Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №10 (37) жовтень 2016 р.

 Обкладинка журналу присвячується «Всесвітньому тижню космосу», який щорічно проводять з 4 по 10 жовтня. У 1999 році Генеральна Асамблея проголосила Всесвітній тиждень космосу, щоб щорічно відзначати на міжнародному рівні той внесок, який роблять наука і техніка для поліпшення добробуту людини. Обрані дати, 4 і 10 жовтня, нагадують про дві визначні події. Запуск першого штучного супутника Землі «Супутник I» відбувся 4 жовтня 1957 року, а також 10 жовтня 1967 року в силу вступив Договір про принципи діяльності держав із дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла. Всесвітній тиждень космосу є найбільшим щорічним заходом у світі, присвячений питанням вивчення космічного простору, допомагає формуванню майбутніх фахівців, демонструє вагому суспільну підтримку космічної програми, а також сприяє розвитку співробітництва на міжнародному рівні. 

1. Фізико-математичні наукиБабаєв О. А. , Охріменко Ю. В. Візуалізація руху матеріальної точки з використанням пакету MATLAB

Бабаєв О. А. , Штефан Н. І. , Гнатейко Н. В. Прийом акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою

Шаврова О. Б. Апроксимативні властивості лінійних методів підсумовування рядів Фур’є

2. Хімічні наукиБратенко М. К. , Панасенко Н. В. Синтез та протимікробна активність гібридних систем з піразольним та імідазольним циклами

3. Біологічні науки
4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБогданова О. Ф. , Горач О. О. , Тернова Т. І. Визначення оптимального режиму варіння целюлози з льняної сировини нейтрально-сульфітним способом за допомогою математичного моделювання

Федухин А. В. , Муха А. А. Стратегия отказобезопасности как альтернатива полной отказоустойчивости при проектировании гарантоспособных компьютерных систем. Часть 2

Філь М. І. , Рудавська М. В. Новітні технології напоїв оздоровчого спрямування для ресторанного бізнесу

6. Сільськогосподарські наукиТракало Т. О. Мікробіологічні показники екструдованих кормових сумішей

7. Історичні наукиКушлакова Н. М. Самоорганізація світового наукового співтовариства як чинник формування комунікацій у вітчизняному інженерному середовищі

Ложешник А. С. Чорноморська старшина польського походження: на прикладі Л. Тиховського та П. Бурноса

Стрельцова А. В. Участь польської громади міста Одеси у висвітленні подій локауту у Лодзі та допомозі локаутованим робітникам (на основі періодичних видань)

8. Економічні наукиБикова А. Л. , Карвасарний В. А. Сучасні системи винагороди працівників: вітчизняний та зарубіжний досвід

Білявська Ю. В. Регулювання електронної комерції в Україні

Блідченко Т. В. Релевантний підхід до аналізу витрат машинобудівних підприємств в системі прийняття управлінських рішень

Вудвуд В. В. Основні фінансові результати підприємств харчової промисловості Карпатського регіону

Гайдучок О. І. Економічна взаємозалежність: національна та міжнародна економічна безпека

Гнатенко Є. П. , Горячковська О. С. Нормативно-правові засади обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з покупцями та замовниками

Гончарук І. В. Тенденції розвитку конкуренції на мережевих ринках в умовах глобалізації

Данілкова А. Ю. Категорійно-понятійний апарат у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів: аналіз, удосконалення, впровадження

Демченко О. П. Прагматика фінансового забезпечення медичного страхування в Україні

Добрівський В. Г. , Добрівська М. В. The review of bioeconomic strategy in the world

Жадько К. С. , Котенко В. С. Теоретико-методичні підходи до формування прибутку підприємства і шляхів його збільшення

Кізін Г. В. Особливості структуризації реального сектору економіки в контексті забезпечення економічної безпеки держави

Ковальчук Л. В. Соціальні послуги окремим категоріям споживачів: проблеми інституційної взаємодії

Левицька С. А. Основні функціональні складові економічної безпеки підприємства

Лизунова О. М. , Придатько Е. М. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі співпраці бізнесу і університетів

Лифар В. В. , Манькова М. А. Обґрунтування переваг використання концепцій екологічного маркетингу в діяльності українських підприємств

Мішин О. Ю. , Мішина С. В. Концептуальні засади міжнародного маркетингу

Некрасова Л. А. , Давиденко М. В. Besonderheiten der strategischen führung in den verschiedenen typen der mehr-arbeitgeber-betriebe

Павлюк В. І. Побудова організаційної структури превентивного антикризового управління підприємством торгівлі

Семенова Л. Ю. , Шаповал А. Ю. Соціальна політика підприємства як складова соціальної політики держави

Сізова Н. Д. , Солодовник Г. В. , Перун М. Ю. Analysis of the methods of assessment of investment appeal of construction objects in term of uncertainty and risk

Федосєєва Г. С. Удосконалення системи фінансового забезпечення виробників сільськогосподарської продукції

Чмир С. О. Облік втрат від падежу свиней внаслідок епізоотії

Шебеко Ю. В. Закони ринкової економіки та закони розвитку суспільства: діалектика їх взаємозв’язку та реалізації у сучасній теоретичній думці

9. Філософські наукиЗленко Н. Н. Философский дискурс конвергентных технологий в современном обществе

Райхерт К. В. Superhero studies как автономная научная дисциплина

Степанов А. О. Поліваріантність відчуження як феномену кризової культури

10. Філологічні наукиДармопук С. М. , Кочерга С. О. Сакральний простір у ліриці О. Стефановича

Іващишин О. М. Основні характеристики та структура термінологічних словосполучень англомовних науково-технічних текстів

Курбанова М. А. Some presupposition specifications of Uzbek children’s speech

Лисенко Н. В. , Ковальов Р. Д. "Мистецтво кохати" у творах письменників-модерністів МУРу

Марченко М. А. Методология исследования поэтической речи постмодернизма

Мироненко О. В. Лексико-семантична категорія конотації у проекції на прислівникові слова

Покорная Л. Н. Функционально-стилистическая эволюция конструкции с постпозитивным предлогом в английском литературном языке

Потапенко О. І. , Чубань Т. В. , Левченко Т. М. Засоби видової корелятивності та семантико-словотвірний потенціал відіменних дієслів

Сливка Л. З. Любовні мотиви в епістолярії Олени Теліги

Чеботар Л. Я. Засоби відтворення мультиплікативності у старогрецькій мові (на матеріалі «Іліади» Гомера)

Шапочкіна О. В. Типологія категорії стану германських мов у сучасних граматичних студіях

11. Географічні наукиБургаз О. А. Просторово-часова динаміка полів загального вмісту озону над територією України

Сапко О. Ю. , Стьожка Т. О. , Коверняга М. С. Оцінка морфологічної привабливості Одеського узбережжя

Ховалко А. Б. Можливості впровадження іноземного досвіду для створення Подільського спелеологічного національного парку

12. Юридичні наукиАніщук Н. В. , Громовий О. О. The system of crimes against morality under customary law of Zaporizhzhya Sich

Дорощук М. З. Стан та перспективи розвитку правового регулювання працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів

Жуган Д. М. Проблеми плюралізму праворозуміння та узгодження різноманітних теоретичних поглядів на право

Прокопенко О. М. Методологічний інструментарій цивільно-правового дослідження

Скриль С. А. Становлення громадянського суспільства у державах Центральної та Східної Європи наприкінці ХХ сторіччя

Сон С. С. Тенденції розвитку конституційно-правового статусу політичних партій в Україні

Стрельников А. В. Заперечення проти адміністративного позову чи зустрічний позов: питання теорії та практики

13. Педагогічні наукиВалуєва І. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування навичок писемного мовлення

Васильєва О. В. Сучасні навчально-методичні комплекси з англійської мови для учнів 1 класу

Висотченко С. В. Порівняльно-типологічний аналіз систем англійської та російської мов на морфологічному та синтаксичному рівні для навчання студентів-іноземців англійського писемного мовлення

Волошко Л. Б. Features of motivation development of professional activity of students of socioeconomic specialties

Дерека Т. Г. Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання

Дзьобань Л. А. Фізичний експеримент як чинник розвитку пізнавальних інтересів студентів

Калінська О. П. Сутність та cтруктура педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу

Клименко Л. О. Удосконалення навичок учителя-природничника з упровадження в навчальний процес методів пізнання природи (у межах STEM-освіти)

Коваленко О. П. Понятійно-термінологічний апарат компетентнісної освіти

Колосова С. В. Реалізація технології формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутнього вихователя в процесі фахової підготовки

Курляк І. Є. Бездомність як прояв соціального виключення і спроби його подолання у Польщі

Лях О. В. , Лях Д. В. Шляхи розвитку в учнів інтересу до вивчення іноземної мови

Овчаренко В. Ю. Організація лабораторного практикуму з медичної хімії сучасними засобами ІКТ

Олійник К. С. Професійна мобільність як складова підготовки працівників соціальної служби

Павлюк Р. О. Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти

Романишина О. Я. Праксеологічна спрямованість формування професійної ідентичності майбутніх учителів

Романовська Л. І. Соціальна адаптація – один з факторів підготовки працівників соціальної сфери

Самойлова Ю. І. Мережування шкіл у США: історичний аспект

Скляренко І. Ю. Навчання у навчальних закладах Міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 роках ХХ століття, його характеристика та зміст

Хе С. . Шляхи удосконалення музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії

Чорнойван Г. П. Управління кар’єрою дослідника в умовах автономії університету

Чумак Л. В. Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості вихованців дитячих закладів державної опіки

Шолохова Н. С. Інтерактивне навчання як спосіб формування ключових компетентностей учнів та підготовка вчителів фізики до його реалізації

14. Медичні наукиБуряк В. В. , Визир В. А. Генетический полиморфизм аполипопротеинов: прогностическое значение детекции и перспективы клинической аппликации

Грищук Р. Я. , Коваль С. В. , Шейн А. В. , Мізерний Р. О. , Овечко М. Є. Механізми резистентності ракових клітин до протипухлинних препаратів

Данелюк Г. Д. , Підгірна А. А. , Вівсянник В. В. , Кардаш А. В. , Золотун І. М. Обгрунтований патогенетичний підхід ефективності лікування хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ерозивно-виразковими ураженнями шлунка та дванадцятипалої кишки

Панчук О. Ю. Гігієнічна оцінка особливостей змін з боку показників зорової сенсорної системи та розумової працездатності студентів-стоматологів в умовах використання заходів щодо оптимізації професійного навчання

Перовський В. С. , Христич М. М. , Ломага Ю. Є. , Клименко М. М. , Мізерний Р. О. , Петрук А. В. Діагностика та антибактеріальна терапія негоспітальних пневмоній у дітей

Пристая Є. В. , Коваль С. В. , Хоменко Г. В. , Сильчук Т. О. , Грищук Р. Я. Фактори ризику та методи прогнозування рецидивів грижі міжхребцевих дисків у результаті хірургічного лікування

Христич М. М. , Юревич Ю. О. , Коваль С. В. , Іващенко А. В. , Грищук Р. Я. Принципи та перспективи використання пухлинно-асоційованих маркерів у сучасній клінічній практиці

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоКомпанєєтс М. О. Прийоми і засоби композиції у веб-дизайні

Романенкова Ю. В. Основні тенденції графіки Першої школи Фонтенбло

18. АрхітектураАнопа А. С. , Попович В. В. , Гринь С. А. Актуальность проблемы визуальной экологии городской среды

19. Психологічні наукиЄфремова О. В. Статеві відмінності у рольових очікуваннях та домаганнях у шлюбі

Кудріна Т. С. , Вавілова А. С. Деструктивний перфекціонізм у підлітків з підвищеним рівнем невротичних проявів

Паркулаб О. Г. Екзистенційний підхід до тлумачення жіночого архетипу

20. Військові наукиФедоренко В. В. , Синиця В. Г. , Черненко А. Д. Контратака – історія і сьогодення

21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиКалашнікова Л. В. , Чорна В. О. Аналіз соціологічних підходів дослідження трудової міграції

23. Політичні наукиВасильєва І. А. «Зелений» анархізм як синтез принципів анархізму та екологічної спрямованості розвитку суспільства

Клюєв К. Г. Міжнародні миротворчі операції як політичний інструмент врегулювання військово-політичних конфліктів

Челак О. П. Вплив форми державного устрою на зміст регіональної політики сучасних держав

24. Фізичне виховання та спорт
25. Державне управлінняТітаренко Г. С. Міграційна політика Сполучених Штатів Америки та Австралійського Союзу: досвід боротьби з нелегальною міграцією в умовах глобалізації

26. КультурологіяБурий А. Р. Культурно-історичний розвиток Росії у XVIII столітті: боротьба тенденцій і труднощі прогресу

Лебедева Н. А. «Кинокиммерия – 2016» – тематические особенности короткометражных фильмов в контексте развития современного европейского киноискусства

27. Соціальні комунікаціїКрохмальний Р. О. Комунікація і сучасне навчальне середовище ВНЗ: виклики інформаційного суспільства

Стащук І. П. Аксіологічний вимір комерційної реклами

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика