Молодий вчений - Колективні монографії

Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Колективні монографії

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії, яка буде видана закордонним видавництвом на території Європи, на тему:

МОДЕРНІЗАЦІЯ НАУКОВОГО ПРОСТОРУ: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ


У монографії представлені наступні розділи:

 • Педагогічні науки
 • Архітектура
 • Географічні науки
 • Хімічні науки
 • Філософські науки
 • Культурологія
 • Соціологічні науки
 • Медичні науки
 • Ветеринарні науки
 • Технічні науки
 • Психологічні науки
 • Історичні науки
 • Мистецтвознавство
 • Військові науки
 • Соціальні комунікації
 • Політичні науки
 • Фармацевтичні науки
 • Біологічні науки
 • Національна безпека
 • Юридичні науки
 • Державне управління
 • Геологічні науки
 • Фізико-математичні науки
 • Економічні науки
 • Фізичне виховання та спорт
 • Філологічні науки
 • Сільськогосподарські науки
 •  

  До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти.

  Матеріали приймаються: англійською та українською мовами.


  Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

  Надіслати на електронну адресу info@molodyvcheny.in.ua (в темі листа вказати монографія):

  1. Заповнити електронну форму довідки про автора.

  2. Науковий розділ для публікації. Кількість авторів не може перевищувати дві особи (приклад оформлення наведений нижче).

  3. Копію квитанції про оплату. Реквізити для оплати надсилаються після отримання матеріалів. Відшкодування витрат за друк, коректування, редагування, верстку і поштову відправку складає 1000 гривень за 20 сторінок. Якщо розділ більше зазначеного обсягу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 гривень.

  У період військового стану в Україні монографія буде видаватися виключно в електронній формі. Електронний макет монографії буде розміщений на сайті видавництва та надісланий авторам до 30 червня.


  Контрольні дати

  Прийом заявок та матеріалів для публікації: до 20 травня 2022 року (включно)
  Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1-2 днів після отримання
  Термін рецензування матеріалів: протягом 3-10 днів
  Електронна розсилка монографії: до 30 червня 2022 року


  Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об'єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Монографія буде видана європейським видавництвом “ “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номеру ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Також, кожен розділ отримає власний номер DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

  Матеріали рецензуються методом single-blind peer review (одностороннє сліпе рецензування), автори не знають своїх рецензентів, а рецензенти ж знають прізвища авторів публікації. Відповідальність за зміст, достовірність та оригінальність поданих матеріалів, автор бере на себе. Izdevnieciba “Baltija Publishing” не несе відповідальності за зміст розділів та може не поділяти думку автора.

  Пропонуємо переглянути попередні випуски на сайті видавця за посиланням: www.baltijapublishing.lv

   

  Цінність та необхідність публікації розділу у монографії визначена у таких нових нормативно-правових актах:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 cічня 2022 р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

  Для докторів філософії, кандидатів наук та докторів наук для участі у разових радах з присудження ступеня доктора філософії:
  п. 14 Компетентність членів разової ради за тематикою дослідження здобувача визначається наявністю не менше трьох наукових публікацій за тематикою дослідження здобувача за умови їх опублікування протягом останніх п’яти років до дня утворення разової ради та після присудження вченому ступеня доктора філософії (кандидата наук), до яких зараховуються: одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов (для іноземних видань – згідно з вимогами до наукових видань відповідної держави).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності».

  Для науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес, під час ліцензування освітніх програм як одне із досягнень у професійній діяльності за останні п’ять років:
  38. Досягнення у професійній діяльності, які зараховуються за останні п’ять років:
  3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора).

  3. Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

  Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:
  п. 2. Установити, що: 1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать: не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

  Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:
  п. 2. Установити, що: 2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать: статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

  4. Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16/print)

  Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених:
  п. 5.4. Анотованого звіту: монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту.


  Технічні вимоги до оформлення наукового розділу

  Формат A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft Word, формат файлів (*.doc або *.docx)
  Поля всі сторони – 2 см
  Основний шрифт Times New Roman
  Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
  Міжрядковий інтервал полуторний
  Вирівнювання тексту по ширині
  Автоматична розстановка переносів включена
  Абзацний відступ 1,25 см
  Нумерація сторінок не ведеться
  Малюнки та таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
  Розмір шрифту табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.
  Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
  Обсяг не менше 20 сторінок, «Список літератури» та «References» не враховуються до загального обсягу.

   

  Послідовність розміщення структурних елементів у науковому розділі

  • На першому рядку зазначається назва розділу мовою наукового дослідження та англійською мовою.

  • На другому рядку зазначається прізвище та ініціали автора, тільки англійською мовою.

  • На третьому рядку зазначається місце роботи або навчання, вчений ступінь, звання, посада автора, країна також тільки англійською мовою (кожен співавтор – теж саме з нового рядка).

  • Розширена анотація англійською мовою (незалежно від мови публікації). Щоб розкрити основну ідею та результат дослідження, в анотації повинно бути вказано: предмет дослідження, методологія, мета і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації 350 слів.

  • Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд із науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку подання дослідженого матеріалу.

  • Основний текст повинен бути розбитий на змістовні розділи з окремими заголовками, обов'язково розкрити суть кожного розділу. Не використовуйте занадто довгі заголовки – допустимі заголовки до 4-6 слів.

  • Розділ повинен містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку.

  • Список літератури (див. нижче).

  • References (див. нижче).

  Зразок оформлення наукового розділу.

   

  Правила оформлення посилання на літературу та бібліографічного опису

  • Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.

  Приклад оформлення посилання на літературу по тексту:
  A discussion that excess materialism, greed and reckless financial behaviour have led the world to the current situation, which should be treated as a lesson, has emerged [3, p. 234] або [2, p. 35; 8, p. 234].

  • Після розділу подається література у двох формах: «Список літератури» (звичайний список літератури) і «References» (де дані українською/російською мовою описуються за допомогою вказівок, а джерела англійською мовою дублюються зі списку «Список літератури»). «References» посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations).

  Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».

   

  У разі виникнення будь-яких питань, а також стосовно друку, оплати, розсилки або участі в колективній монографії звертайтесь до нас за контактами.

   Пошук за авторами


   Підписка на новини

  ПАРТНЕРИ

  НОВИНИ

  Архів новин...

  Тел.: +38 (095) 778 74 79
  E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

  © 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"