Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №2 (66) лютий 2019 р.

1. Фізико-математичні наукиКрутик А. В. Математическое прогнозирование на короткие промежутки времени с использованием скользящего метода сглаживания переменной разности «асимметричной четырехточечной функцией»

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиКривицька І. А. , Крайнюков А. О. Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення гострої летальної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia affinis Lilljeborg

Петруняк Л. Д. Екологічна характеристика ценопопуляцій Allium ursinum L. (Alliaceae) на Прикарпатті

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиBartnitski V. . Classification of the adjustable tooth-lever mechanisms of periodical turn and a modernized method of regulating angle

Гого В. Б. , Михайлов О. І. Обгрунтування напряму підвищення ефективності систем шахтних підйомних установок

Согор А. Р. , Ярема Н. П. , Бридун А. М. , Лех І. П. Створення інтерактивної карти забруднення атмосферного повітря Львівщини

Стовпник С. М. , Ган А. Л. , Шайдецька Л. В. Формування стійкості грунтового масиву навколо тунелів мілкого закладання

Талпа Е. А. , Дмитриева Н. В. , Муравьева И. А. Энергоэффективность поселков Приднестровья – совокупность выбора схем газоснабжения и тепломодернизации зданий

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. , Петрик В. О. , Сіренко А. П. Чисельне моделювання поля напружень в циліндрі з отворами

6. Сільськогосподарські наукиБондаренко О. В. , Слюсаренко Ю. Л. Зв’язок типу ВНД з екстер’єрними, інтер’єрними особливостями та робочою продуктивністю коней

Окрушко С. Є. Регулювання чисельності бур’янів у посівах кукурудзи

7. Історичні наукиАльошина О. А. Функціонування ремісничої школи при Кам`янецькому православному братстві Подільської губернії у ХІХ ст.

Василенко С. В. Визначення перспектив організації садово-паркових ландшафтів Національного заповідника «Хортиця» з метою висвітлення історичних місць та природних об’єктів на їхній території

Гуменюк О. В. Держава і сім’я в СРСР: контроль і особисте

Єремєєва І. А. , Миропольский В. В. Проблеми визнання праведниками народів світу (на прикладі митрополита Андрея Шептицького)

Короткий О. В. Історія ув’язнення в Гетьманщині: правовий аспект

Маргулов А. Х. , Мороз Т. А. Соціально-економічна інтеграція у міське середовище єврейської громади м. Катеринослав у XIX – початку XX ст.

Новородовський В. В. Мовний чинник етнополітичної дестабілізації в Україні (2010-2014 рр.)

8. Економічні наукиMostepaniuk A. . , Parish M. . Determinants of health status in high income countries

Бугаєнко І. С. Aspects of formation and determination of the status of protective zones in the system of registration and accounting of National Natural Parks of Ukraine

Воскресенська О. Є. , Фурсов А. М. Event-менеджмент в управлінні розвитком подієвого туризму

Демиденко В. І. Информационно-аналитическая модель количественной оценки интеллектуального продукта (специализированное печатное издание)

Дорофеєв Д. А. Методологічні засади запровадження та використання фінансових інновацій у небанківському фінансовому секторі

Дорош Н. І. , Сніжко В. В. Облік власного капіталу в контексті національних та міжнародних стандартів

Дубинська О. С. Удосконалення методики оцінки комплексного стану підприємства на основі інтегрованої фінансової звітності

Зелінська Г. О. , Потьомкіна Н. Ю. Індекс людського розвитку як індикатор якості життя населення

Івасів І. Б. , Тараленко О. О. Оцінка можливостей впровадження Базель ІІІ щодо відновлення діяльності неплатоспроможних банків

Карпенко І. А. , Мірзодаєва Т. В. Інноваційні технології у сфері розвитку туризму в Україні та у світі

Криленко В. І. , Данік Н. В. , Кольченко С. П. Фінансовий контролінг як прогресивна форма внутрішнього контролю підприємства

Кріпкий А. Ю. Правове забезпечення корпоративної безпеки підприємств України

Куць Т. В. , Вакуленко В. М. Засади формування облікової політики щодо дебіторської заборгованості

Макаренко У. Б. Удосконалення стратегії фінансового забезпечення діяльності медійних корпорацій в Україні

Мержвинська А. М. Креативна економіка: особливості та тенденції розвитку

Пирог О. В. , Процик І. С. , Томич М. І. Концесія як перспективна форма державно-приватного партнерства: переваги та недоліки

Роганова Г. О. , Вовк А. В. Аналіз фінансової діяльності і прогнозування перспектив розвитку страхової компанії на основі багатофакторної моделі рентабельності

Романець Т. В. Історична еволюція поглядів на заробітну плату

Скрипник М. І. , Шевчук Н. В. Концепція реформування податків на споживання в Україні

Скрипник М. І. , Якименко А. І. Особливості проведення фінансового аудиту операцій з нарахування та сплати ПДВ

Терлецька Ю. О. , Балан А. А. , Кузьмук Н. Я. Інноваційні технології як елемент антикризового управління підприємствами олійно-жирового комплексу в умовах економічної нестабільності

Хмарська І. А. Сценарії управлінських рішень щодо формування комплексу маркетингових комунікацій для різних рівнів партнерських відносин

Яцик Т. В. Поняття крипто-активів у системі фінансового обліку

9. Філософські наукиМалицька О. В. Гармонізація особистості засобами художньо-естетичної діяльності

10. Філологічні наукиАрхипенко Л. М. Інтеграція новітніх англіцизмів у термінологію економічної галузі

Бадзюк І. С. Legal discourse of the European Union as an object of linguistic research

Береговенко Н. С. , Зізінська А. П. Семантичні відмінності та способи перекладу англійських параметричних прикметників huge та great (на матеріалі фільмів каналу BBC «The Blue Planet» та «Life»)

Головня А. В. , Панасовська А. О. Лінгвостилістичні особливості жанру психологічний трилер (на матеріалі роману Поли Гукінз «Глибоко під водою»)

Добош О. С. , Сабан О. В. Артефактна та соціальна метафори в промовах президента України Петра Порошенка

Зізінська А. П. , Береговенко Н. С. Дієслово pray як реквестивний маркер в історії англійської мови

Кайдаш А. М. , Хомич В. І. Фемінітиви в малій прозі Пантелеймона Куліша

Коломийська І. А. Вплив гендерного чинника на використання цитатно-афористичних зворотів у німецькомовному газетному тексті

Кравченко К. О. Лексичні та стилістичні особливості американських сайтів туристичних агенцій

Кук Г. І. Метафори як засіб впливу та переконання в англомовній промові Петра Порошенка

Павлушенко О. А. Концепт «Україна» в індивідуально-авторських картинах світу Т. Шевченка й В. Стуса

Романова О. О. , Мудрик О. В. Щодо питання навчання іноземного мовлення

Севастюк М. І. Відтворення стильових домінант казкової повісті Роальда Дала «ВДВ» в українському перекладі

Храбан Т. Є. Візуальна метафора у концептуалізації сучасного російсько-українського конфлікту

Цинтар Н. В. Вербалізація емоцій за допомогою вигуків та емотивно-оцінної лексики в англомовному художньому дискурсі авторів-жінок

11. Географічні наукиВоловик В. М. , Хаєцький Г. С. , Бахновська О. С. Етнокультурні ландшафти Шаргорода

Кисельов Ю. О. , Шутак К. В. Господарська діяльність як чинник забруднення водних об’єктів України

12. Юридичні наукиКовтун О. О. Підстави та порядок обмеження реалізації права на свободу мирних зібрань у рішеннях Європейського суду з прав людини

Кулик О. І. Поняття господарсько-правового стимулювання використання альтернативних джерел енергії

Мігашко В. Є. Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні

Мігашко В. Є. Механізми захисту прав юридичних осіб в контексті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

Пеньковська С. М. Державна мова в Україні: аналіз правового регулювання

Серебрянський П. В. Законодавчі проблеми правового регулювання забезпечення безпеки учасників кримінального процесу

Січко Д. С. , Фурса А. В. Форма заповіту: вітчизняний та зарубіжний досвід

Студенець І. С. Особливості страхування в концесіях

Тимчишин Т. М. Адміністративно-правові засоби забезпечення транспортної безпеки Національною поліцією

13. Педагогічні наукиБабич А. А. , Яндола К. О. Формування та розвиток самоосвітньої діяльності сучасних фахівців

Барабаш О. В. Неперервна освіта Канади у науково-педагогічній літературі

Ванівська О. М. , Ванівська О. І. Підвищення рівня володіння іноземною мовою студентами нефілологічних спеціальностей ВЗО як необхідна умова міжнародної академічної мобільності

Денис О. Є. Самооцінка студента-музиканта в контексті сценічно-виконавської підготовки

Дичка Н. І. Принципи навчання професійно орієнтованого англомовного писемного мовлення студентів ІТ-спеціальностей

Жарко О. О. Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції під час вивчення іноземної мови в немовних закладах вищої освіти

Жигунова В. О. Аналіз результатів експериментального дослідження з формування готовності майбутніх фахівців з міжнародної інформації до професійної діяльності в іншомовному середовищі

Івашкевич Л. С. Потенціал опанування САТ-інструментів у системі підготовки сучасних перекладачів

Ієвлєв О. М. Система роботи закладу вищої освіти з формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача в умовах магістратури

Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науково-педагогічних працівників

Коваленко О. Ю. Communiсаtion in the prоcess of education

Ковальчук В. І. , Фатєєв М. С. Оновлення змісту професійної підготовки студентів в аграрних коледжах засобами інноваційних технологій

Ковальчук І. В. Релігійна культура як складова громадянської культури особистості

Кравченко А. О. Методичні рекомендації до впровадження методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів

Курінний О. В. , Черкасова Т. А. Ефективність функціонування кредитно-модульної системи у вищій школі

Курляк І. Є. Інцест як приклад екстремально важкого життєвого досвіду дитини з неблагополучної сім’ї

Мельник І. М. , Заремба Л. В. Ділова гра в системі методів активного навчання магістрів дошкільної освіти

Мовмига Н. Є. , Мезенцева І. О. Сучасні тенденції працеохоронного менеджменту: формування фахівця нового типу з охорони праці та промислової безпеки

Олійник Н. Ю. Організаторські вміння як складова компетентності старшокласників

Перелома Т. С. Методичні принципи формування китаємовної фонетичної компетентності

Полухтович Т. Г. , Піменова О. О. Дистанційні технології у навчальному процесі

Сем’ян Н. В. Види текстової інформації як засіб формування умінь читання та інтерпретації іншомовного поетичного твору

Сизенко А. С. Англійcька мoва для прoфecійнoгo cпілкування: іcтoрія фoрмування та визначeння

Філіппова Л. В. Педагогічна рефлексія у вищій школі

Хало З. П. , Волошанська І. В. Формування комунікативних здібностей дитини у процесі інтелектуального розвитку у дошкільних закладах Німеччини

Ходунова В. Л. Реалізація компетентнісного підходу
як одного з інструментів професійного розвитку працівників закладів дошкільної освіти

Чорна В. В. , Яковенко І. О. Пропедевтика підготовки до процесу письма у дітей з порушеннями мовлення

Яндола К. О. , Лобойко О. П. Застосування інноваційних освітніх технологій при викладанні навчальних дисциплін в закладах вищої військової освіти

14. Медичні наукиВойтів Я. Ю. Фенотипічні ознаки дисплазії сполучної тканини у пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами

Дмітрієва Н. С. Методика використання кінезотерапії як засобу профілактики професійних захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби

Дмітрієва Н. С. Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату у спортсменів з кульової стрільби

Радченко С. Г. Сучасні проблеми смертності населення України від отруєнь внаслідок вживання алкогольних напоїв

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні наукиФранчук-Крива Л. О. Перспективи застосування фітопрепаратів за еймеріозу

17. МистецтвознавствоДжабраілова-Кушнір Е. Д. Роль принципу ostinato у «Triple concerto» М. Шалигіна

Дробиш А. А. Псалом 150 Антона Брукнера: стильові особливості

Касянчук М. С. Мстислaв Юрченкo – дoслiдник тa iнтерпретaтoр невiдoмих хoрoвих кoнцертiв Мaксимa Березoвськoгo

Марченко А. А. Особливості підготовки майбутніх дизайнерів до застосування пакетів прикладних програм у проектній діяльності

Міронова Т. В. Сакральне, етнофольклорне, нефігуративне: звернення до заборонених тем в українському мистецтві 1990-х – 2000-х років

Филиппова О. Н. М. Ю. Лермонтов – художник и поэт (1814-1841 гг.)

Юдін А. А. Когнітивно-емоційне сприйняття музичних творів у хоровому класі на прикладі ораторії Й. Гайдна «Сім слів Спасителя на Хресті»

18. Архітектура
19. Психологічні наукиАмплєєва О. М. Взаємозв`язок емоційного інтелекту з різними напрямками практичної психології

Габузь Ю. О. , Ніщук Г. М. Психологічні особливості шкільної дезадаптованості учнів початкової школи

Загурська І. С. , Халімончук І. П. Особливості образу військового психолога у свідомості магістрів-психологів

Ічанська О. М. Особливості «Я-образу» жінок-підприємців з різними видами гендерної ідентичності

Парасєй-Гочер А. О. Results’ analysis of the implementation of the spiritual development program of orphan children in adults age

Пляка Л. В. , Ольховська А. Б. Емоційна компетентність як складова професійної компетентності майбутніх фахівців фармацевтичного сектору

Семенів Н. М. Проблематика формування позитивної етнічної свідомості в студентському середовищі

Силка О. О. Селфі-адикція: теоретичний огляд проблеми

Федоренко О. С. Особливості процесу соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб з різним типом поселення (на основі серії фокус-груп)

Шевчишена О. В. Відстеження психологічної готовності вчителя до роботи з обдарованими дітьми в умовах інклюзивного навчання

20. Військові наукиСамсонов Ю. В. , Мудрик В. Г. Актуальність використання сучасної навчально-матеріальної бази для навчання військовослужбовців Національної гвардії України під час занять з вогневої підготовки

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиKratsashvili N. . The scale of Russian informational influence and countermeasures in the post-soviet space: comparative analysis of Latvia and Georgia

Грабовська І. М. Постколоніалізм як конфліктогенний фактор у культурно-історичному просторі сучасної України

Кирпичник Р. І. Особливості формування політичної культури Фінляндії

Савойська С. В. Національна політика як основа формування моделі мовної політики України

24. Фізичне виховання та спортВаськевич С. С. Сучасні підходи до розвитку витривалості студентів на заняттях з фізичного виховання ВНЗ

Іванська О. В. Особливості дієтотерапії при ішемічному інсульті

Лісенчук Г. А. , Славітяк О. С. , Грохович О. М. Вплив різновидів тренувальних програм на динаміку силових здібностей студентської молоді засобами силового фітнесу

Петрушин Д. В. , Анісімов Д. О. , Пожидаєв М. Ю. Методика розвитку спеціальних фізичних якостей курсантів закладів вищої освіти Національної поліції України з використанням системи кросфіт

Пристинський В. М. , Пристинська Т. М. , Лисецька О. Я. , Сивук А. О. Формування в учнівської молоді позитивної мотивації до занять фізичною культурою і спортом на засадах впровадження ідеї школи сприяння здоров’я

Пристинський В. М. , Пристинська Т. М. , Фролова О. О. , Ярхо І. С. Підготовка педагога до реалізації професійних функцій щодо забезпечення здорового способу життя

Рогаль І. В. Застосування сучасних засобів для розвитку техніки волейболістів у непрофільних ЗВО

25. Державне управлінняВасільєва Л. М. Податкове стимулювання інноваційної діяльності в системі державного регулювання

Сидоренко А. І. , Мусаєлян А. В. Напрями підвищення кваліфікації державних службовців (на прикладі Миколаївської області)

26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїБурківська Л. Ю. , Григораш С. М. Специфіка інформаційно-видової структури тижневика «Репортер»

Клочко О. О. Освітньо-профілактичний потенціал мережевих ігор

Мизнікова Т. В. Жанрові особливості жіночої прози на книжковому ринку України: гендерний контекст

Сидоренко А. І. , Пранничук О. В. Нормативно-правова база в галузі архівної справи України: історіографія дослідження

Сидоренко А. І. , Римбу В. Р. Дослідження змісту освіти та формування компетенцій документознавців в межах спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика