Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №1 (16) січень 2015 р.

 На обкладинці журналу зображено ноти на пісню «Щедрик» — одна з найпопулярніших обробок Миколи Леонтовича, знана не тільки в Україні, але й у всьому світі як різдвяна колядка «Carol of the Bells». Всесвітньо відома обробка «Щедрик» належить до тих, над якими Микола Леонтович працював майже усе життя. Перша її редакція була написана до 1901–1902 рр., друга редакція — в 1906–1908 рр., третя — 1914 р., четверта — 1916 р., і, нарешті, п'ята — 1919 р. Уперше «Щедрика» виконав хор Київського університету 1916 року, коли композитор працював у Києві, де керував хоровими колективами. 

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиАнтощук Т. А. , Пьяных К. Е. Опыт эксплуатации парового котла при работе на смеси природного и генераторного газов

Доценко Ю. В. , Селівьорстов В. Ю. , Доценко Н. В. , Дмитренко О. І. , Тоцька А. І. Дослідження впливу сучасної комплексної технології на властивості виливків зі сплавів системи Al-Sі

Доценко Ю. В. , Селівьорстов В. Ю. , Доценко Н. В. , Тоцька А. І. , Дмитренко О. І. Аналіз впливу газодинамічного тиску і модифікування на властивості виливків із ливарного сплаву А356

Козечко В. А. Интенсификация химико-термической обработки конструкционных сталей с помощью ударных волн

Селівьорстов В. Ю. , Доценко Ю. В. , Збінець А. В. Дослідження газодинамічного впливу на властивості сталі з широким інтервалом затвердіння

Селівьорстов В. Ю. , Доценко Ю. В. , Любич П. Г. Удосконалення технології виробництва заготовок для ріжучого інструменту з використанням газодинамічного впливу на розплав в ливарній формі

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиЖивотівська Д. М. Математики Київського університету та їх діяльність в фізико-математичному товаристві (1890-1917 рр.) (наукова спадщина академіка Михайла Кравчука)

Марченко І. Я. Кліматичне середовище музейних споруд і пам’яток архітектури в контексті зберігання художніх музейних колекцій у 40-80 роки XX ст.

8. Економічні наукиАртеменко Л. П. , Ситник Т. В. Удосконалення процесу управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій

Бабич М. М. Нормативно-правове регулювання продовольчої безпеки в країнах Європейського Союзу

Балог О. Г. , Ковалевська А. В. Методика формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону

Белова І. М. Сучасний аспект трактування економічного змісту та інформаційного забезпечення управлінського обліку

Братюк В. П. , Ковач Х. М. Застосування моделі оцінення ризику в процесі фінансового моніторингу

Бурдонос Л. І. Сучасні організаційні форми інноваційної діяльності у вищій освіті та науці

Вороніна А. В. , Ніколаєва К. М. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України

Гирич С. В. , Мосійчук Р. О. Визначення комплексного показника якості капусти квашеної «Асорті»

Демчук Н. І. Інвестиційна діяльність в процесі економічного розвитку харчових підприємств України

Дідоренко Т. В. Сутність витрат як об’єкта бухгалтерського обліку

Дулин І. С. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами

Задорожнюк Н. О. Проблеми та перспективи розвитку банківського сектора національної економіки України

Здерчук Л. В. , Поляк М. М. Місцевий бюджет: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку

Іванов Л. Б. Концепція інноваційного механізму управління персоналом

Ігнатова О. М. , Григораш Т. С. Статистичний аналіз впливу надходжень кредитних ресурсів від МВФ на коливання курсу національної грошової одиниці в Україні

Калмикова О. М. , Лісна Р. П. Функціонування платіжної системи України та стратегія її розвитку

Клочан В. В. , Ракова Ю. М. Залучення іноземних інвестицій в аграрний сектор Миколаївської області

Ключарьова А. О. , Лісна Р. П. Роль проблемної заборгованості банків України у формуванні кредитного портфеля

Кравець О. Ю. Управління вугледобувними підприємствами України: стан та перспективи удосконалення

Лєвий В. В. , Дугієнко Н. О. Проблеми та перспективи участі України в міжнародному трансфері інноваційних технологій

Лєгостаєва О. О. , Шопіна А. І. Шляхи удосконалення оподаткування вітчизниних банків з урахуванням мiжнарoднoгo дoсвiду країн Єврoпи

Лісна Р. П. , Нoвiкoвa A. С. Вплив iнoземнoгo кaпiтaлу нa функцioнувaння бaнкiвськoї системи

Лозовський O. М. , Мартощук Н. М. Умoви і чинники якoсті управлінських рішень

Лукiн В. O. , Caвлук В. В. Oргaнiзaцiя внутрiшньoгo aудиту в бaнкiвcькиx уcтaнoвax

Лукін В. О. , Гребенюк К. Ю. Теоретичні та методичні підходи до аналізу фінансової стійкості банківської установи

Макаренко О. І. , Кіщенко О. В. Розробка моделі оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системи електронного документообігу

Малишко В. В. Використання зарубіжного досвіду фінансування системи вищої освіти в Україні

Марченко В. М. , Бігун А. В. Світовий досвід забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства

Марченко В. М. , Євтушенко О. М. Наукове забезпечення конкурентоспроможності підприємства

Молчанова Е. Ю. , Головня Ю. І. , Веремієнко Т. С. Оцінювання регіональної конвергенції процесів в ЄС

Муссова С. А. Влияние налогового маневра на социально-экономическое развитие России

Огданський К. М. Концептуалізація соціальної динаміки та оцінка її стану і змін складових

Пасічник І. В. , Карасьова З. М. , Гулевата Ю. І. Проблеми та перспективи входження іноземного капіталу в банківський сектор України

Петричко М. М. , Лінтур І. В. Теоретичні засади функціонування видатків державного бюджету в сучасних умовах

Погореленко Н. П. , Тертична К. С. Сучасний стан та перспективи розвитку платіжної системи України

Ползікова Г. В. Концепція вдосконалення механізмів податкового менеджменту в умовах кризи

Примаченко О. Л. Науково-практичний аспект організації обліку формування статутного капіталу господарських товариств

Рибалка І. А. Прогнозування фінансових показників діяльності банку за допомогою методу експоненційного згладжування з метою попередження банкрутства

Руснак А. В. Формування інвестиційної моделі сталого розвитку сільських територій регіонів України

Сарапіна О. А. , Шептіка Т. В. Управління власним капіталом підприємства

Сердюк Л. В. , Воротнікова А. В. Роль заощаджень у формуванні банківських ресурсів та проблеми формування ресурсної бази банків України

Сердюк Л. В. , Логвiнова А. А. Ефективність процентної політики національного банку України за період 2008–2014 рр.

Сердюк Л. В. , Симоненко О. В. Аналіз кредитного портфеля банків України та Харківського регіону

Сердюк М. О. Визначення вразливих сфер дiяльностi банкiв на основi стрес-тестування

Соловаров А. В. Деякі аспекти банківського нагляду як інструменту впливу центрального банку

Тимохова Г. Б. , Ильченко А. Е. Стратегия финансирования компании на начальной стадии жизненного цикла как инструмент увеличения ее стоимости для акционеров

Фартушний І. Д. , Колбасюк Ю. О. Оцінка фінансового стану та прогнозування фінансової стійкості підприємства

Франчук Ю. О. Теоретичні засади стимулювання розвитку малого підприємництва у регіонах

Шевченко О. Л. Структурний та процесуальний підходи до формування бренда як інструменту маркетингової діяльності

Шиндель В. С. Іпотечне кредитування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Широка О. В. , Погореленко Н. П. Клієнтоорієнтована стратегія як елемент комплексу маркетингу банку

Шутаєва О. О. , Побірченко В. В. Міжнародні стандарти соціальної відповідальності бізнесу та можливості застосування соціальної звітності в практиці українських компаній

Янчук Т. В. Теоретичні засади функціонування механізму використання інформаційних технологій на промислових підприємствах

9. Філософські наукиБілан С. І. Національна ідентифікація учнівської молоді як чинник формування громадянської ідентичності особистості

Кіданчук Н. В. Критична рефлексія філософії ХХ століття українськими радянськими філософами 20-х — початку 30-х років ХХ століття

10. Філологічні наукиГриців Н. М. Vassyl Myssyk as an interpretator of John Keats’s sonnet «When I have fears that I may cease to be»

Дмитрієва І. В. Форми вираження авторської присутності в англомовній драматургії другої половини ХХ століття

Дубенко О. Ю. Порівняльна лінгвопоетика як автономна дисципліна філологічного циклу

Зайдлер Н. В. , Зінченко К. В. Своєрідність внутрішнього хронотопу Георгія Бунчужного (за романом Галини Тарасюк «Храм на Болоті»)

Калинюшко О. А. Постімперський простір в рецепції мандрівника: версії А. Стасюка та Ю. Андруховича

Мелешко В. А. Адам Міцкевич в оцінці полтавця Петра Одарченка

Нестелєєв М. А. Організаційна історія українського футуризму

Подвойская О. В. Короткие рассказы в современной немецкой литературе: лингвостилистический и переводческий аспекты

Тараненко Л. І. , Ніколаєнко А. В. Особливості перекладу лексичних засобів реалізації зв’язності англомовного науково-технічного тексту

Ткач Л. М. , Рибалко І. В. Літературознавчий аспект категорії «топос» на прикладі української літератури fin de siеcle

Туранська В. Л. Параметри кількісної оцінки в українському художньому дискурсі

Федоренко С. В. , Станішевська Т. І. Англомовний публіцистичний дискурс як соціокультурологічний лінгвістичний феномен сучасного комунікативного простору в перекладацькому аспекті

11. Географічні наукиАмосов М. І. , Макаренко В. В. Агроекологічна придатність орних земель для вирощування озимої пшениці та цукрового буряку (на прикладі Шендерівської сільської ради Корсунь-Шевченківського району Черкаської області)

Бусол Л. М. , Левчук Л. О. , Левчук Н. І. Іспанія на світовому ринку туристичних послуг

12. Юридичні наукиЛазукова Н. В. Гарантії та форми захисту прав людини в сфері праці

13. Педагогічні наукиАрістова Н. О. Peculiarities of professional training of philologists at higher educational establishments of Ukraine

Дика Н. М. , Огарь Ю. В. Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису

Квасецька Я. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.)

Мельничук Т. Ф. Університет – інтелектуальна скарбниця якісної освіти, духовного виховання молоді у формуванні творчої особистості

Поповський Ю. Б. Критерії ефективності застосування Смарт-технологій у процесі професійної підготовки майбутніх економістів

Сидорчук А. С. , Халвала Я. . , Сидорчук Л. І. Activation of self-study of medical students within the competence-based approach in teaching of clinical and theoretical disciplines

Шевчук І. В. Вивчення сформованості культури дозвіллєвої діяльності в студентів вищих педагогічних навчальних закладів

14. Медичні наукиВойтів Я. Ю. , Улянівський В. С. , Молокус І. В. Зміни деяких показників ендогенної інтоксикації при різних ступенях порушень функції кишок при перитоніті

Гарас М. Н. Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у школярів залежно від характеру запалення бронхів

Лихота К. М. Клінічна оцінка гігієни ротової порожнини при застосуванні індивідуально виготовленої міофункціональної апаратури в пацієнтів з постійним прикусом

Нетюхайло Л. Г. , Іщейкіна Л. К. , Басараб Я. О. , Харченко С. В. Сучасні уявлення про NO-регулюючу систему (огляд літератури)

15. Фармацевтичні наукиУнгурян Л. М. , Громовик Б. П. Асиметрія інформації про фармацевтичну діяльність у професійній та суспільно-політичній періодиці

16. Ветеринарні науки
17. Мистецтвознавство
18. Архітектура
19. Психологічні наукиБеспалова Н. В. , Самойленко С. А. Культурний шок та психологічна адаптація студентів-іноземців

Портницька Н. Ф. , Долінчук І. О. Образ майбутнього подружнього партнера у свідомості юнок з різним досвідом дошлюбних стосунків

Тапалова О. Б. Study achievement motivation at mental disorders

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиБорисенко М. І. Особливості бідності в Україні

Шапошникова І. В. Професійна соціалізація як складова підготовки фахівців у вищих закладах освіти

23. Політичні наукиМатвієнко А. С. Європейський досвід об’єднання муніципалітетів

Тригуб О. П. , Рижикова А. Ю. Політика США відносно Республіки Таджикистан

24. Фізичне виховання та спортГородинський С. І. Багатогранність процесу практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

Дмитрук В. С. , Ковальчук В. Я. , Гребік О. В. Формування культури здорового способу життя студентської молоді як актуальна проблема сьогодення

25. Державне управлінняВасільєва Л. М. , Бондарчук Н. В. Аграрний сектор: оцінка рівня державної підтримки

Красовська Н. М. Використання механізмів регуляторного впливу на розвиток туристичної галузі України

Онишків Н. Е. , Шпак Д. О. Діяльність кадрових служб органів державної влади в країнах Східної і Центральної Європи: досвід для України

Стеблюк Н. Ф. , Полинько Ю. І. Застосування маркетингового підходу у сфері адміністративних послуг

26. Культурологія
27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"