Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №6 (70) июнь 2019г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические науки
4. Геологические науки
5. Технические наукиАбрамова А. Г. , Коваль О. В. , Кононко Д. К. Перспективи проектування готельних підприємств із застосуванням смарт-технологій

Архіпова С. А. Про неможливість відновлення розподілу похибок вихідних даних в регресійних моделях

Жукова Н. І. , Смоляр В. Г. , Мельник А. М. Використання відходів мінеральної вати у виробництві керамічної цегли для підвищення її теплоізоляційних показників

Загоруйко Є. А. , Полібін Р. В. Оцінка деформації основи в процесі освоєння підземного простору при влаштуванні підземної споруди

Князь В. І. , Маланчук В. В. , Москалюк А. В. , Олійник О. В. , Славін В. В. Вплив способу гальмування на гальмівну динаміку автомобіля

Мельник О. С. , Мишинський А. О. Сучасні одноелектронні нанотехнології

Оборонов Т. Ю. , Гайдар А. О. Порівняння розрахунку геліосистеми для дошкільного навчального закладу

Орлінська О. В. , Чушкіна І. В. , Стрепетова Х. В. Вплив фільтраційних втрат води з регулюючих басейнів на прилеглі території

Писарець О. П. , Бєла Н. І. Дослідження якості спельтового борошна вищого сорту і цільнозернового

6. Сельскохозяйственные наукиШаповаленко О. І. , Євтушенко О. О. , Кожевнікова М. І. Дослідження кормових сумішей на основі олійної і зернової сировини і гідроксидів натрію та калію

7. Исторические наукиКозубенко Ю. Л. Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини Центральної України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

Кравченко О. В. Опіка над сиротами сільського населення: практика діяльності Романовського комітету в українських губерніях (1913–1917 рр.)

Панас Н. Б. Використання цифрових технологій у музейній та пам`яткоохоронній діяльності

Черняєв О. С. Геостратегічне становище Антарктики наприкінці ХХ – початку ХХІ століття

8. Экономические наукиBolor-Erdene T. . , Yabin Z. . Opportunity to improve the competitiveness of foreign direct investment in Mongolian coal mining industry

Гриджук І. А. , Кучер М. В. Організація та управління PR-кампанією підприємства та система/критерії визначення її ефективності

Корбутяк А. Г. , Чопенко Т. М. Порівняльна характеристика портрету інвестиційної привабливості підприємства

Криша В. В. , Власюк В. Є. Доходи і рівень життя населення: стан, проблеми, перспективи

Куцяк В. О. , Чопенко Т. М. Основні парадигми та можливості подолання бідності в Україні

Лівошко Т. В. , Кругліков Є. В. Амортизаційна політика – шлях до техніко-технологічної модернізації промислових підприємств

Малахова О. Л. , Іващук О. О. Детермінанти формування попиту на гроші в Україні

Маслов О. Г. Настройка воронки продаж для дорогих продуктов (электромобили)

Позднякова Л. О. Європейський досвід інтеграційних процесів в галузі комерційного та соціального страхування

Прохорова Л. І. , Юхименко Є. С. Аналіз сучасного стану та проблеми реформування і розвитку аудиторської діяльності в Україні на основі міжнародного досвіду

Семчук І. А. Теоретичне дослідження розвитку маркетингової концепції сільськогосподарського підприємства

Стеців І. С. , Стеців І. І. Оптимізація діяльності лісового господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення

Томашук І. В. Формування нової регіональної соціально-економічної політики розвитку сільських територій Вінницького регіону

Юрій С. М. , Щавінська О. В. Роль фінансово-кредитних установ у запобіганні та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

9. Философские наукиАвер’янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Росія – Україна: міждержавний збройний конфлікт неоколоніального типу

Білан Т. О. Філософсько-освітній дискурс української художньої культури ХХ – ХХІ ст.

Горобинская М. В. Механистические архаизмы современного научного сообщества в эволюции научной картины мира

Громцев Р. С. Модуси буття танцю

Гурик М. І. , Шумка М. Л. Становлення культури громадянськості як передумова успішної децентралізації

Малімон В. І. Suicide as an outcome of persons loneliness

10. Филологические наукиБойчук О. А. Вивчення української мови як іноземної угорцями Закарпаття: типові граматичні помилки

Велика К. І. Методи двостороннього перекладу термінів у фітопатології та ентомології

Ворона Т. О. Смартфон як невичерпне джерело актуальної інформації для вивчення іноземних мов

Гейченко К. І. , Маринич А. М. Мовна підготовка іноземців у структурі «інформаційні технології- студент-навчальний процес»

Гонтаренко Н. Н. Методика и методология концептуального моделирования семантики глагола (на материале английских глаголов пространственного перемещения человека)

Давидовська Н. В. , Дмитрук О. В. Manipulation strategies classified according to the perlocutionary effect (based on Trump`s speeches in 2018-2019)

Даниленко Л. В. , Рамазанова Д. Г. Як мотивувати іноземних студентів до вивчення української мови в російськомовному середовищі (на прикладі роботи з індійськими студентами)

Демецька В. В. , Воловик А. А. Символіка центру в жанрі казки та специфіка її відтворення у перекладі

Дем’яненко О. О. Соціокультурна сфера спілкування студентів- іноземців: проблеми і виклики, практика

Зозуля І. Є. Тест як засіб контролю в навчанні українській мові як іноземній

Карпенко С. Д. Українська народна казка у студіях Івана Франка

Карпенко С. Д. Формування навички читання та розуміння україномовного тексту у студентів-іноземців

Коляденко О. О. , Чернобров Ю. А. Українська термінологія як складник фахової мови іноземних студентів

Кузнєцова К. О. Reflection of modern human in the contemporary existential prose of Czech writer Jan Balabán

Лебеденко С. О. , Тарасова Н. І. Подорожі Рільке Україною та Росією

Макєдонова О. Д. Мовленнєва реалізація стратегії інформативного впливу на адресата в англійськомовному рекламному дискурсі

Надточій К. А. , Лазебна О. А. Щодо проблеми класифікації фразеологізмів у сучасній німецькій мові

Ніколащенко Ю. А. Формування навичок перекладу фразеологізмів у майбутніх перекладачів (на матеріалі німецької мови)

Полиця Т. Д. Вікторини у викладанні української мови як іноземної

Поляков Д. А. , Курушина М. А. Використання емоджі у навчанні лексики української мови як іноземної (рівень А1-А2)

Римар Н. Ю. Наратологія як галузь сучасного літературознавства: теоретичний огляд

Рудакова Т. М. Аналіз основних проблем викладання української мови іноземним студентам у 2018-2019 навчальному році (на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання української мови як іноземної»)

Світлик М. Д. Інтерактивні методи навчання у викладанні української мови як іноземної

Тимчук І. М. , Погоріла С. Г. Проблеми навчання та елементи мовної підготовки іноземних студентів у процесі вивчення української мови як іноземної

Тихонова Ю. Я. Звуконаслідування як явище звукопису у поезії Поля Верлена

Товт І. С. Особистісно-орієнтована технологія сучасного заняття української мови

Швець Г. Д. Краєзнавчий текст у навчальній текстотеці з української мови як іноземної

Шевченко М. Ю. , Бікезіна А. Д. Discourse analysis in cognitive linguistics

Шевченко М. Ю. , Бікезіна А. Д. Stylistic and philosophical maintenance of epistles of A. von Droste-Hulshoff

Ярмола О. В. , Велика К. І. Методика створення реєстру та словникової статті у процесі підготовки електронного галузевого багатомовного інтерактивного словника

Ярмола О. В. , Лобачова С. В. , Велика К. І. Історіографія життя і творчості письменника Юрія Будяка-Покоса в контексті Української революції 1917-1921 років

11. Географические науки
12. Юридические наукиГусєв О. Ю. Проблеми визначення поняття електронних доказів на прикладі Цивільного процесуального кодексу України

Кошель В. В. , Псьота О. В. , Федотов І. М. Правове регулювання процедури імпічменту Президента України в контексті конституційної реформи

Фесан М. В. Надання соціальної допомоги кримінально-виконавчою інспекцією особам, які звільнені від відбування покарання

13. Педагогические наукиВоробйова О. П. Європейський вимір щодо забезпечення якості вищої освіти

Вульчин М. Б. , Пикулицька З. С. , Деркач Ю. Я. Використання засобів наочності у процесі інтегрованого навчання на уроках у початковій школі

Єфименко Л. М. Педагогічна практика як засіб виховання комунікативної толерантності майбутніх педагогів дошкільної освіти

Коваленко О. В. Використання відео і фільмів у формуванні комунікативної іншомовної компетенції майбутніх економістів

Носкова М. В. , Сардига М. В. Аналіз нормативно-правової бази забезпечення існування дистанційної форми навчання в Україні

Соколова Ю. І. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх вчителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання

Стахів М. О. , Пітик О. Я. Засоби формування мовленнєвого етикету в умовах наступності дошкільної та початкової освіти

Тарасенко М. І. Місце і значення контролю як мотивація до успішного навчання студентів у ЗВО

14. Медицинские наукиКолядич М. М. , Грицко Р. Ю. , Фуртак І. І. Медико-соціальні аспекти управління соціальною сферою в Україні

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАнтошко М. О. Культура музичного мислення країн Сходу

Кваша С. І. Методика розвитку поліфонічного слуху в курсі сучасного сольфеджіо: основні тенденції

Петрів О. В. Творчість Юхима Михайліва у контексті розвитку українського мистецтва

Филиппова О. Н. Портрет в творчестве Рафаэля (1483-1520)

Филиппова О. Н. Натюрморт в творчестве П. В. Кузнецова (1878-1968)

Филиппова О. Н. Творчество А. П. Боголюбова (1824-1896) – мастера русского и европейского пейзажа

18. Архитектура
19. Психологические наукиПалагнюк О. В. Психологічний потенціал християнських настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості: науково-методичний аналіз

Шевчишена О. В. Моніторинг когнітивного розвитку школярів в умовах інформаційного середовища

Шемчук О. М. Психологічні особливості професійного мислення фахівця

Яновська Т. А. Психологічні особливості розвитку схильності до педагогічної діяльності у підлітковому і старшому шкільному віці

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиКлочко О. О. , Знобей О. В. Українська благодійність у сучасних соціокультурних умовах

23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спорт
25. Государственное управлениеПак Н. Т. , Тітарчук А. О. , Кобець К. О. Запобігання корупції в Україні

26. КультурологияДорошина В. В. Емоційний стан та емоційна пам`ять як професійні складові акторської майстерності

27. Социальные коммуникацииБоровська Ю. М. , Назарук В. М. Гендерні стереотипи: журналістика в кінострічках

Голубчак К. Т. , Костюк У. З. Інфографіка як основний інструмент візуальної комунікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика