Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №5 (57) травень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиИльев И. М. , Селиверстова Т. В. Особенности моделирования и анализа движения автотранспорта и велосипедистов в г. Днепр

2. Хімічні наукиКозьма А. А. , Голуб Н. П. , Голуб Є. О. , Вашкеба Н. Б. , Гомонай В. І. Температурні залежності термодинамічних властивостей кобальтфосфатного каталізатора

Шидловська О. Б. , Цирульнікова В. В. , Вихор К. С. , Расторгуєва І. О. Спіруліна у дитячому харчуванні

3. Біологічні наукиКрайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Вплив вуглеводневого забруднення на компоненти геосистеми

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиГаур Т. А. , Машин В. Н. Комбинированные приводы портовых машин безрельсового транспорта

Дзюзюра Р. О. , Селівьорстова Т. В. Розробка ПЗ для визначення енергії Гіббса та дослідження термодинаміки реакцій відновлення хрому

Долженкова О. В. , Гук М. К. Контроль параметрів повітря у приміщеннях з використанням бездротової сенсорної мережі

Дудник А. С. , Чолышкина О. Г. , Луцкий М. Г. Анализ технологии применения блокчейн совместно с технологией интернет вещей для обработки и хранения результатов измерений

Кошмак Є. С. , Поліщук І. А. Використання MQTT протоколу. Принцип роботи та налаштування

Мамедов В. Т. , Шахназаров М. А. Прикладной метод расчёта уплотнительного элемента скважинного пакера

Мариношенко О. П. , Пікенін О. О. Development of an autonomous navigation system for the grouped coordinated flight of UAV’s

Рудавська Г. Б. , Вежлівцева С. П. , Бузіян М. І. Інноваційні інгредієнти для кондитерських виробів фізіологічно-функціонального призначення

Селівьорстова Т. В. , Андрейченко А. В. Програмна реалізація та дослідження логістичних моделей управління запасами

Тернова А. С. , Григоренко І. В. Дослідження уподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності швейних виробів

Яровий О. В. Вибір оптимальних моделей безпілотних літальних апаратів та систем управління для виконання задач щодо моніторингу наземних об’єктів

6. Сільськогосподарські наукиБойко П. І. , Коваленко Н. П. , Блащук М. І. , Демиденко О. В. Залежність зміни вмісту гумусу у чорноземі Лівобережного Лісостепу України від застосування сівозмін, удобрення та обробітку грунту

Шаповаленко О. І. , Кожевнікова М. І. , Кожевнікова М. І. , Іллюша Є. С. Дослідження створених кормових сумішей на основі олієвмісної сировини та овочів

7. Історичні наукиМічуда В. В. Зміни в адміністративно-територіальному поділі України в 1920 – 30-х рр.

Ніколаєва Н. Б. Репресії проти київських викладачів і науковців в 1941 році

Шакурова О. В. Дослідження генези українського народу у працях М. Брайчевського: радянський період – 2000 р.

Щербина Н. Ф. Грецький етнос в Одесі: деякі аспекти історії та сучасного стану

8. Економічні наукиБерезко Б. О. Моделювання та керування економічною діяльністю підприємства

Березко Б. О. Аналіз та моделювання двосекторної моделі поліграфічної промисловості

Бігус М. М. Problems and prospects of the development of export of goods and services production

Благой В. В. , Сазонова Е. В. Документаційне забезпечення управління підприємством

Благой В. В. , Тихомирова А. О. Дослідження напрямків підвищення ефективності використання людського потенціалу на основі впровадження колективних просторів

Бондарчук Л. В. , Литвинюк Л. В. , Дорох А. В. Європейський Союз та основні етапи його створення, наслідки та механізм взаємодії

Борисюк О. В. Використання інструментів трансфертного ціноутворення у системі податкової безпеки національної економіки

Бредіхін В. М. , Мосолова Л. О. , Царицина К. І. Сучасний світ та проблеми соціально-економічного розвитку країн

Бурак І. О. , Гиршкан Р. Р. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління оборотними активами суб’єкта підприємницької діяльності

Вудвуд В. В. , Джуровець А. І. Сутність та стан інвестиційної діяльності підприємств Чернівецької області

Вудвуд В. В. , Шанюк О. В. Проблеми фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств

Гелеверя Є. М. , Бєлоглазова К. В. Наукові засади управління проектами і програмами розвитку продуктивних сил житлово-будівельної галузі: регіональний аспект

Гринюк Н. А. Інституційні засади функціонування споживчої кооперації

Громова А. Є. , Яковенко К. А. Особливості страхування фінансових ризиків в Україні

Демкура Т. В. , Луценко Н. О. Парадоксальна природа глобальних трансформацій

Денькович Л. Л. , Полагнин Д. Д. Причини виникнення світових криз і їх вплив на економіку країн Європи

Дідоренко Т. В. , Белова І. М. Методика обліку витрат і доходів зі страхування майна на сільськогосподарських підприємствах

Калііман Ю. О. , Ралко О. С. Наукові підходи до формування та управління проектною командою

Калініченко Л. Л. , Вєтрова В. В. , Константинова К. Г. Фінансове забезпечення старту підприємницької діяльності

Капустян В. О. , Сірецька І. О. Проблеми та перспективи розвитку ринку нафтопродуктів в Україні

Касапова І. С. Порівняльна характеристика обліку дебіторської заборгованості згідно П(С)БО та МСФЗ

Кириченко Т. О. The main features of social and economic development of Sumy region

Кисіль С. С. Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств

Кифяк В. І. , Студенець М. В. Вплив нематеріальних активів на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Колеватова А. В. Напрями вдосконалення процесу формування та управління прибутком на підприємствах

Колмакова О. М. , Андріянова О. А. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства

Колмакова О. М. , Брюховецька Т. В. Фактори, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві та шляхи її підвищення

Корнєва Н. О. , Барабан Т. В. Системний підхід до управління грошовими потоками підприємств

Костенко Т. А. , Стоколюк В. В. , Заволока Л. О. Стан та перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду

Ливдар М. В. , Пелехата О. В. , Івахів М. А. Модернізація міжбюджетних відносин в умовах фінансової децентралізації

Мазур К. В. , Сімоник Л. С. Стан бізнес-середовища малих та середніх підприємств в Україні

Москаленко К. С. , Запорожець Ю. В. Стан ринку праці України

Несен О. В. , Цірук К. А. Проблемні аспекти використання криптовалют в Україні та світі

Нікітішин А. О. , Яковенко К. А. Вплив податків на виконання дохідної частини державного бюджету в умовах фінансової децентралізації на прикладі Вінницької області

Пакуліна А. А. , Бєліченко А. О. , Бєлоглазова К. В. Удосконалення публічного управління соціально-економічною системою у відкритій публічній сфері

Полагнин Д. Д. , Катринуца К. І. Аналіз сучасного стану та здійснення маркетингу банківськими установами України

Полагнин Д. Д. , Марущак І. В. Вплив кредитів МВФ на грошову систему України

Польова В. В. , Вєтрова В. В. Теоретико-методичні основи дослідження економічної конкуренції підприємств-роботодавців на ринку праці в Україні

Полянська А. С. , Мажак А. П. Дорожня карта формування компетенцій сучасного менеджера

Пятниченко Є. А. , Свистун Л. А. Стратегічне фінансове планування в системі завдань розвитку компанії

Роєва О. С. Аналіз фінансового стану підприємств

Рудь І. Ю. , Соболенко В. В. Особливості сучасного стану страхування життя в Україні

Сарбаш Л. Д. , Ганцура А. В. Структура та особливості формування трудового потенціалу підприємства

Семенова Т. В. , Чернявський І. Л. Оцінка ефективності енергозберігаючих технологій

Смага І. С. Сфери застосування бонітету ґрунтів та питання його об’єктивності

Смачило В. В. , Божидай І. І. Визначення провідних підприємств агропромислового комплексу України

Смачило В. В. , Войтова Н. О. Визначення стейкхолдерів будівельного підприємства

Смачило В. В. , Дюжова Т. О. Гендерна рівність та її вплив на розвиток громадянського суспільства

Соловей А. С. , Криворучко К. І. Дослідження поведінки споживачів на ринку екологічних продуктів

Сологуб О. О. , Корогодова О. О. Фіскально-контролюючі аспекти діяльності митних органів України

Солодовник Г. В. Моделювання стратегії розвитку виробничого підприємства

Тодріна І. В. , Євсєєв С. Є. , Шебалкова Є. І. Економічні проблеми дорожнього будівництва України у 20–40 роки ХХ ст.

Урбанович В. А. , Демченко О. П. Особливості функціонування федеральної резервної системи США

Урбанович В. А. , Яковишина Н. А. Криптовалюта в Україні та в світі: стан, регулювання і перспективи розвитку

Устіловська А. С. Теоретико-методичний базис системи управління персоналом

Фурдичко Л. Є. , Мартинюк Д. Я. , Прокопчук В. В. Доходи громадян як інструмент їх добробуту і ефективного розвитку країни

Ходова Я. О. Визначення пріоритетних напрямків розвитку транспортно-логістичної системи України: європейський вектор

Якименко-Терещенко Н. В. , Палієнко О. І. Антикризове управління промисловими підприємствами

Яковишина Н. А. , Яковенко К. А. Теоретичні основи обліку основних засобів

Янченко Н. В. , Безрук С. О. , Орябинська В. А. Управління розвитком підприємства за допомогою інновацій

Янченко Н. В. , Бєлоглазова К. В. , Скрипка І. А. Конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці

Янченко Н. В. , Брюховецька Т. В. , Андрiянова О. А. Роль послуг в розвитку сучасної економіки

9. Філософські наукиКобзєва І. О. Калокагатія: гармонія категорій «душа» і «тіло»

Поліщук Р. М. Фізична культура лицарської доби: пролонгація культу героя та ставлення церкви

Шпачинський І. Л. , Печенюк Л. В. Морально-етичні проблеми клонування людини

10. Філологічні наукиБаракатова Н. А. Підвищення мовної компетенції як одна з передумов професійного зростання сучасного суддівства України

Белюга Т. В. Топос «село Романівка» з позиції наукової та фольклорної нарації Тадея Рильського

Бичкова Т. С. Особливості невербальної комунікативної поведінки галичан кінця ХІХ ст. (на матеріалі твору Івана Франка «Перехресні стежки»)

Білозір О. С. Проблема функціонально-семантичного поля фазовості у лінгвістиці

Ворона Т. О. Застосування аудіоматерілів для розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача

Голуб О. М. , Жукова М. К. Переклад реалій у художніх творах для дітей (на матеріалі перекладу роману для дітей Дж. Бінг «Molly Moon’s Hypnotic Time-Travel Adventure» українською мовою)

Дзинглюк О. С. , Гогуленко О. П. Ономастикон історико-психологічного роману Павла Загребельного «Євпраксія» як матеріал для вивчення своєрідності гендерного світу українців

Іванченко В. Є. «Те, що позбавляє сну…» Г. Костенко: карнавальний відгук на життя

Кардаш Л. В. Діалектологічна спадщина Івана Зілинського

Коваль О. Е. Юридична термінологія в сучасній англійській мові: походження та вживання

Костик Є. В. Формувaння мiжкультурної компетенції студeнтiв у вивчeннi тeкстiв крaїнознaвчого хaрaктeру

Манько Р. М. , Безкоровайна Н. Я. Пам`ять як соціально-антропологічна проблема у збірці репортажів Ганни Кралль «Докази про існування» («Dovody na istnienie»)

Науменко А. А. Семантизація фонічних структур поетичного оригінала в перекладі

Незвеська А. М. Фоносемантичні зв`язки у сучасних різносистемних мовах

Ніколащенко Ю. А. Англомовні запозичення в сленгі німецької молоді

Павлюх Н. М. Образ читача у новелах Е. Т. А. Гофмана

Поліщук Ю. В. Соціокультурна комунікація під час перекладу

Савчук Т. Г. Когнітивна карта сучасного англомовного гастрономічного рекламного естетичного дискурсу

Смольницька О. О. Аристократична поезія єлизаветинців і авторів пізніших діб у перекладах українських неокласиків різних поколінь

11. Географічні наукиНекос А. Н. , Медведєва Ю. В. Оцінка канцерогенного ризику від споживання рослинної продукції, вирощеної у межах урбогеосистеми

12. Юридичні наукиАленіна Н. Є. Правове регулювання перевезень автомобільним транспортом в Україні

Артеменко Д. С. Проблеми розмежування диверсії і тероризму

Асірян С. Р. , Мандрікова О. О. Вихід Великої Британії з Європейського Союзу: передумови, причини та наслідки

Бабич Д. С. До питання сутності та меж застосування преюдиціальних фактів у процесі доказування в кримінальному провадженні

Бабич Д. С. , Горбій К. О. Правове регулювання та умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі стосовно засуджених неповнолітніх

Бабій Ю. С. , Горобець Д. О. Про деякі аспекти готівкового грошового обігу в Україні

Бабій Ю. С. , Шкурко В. Р. Обов`язкове залучення захисника в кримінальному провадженні щодо осіб, які мають фізичні вади

Бігняк О. В. Матеріальні і процесуальні аспекти захисту охоронюваних законом інтересів учасників корпоративних відносин

Біленко А. О. , Біловол В. С. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

Брижко Є. М. Раціональне використання рослинного світу як об’єкту правової охорони навколишнього середовища

Данильченко О. В. Цивільно-правовий захист немайнових прав фізичної особи за законодавством України

Загурський О. Б. , Бучковський А. П. Особливості формування національної лісової політики України в парадигмі реформування екологічного законодавства

Івко А. І. Реформа державного управління – основний євроінтеграційний крок

Климчук Н. І. Вплив форми правління на статус уряду в зарубіжних країнах

Книжник К. В. Проблеми і напрямки утилізації відходів в Україні

Короп І. В. Право на захист в кримінальному процесі

Кошель В. В. , Псьота О. В. Особливості добровільної відмови: відмінність від схожих діянь особи, що підлягають кримінальній відповідальності та кримінальний проступок як вид можливого покарання

Куц Д. Ф. , Іванов А. М. Проблеми охорони й захисту прав інтелектуальної власності в Інтернеті

Маланчук Т. В. , Дегтяр Р. О. Інститут шлюбного договору в Україні: перспективи удосконалення та зарубіжний досвід правового регулювання

Мацканюк В. А. , Новиков О. В. Особливості непрямих президентських виборів США

Мельник В. В. Актуальні питання визначення розумності строків в адміністративному судочинстві

Мельничук І. І. Удосконалення системи виконання покарань в Україні на основі міжнародного досвіду

Нанка А. О. , Філімонова Ю. О. Актуальні питання функціонування інституту понятих у кримінальному провадженні

Осінська Д. С. Захист прав інтелектуальної власності в Україні

Пшенічнова З. І. , Севастьянова А. Ю. Екстрадиція: деякі аспекти теорії і практики

Рибалко Т. Ф. Особливості правового закріплення виборчої системи Іспанії та її функціонування

Соха С. С. Відповідальність посадової особи як суб’єкта адміністративного права за надані зобов’язання і обіцянки

Тищенко К. С. Особливості проведення допиту малолітніх та неповнолітніх на стадії досудового розгляду

Ткачук А. Ю. , Чернова Є. Р. Медіація у кримінальному процесі

Федченко Д. І. Cистема забезпечення кібербезпеки: проблеми формування та ефективної діяльності

Фесан М. В. Шляхи удосконалення діяльності кримінально-виконавчої інспекції щодо осіб звільнених від відбування покарання

Фотул В. В. Приватне обвинувачення: аналіз історичного розвитку та законодавства

Чепурненко Я. О. , Чепурненко С. О. Зміни до Конституції України в частині правосуддя як можливість перезапуску судової системи

Чирвон О. С. Особливості залучення захисника судом

Шеверєва В. Є. , Сабадаш І. В. Варіативність виборчих систем та практика їх функціонування: аналіз зарубіжного досвіду

13. Педагогічні наукиАлександрович Т. В. , Голюк О. А. , Кит Г. Г. Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решени

Барановська І. Г. , Лазаренко Ю. Д. Творча самореалізація молодших школярів на уроках музичного мистецтвах

Білик Т. С. Організація позаурочної виховної роботи з молодшими школярами на математичному матеріалі

Брилін Е. Б. , Бриліна В. Л. Інтеграційні процеси естетизації музичної творчості в професійній підготовці вчителів мистецтв

Винничук Р. В. Парадигма університетської професійної освіти: ціннісний вимір фахової компетентності

Вінтюк Ю. В. Психологічний аналіз у навчальній роботі зі студентами-психологами (на прикладі роману М. Каннінгема «Години»)

Галамбош Г. В. Обґрунтування змісту навчальної дисципліни «Народні промисли України»

Грошовенко О. П. , Кондратюк Т. Г. Педагогіка емпауерменту в технології екологічних коміксів

Данилова А. М. Сучасні наукові підходи до експлікації творчих здібностей у психолого-педагогічному дискурсі

Демченко Е. П. , Ивета К. . Формирование креативной компетентности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми

Дімоглова О. В. Педагогічні умови щодо формування ділової репутації сучасного фахівця морської галузі на засадах міжкультурної комунікації

Дмитренко В. А. Дмитро Чижевський як дослідник українського бароко

Духаніна Н. М. , Лесик Г. В. Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій молоді та соціально-гуманітарних дисциплін вузівського циклу

Зданевич А. А. , Старовойт Л. В. Возможности теории решения изобретательских задач в развитии связной речи детей среднего дошкольного возраста

Зелений П. О. Проектно-задачний підхід в практиці екологічних факультативів обдарованих учнів старшої школи та результативність його застосування

Іванова А. В. Виробнича практика у підготовці інженерів-педагогів транспортного профілю

Імбер В. І. Використання мультимедійних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів

Казаручик Г. Н. , Сиваш Т. Д. , Колесник К. А. Освоение словаря антонимов как условие развития вербального творчества детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

Казьмірчук Н. С. Наступність як психолого-педагогічна категорія

Калiнiна Л. А. , Кудаков Ю. О. Творчий розвиток дітей молодшого шкільного віку засобами театрального мистецтва

Калязін Ю. В. Інженерно-педагогічна творчість у підготовці інженерів-педагогів

Карук І. В. Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності

Кисіль Н. Р. Тенденції підготовки майбутніх учителів початкової школи: міжнародний досвід

Китченко А. С. Problem methods of teaching English for professional purposes

Кобжев О. М. Features of the innovative approaches to foreign language teaching in agrarian universities

Ковальчук В. І. , Подольська І. С. Застосування цифрової педагогіки в підготовці майбутніх фахівців сфери підприємництва

Колосова О. В. , Йоланта Г. . Соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна

Комарівська Н. О. Прозовий доробок Надії Кибальчич про народного вчителя в контексті розвитку українського письменства кінця ХІХ – початку ХХ століття

Король А. В. Дистанційно-інтерактивні форми взаємодії логопеда з педагогами та батьками як умова підвищення результативності корекційно-розвиткового процесу

Кос М. В. Імітаційне моделювання в процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів тактичного рівня як науково-педагогічна проблема

Кравцова Н. Є. Стильовий підхід в диригентській підготовці педагога-музиканта

Кравченко Т. В. , Огієнко В. П. Планування самостійної роботи в процесі вивчення іноземної мови та перекладу: навчально-виховні аспекти

Кривошея Т. М. Педагогічні умови реалізації взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів у процесі вивчення математики

Кубата Н. П. , Айзенбарт М. М. Гра як засіб формування соціальної компетенції у дітей старшого дошкільного віку

Кудря О. В. Специфіка формування ціннісних орієнтацій учнів щодо здоров’я

Кузьменко П. І. Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців професійної освіти

Кулик Є. В. , Кондор М. Ю. Проблеми гуманізації професійної освіти

Лисенко І. О. Застосування методу вправ під час вивчення російської мови іноземними студентами

Литвин С. В. Структурування та алгоритмізація як засоби передачі інформації

Литвин С. В. Ефективні засоби структурування та зжимання навчальної інформації

Лозинська С. В. , Худзей У. А. Гендерне виховання дітей дошкільного віку: історичний аспект

Лук’яненко О. В. Мілітаризація гуманітарної аури вищої педагогічної школи радянської України І половини XX століття

Любчак Л. В. , Томаш К. . Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до подолання труднощів у спілкуванні з учнями

Маринчук Т. Т. Художньо-педагогічний аналіз музичного твору як необхідна складова фахових умінь вчителя початкової школи

Марков Д. Ф. , Великдан Ю. В. Можливості вдосконалення процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій

Мукан Н. В. , Кобрин Н. З. Проблеми та перспективи розвитку професійної освіти фахівців з медичної інформатики в Україні

Нагорна Н. О. Формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами евристичних методів проектування

Осадчук С. Ю. Проблема формування творчої особистості педагога

Пахальчук Н. О. , Дабіжа Л. П. , Гайдукевич Г. . Методичні особливості проведення загальнорозвивальних вправ із дошкільниками

Полянська Г. М. Творчі пошуки композитора Володимира Карлаша

Попов О. А. , Осадець М. М. Олімпійський урок як засіб формування моральної культури особистості школярів

Поясик О. І. Вплив музики на розвиток особистості молодшого школяра

Присяжнюк Л. А. , Уманська Н. А. Використання інноваційних форм методичної роботи з педагогами в закладах освіти

Радченко М. А. Використання інноваційних технологій в навчальному процесі вищого навчального закладу

Рідкодубська Г. А. Зміст підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної мобільності в рамках вивчення дисципліни «Практикум з соціальної роботи»

Родюк Н. Ю. , Лазаренко Н. І. , Доті Ч. . Інноваційні процеси в розвитку вищої освіти Фінляндії

Роляк А. О. Організація неперервної професійної освіти: данський контекст

Сайбеков М. Г. Методичні основи вивчення дисципліни та роботи з підручником у творчій спадщині Ісидора Севільського

Сайбеков М. Г. Методичні основи вивчення дисципліни та роботи з підручником у творчій спадщині Ісидора Севільського

Сембрат А. Л. , Самойленко Н. І. Науково-педагогічні засади професійного співробітництва в інклюзивних навчальних закладах

Семко М. І. Інтегрований підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу

Срібна Ю. А. Обґрунтування ефективності підготовки майбутніх учителів трудового навчання до навчання учнів основ дизайну

Старостіна О. В. Перспективи використання досвіду розвитку професійної майстерності педагогічних кадрів в Англії у системі педагогічної освіти України

Стахова І. А. Творчий підхід до організації природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи

Теплова О. Ю. Формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до творчої самореалізації в процесі професійної підготовки

Тимофеев В. А. , Лашкул В. А. Профессиональный профиль современного преподавателя (на примере обучения английскому языку слушателей языковых курсов по иммерсионному методу)

Титаренко В. М. Проблема здоров’язбереження учнів: сьогодення та досвід

Титаренко В. П. Декоративно-прикладна творчість: традиції і сучасність

Титаренко О. О. Виховання студентської молоді засобами ландшафтного дизайну

Тодосієнко Н. Л. , Мальов С. В. Формування естетичного сприймання дітей засобами творчої діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти

Унтіла М. П. Using authentic materials in teaching English language

Утешева (. Н. Вивчення народних традицій колективного музикування в умовах неформальної освіти: досвід міжнародних фестивалівсс

Хіля А. В. , Саранча І. Г. Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителів та спеціалістів інклюзивного освітнього простору

Хлопов А. М. Застосування повних диференціалів у курсі вищої математики для майбутніх учителів освітньої галузі «Технології»

Цина А. Ю. Обґрунтування типів педагогічної взаємодії викладача і студентів у процесі професійної підготовки

Шутовська Л. В. Мета та зміст формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів під час читання англомовних публіцистичних текстів

Якименко А. В. Сервіс Google диск як інноваційний засіб хмарних технологій

Яковлєва В. А. Особливості педагогічної діяльності майбутнього вчителя трудового навчання і технологій у світлі Закону України «Про освіту» (2017)

Яремака Н. С. , Маєвська О. М. Інноваційні методи у формуванні художньо-практичної компетентності студентів-культурологів

14. Медичні наукиКоробцова Н. В. , Міхалап В. Д. Транспланталогія: гострі питання сьогодення

Нестерак Р. В. , Гасюк М. Б. Якість життя хворих з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST

Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Шевчук М. М. , Злотар О. В. , Фадеєва С. І. , Сажин Н. І. Differential treatment approach lesions of the gastrointestinal tract patients with chronic kidney disease

15. Фармацевтичні наукиДученко К. А. , Корнієнко В. І. , Ладогубець О. В. , Пономаренко О. В. , Гаркуша І. В. Дослідження гострої токсичності та антиексудативної активності похідних іліденгідразидів 8-піперідінотеофілініл-7-оцтової кислоти

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоВєтринська А. В. Процес систематизації та унормування бальних танців ХХ ст. і його значення для формування сучасної європейської програми

Драч Т. Л. Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні

Кундис Р. Ю. , Замлинний О. В. Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору

Мерлянова О. А. , Демитрашко І. М. Вплив творчого доробку Ю. М. Григоровича на балетне мистецтво

Нечитайло Г. А. , Коновалова О. В. Інтерпретація образу людини у портретному жанрі європейського живопису початку ХХІ століття

Полякова О. В. Узагальнення особливостей проектування інтелектуально керованого житлового середовища в контексті охорони здоров’я мешканців

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве Ф. А. Васильева (1850-1873 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество А. О. Орловского – художника-рисовальщика (1777-1832 гг.)

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве А. К. Саврасова (1830-1897 гг.)

18. АрхітектураКулик Д. О. Сучасні тенденції дизайну внутрішнього середовища дитячих освітніх установ

19. Психологічні наукиБєлякова С. М. , Шовкова К. О. Соціально-психологічні особливості розвитку особистості сучасного підлітка

Данилевська К. В. Ірраціональні чинники становлення політико-правової свідомості

Новікова Ж. М. Теоретичні аспекти психологічного супроводження функціонування особистості

Павленко С. В. Психологія суїциду

Урбанович В. А. , Штифурак В. Є. Психологічне обгрунтування синдрому професійного вигорання

Шастко І. М. Використання психотренінгу з метою підвищення рівня надії у юнацькому віці

Яновська Т. А. Психологічні особливості міжособистісних стосунків студентської молоді з різним рівнем самооцінки

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиЗіненко М. О. , Сипко Б. В. Формування політики мультикультуралізму в Швеції в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття

Сабрі К. Н. Інформаційно-іміджевий аспект гібридної війни

Сінкевич Є. Г. , Ільїка В. С. Фінансування та система управління культурою в Сполучених Штатах Америки

Тихоненко І. В. , Желєзко К. О. «Окінавський» фактор в японсько-американських відносинах

24. Фізичне виховання та спортБезкоровайний С. Б. Оптимизация физического воспитания студентов средствами единоборств

Бугаевский К. А. , Олейник Е. А. Особенности менструального цикла у спортсменок пубертатного и юношеского возрастов, занимающихся киокушинкай-каратэ в половых соматотипах

Півень О. П. Краєзнавство і туризм в системі навчально-виховної роботи студентської молоді

25. Державне управлінняГорбата Л. П. Відкриті дані як інструмент інформаційної відкритості у діяльності органів публічної влади

26. КультурологіяКалініна Л. А. , Ріпна А. М. Театральне мистецтво як засiб задоволення естетичних потреб людини у вiльний час

Маліновський В. В. Синтез класичного та постмодерн танцю як фундамент для більшого впливу ідейної та емоційної сфери вистави на глядача

27. Соціальні комунікаціїКіца М. О. Інтернет як новий світ реклами : особливості комунікації, види, специфіка

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика