Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №8 (60) серпень 2018 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні наукиОсаул Л. П. Геологічні зміни в біосфері під впливом діяльності людини

3. Біологічні наукиСербенюк Г. А. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище в межах транспортної системи Вінницької області

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиРуда М. В. , Паславський М. М. , Лентяков В. В. Енергетична ефективність та забезпечення екологічної безпеки складних ландшафтних комплексів

Шовкалюк М. М. , Зіменко С. В. Використання моделювання під час енергетичних аудитів будівель

6. Сільськогосподарські наукиКривенко А. І. Видовий склад бур’янів та їх біологічні групи у короткоротаційних сівозмінах Південного Степу України

7. Історичні науки
8. Економічні наукиBakhnivskyi V. . Czy gospodarce światowej zagraża nowy kryzys finansowy

Najaf B. . Corporate political involvement in business environment

Najaf B. . Ben & Jerry’s integration strategy for Vietnamese ice cream market

Najaf B. . Preventing protest level in virtual Communities

Najaf B. . Business Policy & Strategy - Capstone

Бошота Н. В. , Юртин В. В. Проблеми і перспективи кредитування банками фізичних осіб в Україні

Ігнатенко М. М. Соціальна відповідальність в агросфері України у контексті розвитку людського капіталу й міжнародної інтеграції

Ковальська К. В. , Пастушенко. М. . Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг у контексті посткризового періоду в Україні

Корнілова Н. В. Концептуально-правові засади організації та стимулювання розвитку ділового туризму України

Мазуренко В. П. , Копійка Д. В. Національні та глобальні виміри розвитку креативної економіки

Паневник Д. О. Підвищення економічної ефективності видобування сланцевої нафти

Свистун К. О. Іноземний і український досвід стратегічного планування сталого розвитку

Совик М. І. Організаційно-методологічні засади бухгалтерського обліку екологічних витрат підприємств України в умовах євроінтеграції

Табенська Ю. В. Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю банку

Телишевська Л. І. , Колєдіна К. О. Особливості оцінки ефективності інноваційних проектів з різним терміном будівництва

9. Філософські наукиAzer B. . The place of Islam as a source of human rights in the context of modern century

Azer B. . Karl Korsch’s ideological life and critiques

Авер’янова Н. М. Радянські міфологеми у мистецтві України постколоніального періоду

Ричко В. Ю. Почаївська лавра в контексті конфлікту ідентичностей у сучасному православ’ї в Україні

Туренко В. Е. , Соболь Т. В. Основні аспекти інноваційної складової у зарубіжних PhD-програмах з філософії: досвід для України

10. Філологічні наукиВисоцька О. Л. Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях

Вільчанська Ю. Ю. Генеза тематичної парадигми: від «знедоленого дитинства» до «дитя революції»

Корінчук Н. І. Особливості формування граматичної компетенції учнів початкових класів при вивченні англійської мови

Купріянов Є. В. Іспанська тлумачна лексикографія: історичний аспект

Остапчук Я. В. Функціонування концепту «розуміння» в українській мовній картині світу

Остратюк Н. М. Дієслова відчуття чи дієслова сприйняття: до питання семантичної класифікації дієслівної лексики в українській мові

Підгорна О. М. Appelle der psychoanalitischen auslegung: "Drama Für Drei Leben" von Maria Matios in froidischen traditionellen spiegel

Сергєєва І. С. Международная программа развития ребенка ICDP в преподавании иностранного языка

Храбан Т. Є. Образ українки в інтернет-мемах

Чеботар А. М. , Іщенко Н. Г. Жанрові різновиди англомовного наукового тексту, їх характеристика та відтворення у перекладі

Шевченко Л. О. The rоle оf hyperbоle in the Spanish everyday discоurse

Якушко К. Г. Термінологічний аналіз іншомовного текстового матеріалу першого модуля із сфери автоматики

11. Географічні наукиБелоусова Н. В. Просторово-рекреаційна оцінка історико-культурної спадщини України для інклюзивних туристів

12. Юридичні наукиЛевченко А. С. Актуальні питання призначення та проведення комплексної медико-балістичної експертизи

Маслова Є. В. Правовий статус права на звернення

Назаренко О. Л. Тлумачення сутності і змісту соціального захисту військовослужбовців

13. Педагогічні наукиАбилбакиева Г. Т. , Козлитин Д. А. Информационные технологии в дошкольном образовании Украины и Казахстана

Александрович Т. З. Специфіка застосування педагогічних технологій при викладанні дисциплін у ЗВО

Арістова Н. О. , Хмельовська М. М. Професійна суб’єктність майбутнього філолога: психолого-педагогічний аспект

Бєлєнька Г. В. , Гапченко В. А. Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей п’ятого року життя засобом художнього слова

Бєлєнька Г. В. , Кондратець І. В. Засоби формування у студентів свідомого ставлення до навчання

Бєлєнька Г. В. , Рухницька П. В. Роль казок В.О. Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей дітей старшого дошкільного віку

Вертугіна В. М. Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії

Вінтюк Ю. В. Дослідження уваги у навчальній роботі зі студентами-психологами

Волинець К. І. Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу

Волинець Ю. О. , Стаднік Н. В. Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності

Гаращенко Л. В. , Данилова І. С. Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики

Гаращенко Л. В. , Маркевич О. С. День здоров’я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу

Голота Н. М. Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу

Данієлян А. Я. , Стаєнна О. О. Формування у майбутніх педагогів інтересу до навчання засобом квест-технологій

Дияк В. В. , Тушко К. Ю. Особливості методики викладання філософії (прикладний та теоретичний аспекти)

Долінська Н. В. Сучасні моделі професійної діяльності викладача вищої школи США

Драч А. С. Експериментальна перевірка ефективності формування читацької компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами навчальних комп’ютерних програм

Дяченко Н. О. Професійний розвиток молодих викладачів – шлях до досконалості (досвід Австралії)

Жабенко О. В. Професійний розвиток науково-педагогічних працівників у галузевих університетах України

Коваленко О. В. Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності

Козак Л. В. Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності

Козловська І. М. , Стечкевич О. О. Інтеграція змісту природничо-гуманітарного компоненту у підготовці майбутніх фахівців технічного профілю

Козловський Ю. М. Визначення готовності до професійної діяльності на основі сформованості фахових компетентностей

Кондратенко Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів технологій в процесі фахової підготовки

Кушнір К. В. , Розпутана Ю. Г. Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами музичного мистецтва

Літіченко О. Д. Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку

Лозинська С. В. , Фалько В. В. Теоретичні основи дослідження розвитку креативності у дошкільників, як особистісної здатності до творчості

Мартьянова М. Є. Пацифістські принципи в освітній концепції Алена (Еміля-Огюста Шартьє)

Машовець М. А. , Науменко М. С. Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім’ї

Мельник Н. І. Цінності в контексті «компетентної системи дошкільної освіти» в європейському освітньому вимірі

Половіна О. А. , Гаращенко Л. В. Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід

Половіна О. А. , Ліпчевська І. Л. Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти

Радзівілова І. А. Критерії і показники сформованості готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності

Рідкодубська Г. А. Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери

Товкач І. Є. Психологічний портрет студента-першокурсника

Удовенко Е. О. Філософсько-психологічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку

Шалашна Н. М. , Клименко Д. Ю. Формування ключових компетентностей під час викладання історії України у вищій школі

Шевирьова І. Г. , Бадер С. О. Формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи: практичний аспект

14. Медичні наукиДаниленко Г. М. , Летяго Г. В. , Водолажський М. Л. , Авдієвська О. Г. , Савєльєва Л. М. Особливості харчування студентської молоді як важливого компонента здоровʼязберігаючої поведінки

Мочалов Ю. О. , Локота О. В. Дослідження адгезії до структур зуба універсального мікрогібридного композитного стоматологічного реставраційного матеріалу «Джен-Радіанс»

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоМельник О. Ю. Жанрово-стилістичні особливості репертуару квартету саксофоністів «Джаз-класік»

Филиппова О. Н. Сибирь в творчестве В.И. Сурикова (1848-1916 гг.)

Филиппова О. Н. Книжная графика в творчестве Анри Матисса (1869-1954 гг.)

Филиппова О. Н. Этьен Морис Фальконе – скульптор и писатель (1716-1791 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБалахтар В. В. Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи

Вінтюк Ю. В. Психологічний аналіз художнього твору з навчальною метою

Зубовський Д. С. Особистісне зростання учасників АТО у постравматчний період

Малецька О. О. Підходи до проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сфері інформаційних технологій

Пісоцький В. П. , Горянська А. М. Дослідження взаємозв’язку соціально-комунікативної компетентності з комунікативною толерантністю магістрантів-гуманітаріїв

Цимбал С. В. Психолого-педагогічні засади формування іншомовної компетентності викладачів

Шевченко М. Ю. , Мостова Н. А. Використання медіа ресурсів на уроках англійської мови у вищій школі

Широких А. О. Рефлексія як чинник життєвого проектування особистості

Щербак Т. І. , Вебер В. М. Енурез та особливості його прояву як психосоматичного розладу

20. Військові науки
21. Національна безпекаГод Б. В. , Лобода Д. О. Кібербезпека – головний виклик НАТО й України в XXI столітті

22. Соціологічні наукиМаксимович О. В. Професійні орієнтації підліткової молоді Прикарпатського регіону (за результатами опитування учнів закладів загальної середньої освіти м. Івано-Франківськ)

23. Політичні наукиAzer B. . The main aspects of migration flow and its impacts on europe on the context of modern century

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Женский бокс: рассмотрение особенности ряда репродуктивных показателей у спортсменок разных возрастных групп в половых соматотипах

Стецяк П. М. , Копочинська Ю. В. , Глиняна О. О. Кінезіотейпування у фізичній терапії хворих з міжхребцевими грижами поперекового відділу хребта

25. Державне управління
26. КультурологіяМаліновський В. В. Бзперервність життя у постановках Моріса Бежара

Пічугіна Ю. О. Сучасні інформаційні технології у проблемному полі культурологічних досліджень: до питання визначення похідних понять

Фабрика-Процька О. Р. Русини і русинська культура крізь призму сучасної самоідентифікації

27. Соціальні комунікаціїКрохмальний Р. О. , Крохмальний Д. Р. Відеоблог як явище сучасної інтернет-комунікації (дискурсивні маркери і когерентність образу)

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"