Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №7 (83) июль 2020г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические наукиПавленко Н. П. , Махнюк В. М. Гігієнічна оцінка стану забезпеченості дитячого населення України закладами загальної середньої освіти у сільських та міських населених пунктах

Петросян А. А. , Маремуха Т. П. , Моргульова В. В. Порівняльний аналіз моделювання усереднених концентрацій забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери

Пірогова І. М. , Рильський О. Ф. Проблема регулювання якості повітря м. Запоріжжя при несприятливих метеоумовах

4. Геологические науки
5. Технические наукиКоваль О. А. , Бальоха А. С. Технологія молочних коктейлів функціонального призначення

Лошицкий П. П. , Устенко К. С. Дистанционная идентификация сыпучих веществ в закрытых диэлектрических емкостях

6. Сельскохозяйственные науки
7. Исторические науки
8. Экономические наукиГірна О. Б. , Кобилюх О. Я. Реалії та перспективи пандемії COVID-19 для транспортної логістики

Грін О. В. , Довбуш Г. М. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні

Громова О. Є. , Ілюк М. М. Мета сучасної логістичної концепції у транспортній компанії

Дяченко В. С. Особливостi формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств

Костюнік О. В. , Чайковська Т. С. Методологічні засади обліку необоротних активів

Максименко А. Г. , Власюк А. М. , Казан Т. В. Аналіз фінансового стану ТОВ «Золотий колос» Вітовського району

Халатур С. М. , Карамушка О. М. , Крючко Л. С. Антикризове управління підприємствами: погляд на світовий досвід

9. Философские наукиАвер’янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Мінімізація сецесіоністських рухів і десепаратизація українського суспільства

10. Филологические наукиAgeicheva A. . , Vypovska A. . ICT usage peculiarities in startup projects translation

Balatska O. . , Ayanda N. . Hedging in critical remarks in the English-language research articles in psychology

Fedorenko Y. . , Haiduchenko T. . Formation of future specialists’ linguocultural competence

Агейчева А. О. , Деркунська Ж. В. , Агейчева О. О. Лінгвістичні аспекти перекладу англійської науково-технічної термінології

Астахова С. А. Фонетична асиміляція французьких запозичень в лексиці англійської мови

Безугла Л. Р. Іконічне висловлення як гумористичний пуант німецькомовного

Болотнікова А. П. , Бечкало Н. В. , Маркіна А. І. , Сидорова А. К. Особливості перекладу фразеологічних одиниць із зоонімами

Болотнікова А. П. , Лотош М. . Особливості фразеологічних одиниць із зоонімами «домашні тварини» у сучасній польській мові

Братусь І. В. , Гунька А. М. , Стрельцова С. В. «Зручне» і «незручне» минуле в романі «Нудота» (Жан-Поль Сартр) та повісті «Інше життя» (Юрій Трифонов)

Вдовіна О. О. Аналіз інтернет-ресурсів для вивчення української мови як іноземної

Власюк Л. С. , Демиденко О. П. Features and functioning of allusions in English media materials: linguocultural and translation aspects

Вознюк Г. А. Традиційні японські художньо-стилістичні прийоми в поетичній збірці Йосано Акіко «Скуйовджене волосся»

Воробйова О. С. , Карасенко О. А. Структурно-семантична «гібридність» телескопічних неологізмів сучасної англійської мови

Голубінка Н. І. , Литвин О. Г. , Голубінка Ю. І. Особливості творення термінів картографії

Гуз О. П. Особливості сучасної регіональної мовної політики Іспанії

Гунченко Ю. В. Внутрішня валентність та структурно- семантичні особливості сучасних англійських складних іменників – економічних термінів з першим безпосередньо складовим – твірною основою кореневого іменника

Даниленко Л. В. По правду в 1978-й. Образ пам’яті в романі Бориса Крамера «Зламані сходи»

Денисовець І. В. Становлення формантоцентричної та основоцентричної дериватології в сучасній українській літературній мові

Дмитренко О. В. , Мукогоренко М. С. Наказовий спосіб у німецькій мові як важливий компонент сприйняття тексту твору

Ємець О. В. , Захарчук А. О. Семантична девіація як прояв стилістичного прийому висунення в оповіданнях flash fiction

Змінчак Н. М. Способи характеротворення в оповіданні Валентина Тарнавського «Супермен»

Капко М. М. , Гайдук Р. В. , Кушнірова Т. В. Ґендерний аспект перекладу нормативно-правових актів

Козуб Р. О. Sociolinguistic rationale for the use of podcasts in online communicative language teaching

Колос Ю. З. Особливості перекладу термінів англомовних інструкцій українською мовою

Кузнецова Ю. І. , Бабаш Л. В. Роль афіксальної деривації в утворенні французьких термінів будівництва та архітектури

Кушнірова Т. В. , Фісак І. В. Епістолярна спадщина Миколи Гоголя: постать митця крізь призму родинних стосунків

Лащик Н. М. Рецепція польської літератури в творчості Василя Щурата

Лещенко Т. О. , Жовнір М. М. , Асламова М. В. Дидактичний сегмент соціальних мереж у контексті осучаснення формату вишівського викладання мовних дисциплін іноземцям

Лисенкo A. В. , Лукаш M. В. Пoльськa як другa iнoземнa мoвa в системi вищoї oсвiти: oсoбливoстi вивчення

Лобанова В. В. Кінематографічні прецедентні висловлення як проблема перекладу та методики викладання

Лопатюк Н. І. , Молдован В. В. Структурні та функціональні особливості кулінарної лексики в британському телешоу The Great British Bake Off

Мартинюк О. М. Особливості невербальної комунікації французьких політиків

Мірошниченко О. І. , Демиденко О. П. Genre-stylistic and lexico-semantic features of English professional texts translation

Мудра О. В. Ретроспективний аналіз реформування іншомовної освіти для професійних цілей у Великій Британії кінця ХХ – початку ХХІ століття

Павельєва А. К. Фразеологія «Страшної помсти» М.В. Гоголя: семантичний рівень та рівень перекладу

Пак А. . Тема «маленького человека» в современной корейской прозе (на материале рассказа Ким Сын Ока «По чашке чая?»)

Підколесна Л. А. , Коротка Н. В. Сучасний інтернет-ресурс як допоміжна ланка при вивченні англійської мови

Соловйова О. В. , Татарчук К. Г. Аналіз ад’єктивних суфіксів у давньоанглійській поемі Beowulf

Стерлікова М. С. , Суродейкіна Т. В. Особливості вживання повторів у текстах Британської незалежної сцени

Трунова О. С. Топос міста у поетичних текстах китайського поета Бай Хуа

Хірочинська О. І. Соціолінгвістичні особливості французької фонетики та фонології

Чередник Л. А. Загадки покоління ІКС (за романом Д. Коупленда «Покоління Х»)

Чубукіна О. В. , Танько Є. В. , Вракіна В. В. Підвищення якості контролю знань студентів з іноземної мови за допомогою дистанційних засобів, Placement Test для оптимізації процесу

Шевченко О. М. , Шевченко Н. С. Когнітивна лінгвістика як напрям мовознавчого дослідження

Шиба А. В. Реалізація системно-діяльнісного підходу в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови

11. Географические наукиПоручинська І. В. , Поручинський В. І. , Бабій М. І. Статистичне дослідження галузі рослинництва Луцького району Волинської області

12. Юридические наукиКучма О. Л. Чинники, які впливають на надходження коштів до Пенсійного фонду України

Позняк В. В. Право на свободу світогляду: підходи початку ХХ ст. в сучасних умовах

13. Педагогические наукиKupar M. . Use of computer technology competencies at the foreign language lessons

Moskalenko M. . The foreign language discipline potential in emotional intellect formation of students in higher education technical institutions

Дерба С. М. Контроль у процесі вивчення української мови іноземними студентами

Дундюк А. Ю. Дуальна освіта як одна з умов формування професійної компетентності

Коваленко О. В. , Кирилова І. О. Методичний супровід педагогів як засіб підвищення якості сенсорно-пізнавального розвитку дітей у ЗДО

Ковальчук І. В. Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення здобувачами вищої освіти предметів педагогічного циклу

Коса Н. С. , Кучумова Н. І. Використання кейс-методу в процесі підготовки соціальних працівників у ЧНУ імені Ю. Федьковича

Крутін О. З. , Андріянова Г. І. , Скора Н. А. , Кудлай О. І. Досвід упровадження дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів та особливості реалізації інструментарію дистанційного тестування рівня володіння іноземною мовою у вищому навчальному закладі

Підборський Ю. Г. Особистісно орієнтоване виховання студентів у закладах вищої освіти

Свириденко Г. В. , Фефілова Т. В. Впровадження кейс-технології у навчання школярів початкових класів Нової української школи

Сидоренко Ю. О. Концептуально-міфологічний аналіз творів на уроках української літератури в старших класах

Сидорук І. І. Застосування модифікованої таксономії Блума у формуванні когнітивної підструктури соціальної компетентності майбутніх соціальних працівників

Теодорович С. О. , Ковбасюк А. М. Розвиток емоційного інтелекту в педагогічній роботі хорового диригента

Турчин О. В. Використання експресивної психотехніки для оптимізації процесу навчання англійської мови у вищих навчальних закладах (на прикладі студентів-психологів)

Чендакова Л. С. Формування педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання

Щоголева Н. П. Переваги онлайн-форм навчання під час вивчення іноземної мови серед військовослужбовців

14. Медицинские наукиМалишевська О. С. Комплексна гігієнічна оцінка умов праці під час переробки відходів полімерів

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные наукиФранчук-Крива Л. О. , Чумаченко А. В. , Кривий М. Ф. Зміни біохімічних показників сироватки крові собак за пієлонефриту

17. ИскусствоведениеБальмелі І. Б. Історія створення та формування колекцій Музею MASI в місті Лугано (Швейцарія)

18. Архитектура
19. Психологические наукиЛипа В. О. Аналіз феномену «готовність до самостійного життя» в аспекті проблеми формування життєвої компетентності підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

Онісковець Б. І. Психологічні особливості жінок літнього віку, хворих на ішемічну хворобу серця

Орловська О. А. До проблеми сімейної адаптації учасників бойових дій

20. Военные науки
21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиЛевченко Д. В. , Цвих В. Ф. Деліберативна демократія як виклик громадянського суспільства

24. Физическое воспитание и спортДмитрук В. С. Мультидисциплінарний підхід до лікування дітей з гіпоксично-ішемічними ураженнями

25. Государственное управлениеПилипенко Я. В. Зaбезпечення фінaнсової сaмостійності місцевого сaмовpядувaння у пpоцесі пpоведення aдміністpaтивно-теpитоpіaльної pефоpми в Укpaїні

Рось О. Г. Функції як складова інституційної спроможності представницьких органів місцевого самоврядування в Україні

26. Культурология
27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика