Главная

О журнале

Номера журнала

Условия публикации

Условия оплаты

СПЕЦВЫПУСК ЖУРНАЛА

BALTIC JOURNAL`s

Коллективные монографии

Зарубежная конференция


Скидки

Сотрудничество

Полезные материалы

Отзывы наших авторов

Контакты

Материалы журнала «Молодий вчений» №8 (84) август 2020г.

1. Физико-математические науки
2. Химические науки
3. Биологические наукиПетросян А. А. , Маремуха Т. П. , Моргульова В. В. Удосконалення та організація автоматизованої системи моніторингу за якістю атмосферного повітря в Україні

4. Геологические науки
5. Технические науки
6. Сельскохозяйственные наукиВласенко А. А. Кастрація кролів, як важлива зоотехнічна компонента підвищення їх продуктивності

7. Исторические наукиМелещенко О. К. , Деяк-Якобишин О. М. Феномен інституту «володарів думок» та його трансформація в суспільстві споживання

8. Экономические наукиАндрейцева І. А. Трудовий потенціал України: аналіз освітньої компоненти

Галушка К. А. , Кондратенко Н. Д. Диджитализация и ее влияние на коммуникацию бизнес сектора

Громова О. Є. , Деркач Р. О. Управління конкурентоздатністю промислового підприємства та методи оцінки її ефективності

Калюга Є. В. , Гайдученко Т. М. Оцінка системи пенсійного забезпечення

Любченко А. С. , Дорошенко Н. О. Облікова ставка як інструмент грошово-кредитної політики НБУ

Царинний Є. О. Споживча цінність товару – пріоритетний фактор, впливу на прийняття рішень про купівлю на ринку В2В

9. Философские наукиАвер`янова Н. М. , Воропаєва Т. С. Специфіка конфліктів у постбіполярному світі

10. Филологические наукиБілецька Т. О. , Галицька Є. А. , Нікіфорова Є. Ю. Standards of textuality in perfume and cosmetic names: informativity and situationality

Вераксич Т. В. , Котвицька В. А. Структурно-семантичні особливості німецьких термінів машинобудування

Гречка С. О. Наративні технології моделювання іміджу України в умовах інформацій-но-психологічного протиборства

Дудлій С. В. Еротизація тексту як складова ідіостилю Фредеріка Бегбеде

Ковпік С. І. Загальнолюдське та національне в образі українського емігранта (на матеріалі роману М. Гримич «Падре Бальтазар на прізвисько Тойво»)

Марченко В. В. , Шух М. В. Лексико-семантичні особливості терміносистеми сучасного англомовного науково-технічного дискурсу

Матвіїшин О. М. , Михайляк Ю. Я. Перекладацький метод Анни-Галі горбач при відтворенні лексичних реалій німецькою мовою

Микитка М. Ю. Аналітичні терміни у складі латинської релігійної термінології

11. Географические науки
12. Юридические наукиАносов І. В. , Солянік В. Г. Особливості експертного дослідження деталей предмету одягу з метою встановлення цілого за частинами

Косторна О. А. , Зуєва О. М. Необхідність проведення товарознавчою експертизи у юридичній практиці

Котенко С. О. , Талипова Л. А. Основні причини, що тягнуть за собою збільшення кількості клопотань та повідомлень про неможливість проведення судової товарознавчої експертизи

Купрас В. В. Застосування інноваційного навчання в контексті професійної підготовки майбутнього спеціального педагога у закладах вищої освіти

Ляпун Н. М. , Коваленко Н. В. Ідентифікація товарів та визначення фальсифікації продукції при проведенні судової товарознавчої експертизи

Макарова О. В. , Гоцуляк О. О. Питання ейджизму в Україні

Самойлова О. Ф. , Зубцова Л. С. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні фальшивомонетництва

Шматко Є. В. Поняття та сутність основоположних принципів діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

13. Педагогические наукиБілинська Н. Я. , Спринська З. В. Інтерпретація творчості як психолого-педагогічна проблема

Богатирьова Г. А. Аналіз професійної підготовки до анімаційної діяльності бакалаврів з туризму закордоном

Бондаренко З. П. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/8.1/2.pdf

Василенко І. М. Вплив логопедичного супроводу сім’ї на розвиток дитини з інтелектуальними порушеннями в умовах інклюзивного навчання

Величко І. Г. , Бойченко Ю. В. Журналістська етика як показник високодуховної особистості спеціаліста. Проблематика та необхідність викладання дисципліни у вищій школі. Педагогічний аспект.

Величко І. Г. , Васильківський О. С. Розроблення новітніх принципів організації освітнього процесу у ВНЗ України на основі досвіду європейської педагогіки та національної народної освіти ХІХ століття

Вінтюк Ю. В. Дослідження самосвідомості у навчальній роботі зі студентами-психологами

Вовченко Г. О. , Гречка Є. М. Питання модифікації змісту освіти середньої ланки загальноосвітніх закладів

Войтович С. А. , Лукомська Г. В. Нова освіта в умовах карантину

Галян О. І. , Веретельник А. М. Соціальний контекст активності дітей дошкільного віку: теоретико-прикладні аспекти формування

Гарнюк Л. Г. Гра як аспект корекційно-виховної роботи з дітьми із порушеннями слуху

Зимівець Н. В. Лідерство як підґрунтя освітньої моделі «рівний-рівному»

Ісаченко В. О. Rорекційно-логопедична робота з дітьми-дизартриками дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

Ковальчук І. В. Дистантне навчання: реалії та виклики сьогодення

Кость С. П. , Сюсько Т. Я. Використання особистісно-орієнтованого підходу у формуванні мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку

Кравченко О. Л. Деякі аспекти історичного розвитку дуальної освіти у Европі

Криворотько А. О. Ґендерний підхід як педагогічна проблема

Лебідь С. В. Формування життєвої компетентності здобувачів освіти навчально-реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами

Люлька Г. А. Особливості формування толерантного ставлення у суб’єктів освітнього процесу

Мінакова І. В. Організація профілактики ризикованої поведінки учнів

Никоненко Н. В. Провідні чинники становлення та розвитку системи спеціальної освіти

Ніколенко Л. М. Підготовка магістрів до роботи з розвитку навичок спілкування у дітей із розладами аутистичного спектра

Нічуговська Л. І. Структурно-функціональна модель формування життєтворчої компетентності здобувача освіти

Переворська О. І. , Приходько Т. П. Інтерактивні засоби покращення інтелектуального здоров’я молодших школярів із порушеннями слуху

Ревть А. Б. , Гриник І. М. Соціальна реабілітація, що здійснюється Центрами соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Сало В. В. Теоретично-практичні аспекти виховної роботи у дошкільному закладі за методикою Марії Монтессорі

Сахненко А. В. Особливості формування професійно важливих якостей студентів аграрних спеціальностей у процесі акмеологічно спрямованого професійно орієнтованого фізичного виховання

Халатур С. М. , Карамушка О. М. , Крючко Л. С. Дистанційна освіта в Україні: сьогодення та перспективи

Хоменко С. О. Сучасний стан та перспективи розвитку послуги раннього втручання в Україні

14. Медицинские наукиБадюк М. І. , Литвинко С. О. , Микита О. О. Дослідження факторів, що впливають на рівень санітарних втрат особового складу військ в умовах збройних конфліктів

Власенко А. А. О психодиагностике алкоголизма

15. Фармацевтические науки
16. Ветеринарные науки
17. ИскусствоведениеВаривончик А. В. Сучасний стан та тенденції ткацтва, килимарства в художніх промислах України

Кутняк І. М. , Околович І. М. Формування ключових компетентностей в учнів початкової школи на уроках мистецької освітньої галузі

Муляр Н. М. Синкретизм архітектури та скульптури в контексті художньої культури України епохи монументалізму

Петрів О. В. Українське мистецьке дисидентство в екзистенційному вимірі життя і творчості Алли Горської

Филиппова О. Н. «Искусство Г.И. Гуркина (1870-1937) – художника и литератора»

18. Архитектура
19. Психологические наукиАнтибура Ю. О. До проблеми унормування девіантної поведінки молодших школярів із порушеннями психофізичного розвитку

Бондаренко З. П. , Шляхова А. В. Вплив стосунків у колективі на особистісний розвиток молодших школярів

Власенко А. А. Когнитивная компонента личности человека в контексте его биологических особенностей

Липа В. О. Аналіз феномену «готовність до самостійного життя» в аспекті проблеми формування життєвої компетентності підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку

Медінцов І. В. Структура та моделі усвідомленості

Никоненко Н. В. , Никоненко С. О. Соціалізація дитини із синдромом Дауна через програми раннього втручання

Рейда К. В. , Тороп К. С. Особливості комунікативної діяльності школярів із порушеннями інтелектуального розвитку

Чернега А. О. Суїцидальна поведінка підлітків як соціально-психологічне явище

20. Военные наукиВласенко А. А. Гуркхский контингент вооруженных сил Великобритании и военно-психологический аспект его участия в англо-аргентинской войне 1982 года

21. Национальная безопасность
22. Социологические науки
23. Политические наукиВатаманюк А. В. Кількісна характеристика біженців з африканських країн в Іспанії

Кирпичник Р. І. Російське втручання в Brexit як епізод гібридної війни Російської Федерації проти заходу

Левченко Ю. В. Представництво жінок у політиці країн східного партнерства

24. Физическое воспитание и спортВанюк Д. В. Вплив деяких факторів на ставлення студентів до занять в секціях спортивного напряму

25. Государственное управление
26. Культурология
27. Социальные коммуникации

 Поиск по авторам


 Подписка на новости


НОВОСТИ
01.01.2019

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Поздравляем Вас и ваших родных с Новым годом и Рождеством Христовым! Для каждого из

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

С праздником Пасхи!

Поздравляем Вас со светлым и благословенным праздником Пасхи. Желаем, чтобы все невзгоды

Архив новостей...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Научный журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика