Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №9 (73) сентябрь 2019г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические наукиКрайнюков О. М. , Кривицька І. А. , Крайнюков О. О. Екологічна оцінка якості атмосферного повітря (на прикладі Шевченківського району м. Харкова)

4. Геологические науки
5. Технические наукиБезвесільна О. М. , Петренко О. В. , Ільченко М. В. Визначення смуги пропускання електромеханічних гіротахометрів

Краліна Г. С. Технології мультимедіа в освітньому процесі: переваги, недоліки, перспективи використання

Левкін Д. А. Solution of the applied optimization problems

Юрченко С. Л. , Колеснікова М. Б. Обгрунтування параметрів обробки курячого філе за технології Sous Vide

6. Сельскохозяйственные наукиОкрушко С. Є. Вплив регулятора росту Марс EL на формування врожайності гібридів буряка столового

7. Исторические наукиПиж’янова Н. В. , Куценко С. В. , Опацький І. Ю. Етнографічні дослідження Уманщини Петром Курінним

Скрипниченко Ю. Ф. Чоловіки-остарбайтери з Харківщини в роки Другої світової війни

8. Экономические наукиВареник І. В. Оцінка економічної інформації відповідно вимогам обліку на мікро- та макрорівнях

Воробей Р. Є. , Долженко І. І. Оцінка фіскальної ефективності та регулюючого потенціалу оподаткування ЗЕД в Україні

Ганечко І. Г. , Ситник І. С. Бізнес-план: особливості розробки та впровадження в умовах невизначеності

Гречко А. В. , Пономарьова Т. В. Автоматизація обліку фінансових результатів

Гудзь О. І. Аналізування збутової стратегії підприємства-дилера (на прикладі ТзОВ «Ілта Львів»)

Даценко Г. В. Оцінка ризику як основа підвищення фінансової безпеки підприємства

Жінчин В. П. Удосконалення митного регулювання непрямих податків

Зінгаєва Н. Є. , Ротко Д. О. , Бройко В. А. Ефективність системи управління на ПСП «Чапаєвське» Березанського району в сучасних умовах господарювання

Кисляк Г. М. , Стільник В. В. Професійне навчання сільськогосподарських працівників на дистанційній основі

Кузь В. І. , Кіцен Т. О. Удосконалення обліку грошових коштів в контексті забезпечення платоспроможності суб’єкта господарювання

Малашевська О. А. Теоретичні аспекти впорядкування існуючих сільськогосподарських землеволодінь і землекористувань в Україні

Марценюк Р. А. Облік консигнаційних операцій: практичний аспект

Мельник В. В. , Михайлик Р. Г. Систематизація сутності конкурентних переваг підприємства

Пономарьова Т. В. , Тураєва К. А. Автоматизація нарахування заробітної плати на підприємстві

Сичевський В. Й. Напрями розвитку та вдосконалення державного фінансового контролю в Україні

Томчук О. Ф. , Левчук М. С. Критерії оцінювання і прогнозування фінансового стану та результатів діяльності підприємства

Царинний Є. О. , Канівець П. П. Якість продукції та методи її оцінювання

Черкас Т. С. , Долженко І. І. Податкове планування як складова системи фінансового управління підприємства

9. Философские наукиДротенко В. І. Методологія стилістики художніх форм культури

Коваль М. О. Вибір як філософська проблема

10. Филологические наукиАлександрович Т. З. Висвітлення проблеми взаємодії влади і народу в українській літературі XVI – XVIІ ст.

Білас А. А. , Семенченко О. В. Відтворення розмовних засобів вираження повідомлення, контакту та узагальнення в українському перекладі роману А. Мартен Люган

Бойченко М. К. Мовні засоби вираження агресії в сучасному американському політичному дискурсі

Величко І. Г. Проблеми когнітивної лінгвістики та психології та їх змістовна роль у викладанні іноземних мов в Україні

Греков В. О. Роль лексикології у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Греков В. О. Роль психолінгвістики у навчанні та вдосконаленні навиків перекладу

Каламбет Я. І. , Приймак Ю. А. Метафоричне перенесення як спосіб терміноутворення в нафтогазовій галузі (на матеріалі англійської та української мов)

Мельник І. В. Особливості ситуативного контексту провокаційного мовлення

Пак А. . Образ матери в корейской литературе на примере рассказа Кун-Суук Шин «Пожалуйста, позаботься о маме»

Печена А. С. Концепт «TASTE» у британському гастрономічному дискурсі

Тесліцька Г. І. Морфологічні засоби вираження валентно зумовлених об’єктних синтаксем у напівпредикативних ад’єктивних конструкціях

Тіміна А. О. , Лазебна О. А. Теоретичні засади вивчення граматичного освоєння запозичень у сучасній німецькій мові

Шмельова Р. І. , Квітка А. С. Жіноча проза як літературознавча проблема: художньо-прагматичний аспект

11. Географические наукиБуряк-Габрись І. О. Регіональні особливості типології та класифікації містечкових ландшафтів (на прикладі Східного Поділля)

12. Юридические наукиБатухтин А. В. Товарный знак и его охрана в условиях развивающихся информационных технологий

Зубцова Л. С. , Русова О. Л. Особливості експертного дослідження анонімних листів

Литовський О. Г. , Шевченко С. М. Розвиток дактилоскопічних систем

Микитюк Н. С. Антидопінгова політика та її регулювання у спорті. Проблематика застосування

Стрілець С. О. Проблеми взаємодії експертної служби МВС зі слідчими підрозділами у сфері криміналістичного забезпечення їх діяльності

13. Педагогические наукиАксьонова О. П. , Півненко Ю. В. Дидактична система сучасного закладу освіти

Баклашова Т. М. , Шейкаш А. О. Зміст курсу історії України у вищій школі в умовах сучасної методології історіописання

Баліка М. В. Методичні аспекти використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови у початковій школі

Бачієва Л. О. Модель застосування кейс-технології у процесі підготовки операторів комп’ютерного набору з дисципліни «Документознавство»

Березовська Л. І. , Личкіна Є. Г. Самовдосконалення майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки

Білоножко Н. Є. , Кирилюк О. Л. The role of ESP projects within the process of internationalization of the universities in Ukraine

Геращенко Я. М. Підготовка фахівців туризмознавства до організації молодіжного туризму: понятійно-термінологічний аспект

Грачова Т. М. , Врублівська О. О. Впровадження інтерактивних методів навчання у практику роботи студентів філологічних спеціальностей

Добровольська Р. О. Критерії та показники сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до організації музично-естетичного простору закладів загальної середньої освіти

Жабенко О. В. Практика організації професійного розвитку науково-педагогічних працівників на науковому рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід

Івершинь А. Г. Художньо-творчий потенціал майбутніх вихователів як педагогічна проблема

Колодіна Л. С. , Лакша К. К. Види мовленнєвої діяльності студентів на заняттях з іноземної мови, спрямовані на розвиток навичок говоріння

Корєхов А. О. Інформаційно-комунікаційні технології в процесі інформаційного розвитку майбутніх бакалаврів автосправи

Малинка М. М. Ефективна комунікація як засіб вирішення міжособистісних конфліктів у педагогічному середовищі

Межуєва І. Ю. Особливості навчання майбутніх інженерів англійської мови як мови для спеціальних цілей

Мельниченко О. В. , Попель Н. В. Методичні засади гендерного виховання дітей дошкільного віку

Мельничук Л. Б. , Пагута Т. І. Модель підготовки майбутніх вихователів до ознайомлення дошкільників з соціальним довкіллям

Муромець В. Г. Управлінська діяльність здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти: огляд розвитку загальних компетентностей

Нос Л. С. , Бойко М. І. Порівняльний аналіз сучасної позашкільної освіти в Україні та США

Сидоренко Ю. О. Специфіка жанрового і стильового аналізу літературного твору з міфологічними структурами у школі

Стахів М. О. , Ковальська О. І. , Марко Г. В. Засоби формування ключових компетентностей в учнів початкової школи

Тимофєєв В. А. Класична мова як засіб формування професійно-правової компетентності майбутніх юристів у вищих професійних навчальних закладах

Топольник Я. В. Педагогічні умови ефективності інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів і докторів філософії в галузі освіти

Франчук Л. М. Сучасні концепції управління ігровою діяльністю дітей четвертого року життя

Фурманюк С. М. Формування професійних навичок фахівців образотворчого мистецтва та дизайну в проектуванні об`єктів графічного дизайну

Цибанюк О. О. Використання сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій як складова підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії

Чекрій І. І. UNESCO scientists on educational potential of school textbooks

Шалашна Н. М. , Дегтяр К. О. Змістовні аспекти викладання історії Другої світової війни у вищій школі

14. Медицинские наукиЖдан В. М. , Іваницький І. В. , Шилкіна Л. М. Показники жорсткості менісків колінних суглобів за даними зсувнохвильової еластометрії в залежності від стадії первинного остеоартриту

Тимощук О. В. Особливості вивчення психофізіологічних функцій юнаків і дівчат сучасних закладів освіти різних типів за результатами показників критичної частоти світлових мерехтінь

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеАбрамович О. О. , Кудренко А. А. Сценічна пластика в контексті сучасного акторського мистецтва

Антошко М. О. Розвиток музичної освіти у Китаї на початку ХХ століття

Коваль М. О. Вибір крізь призму національного танцювального мистецтва

Муляр Н. М. Особливості розвитку архітектури в контексті художньої культури України ХХ–ХХІ ст.

Романенкова Ю. В. Философия соавторства как фундамент коммуникации художника и зрителя в творчестве Константина Роготченко

Тураш Д. Я. Нонконформізм в культурологічному процесі США 1960-х р. як платформа для виникнення танцю постмодерн

Тураш Д. Я. , Домазар С. О. Розвиток психофізичного апарату танцівника танцтеатру як передумова усвідомленої тілесності

Филиппова О. Н. Плёс в творчестве И. И. Левитана (1860-1900)

Филиппова О. Н. Тема русской старины и национального наследия в творчестве К. Е. Маковского (1839-1915)

Фриз П. І. Соціалізація молодшого школяра в процесі занять хореографією

18. АрхитектураШелепетень М. А. , Пекарчук О. П. Інноваційні вирішення архітектурного простору багатофункційних наукових центрів

19. Психологические наукиІчанська О. М. , Закревська А. І. Емоційний інтелект та емпатія як ресурси професійної підготовки студентів-психологів

Макаренко А. О. , Калайтан Н. Л. , Старовойт Т. П. Самоушкодження підлітків: дослідження дитячо-батьківських відносин

Музичко Л. Т. Психологічні технології подолання посттравматичного стресового розладу

Свинаренко Ю. В. Стратегії психотерапевтичної роботи з шизоїдною проблематикою

Свинаренко Ю. В. Особливості психологічного захисту жінок з різними типами прихильності

Федорченко С. В. Дистанційна освіта та місце психологічного забезпечення в ній

Шкраб’юк В. С. , Масляк Т. Р. , Марусин О. В. Актуальність мультидисциплінарного підходу до реабілітації соматичних хворих

20. Военные наукиАтаманенко І. О. , Арабаджі О. М. , Мартинов І. В. Вогнева підготовка співробітників Міністерства внутрішніх справ на початковому етапі навчання

Бондаренко Т. В. , Міщенко А. О. , Бондаренко О. Є. , Новак А. О. , Побережець Т. В. Аналіз можливостей застосування технології P2P-MCU в телекомунікаційних мережах спеціального призначення при реалізації багатоточечної відеоконференції

21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиЮша . . , Юн Т. . , Чжу С. . , Лі Ш. . , Чжао С. . Потенціал і переваги «зеленого розвитку» (на прикладі країн-учасниць проекту «Один пояс, один шлях»)

23. Политические наукиКухта В. В. «Арабська весна»: моделі демократичних перетворень в країнах Північної Африки та Близького Сходу

Медведська В. Ю. Деліберативні механізми взаємодії влади та громадянського суспільства

Покровська А. В. Праворадикальний екстремізм як загроза національній безпеці США на сучасному етапі

24. Физическое воспитание и спорт
25. Государственное управление
26. КультурологияПічугіна Ю. О. Теоретико-методологічні передумови дослідження мережевої творчості в контексті формування нового типу культури

27. Социальные коммуникацииБондар Л. М. Журнальні видання у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: проблеми комплектування

Бородіна Г. Г. , Прус Л. М. Роль та значення Вінницької обласної бібліотеки для дітей ім. І. Я. Франка в соціокультурному просторі регіону

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


ПАРТНЕРЫ

НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика