Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Baltic Journal of Economic Studies

Шановні друзі!

Журнал «Baltic Journal of Economic Studies» є міждисциплінарним науковим майданчиком в галузі економіки, управління підприємством, національної економіки, структурної та соціальної політики. Науковий журнал публікує оригінальні дослідження та теоретико-практичні статті з багатьох питань економічної науки. Основна увага приділяється статтям, присвяченим оцінці та аналізу сучасної економіки, галузевій економіці місцевого та зарубіжного ринку, розробці бізнес-стратегій, які в подальшому сприяють безпосередньому розвитку економіки Східної Європи та країн Балтії.

Журнал офіційно зареєстрований як ЗМІ (Латвія):
Registracijas Nr. 000740259

Журналу присвоєно міжнародний номер ISSN (Латвія):
print 2256-0742, online 2256-0963

Журнал включено до наукометричних баз:
IndexCopernicus, Directory of Open Access Journals, ESCI by Web of Science.

Emerging Sources Citation Indeх (ESCI) – база, яка входить у Web of Science Core Collection і охоплює всі галузі науки. В Core Collection – ядро наукометричної платформи Web of Science – входять чотири основні бази: Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Emerging Sources Citation Indeх (ESCI).

Сайт журналу (Open Journal Systems): www.baltijapublishing.lv

Звертаємо вашу увагу на основний перелік нормативно-правових актів (вказаний нижче), згідно яких обов’язкова наявність необхідної кількості наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science:

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 р.  № 13 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» для здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника необхідно опублікувати відповідну кількість наукових праць у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 р. № 163 «Про затвердження Положення про дослідницький університет» містяться критерії діяльності університету, за якими надається (підтверджується) статус дослідницького, серед яких обов’язковість опублікування у середньому протягом року не менш як 150  статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних  (Web of Science, SCOPUS) за останні п'ять років.

Згідно підпункту 2 пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» до докторів наук прирівнюються науково-педагогічні працівники з науковим ступенем доктора філософії (кандидата наук) за умови наявності у них п’яти статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, а згідно пункту 6 - для визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника використовуються такі показники: наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912 «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу» містяться критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти. Порівняльними критеріями є кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science.

Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 3 квітня 2012 р. № 399 «Про затвердження Порядку оцінки розвитку діяльності наукової установи» одним із критеріїв оцінки розвитку діяльності наукової установи є наявність у її співробітників публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science.

У журналі можуть бути опубліковані статті тільки англійською мовою. Do one’s best to send an article with good level of English. Well written manuscripts will let editors and reviewers concentrate on the academic value of the papers. У разі неможливості написання статті англійською мовою, редакція може здійснити переклад. Вартість перекладу однієї сторінки формату А4 – 200 гривень.

Усі матеріали приймаються тільки електронною поштою на адресу info@molodyvcheny.in.ua (в темі листа вказати BJES).

Вартість публікації однієї статті обсягом 10-25 сторінок становить 750 Євро (не більше 2-х авторів) та сплачується в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на момент здійснення платежу. Реквізити для оплати будуть надані після позитивного проходження рецензування.
Кошти, сплачені авторами статей, спрямовуються виключно на організацію наукового рецензування та компенсацію редакційних, видавничих та логістичних витрат. У вартість публікації входить друк одного примірника журналу для автора і відправка по всій території України зручним способом.

Окремо до наукової статті додається інформація про автора/співавтора статті (див. нижче).

Після прийняття статті до публікації необхідно надіслати заповнену форму Авторської угоди. Угоду підписує відповідальний автор статті. Документ потрібно надсилати у відсканованому вигляді (у PDF або JPG графічному файлі) електронною поштою.

Статті, оформлені з порушенням встановлених правил, не рецензуються.

Статті рецензуються методом double-blind peer review (подвійне сліпе рецензування), автори не знають рецензентів і рецензенти не знають авторів. Допускається надання разом зі статтею рецензій експертів у галузі науки за тематикою статті.


Технічні вимоги до оформлення наукової статті

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft Word, формат файлів (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Обсяг від 10 до 25 сторінок включно

 

Послідовність розміщення структурних елементів у науковій статті

• На першому рядку зазначається назва статті англійською мовою.

• На другому рядку зазначається Прізвище, Ім'я автора(-ів) статті англійською мовою (не більше, ніж двох осіб). Вказати ORCID та ResearcherID (за наявності) для автора(-ів), а також електронну адресу автора(-ів).

• На третьому рядку зазначається місце роботи, назва навчального закладу, країна англійською мовою.

• Розширена анотація англійською мовою. Щоб розкрити основну ідею статті та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: предмет дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 слів.

• Ключові слова англійською мовою. Мінімальний обсяг 5-6 слів або словосполучень.

• Вказати класифікацію JEL для ключових слів.

• Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання дослідженого матеріалу.

• Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.

• Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

• Список літератури (див. нижче). За умови невірного оформлення списку літератури стаття може бути відхилена рецензентами.

Зразок оформлення наукової статті.

 

Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

• Посилання на літературу можуть бути представлені по тексту тільки в круглих дужках відповідно до прикладу.

• Приклад оформлення посилання на літературу по тексту:
A discussion that excess materialism, greed and reckless financial behaviour have led the world to the current situation, which should be treated as a lesson, has emerged (Kasser, 2008).

• Список бібліографічного опису представлений в алфавітному порядку та оформлений згідно з вимогами АРА (APA Style Reference Citations).

• Приклад оформлення списку бібліографічного опису:
Kasser, M. (2008). The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy – London, Macmillan Press, 295 p.
Olsen, T. E., Osmundsen, P. (2003). Spillovers and international competition for investments. Journal of International Economics, Vol. 59, issue 1, p. 211–238.

Приклади оформлення бібліографічних джерел «References».

 

Дані про автора для публікації в журналі

Дані про автора надсилаються окремим файлом в Microsoft Word, формат файлу (*.doc или *.docx)
Прізвище Ім'я По батькові автора Приклад: Іванов Іван Іванович
Прізвище Ім'я По батькові співавтора Приклад: Іванов Дмитро Іванович

Поштова адреса для відправки журналу:

Або інший зручний для вас спосіб отримання:

Приклад: Іванов Д.І., вул. Лермонтовська, б. 4, кв. 34, м. Київ, Україна, 01103

Приклад: Нова Пошта, склад № 1, м. Київ, Отримувач: Іванов Дмитро Іванович, тел. 066 123 45 67

Місце роботи або навчання, вчений ступінь, звання, посада автора:

Приклад: Іванов І.І. – Херсонський державний університет, аспірант кафедри економіки
Місце роботи або навчання, вчений ступінь, звання, посада співавтора: Приклад: Іванов Д.І. – Херсонський державний університет, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки
Країна Приклад: Україна
Контактний телефон:
Приклад: +38 (066) 123 45 67
E-mail:
Приклад: info@example.com

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика