Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Умови публікацій

Умови публікації статей

 1. Ви заповнюєте електронну форму реєстрації, обов'язкову для публікації.
 2. Надсилайте нам статтю та квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті (сплачується лише після повідомлення про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі листа вкажіть науковий розділ журналу, в якому ви бажаєте опублікувати статтю. Адреса електронної пошти редакцiї — info@molodyvcheny.in.ua
 3. Кожна стаття перед прийняттям проходить перевірку на плагіат за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
 4. Редакція рецензує вашу статтю протягом 2–3 днів. Статті студентів публікуються за наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.
 5. Якщо стаття успішно пройшла рецензування,ми відправляємо вам лист з інформацією:
  «Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації».
 6. Як тільки електронна версія журналу розміщується на сайті, ми повідомляємо вам про це. Потім, після виходу журналу з друку, ми відправляємо вам друкований примірник в потрібній кількості. (У період військового стану в Україні журнал буде видаватися виключно в електронній формі).


Вимоги до оформлення наукової статті

Формат статті A4, орієнтація - книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
Поля всі сторони - 2 см
Основний шрифт Times New Roman
Arial і Courier New для текстових фрагментів
Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині
Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см
Нумерація сторінок не ведеться
Малюнки та таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.
Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються. Завантажити приклад оформлення
Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).
Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються
Обсяг від 8 до 20 сторінок включно


Вимоги до змісту наукової статті

 • Наукові статті мають містити такі необхідні елементи (з виділенням по тексту статті):
  - постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  - аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які посилається автор;
  - виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
  - формулювання цілей статті (постановка завдання);
  - виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  - висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку в цьому напрямку.

 • Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями:
  - відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор.
  - автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.


Структурні елементи наукової статті

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки); довідник по УДК_1, довідник по УДК_2
 • назва статті, прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада мовою оригіналу статті;
 • анотація (мінімум 700 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу статті;
 • назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів), місце роботи (навчання), вчений ступінь, вчене звання, посада англійською мовою;
 • анотація (мінімум 1800 знаків без пробілів) та ключові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою. Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація має бути подана українською мовою;
 • текст статті може бути українською та англійською мовою;
 • список літератури подається наприкінці статті у двох формах: «Список літератури» (оновлений Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015) і «References». References посилання на джерела необхідно робити в романському алфавіті в АРА стилі (APA Style Reference Citations). Приклади оформлення бібліографічних джерел для «References».

  Зразок оформлення наукової статті
  .


Процеси рецензування статей

 1. Стаття проходе рецензування спеціалістом за місцем роботи чи навчання автора. На цьому етапі використовується так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом – зовнішнім фахівцем відповідного наукового профілю (доктор наук). Така рецензія має містити інформацію про достовірність отриманих результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Таку рецензію разом зі статтею автор має надіслати на розгляд до редакції.

 2. Розгляд статті одним із членів редакційної колегії (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог).

 3. Стаття надсилається на розгляд незалежному експертові у відповідній галузі знань. Тут використовується двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – ні автор, ні рецензент не знають один одного).
  Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:
  • Опублікувати як є;
  • Опублікувати з незначними змінами;
  • Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
  • Відмовити (якщо потрібна значна переробка, але автор може подати доопрацьований матеріал повторно);
  • Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"