Главная

Новости

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №7 (71) июль 2019г.

1. Физико-математические наукиШевчук К. Д. , Предик А. А. , Йолшина Т. С. Професійна позиція вчителя початкових класів в контексті нової української школи

2. Химические науки
3. Биологические наукиКрайнюков О. М. , Кузьміна І. С. Використання споруд біоплато задля очистки стічних вод малих населених пунктів

4. Геологические науки
5. Технические наукиБезвесільна О. М. , Петренко О. В. , Ільченко М. В. Оцінка впливу конструкції кронштейна для установки приладів ГТ46, ГТ46-01 на їх вихідні сигнали

Сподар К. В. , Лісніченко О. О. , Карбівнича Т. В. Товарознавча оцінка якості продуктів змішаного бродіння з додаванням льону

6. Сельскохозяйственные наукиБальвас-Гремякова К. М. , Гораль С. В. Рістимулююча активність метаболітів гриба роду Trichoderma

Стельмах О. М. , Григорів Я. Я. , Кифорук І. М. Продуктивність сортів ріпака озимого за різних варіантів удобрення

7. Исторические наукиВахнянин А. С. Урядова політика протидії організованій злочинності у США в 30-х – пер. пол. 60-х рр. ХХ ст.

Скрипниченко Ю. Ф. Відомості про остарбайтерів з Близнюківщини як усне джерело дослідження теми «Діяльність нацистської окупаційної влади в сфері трудових ресурсів на Харківщині в 1941-1943 рр.»

8. Экономические наукиАндрейцева І. А. Сучасний стан використання трудового потенціалу України

Біловус Т. В. Інвестиційна роль ринку цінних паперів

Гавриловський О. С. , Сташенко Ю. В. Нематеріальні активи, особливості їх обліку та аудиту

Герман І. В. Правове регулювання організації дитячого туризму в Україні

Довбуш В. І. Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств

Дорош К. Г. , Файчук О. М. , Файчук О. В. Оцінка ступеня регіональної диверсифікації експорту зерна кукурудзи на підприємстві

Іванченкова Л. В. , Стасюкова К. В. Конкурентоспроможність як сучасна економічна категорія

Ковалевська А. В. , Нечипоренко Я. Є. Підприємництво на базі громади як особливий вид соціального підприємництва

Моїсеєнко О. М. Погляд на трансформаційну сутність економічної влади

Немченко Т. А. Складові механізму державного регулювання трудового потенціалу промисловості України

Урба С. І. Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора економіки та зміцнення продовольчої безпеки України

9. Философские наукиАвер’янова Н. М. Мистецтво у контексті вирішення конфліктних ситуацій

Жукова Г. В. Позаакадемічна освіта як важлива складова системи освіти

Супрун Г. Г. Конфлікт в постіндустріальну епоху як типове явище суспільних процесів

10. Филологические наукиВернигора О. Л. Використання ІКТ як чинник у формуванні лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх філологів

Дерван Б. І. , Козуб Л. С. Особливості вживання евфемізмів у сучасній англійській мові

Кузнєцова А. С. Контрастивний аналіз складеного іменного присудка в англійській та українській мовах

Куриленко Д. В. Інтерпретація концепту дороги крізь призму простору та локусу як маркованого символу в дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини» і романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…»

Лаврусенко М. І. Психоаналіз як ключ до інтерпретації родинних стосунків у повісті Володимира Даниленка «Тіні в маєтку Тарновських»

Манько Р. М. , Іваночко Г. О. , Григорчук В. О. Дієслівна синонімія на позначення руху в збірці Адама Міцкевича «Кримські сонети»

Сарапин В. В. , Віннікова Н. М. , Летик О. С. «Слава таланту животворящому». Проблема митця й суспільства в поемах Ірини Жиленко

Севастюк М. І. Відтворення тактики «навішування ярликів» у перекладі президентської риторики Д. Трампа українською мовою

Стрюк Т. В. Потенціал когнітивної метафори в політичному телеінтерв’ю Петра Порошенка

Таран С. О. Мовознавча природа гіпертексту

Храбан Т. Е. Оппозиция «свой – чужой» в интернет-мемах украинского сектора социальных сетей во время российско-украинского конфликта

11. Географические наукиКисельов Ю. О. , Шутак К. В. До проблеми формування наукових засад урбогідроекології

12. Юридические наукиБедрій М. М. , П’єх Х. В. Нормативно-правові засоби протидії нелегальній міграції в Україні

Голютяк-Пенкальска М. В. Податок на тоннаж – джерело поповнення державного бюджету i стимул до інвестування на прикладі регулювання в польському законодавстві

Кучма О. Л. Трудові гарантії при обчисленні заробітної плати

Молчанова В. П. Історія розвитку судової експертизи

Степчук Я. О. Конституційний захист соціально-економічних прав: порівняльно-правова характеристика України та Франції

Цьомра В. Ю. Чи є правосуб’єктними відокремлені підрозділи юридичної особи?

13. Педагогические наукиAydın &. . , Elif B. B. , Ece &. . Efficiency of IMO SMCP for safe navigation at sea: needs and challenges

Carmen U. . , Corina V. . Teaching Maritime English based on web resources

Jana K. . , Ana B. . Development of lexical competence in ESP

Sandra T. C. , Mirjana B. . Uses of the verb shall in maritime legal texts in English and their Croatian translations

Vicheva P. . The standard language of maritime radio communications in the language system

Афанасієвська І. О. , Усова Я. О. Застосування платформи MOODLE у вивченні професійної англійської мови

Барзій Ю. В. , Гришко Ю. В. Implementation of CLIL methods at the English lessons in high educational establishments

Барсук С. Л. Застосування підходів глибинного навчання в процесі вивчення англійської мови майбутніми судноводіями

Бевзенко Ю. Ю. , Тихонова К. О. Використання діяльності «Урок» в системі електронного навчання MOODLE для індивідуалізації процесу навчання англійській мові

Булгакова Т. М. До проблеми морального виховання учнів у загальноосвітніх закладах України (друга половина XX століття)

Васильєва А. О. Teachers’ and learners’ reflective functions in the context of competency based education (model for abridged program students)

Величко І. Г. Проблеми методології та поняття структурованості при викладанні іноземних мов в Україні

Вербій І. В. Соціокультурний компонент змісту освіти судноводіїв у часи незалежної України

Вертегел В. Л. , Хребтова В. В. Міжкультурна комунікація як важливий аспект процесу викладання іноземної мови професійного спрямування

Волкова А. С. , Савченко О. О. Компетентнісний підхід у навчанні англійської мови – відповідь сьогоденню

Волохата К. М. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження ідеї природовідповідності С. Русової у професійній діяльності

Ворощук О. Д. , Дудник Н. С. Формування культури взаємовідносин у молодій сім’ї

Головіна С. В. Eliciting techniques in teaching Maritime English

Дарійчук С. В. Аспекти виховання здорового молодого покоління як актуальна тема газети «Буковинські відомості» (Буковина, кінець ХІХ ‒ початок ХХ ст.)

Дембіцька С. В. Організаційно-педагогічні умови формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії

Дягилева О. С. Використання Інтернет-ресурсів у формуванні комунікативної компетентності майбутніх морських спеціалістів

Іванюк Г. І. , Клок Н. В. Актуальні ідеї Марії Монтессорі щодо розвитку особистості дитини дошкільного віку

Івершинь А. Г. Педагогічні умови художнього розвитку особистості майбутніх вихова-телів в освітньому процесі вищого навчального закладу

Іщенко М. П. , Малахівська Т. Я. Warm-up activities at Maritime English lessons

Казакова Н. В. Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в дитячому таборі «Артек-Буковель»

Квасецька Я. А. Кирило Селецький в історії дошкільного виховання України

Клименко Л. О. Підготовка вчителів-природничників до реалізації змістових ліній курсу «Природознавство. 5 клас» у системі післядипломної педагогічної освіти

Колкунова В. В. Веб-квест як технологія навчання англійського професійно спрямованого діалогічного мовлення студентів юридичних спеціальностей

Комісарик М. І. , Кузнєцова К. С. Використання робочого зошита упродовж вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку»

Кононова О. Ю. , Юрженко А. Ю. Використання цифрових технологій у формуванні критичного мислення курсантів на заняттях англійської мови

Коротюк А. Р. , Гукова А. М. Дидактичні функції LMS MOODLE при вивченні англійської мови

Костик Л. Б. Формування гендерної ідентичності дітей дошкільного віку

Красновська І. П. Раціональність використання елементів предметно-мовного інтегрованого навчання студентами морських спеціальностей

Кудрявцева В. Ф. , Бобришева Н. М. Techniques to integrate critical thinking into Maritime English course

Куценко І. В. , Піндосова Т. С. Моніторинг навчальних досягнень студентів морських спеціальностей як один із засобів їх ефективної професійної підготовки

Ланцева Т. В. Використання інтерактивних методів навчання як запорука комунікативної компетенції курсантів

Лебедєва Н. М. , Ткаченко Л. Л. Функціональна характеристика стереотипного мейозису в англійському розмовному мовленні

Ліпшиць Л. В. Підходи та принципи формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів

Лісінчук А. С. The principles of communicative teaching: meaning and realization via MOODLE learning platform

Літікова О. І. Strategies for learning Maritime English in interdisciplinary framework

Ляшенко У. І. Підготовка майбутніх суднових механіків та електриків засобами предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL)

Мафтин Л. В. , Прокоп І. С. Технологічний підхід як засіб модернізації початкової загальної освіти

Мачинська Н. І. , Олійник М. І. Самоосвітня діяльність – чинник професійного зростання викладача

Мачинська Н. І. , Яців М. С. Проблема професійного зростання педагога у психолого-педагогічних дослідженнях

Мельніков А. В. Формування педагогічного експерименту перевірки ефективності спроектованої моделі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання

Мороз О. Л. Особливості формування професійно-орієнтованої комунікації майбутніх фахівців морського флоту в умовах неперервної освіти

Нікітін О. О. Some aspects of teaching English in male gender classrooms

Ніколенко Л. М. Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі

Овчаренко Л. Р. Формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (60-ті роки XX століття)

Овчиннікова О. М. Виправлення помилок у мовленні студентів на заняттях з англійської мови у форматі PPP

Огієнко М. Д. Динамічний зв`язок термінів та загальновживаної лексики

Огородник Н. Є. Зміст навчання англійської мови майбутніх офіцерів машинного відділення

Перепелюк І. Р. , Микитейчук Х. І. , Олійник Р. В. Організація інклюзивного освітнього середовища як проблема психолого-педагогічних досліджень

Радецька С. В. , Каліщак Т. Т. Особливості перекладу англомовних науково-технічних текстів за допомогою електронної програми-перекладача

Романюк С. З. , Романюк О. В. Інноваційцні технології у професійній підготовці сучасного вчителя: вітчизняний та зарубіжний досвід

Рудницька-Юрійчук І. Р. Національне виховання дітей дошкільного віку як один із напрямів виховної діяльності в українській діаспорі США та Канади

Русавська О. О. , Ковальчук О. К. Сучасні засоби та методики викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах

Рябова Ю. М. Міжпредметна координація у навчанні професійних дисциплін та дисциплін загальногуманітарного циклу як педагогічна умова

Савчин Г. В. , Ясеницька Ж. В. Сучасні тенденції мистецької освіти у початковій школі

Сівак Н. А. Умови виховання загальнолюдських цінностей студентів закладів вищої освіти

Слюсаренко Н. В. , Сотер М. В. «Кроскультурний клуб» як сприятливе середовище підготовки майбутніх інженерів до міжкультурної комунікації

Смелікова В. Б. Навчання майбутніх судноводіїв ділового англійського писемного мовлення

Тернавська Т. А. Формування професійної компетентності майбутнього соціального працівника в умовах інклюзивного дошкільного навчального закладу

Тимофєєва О. Я. The peculiarities of interdisciplinary approach in Maritime English teaching process

Тимощук Ю. В. English spoken grammar enhancing students’ communication

Токарєва О. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі: компетентнісний підхід

Токуєва А. О. Роль практичної підготовки під час навчання у вищому закладі освіти морського профілю

Фролова О. О. , Волощук Я. Ю. , Матієва К. В. Simulation and role-play as a link between classroom and seafarer’s life

Циганенко О. А. Specific requirements associated with teaching English for specific purposes provided to maritime cadets

Цюк О. А. Шведські університетські рейтинги оцінки якості вищої освіти

Шаумян О. Г. Казка як складова освітнього простору дитини

Швецова І. В. , Бондаренко В. В. Упровадження змішаного навчання (blended learning) у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням

Шевельова-Гаркуша Н. В. English language testing: problems of validity

14. Медицинские наукиТимощук О. В. Вплив фізичної активності та загартування на адаптаційні можливості учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти

Хільчевська В. С. , Харманська І. Б. , Парфьонова І. В. Особливості перебігу синдрому подразненого кишечника у дітей

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеЗроль М. Р. Акомпанемент в курсі імпровізації в ДМШ в аспекті творчого моделювання

Морушко О. О. , Шіт Т. Р. , Кундис Р. Ю. Історія розвитку аматорського та професійного артистичного руху в бальному танці (кінець ХІХ – 70-і роки ХХ ст.)

Стефуришина Ю. Р. , Білик А. А. Вторинна сировина та її відображення в творчості сучасних художників і дизайнерів

Филиппова О. Н. Коллекция авангардного искусства в Радищевском музее

Филиппова О. Н. Творчество Э. Мунка (1863-1944) – яркой страницы художественной культуры XX столетия

Харковина Є. Г. Художні та техніко-технологічні особливості килимарства Полтавщини в колі світових центрів ткацтва

18. АрхитектураКоваль Л. М. Технологічні прийоми взаємодії світлової проекції з середовищем

19. Психологические наукиДушкевич М. М. , Глущенко М. О. Особливості Я-концепції особистості, яка пережила інцест

Журат Ю. В. , Голик Б. М. Розвиток психологічної готовності вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми

Колпакчи О. С. Науково-теоретичне вивчення проблеми формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів

Колтунович Т. А. , Поліщук О. М. Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології

Костюкова М. В. , Крейдун Н. П. Морально-нравственные особенности индивидов разных сексуальных ориентаций

Нечитайло Т. А. , Фесун Г. С. , Канівець Т. М. Психологічна допомога дітям в адаптації до першого року навчання

Новоженина Л. И. , Павлюченко Т. Э. , Заяц В. А. Анализ уровня стрессоустойчивости студентов медицинского вуза

Палагнюк О. В. , Романюк І. І. Обдарованість на перетині психологічних та педагогічних наук

Якимчук Б. А. Модель професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця соціономічного профілю

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиЛарін О. В. Дані державної статистики та матеріали соціологічних досліджень як інструмент публічного управління гуманітарною сферою України

23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спорт
25. Государственное управлениеЛівошко Т. В. Ефективне планування фінансових ресурсів для міжбюджетних відносин у довгостроковій перспективі розвитку країни

Радченко Л. М. , Кризина Н. П. Державне регулювання фінансування охорони навколишнього середовища: зарубіжний досвід

26. Культурология
27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика