Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №6 (58) червень 2018 р.

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиОстапчук Л. М. Значення якості харчових продуктів у життєдіяльності людини

4. Геологічні наукиХованець Н. П. Важковидобувні запаси – новий шлях нарощення паливно-енергетичної бази України

5. Технічні наукиДавыдов В. О. , Водолазский А. Ю. Компьютерно-интегрированная система управления энергоснабжением бытовых объектов при ограниченной мощности

Дуднік А. С. Метод побудови комп’ютеризованого лазерного віддалеміра з сенсорним мережевим інтерфейсом

Оборонов Т. Ю. , Порядіна Д. С. , Федорусь Г. О. Модель опору огороджуючих конструкцій будівлі з врахуванням сили вітру

Оборонов Т. Ю. , Федорусь Г. О. , Порядіна Д. С. Determination of engine pump equipment state using taxonometric method

Роїк І. В. Обгрунтування вибору складу присадки комплексної дії до бензинів

Слабінога М. О. , Семків Р. Ю. Розробка апаратного та програмного забезпечення системи пропускного контролю на підприємствах

Согор А. Р. , Ярема Н. П. , Геба М. С. , Серант О. В. Створення екологічних карт Львівщини за даними моніторингу атмосферного повітря

Штефан Н. І. , Телестакова В. В. Аналіз чисельних експериментів дослідження динаміки гідропружної системи при імпульсному зовнішньому навантаженні

6. Сільськогосподарські наукиПанфілова А. В. Наростання надземної маси та формування врожайності зерна пшениці озимої в умовах Південного Степу України

Слюсар І. Т. , Сербенюк В. О. , Сербенюк Г. А. Агроекологічні аспекти способів поліпшення луків та пасовищ на осушуваних органогенних ґрунтах гумідной зони

7. Історичні наукиЛепявко С. А. , Магомедов А. О. Співробітництво у військовій сфері, як приклад практичної взаємодії на рівні «Україна – НАТО» в площині реальних військових загроз

Лепявко С. А. , Магомедов А. О. Започаткування процесу співпраці на рівні «Україна – НАТО» його головні напрями та перспективні сфери розвитку партнерських відносин

8. Економічні наукиБелова І. М. , Дідоренко Т. В. Організація внутрішнього контролю діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу

Брожко О. О. , Тимошенко Н. Ю. Аналіз інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств сільгоспмашинобудування України та країн СНД

Виноградчий В. І. Формування конкурентоспроможності територій регіону та деякі аспекти покращення конкурентоздатності Херсонської області

Герман І. В. Напрямки організації та стимулювання розвитку туристичного бізнесу України (на прикладі діяльності ФОП)

Глєбова А. О. , Зозуля А. В. Організація і управління туристичним потенціалом у Кам’янець-Подільському районі: екстремальний туризм

Глєбова А. О. , Солодовник М. О. Управління туристичним потенціалом регіонів на основі формування туристичних дестинацій

Гузь М. М. , Собченко Т. С. Органічне землеробство: проблеми та орієнтири розвитку в Україні

Жарик Є. А. Трансформаційне лідерство як запорука успішного управління змінами

Качула С. В. , Малоок І. А. , Проценко К. В. Соціальні аспекти зміцнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації

Колосінська М. І. , Солійчук А. О. , Лахнюк В. В. Особливості поведінки споживачів на ринку електронної комерції в Україні

Крайнюченко О. Ф. , Полтавцев В. О. Використання оптимальної системи інтернет-маркетингу в діяльності підприємства

Кудлаєва Н. В. , Погрібна С. П. Особливості облікового відображення операцій з давальницькою сировиною на борошномельних підприємствах

Кутідзе Л. С. , Єськов К. О. Оцінка тенденцій та визначення факторів розвитку регіонального ринку праці

Обелець Т. В. Концептуальні підходи до визначення неформальної зайнятості

Оксенюк К. І. Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності

Піменова М. М. , Фрейдін М. Ю. Шляхи вдосконалення програми «Державний депозит»

Сальникова Т. В. Розвиток іпотечного кредитування в контексті державної політики забезпечення населення житлом в Україні

Сябер Є. О. Фактори формування прибутку підприємства

Чернуха Т. Е. , Ємцев В. І. Тенденції та проблеми розвитку ринку молочної продукції в Україні

Шевчук Н. А. , Тараненко Д. Ю. Экономика предприятия и внутрифирменное планирование

9. Філософські наукиГотинян-Журавльова В. В. Системно-параметричний аналіз елементів визначення поняття «безеталонне вимірювання»

10. Філологічні наукиВласюк І. В. Застосування інтелект-карт як компетентнісного підходу вивчення іноземних мов у школі

Івануса О. С. Міфолорно-авторський простір художньої свідомості Скотта Момадея (на прикладі роману "House Made of Dawn")

Назаренко Л. А. Специфіка реалізації світоглядних позицій Д. Кременя в збірці «Елегія троянського вина»: до питання вивчення літератури рідного краю в старших класах

Нікіфорова Є. Ю. Тролінг у віртуальному просторі (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів)

Ніколащенко Ю. А. Сленг як міжкультурна комунікативна компетенція при підготовці студентів-перекладачів

Потапенко О. І. , Потапенко Г. І. Концепт «поцілунок» як символ духовної любові у системі української лінгвокультурології

Толочко О. Я. Inversion as a means of ethnically marked and imagery elements emphasis in the original and translated variants of belles-letters text (as based on the Oles’ Honchar novel “Cathedral”)

Хренова О. В. Оніричний дискурс у романі Новаліса «Heinrich von Ofterdingen»

11. Географічні наукиМельник Л. В. , Батиченко С. П. Демографічні зміни урбанізованих територій на прикладі міст Київської області

12. Юридичні наукиАвраменко С. М. , Мирославський С. В. Поняття цивільно-правового договору як регулятору договірних відносин

Берник В. В. Переваги та недоліки інституту процесуальної самостійності слідчого

Волошина Г. О. Проблемні аспекти електронного суду як новели українського законодавства

Горіславська І. В. , Дідух А. О. Окремі питання правового регулювання майнових та особистих немайнових прав батьків і дітей

Дмитрук М. М. К проблеме законодательной формулировке признаков объективной стороны несанкционированного вмешательства в работу ЭВМ

Канарик Ю. С. , Банк М. Ю. Юрисдикція суду з питань інтелектуальної власності

Чекіта В. Г. Проблеми процедури нотаріального посвідчення консулом договорів про поділ майна подружжя

13. Педагогічні наукиБачинська Н. В. , Заєрко В. В. , Шуба В. О. Особливості використання засобів фізичної реабілітації при захворюваннях вегетативної нервової системи

Бешок Т. В. Діагностика рівнів сформованості медіаграмотності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Великдан Ю. В. , Марков Д. Ф. Організація навчального процесу в трудовій школі України на початку 20-х років ХХ століття

Вінтюк Ю. В. Дослідження пам`яті у навчальній роботі зі студентами-психологами

Воробйова О. П. Управління якістю вищої освіти як концептуальний пріоритет сучасності

Гора Н. В. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх товарознавців

Горохова Т. О. Оптимізація методів навчання граматики української мови майбутніх учителів-словесників на засадах текстоцентричного підходу

Жукова Г. В. Формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами спостережень у природі

Іванюк Г. І. , Федорова С. О. Змістово-технологічне забезпечення формування соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку

Ковальчук В. І. , Костюченко В. А. Розробка стратегії розвитку закладу професійно-технічної освіти в умовах ринку праці

Маланюк Н. М. Формування професійної компетентності в студентів коледжу (залізничників)

Попова О. В. Контроль української усної мовленнєвої компетентності учнів старшої школи методом навчальної дискусії

Роляк А. О. , Семенишина І. В. Continuous professional development of teachers: European context of Ukrainian transformations

Рукасова С. О. , Павлюченко В. С. Дослідження впливу зорових ілюзій на створення костюму у процесі розробки нових моделей одягу

Складанівський О. Л. , Шевчук О. В. Засоби розвитку пізнавальної активності як чинника становлення експериментаторської компетенції шляхом виконання практичних завдань частково пошукового типу

Стародубцева Л. Г. Можливості застосування кейс-методу у дистанційному навчанні англійській мові професійного спрямування

Сухенко О. А. Альтернативні прийоми оцінювання письмового мовлення в процесі навчання на уроках англійської мови

Царук В. П. Фізична культура – основа формування цінностей здорового способу життя

Швай Р. І. , Снятковскі М. . Інноваційні процеси у сучасній освіті

Шевченко І. В. , Кордюк О. М. Переваги використання методики (CLIL) в процесі навчання майбутніх вчителів англійської мови у сучасних ВЗО України

14. Медичні наукиЖдан В. М. , Катеренчук О. І. Вегетативна дисфункція при пролапсі мітрального клапана

Москалюк О. П. , Довгопола Т. С. Післяопераційні ускладнення пахвинної алогерніопластики залежно від способу фіксації імплантата

Мочалов Ю. О. Дослідження безпечності стоматологічних пломбувальних матеріалів відповідно до вимог групи стандартів ISO 10993 (огляд літератури)

Неведомська Є. О. , Пендрак Я. В. Фізична реабілітація хворих на неврит лицевого нерва

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАфанасьєв С. М. Традиції викладання класичного чоловічого танцю у ХХ столітті та сьогодення

Гомирева О. І. Стилістичні особливості портретів Тараса Шевченка італійським олівцем 1857-1859 років

Дудник І. М. Шрифти Києво-Печерської друкарні 1616-1632 рр.

Колос М. Г. Історія української музики ХХ століття в науковій інтерпретації Валеріана Довженка

Мендерецька Н. В. Казимир Малевич: художник, новатор, педагог

Погребняк Д. П. Аналіз стану сформованості сценічно-виконавської культури вчителів музичного мистецтва в процесі художньої творчої діяльності

Стахевич Г. О. Фортепіанний концерт XVIII – ХІХ століть: стильові трансформації жанру

Филиппова О. Н. Тема города в творчестве К. Ф. Юона (1875-1958 гг.)

Филиппова О. Н. Пейзаж в творчестве М. И. Лебедева (1811-1837 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиСіляк О. А. Самоактуалізація як фактор подолання психологічних бар’єрів у студентів-психологів в процесі професійного навчання

Старовойт Т. П. , Григоренко Т. О. Психологічні чинники, які перешкоджають досягненню успішності у вивченні англійської мови студентами нелінгвістичних спеціальностей

Цимбал С. В. Аналіз теоретичних підходів до корекції тривожності студентів немовних спеціальностей

20. Військові наукиШкарпицька В. К. Адміністративна відповідальність військовослужбовців в Україні

21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиОмельницька Є. В. , Долженкова О. В. Небезпеки у житті студентської молоді та шляхи їх уникнення

23. Політичні наукиГрабовська І. М. Феномен більшовизму в роботі Є. Маланюка «До проблеми большевизму»

Сабрі К. Н. Технологія big data в електоральному процесі

Тарнавський О. Р. Прояви євроскептицизму в публічному просторі України в період з 1991 по 2018 рр.

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Рассмотрение ряда морфофункциональных значений у спортсменок юношеского возраста, занимающихся лёгкой атлетикой

Пивень А. Ф. , Лэсык В. В. Исследование мотивации девушек 12-14 лет к занятиям физической культурой

25. Державне управління
26. Культурологія
27. Соціальні комунікаціїМудра І. М. , Кіца М. О. Еволюція українських жіночих журналів

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"