Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №5 (81) май 2020г.

1. Физико-математические наукиГаврилюк В. В. , Козленко О. В. , Климук О. С. , Свердліченко Д. Ю. Розробка способу стабілізації об’єкта, що піддається магнітній левітації, у горизонтальній площині

2. Химические науки
3. Биологические наукиКрайнюков О. М. , Кривицька І. А. , Хоменко А. С. Оцінка впливу виробничої діяльності нафтопереробного підприємства на екологічний стан ґрунтового покриву

Настека Т. М. , Лагутенко О. Т. , Шевченко В. Г. , Тарчинська А. О. Дослідження початкових фаз вегетації Armeniaсa vulgaris Lam. в північному Лісостепу України у зв’язку з аномально теплою зимою

Ярова О. А. , Крецул Н. І. Водна та болотна рослинність Національного природного парку «Білоозерський»

4. Геологические науки
5. Технические наукиБилощицький А. А. , Мирошниченко Е. М. Оптимизация дорожного трафика с использованием средств IOT

Брунеткін О. І. , Яроцький М. М. Принципи регулювання живлення парогенератора блоку ВВЕР-1000

Гуторов О. С. Особливості здійснення проектування закладів ресторанного господарства

Московська Н. М. Моделювання руху сипкої продукції неадаптованим програмним забезпеченням

Музика Я. В. , Якимчук В. С. Додаток для опрацювання даних температури та тиску мозку при травмах голови

Шелешей Т. В. , Беднарська І. С. , Майєр Л. . , Юрчук В. С. Порівняльний аналіз рівня емісії оксидів азоту при спалюванні антрацитового штибу на різних енергетичних установках

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические наукиБова І. С. , Заїка Н. Л. Патріотичний вектор виставкових проєктів «Соборність України» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Кісельов С. С. Архангельськ як головний торговельний та промисловий центр Московського царства наприкінці XVI – на початку XVIII ст.

8. Экономические наукиАзаренков Г. Ф. , Писарчук О. В. Трансформація інформаційно-аналітичного забезпечення в управлінні сільськогосподарським підприємством

Бакало Н. В. , Стригун В. Ю. , Чорноморд О. І. Впровадження глобальних інтернет-технологій на туристичних підприємствах на основі клієнтоорієнтованого підходу

Басюк Т. П. Cучасні тенденції стартап активності

Бєлоусова А. О. , Шашина М. В. Особливості формування асортиментної політики

Блащук-Дев’яткіна Н. З. , Фелісєєв В. А. Вплив грошово-кредитної політики на банківську систему України

Ємельянова Ю. В. , Циган Р. М. Удосконалення організації обліку грошових коштів як складової монетарних активів

Кухта Є. А. , Восковнюк С. Є. , Рожнова Ю. С. , Держипільський А. І. , Ковшова І. О. Вплив «Big Data» на маркетингові дослідження в Україні

Мазур Ю. В. Формування попиту і пропозиції на ринку послуг перевезень вантажів автомобільним транспортом

Михальчук Л. В. , Рагулич О. Ю. , Зайцев О. Г. Бренд як конкурентна перевага компанії

Носач Л. Л. , Величко К. Ю. Активізація транскордонного співробітництва України в умовах євроінтеграції

Радзієвська С. О. Механізм структурної взаємозалежності глобалізації та регіоналізації в регіональних інтеграційних об’єднаннях

Рубан Л. О. Аналіз рівня фінансової стійкості торговельних підприємств Харківського регіону

Синюра-Ростун Н. Р. Інституційне середовище функціонування підприємництва: національний та регіональний вимір (за даними рейтингових оцінок)

9. Философские наукиАвер`янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Російсько-український збройний конфлікт: шляхи врегулювання

Будз В. П. , Гоян І. М. Принципи самоорганізації моралі і права

Поліщук Р. М. Філософські аспекти тіловиховання: від Відродження до Нового часу

Шевель А. О. Брендинг сільських територій як інструмент соціально-економічного розвитку Сумщини на прикладі села Воздвиженське

10. Филологические наукиАжогіна Н. В. Plagiarizm versus академічна доброчесність: деякі лінгвістичні міркування та філософські інтенції

Беззубова О. О. , Волкова А. Ю. , Бережняк В. Ю. Особливості сучасної медіакомунікації

Божко І. С. Lists of names in Raymond Queneau’s «Les œuvres completes de Sally Mara»: stylistic functions

Братусь І. В. , Михалевич В. В. , Гунька А. М. Літературна основа кінофільму «Свій хрест» (1989) (інтерпретація повісті Юрія Трифонова «Інше життя» в добу «перебудови»)

Война М. О. , Архипенко О. М. Структурно-семантичні та функціональні особливості густативної лексики в сучасній китайській мові

Гапонова Л. Є. Використання прикладних програм смартфонів для вивчення української мови як іноземної

Гришко Ю. Ю. Аудіальний модус поетичного концепту пора року в художньому дискурсі

Дейна Л. В. Вербалізація мистецької ціннісної картини світу в щоденниковому дискурсі

Денисовець І. В. Теоретико-прикладне підгрунтя становлення поняття «словотвірна парадигма» в сучасній українській дериватології

Змінчак Н. М. Міфологема вогню в романі Валентина Тарнавського “Порожній п’єдестал”

Карпенко Н. О. Неподільні дієслівно-іменникові сполуки в аспекті теорії книжних стилів

Климентова О. В. , Цвіркун Т. В. Використання лінгвальних та нелінгвальних психотехнологій у рекламі українських телевізійних шоу-програм

Коца Р. О. Питання словотвору і морфеміки в «Граматиці» М. Смотрицького

Лукаш Н. М. Семантико-синтаксична сполучуваність іменників слово, мова в художньому дискурсі Ліни Костенко

Ніколашина Т. І. Редупліковані прислівники в українській словотвірній системі

Оскирко О. П. Назви страв iз прiсного тiста у схiдноподiльських говiрках

Павлова І. Г. Мовна особистість Василя Липківського: з Богом у душі, з Україною в серці, з церковною автокефалією в переконаннях

Педченко С. О. Лінгвопрагматичні параметри волітивного компонента суб’єктивної модальності

Поворознюк Р. В. , Місюра О. В. Особливості репрезентації медичної інформації в царині контрацепції. Українська парадигма

Прийма Л. Ю. Особливості функціювання англіцизмів у сучасному українському медіадискурсі

Сєчка С. В. Системна характеристика лексичних та соціальних основ англійського сленгу

Степаненко М. І. Топонім «Україна» в щоденниковому дискурсі Олеся Гончара як етнокультурний код

Степаненко Н. С. Локативна функція давального відмінка в сучасних українській та російській мовах: асиметрійний вимір

Тесліцька Г. І. Функційний потенціал напівпредикативних ад’єктивних компонентів у структурі простого речення

Українець Л. Ф. Естетика фонетичного моделювання в поетичних творах Анатолія Мойсієнка

Чайковська О. Ю. Взаємодія вербальних, невербальних та паравербальних засобів текстів телевізійних новин

Шрамко Р. Г. Лексико-граматична репрезентація предикатів стану / ставлення носія в українському політичному дискурсі (на матеріалі інтернет-видань)

Ярмак О. С. Прагматика іншомовних запозичень в українському рекламному дискурсі ХХІ століття

11. Географические науки
12. Юридические наукиБайрачна Л. К. , Тараніченко Ю. І. Правовий статус судді Конституційного Суду України

Гансецька В. В. Types and system of foreign civil procedure law sources: comparative legal analysis

Долженко Л. Ю. Кіберзлочинність: криміналістична характеристика та особливості розслідування

Кобильнік Д. А. , Однорог Д. В. Податкові гавані світу: чи існують вони?

Лобко М. С. Віртуалізація господарської діяльності: реалії та перспективи для України

Лугіна Н. А. , Вартовнік А. М. Кіберзлочинність як інструмент транснаціональних корпорацій

Петруновська О. І. Конституційно-правовий статус глав урядів європейських держав зі змішаною формою правління

Самойлова О. Ф. , Печерська І. О. Призначення і виконання судово-технічних експертиз документів під час розслідування злочинів, пов’язаних з підробкою грошових знаків України

Слободянюк В. П. Наслідки форс-мажорних обставин для суб’єктів господарських правовідносин

Хлонь О. М. Відповідальність та встановлення причинно-наслідкового зв`язку у правовому контексті

Чепурненко С. О. , Чепурненко Я. О. Забезпечення дотримання розумних строків на стадії підготовчого провадження

Юрчик Т. В. , Сухомлин Т. В. Помилки дактилоскопії

Ярема О. Г. Принципи провадження у справах про порушення антимонопольного законодавства

13. Педагогические наукиБарабаш І. В. Practical issues of implementation of interactive teaching methods for developing foreign language communicative competence of applicants for higher education

Батрин Н. В. Case study method in teaching organizational behavior in Ukraine

Вересоцька Н. І. Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі графічної підготовки

Вінтюк Ю. В. Формування мотивації до професійної діяльності у магістрів-психологів

Віщук Н. Я. , Цуркан Т. Г. Використання проективних методик вивчення особистості в роботі з молодшими школярами

Галаган О. Я. The peculiarities of teaching maritime law to the foreign students of Kherson State Maritime Academy (on the example of the English language teaching groups)

Грачова І. В. , Хорошилова Ю. О. Розвиток навичок аналітичного читання через формування вміння самостійно працювати з автентичними матеріалами

Гречаник Н. І. Психолого-педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи у професійній підготовці

Гупал М. О. Тенденції розвитку дистанційного навчання при вивченні іноземної мови

Дубовик С. Г. , Наумець В. В. Формування комунікативних умінь молодших школярів методом сторітеллінгу

Зварич Х. І. , Деркач Ю. Я. Вплив темпераменту на пізнавальні інтереси учнів на уроках англійської мови

Ковальчук В. Ю. , Білецька Л. С. , Стасів Н. І. , Силюга Л. П. Методичні особливості розв’язування задач на пропорційну залежність у початковій школі

Козловська І. М. , Гаврилюк М. В. Можливості використання закономірностей інтеграції у процесі вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу

Люлька Г. А. Самопідготовка вчителя до толерантної взаємодії з молодшими школярами

Моренцова А. В. Extensive English reading for developing academic reading skills

Овчаренко К. О. Методика використання інтерактивних методів навчання французькій мові учнів молодшого шкільного віку

Пильтяй О. М. Сучасні тенденції та проблеми у підготовці учнів до вибору професії в навчальному процесі

Підгорна Н. В. , Романюк А. М. Роль інноваційних методів навчання у формуванні ключових компетентностей майбутнього вчителя образотворчого мистецтва

Покась Л. А. , Діхтяренко А. М. Результати педагогічного дослідження щодо впливу інтерактивних методів на формування інтересу старшокласників до географії на профільному рівні навчання

Ревть А. Б. , Гриник І. М. Психолого-педагогічні заходи щодо корекції невротичних розладів старшокласників

Ревть А. Б. , Гук О. В. Особливості життєдіяльності сім’ї, яка виховує дитину з функціональними обмеженнями

Сакалюк О. П. , Бордусь Н. В. Формування творчої самостійності молодших школярів засобами паперопластики

Хищенко О. О. Особливості підготовки майбутніх учителів до інноваційної діяльності на уроках трудового навчання

Хищенко Т. М. Особливості розвитку технічного мислення у процесі графічної діяльності студентів ЗВО

Янко Н. О. , Паршукова М. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів із елементами ділового мовлення (лінгвостилістичний аспект)

14. Медицинские наукиГородинський С. І. , Христич Т. М. , Телекі Я. М. , Гонцарюк Д. О. Особливості фізичної реабілітації хворих на остеоартроз (погляд спеціаліста)

Жагдаль А. А. , Рушай А. К. Індивідуальні напівжорсткі функціональні пов`язки як фінальний етап лікування складних незрощень кісток гомілки після попередньої фіксації кільцевими апаратами Ілізарова

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеКоновалова О. В. , Ситник І. В. Історіографія художньої діяльності Тетяни Яблонської

Мокрогуз І. М. Основні аспекти мистецько-педагогічної діяльності О. Геник як основоположниці бандурної освіти на Буковині

Стрельцова С. В. , Хіцька К. О. Італійський період творчості Антона Кашшая

Филиппова О. Н. Портрет времени в творчестве В. А. Серова (1865-1911 гг.)

Юрченко І. А. , Скригунець С. О. Синтез засобів доповненої реальності в розробці інтерактивної настільної гри

18. Архитектура
19. Психологические наукиГончарова Н. О. Дослідження рівня готовності майбутніх психологів до опанування професії

Півень М. А. , Свинаренко Ю. В. Структурна організація ціннісно-смислової сфери особистості студентів технічного ЗВО з різним рівнем емоційної зрілості

Шевчук В. В. Особливості прояву агресії у молодшому та старшому підлітковому віці у дітей із уповільненим психічним розвитком

20. Военные наукиФаріон О. Б. Методологічні основи інформаційно-аналітичної розвідки в глобальній мережі інтернет оперативними підрозділами Державної прикордонної служби України

21. Национальная безопасность
22. Социологические наукиМаргулов А. Х. , Авдєєва А. О. Форми та змісти політичної карикатури: історія становлення жанру

Яковлева Т. І. , Беспалова Н. В. Сучасні аспекти розвитку туристичних ресурсів

23. Политические науки
24. Физическое воспитание и спортРудніченко М. М. Активізація рухової активності студентської молоді в умовах карантинних обмежень

25. Государственное управлениеКарпінський Б. А. , Карпінська О. Б. , Грищишин О. П. Конфлікти та стреси в публічному адмініструванні та їх вплив на ефективність державотворчого патріотизму нації

26. КультурологияПидюра О. П. , Пидюра І. П. Deus ex machina: дуальне заперечення чи гармонійне співіснування світу богів із явищем технічного прогресу

27. Социальные коммуникацииЛугова В. М. , Литовченко І. В. Особливості конфлікту як способу соціальної взаємодії у підлітковому віці

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика