англомовних наукових статей з політології)

Балацька О. Л. , Куц О. В. , Педашев С. А. Особливості англо-українського перекладу багатокомпонентних термінів: лексичні трансформації

Безугла Л. Р. Роль пресупозиції у створенні комічного ефекту в німецькомовному анекдоті

Біргітта Т. Б. , Агейчева А. О. , Лелюк В. Р. , Безручко М. С. Когнітивні і прагматичні чинники утворення нових слів в англійській мові

Болотнікова А. П. , Зозуля М. О. , Охрей А. Г. Особливості перекладу конструкції «прикметник + іменник» у нафтогазовій термінології

Болотнікова А. П. , Цюман Д. С. , Гнилосир А. А. Лексичні та граматичні трансформації у процесі перекладу науково-технічних статей нафтогазової галузі

Бондар С. І. , Крицька І. А. , Тетерук С. П. Застосування психологічних феноменів особистості у формуванні іншомовленнєвої компетентності як складової людського капіталу

Брик Т. О. , Лєбошина Н. В. Використання CLIL (інтегрованого предметно-мовного навчання) у формуванні та розвитку вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах

Вдовіна О. О. Особливості формування комунікативної компетенції іноземних студентів

Веклич О. А. Лексичні особливості портретних описів Грації Деледди в українських перекладах

Владимирова В. І. , Шевченко О. М. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної

Воробйова О. С. , Frau D. E. Полісемія англійських фразових дієслів

Гавриленко В. М. , Стасюк І. В. Специфіка виникнення політкоректних евфемізмів в англомовному середовищі

Гончаренко Л. О. Види усного перекладу в теорії та практиці

Гуз О. П. Іспанські фразеологізми з компонентом кольору

Гунченко Ю. В. , Зяда Е. М. Історичні шляхи формування англійської економічної термінології

Дегтярьова К. В. Про концепцію посібника з української мови як іноземної крізь призму тенденції до візуалізації

Денисовець І. В. Теоретичні аспекти розвитку поняття «словотвірна синонімія» в українській дериватології

Дерій М. А. Категорія «мотив» у англомовному науковому дискурсі

Диндаренко О. А. Ситуативно-рольова гра як форма інтерактивного спілкування у навчанні англійської мови студентів-юристів

Дмитренко О. В. , Стрільчук О. С. , Рибалко М. О. Особливості застосування граматичних перекладацьких трансформацій при перекладі науково-технічного тексту нафтогазової галузі

Зеленська О. П. Компоненти компетенції іншомовного ділового спілкування як важливої частини професійної підготовки магістрів у нелінгвістичній магістратурі

Іваненко А. О. , Костик О. О. , Кушнірова Т. В. Особливості перекладу часопросторових конструкцій у романі «Гордість і упередження» Джейн Остін

Кальнік О. П. , Воробйова О. С. , Симоненко А. В. , Олешко М. В. Термінологічні проблеми перекладу наукових текстів у сфері ІТ технологій

Козуб Г. М. , Тукова Т. В. Формування мовної свідомості студентів-інофонів (усне мовлення)

Козубенко І. В. Сучасні педагогічні технології при навчанні іноземних мов

Комарівська Н. О. Художні особливості оповідання Надії Кибальчич «Ганнине кохання»

Кошлата А. В. Анонімність як засада для деіндивідуації мовної особистості в інтернет комунікації

Кравченко Т. В. , Огієнко В. П. Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей

Кривуля В. О. Інноваційне використання комп`ютерного перекладу науково-технічного тексту в професійній діяльності перекладача

Кузнецова Ю. І. До питання про частотність і продуктивність окремих суфіксальних формантів французької будівельної термінології

Кузнецова Ю. І. , Капко М. М. Використання лексичних трансформацій при перекладі інструкцій до комп’ютерних приладів

Купар М. С. Інноваційні методи та сучасні інформаційні технології у навчанні англійської мови у вищій школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу

Кушнірова Т. В. Інтермедіальні тенденції у художній прозі Донни Тартт (на матеріалі роману «Щиголь»)

Лактіонова А. А. Специфіка перекладу лексичних і синтаксичних особливостей жанру науково-технічної статті

Лещенко Т. О. , Бондар Н. В. , Жовнір М. М. Лексико-стилістичні анормативи в науковому стоматологічному тексті

Лещенко Т. О. , Шевченко О. М. , Юфименко В. Г. Інтеграція компонентів культури в процес навчання іноземних студентів української мови

Лях О. В. , Непран А. С. Terminology of the article as a scientific text

Мозер М. Є. Маркетинговий дискурс в українському бізнесі: мовлення – комунікація – мотивація

Ноговська С. Г. Корпусні технології в перекладознавстві (особливості передачі ідіостилю роману Дж. Д. Селінджера «Ловець у житі» в українському перекладі О. Логвиненка)

Попова Л. І. Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та практичний аспекти

Пругло А. О. , Сенчук О. О. , Кушнірова Т. В. Особливості авторського стилю Агати Крісті

Романенко О. П. Етапи розвитку комбінаторної семасіології: від теорії сполучуваності до комбінаторної синтагматики

Сіваєва О. С. Морфологічні особливості художнього перекладу (на прикладі роману Е. Ремарка «Три товариші»)

Сідак О. О. Метафора як засіб створення іміджу політика в англомовному медіадискурсі

Стефанова Н. О. Методичні процедури когнітивної і асоціативної параметризації гіперконцепту ЦІННІСТЬ та його базових концептів

Стрілець В. В. Можливості корпусних технологій для формування компетентності в письмовому науково-технічному перекладі

Тардіф І. В. Синтаксичні засоби в англомовних рекламних текстах соціальної мережі Twitter

Храбан Т. Є. Імідж/образ України в англомовному секторі соціальних мереж

Цимбалюк Т. П. Вивчення курсантами особливостей перекладу фразеологізмів на позначення моральних якостей людини

Ченківська Н. В. Навчання іноземній мові майбутніх поліцейських: основні теоретичні підходи щодо методів удосконалення комунікативних умінь та навичок

Чепурних Г. К. , Медведовська Д. О. , Турчина Т. В. Використання моделі «змішаного навчання» під час викладання іноземної мови Їу немовному вузі

Чередник Л. А. Творчість Дж. Г. Байрона в українських перекладах

Шевкун А. В. Специфіка архітекстуальних зв’язків у романі А.С. Байєтт “Possession”

Шевченко А. О. Wordplay in the English language and its translation in film scripts

Шерстюк Н. О. Особливості часопростору в новелі «Золотий жук» Едгара По

Шмуля Л. В. Мовна картина світу рок-поезії 60-х років ХХ століття: лінгвістичні особливості

Якубенко І. В. Методика дослідження моделей актуального членування складнопідрядного речення

Якушко К. Г. , Петренко М. І. The stages to involve the English statements in order to discuss the achievements of agrochemistry

11. Географические наукиВоловик В. М. , Слівінська А. С. Етнокультурні каркасні ландшафти містечка Хмільник Вінницької області

12. Юридические наукиВрещ Ю. О. , Радченко О. А. Запобігання та протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України: реалії та перспективи

Грига В. В. Штучний інтелект як потерпілий від злочину

Дудік А. О. Захист від озброєної особи як спеціальний вид необхідної оборони

Занкевич Н. В. Розхитаний захист прав людини та основоположних свобод в Європейському Союзі

Іванов Ю. А. Становлення нормативно-правового забезпечення захисту критичної інфраструктури у кредитно-банківській сфері

Кисіль О. В. До питання щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за доведення до самогубства (ст. 120 КК України)

Коляда Т. А. Правове регулювання клінічних досліджень в Україні: стан, проблеми, перспективи

Лаврович Д. С. Оціночні поняття в кримінальному праві України

Лазебна А. В. Довічне позбавлення волі: проблема перспектив умовно-дострокового звільнення

Пархоменко А. Ю. Особливості складання договорів про переробку давальницької сировини

Полєхiна М. А. , Остапов А. Н. Деякі проблеми правового регулювання охорони водосховищ на території України (на прикладі Печенізького водосховища)

Сердечна А. Ю. Передумови затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

Сімавонян В. С. , Светлічна С. Ю. , Торосян Є. Г. До питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів

Сокуренко В. А. Обшук житла чи іншого володіння особи як слідча (рузшукова) дія в контексті права особи на недоторканність житла

Соха С. С. Медіація як важливий інститут становлення правової системи в Україні

Соха С. С. , Павлов Р. В. Стаття N Конституції «Право на володіння зброєю»

Харіна М. Ю. До питання регулювання правового статусу штучного інтелекту в міжнародному праві та українському законодавстві

Хрякова Н. О. Доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні

13. Педагогические наукиFedorenko Y. P. , Martirosyan L. I. Sociocultural and sociolinguistic realities in formation of the future specialist communicative competence

Rudenko I. M. , Rudenko S. I. , Saienko L. V. Electronic portfolios as a method of student’s academic achievements assessment

Аношкова Т. А. Впровадження глобальної освіти у вітчизняних університетах

Асламова М. В. , Мартиросян Л. І. , Левченко К. І. Основа сучасного буття й фахового зростання інтелектуального рівня майбутнього медика

Барановська І. Г. , Чернятинська А. С. , Похила С. С. Забезпечення наступності творчого розвитку дитини на етапі «школа – дошкільний заклад»

Баранюк І. Г. Педагогічні концепти Василя Сухомлинського про гармонію емоційно-образного та логіко-розумового у вихованні дитини і їх значення для лінгводидактичної підготовки учителя початкової школи

Бернадзіковська Л. О. Тьюторинг як метод індивідуалізації в освіті

Бигар Г. П. , Прокоп І. С. , Піц І. І. Формування професійної ідентичності майбутніх учителів як один із факторів професіоналізму

Білик Т. С. Використання методу проектів з молодшими школярами у процесі проведення позакласної роботи з математики

Білокопитов В. І. Європейська асоціація вищих навчальних закладів як представник вищої професійної освіти

Білоус В. С. Інформаційно-бібліотечний простір формування творчої особистості майбутнього педагога

Білоусова Н. В. , Гордієнко Т. В. Застосування технології перевернутого навчання в роботі загальноосвітнього навчального закладу

Бобро Л. В. Обґрунтування моделі оптимізації процесу виховання у дітей старшого дошкільного віку уміння долати страх

Бровчак Л. С. , Ліхіцька Л. М. , Старовойт Л. В. Ocoбливocтi пiзнaння пpocтopу й чacу в дoшкiльнoму вiцi як пеpедумoвa уcпiшнoгo нaвчaння дитини у шкoлi

Булавенко С. Д. Вплив економічної освіти на формування соціальної активності учнів початкових класів

Буровицька А. І. Mobile education opportunities for non-philology students in learning a foreign language

Веретенко І. М. Попередження сімейного насильства в умовах закладу загальної середньої освіти

Габрусєва Н. В. Аналіз підходів до розуміння поняття «відповідальність». Історичний аспект

Голуб Н. П. , Голуб В. М. Формування дослідницьких умінь у фахівців дошкільної та початкової освіти

Григорович О. П. , Волохата К. М. Формування основ екологічної культури молодших школярів засобами екологічного просвітництва

Гулій І. Р. Культура професійного мовлення педагога: міждисциплінарні аспекти

Демченко О. П. Підготовка майбутніх творчих педагогів обдарованих дітей у контексті євроінтеграції

Дмитренко О. В. Формування комунікативної компетенції при використанні педагогічних технологій на заняттях з іноземної мови

Дубровська Л. О. , Дубровський В. Л. До питання підготовки майбутніх вчителів початкової школи у закладах вищої освіти

Задорожна-Княгницька Л. В. , Тимофєєва І. Б. Деонтологічні цінності менеджера освіти в контексті наукового дискурсу

Заїка А. Ю. Сучасний стан готовності майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи в загальноосвітніх навчальних закладах України

Казачінер О. С. , Дембовська М. П. Використання методики ТАН – Содерберг для розвитку мовлення учнів із інтелектуальними порушеннями

Казьмірчук Н. С. , Бондарчук Т. О. Педагогічні умови використання казки як засобу розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку

Казьмірчук Н. С. , Голюк О. А. , Гайдукевич А. . Використання проектних технологій на уроках математики у початковій школі

Кальнік О. П. Оцінювання рівня готовності майбутніх фахівців до міжкультурної комунікації

Кардаш Л. В. Лінгвістичні основи формування риторичних умінь старшокласників

Карук І. В. Пізнавально-дослідницька діяльність з дітьми раннього дошкільного віку

Кириченко Т. О. Ефективність викладання іноземної мови професійного спрямування при співпраці викладачів іноземної мови з викладачами економічних дисциплін

Колеснік К. А. , Вівсик Я. О. , Топчій Т. М. Формування у дітей навичок групової діяльності на основі використання рухливих ігор

Колосова О. В. , Севастьянова Л. Ф. , Рудишина О. С. Адаптація першокласників до шкільного життя засобами театралізації

Комарова О. І. , Тін Т. С. Деякі аспекти якості управління освітою в контексті інноваційних процесів

Копняк Н. Б. , Крупська Т. О. Ментальні карти як засіб візуалізації навчального матеріалу у початковій школі

Корницька Ю. А. WebQuest in ESP classroom: effect and students’ attitude

Кривенко І. П. , Криштопа А. О. , Андрійчук М. Д. Технологія формування у майбутніх лікарів інформатичної компетентності у процесі навчання медичної інформатики: сучасний стан та перспективи

Кривошея Т. М. Розвиток здатності діяти «в думці» у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: аспект наступності

Крутій К. Л. Шляхи запровадження європейської технології «Стіни, які говорять» у практику роботи закладів дошкільної освіти України

Кукса Б. В. Актуальність дослідження системи формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні майбутніх фахівців туризму

Литвин С. В. Шлях до розкриття та становлення особистості

Лущик Ю. М. , Пікулицька Л. В. , Циганок Г. М. Використання аудіолінгвального методу на початковому етапі вивчення української мови як іноземної

Любчак Л. В. , Казаручик Г. М. Формування в майбутніх учителів готовності до активного слухання в процесі педагогічної взаємодії з молодшими школярами

Малежик Ю. М. , Балах Д. І. Використання можливостей кольору під час практики з пленерного живопису у майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Маринчук Т. Т. Інструментальна підготовка майбутнього вчителя початкових класів з використанням мультимедійних засобів

Марков Д. Ф. Умови розвитку художньо-творчого потенціалу майбутнього вчителя трудового навчання

Марков Д. Ф. Графічний компонент як один із основних елементів професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

Мельничук І. В. , Толстолуцька А. С. Інноваційні технології викладання малих епічних форм

Москаленко М. В. Потенціал дисципліни «Іноземна мова» у формуванні емоційного інтелекту студентів технічних закладів вищої освіти

Нетреба М. М. Роль керівника закладу освіти щодо формування бренду галузі освіти в умовах Нової української школи

Новик І. М. , Левонюк А. В. Формування позитивної мотивації до навчання у молодших школярів засобами ігрових прийомів

Осадчук С. Ю. Підготовка майбутнього вихователя ЗДО до використання світових підходів організації дошкільної освіти

Павленко Ю. Г. , Рябчун К. В. Початкова освіта по-американськи та її українські втілення

Палеха О. М. , Астахова С. А. , Мюллер Н. . Організація самостійної позааудиторної роботи майбутніх учителів іноземної мови у закладах вищої освіти України

Пахальчук Н. О. , Мируха О. І. , Романенко Г. М. Педагогічні умови активізації рухової активності дітей

Покась Л. А. , Байдак Ю. П. Дидактичні ігри з економіки в гімназії та ліцеї

Присяжнюк Л. А. , Томаш К. . Формування позитивного іміджу закладу загальної середньої освіти в контексті його інноваційного розвитку

Ревть А. Б. , Клим М. І. Підготовка соціального педагога до формування творчої особистості учня

Решетняк В. Ф. Формування творчої особистості учня початкової школи як цілісний процес

Рябова Ю. М. Теоретичні основи та принципи професійної підготовки майбутніх фахівців до роботи у багатонаціональному середовищі

Рябокінь А. О. Римо-ірландська вчена традиція в діяльності учнів і послідовників Алкуїна Йоркського: Рабан Мавр

Сіваш Т. Д. Виховання творчої особистості в освітньому процесі початкової школи

Стахова І. А. Особливості становлення цілісної картини світу в дітей шестирічного віку

Стрілецька Н. М. , Лаврінчук Ю. О. , Петренко Н. П. Теоретичні аспекти розробки та використання лепбуку «Я і цифрові пристрої» (інформатична освітня галузь, 2 клас)

Хищенко О. О. Педагогічні аспекти підготовки майбутнього вчителя трудового навчання до проектно-технологічної діяльності

Хом’юк І. В. , Родюк Н. Ю. , Хом’юк В. В. Шляхи формування пізнавальної самостійності молодших школярів на уроках математики

Царук В. П. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики

Цюняк О. П. Філософське осмислення поняття «інноваційна діяльність»

Чупахіна С. В. Теоретико-методологічні аспекти готовності майбутніх учителів до використання інформаційних технологій в інклюзивному освітньому середовищі

Шалівська Ю. В. , Яковишина Т. В. Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до комунікативно- мовленнєвого розвитку учнів

Шаран О. В. , Шаран В. Л. , Дребот Р. С. Особливості використання відкритих задач у процесі навчання математики учнів початкової школ

Шевченко С. М. Особливості освітньої, коригуючої і розвиваючої роботи у спеціальній школі різних типів у 1991-2000 рр. незалежної України

Шеїна О. О. Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у закладах вищої освіти

Шикиринська О. В. , Вишківська В. Б. , Александрович Т. В. Ментальні карти у формуванні математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи

Шпитальова О. В. Педагогічний малюнок в системі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва

Штохман Л. М. Деякі аспекти викладання ділової іноземної мови

14. Медицинские наукиШінкарук-Диковицька М. М. , Ваховський В. В. , Алексєєнко Н. С. , Тепла Т. О. Порівняльна характеристика стану гігієни ротової порожнини при лікуванні зубощелепних аномалій незнімними ортодонтичними конструкціями з та без використання інтердентальних ангулярних щіточок

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеБучачий О. В. Деякі питання реставрації авангардного живопису. Олександр Грен

Ілечко М. П. Категоріальні передумови вивчення музичного мислення як засад феномена сюїтності

Поп`юк І. О. Вплив народних промислів (ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) на розвиток сучасного художнього ковальства на теренах Буковини та Гуцульщини

Семіон В. В. Народнопісенні витоки хорової поліфонії Артемія Веделя

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве А. А. Рылова (1870-1939)

Филиппова О. Н. Творчество Г. Г. Гагарина (1810-1893) – универсальной личности

18. Архитектура
19. Психологические наукиГаркавенко Н. В. , Доскач С. С. Екзистенційно-психологічний аналіз духовності

Зімовіна Т. Є. , Мороз Ю. О. Чому хворіють діти: які особливості взаємовідносин у родині можуть сприяти виникненню захворювань у дітей молодшого шкільного віку

Макаренко С. С. , Партико Н. В. Особистісні характеристики командирів як чинник ефективного військового управління

Шастко І. М. Науково-теоретичне вивчення проблеми переживання амбівалентності особистості

Яновська Т. А. Особливості застосування методів арт-терапії у роботі з підлітками в період становлення самосвідомості

20. Военные наукиБородін С. В. , Атаманенко І. О. , Мартинов І. В. Професійна та психологічна підготовка бійця як фактор успішності здійснення влучного пострілу та виконання службово-бойового завдання в цілому

21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиПопов О. А. Нормативно-правові засади соціальної роботи з місцевими громадами в Польщі

23. Политические наукиКваша О. П. , Шпит А. М. Політична культура: на шляху до демократії

Храбан Т. Є. Армія як компонент національного бренда України

24. Физическое воспитание и спортБондар А. А. Удосконалення технічних елементів з футболу у студентів закладів вищої освіти

Вертелецький О. І. , Богатир В. Г. , Грохович О. М. Показники результативності ігрової діяльності в баскетболі

Гакман А. В. , Ушенко Ю. О. , Галан Я. П. , Кожокар М. В. Становлення педагогічних основ олімпійської освіти в Україні

25. Государственное управлениеМалімон В. І. Культурна безпека як важлива складова сталого розвитку та національної безпеки

26. Культурология
27. Социальные коммуникацииЛаба О. В. Історіографія розвитку електронного діловодства в Україні

Осаула В. О. Військово-патріотична реклама: світовий досвід

Пророкова Р. Д. Структурно-змістові та лексичні особливості побудови рекламних слоганів

Трегуб А. М. Специфіка громадянської сервісно-експертної відеожурналістики

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


ПАРТНЕРЫ

НОВОСТИ

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика