Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №1 (65) січень 2019 р.

1. Фізико-математичні наукиТоковило Т. С. Сучасні аспекти у викладанні математичного аналізу

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиГапанович В. С. , Лагутенко О. Т. , Настека Т. М. Видове різноманіття птахів ряду горобцеподібні (Passeriformes) на території Голосіївського парку міста Києва

Крайнюков О. М. , Стріян К. О. Еколого-економічна оцінка забруднення водних об`єктів (на прикладі Муромського водосховища)

Ничипоренко І. В. , Худенко Н. В. , Пазюк Л. М. , Юшко Л. О. , Сарнацька В. В. Корегуюча дія наночастинок діоксиду церію в умовах окисного стресу, притаманного доксорубіцин-індукованій кардіоміопатії у щурів

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБархоленко І. О. , Бондар Д. О. , Шаран Л. О. , Бондар Н. П. , Шаран А. В. , Губеня В. О. Доцільність використання борошняних кондитерських виробів підвищеної біологічної цінності у закладах харчування при готелях

Бембенек М. . Виробництво гранулянтів з дрібнозернистих матеріалів при допомозі процесу двоступеневої грануляції

Бондар Н. П. , Губеня В. О. , Шаран Л. О. , Геращенко О. В. Використання ламінарії у технології м’ясних котлет, збагачених йодом

Гайдук К. П. , Подобій О. В. Розробка комплексного поліпшувача на основі альфа амілази

Дубініна А. А. , Попова Т. М. , Ленерт С. О. , Холодна А. В. Розробка рецептурного складу та оцінка якості хліба з гречаним борошном

Євтушенко Г. Л. , Ільченко А. О. Багатокритеріальний порівняльний аналіз методів Data Mining для використання у СУБД

Крупський С. А. , Гуда А. І. Ефективність мікроконтролерного управління двигуна постійного струму

Очеретяный А. А. , Евтушенко Г. Л. , Кузнецов В. И. Разработка Android приложения для поддержки принятия решения на основе метода анализа иерархий

Паневник О. В. , Паневник Д. О. Визначення режиму роботи свердловинного струминного насоса

Сабадаш Н. І. , Рубніковіч А. Ю. , Фесич І. В. Інтенсифікація технології вилучення хітозан-меланінового комплексу як інноваційної харчової добавки

Соколовська Н. В. , Конотопчик А. В. , Трембус І. В. Низькотемпературна делігніфікація пшеничної соломи пероксидом водню в середовищі оцтової кислоти

Фис М. М. , Перій С. С. , Согор А. Р. , Согор М. А. Визначення найкоротшої відстані та кута між нормалями до еліпсоїда обертання за координатами пунктів GNSS-спостережень

Ходурська М. Є. , Шевченко Ю. В. Впровадження системи доступу до ринку авіаційних перевезень відповідно до угоди про спільний авіаційний простір

Шовкалюк Ю. В. Інструменти для аналізу та моніторингу енергоспоживання будівель різних типів

Шпак Д. В. , Сильчук Т. А. Сучасні інноваційні підходи до психологічної підтримки юних спортсменів в курортних готелях

Штефан Н. І. , Гнатейко Н. В. , Вірич С. І. Дослідження коливань деформівних бульбашок газу, розташованих у рідині

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиСеврук В. Г. Нумізматичний огляд та класифікація монет Альбрехта Бранденбург-Ансбахского Гогенцоллерна: частина друга

8. Економічні наукиБашинська І. О. , Валянська А. О. , Гомонюк Г. І. Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності підприємств

Бєляєва С. С. Концептуальні основи організації тимбілдінгу як інструменту сприяння комунікативним зв’язкам у колективі

Бикова А. Л. , Бондаренко Д. С. Вдосконалення складових корпоративної культури підприємства

Бикова А. Л. , Воронова В. С. Соціальний пакет як інструмент мотивації працівників

Бондар Н. П. , Шаран Л. О. , Губеня В. О. , Підтілок І. С. Упровадження інноваційних способів організації робочого простору у закладах готельного господарства

Борисюк О. В. Тенденції банкострахування в умовах нестабільності розвитку фінансового ринку України

Бутенко Д. С. Теорія управління персоналом на засадах нормування праці та дослідженні витрат робочого часу

Власенко Т. Ю. , Луценко І. В. Методи і принципи мотивації персоналу на підприємстві

Головко В. І. , Шестопалов Д. В. Антикризове управління в системі функціонування підприємства

Головчук К. О. , Дєрбунова К. І. , Шевченко Ю. В. Development of uncertainity accounting methods (H-models)

Дідченко К. В. , Дунда С. П. Формування пріоритетних напрямків розвитку ТОВ «СЛОБОДА КО» на основі проведення SWOT-аналізу

Зиза О. О. , Бадіца А. В. Державне регулювання приватного сектору України

Івченко Л. О. , Михайленко В. В. Індустрія розваг з точки зору емоційного впливу на споживача туристичних послуг

Ісаншина Г. Ю. Розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у державному секторі та перспективи їх впровадження в Україні

Кириллов О. О. Методика бухгалтерського обліку і фінансової звітності зобов’язань підприємства

Ковальчук Н. О. , Чопенко Т. М. Вплив чинників на формування конкурентоспроможності України

Корнєва Н. О. , Богославська А. В. , Новіков І. О. Транснацiоналізація світового господарства як прояв глобалізації бізнесу

Криклива М. О. Методи оцінки ефективності інвестицій в сучасних умовах ведення бізнесу

Кришталь А. О. , Обелець Т. В. Вплив стресу на результати економічної діяльності суб`єктів господарювання

Лисяк Л. В. , Кушнір А. І. Фінансова стійкість місцевих бюджетів: теоретичний аспект

Литвин І. В. Екосистема стартап-підприємництва в Україні: історія створення та сучасність

Лобза А. В. , Чабан Ю. В. Запровадження HR-інжинірингу на сучасному підприємстві як інноваційний шлях розвитку

Лобза А. В. , Соломонова А. Г. Формування соціальної політики сучасного підприємства

Ляшенко Р. В. Сутність та зміст системного менеджменту в агробізнесі

Мазуренко В. О. Вдосконалення показників оцінювання ефективності управління дебіторською заборгованості підприємства

Михалик М. В. , Чубай В. М. Методи оцінювання рівня аудиторського ризику: особливості, переваги та недоліки

Назаренко О. П. , Волинець А. Ю. Корпоративна соціальна відповідальність аеропорту

Положенцева К. В. Механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності України в контексті інтеграції до ЄС

Савченко А. М. , Блищик Л. В. Аналіз показників балансу з метою попередження банкрутства суб’єкта господарювання

Семенова Л. Ю. , Татаринова К. С. Розробка ефективного мотиваційного механізму діяльності підприємства

Сікун О. А. Мотивація як чинник підвищення ефективності праці персоналу підприємства

Скавронська І. В. , Масна О. А. Оцінювання експортно-імпортного потенціалу креативних індустрій

Соловей Н. В. , Гудима В. Ю. Аналіз ділової активності підприємства як основа підвищення ефективності його діяльності

Соломіна Г. В. , Махницький О. В. , Гавриш О. С. Формалізація механізму удосконалення кадрового ризик-менеджменту в системі економічної безпеки підприємства

Стояненко І. В. , Лубенець А. О. Вплив діджиталізації на діяльність та економічну безпеку підприємств торгівлі

Терлецька Н. М. , Руснак Д. І. Впровадження нових стандартів надання послуг у контексті модернізації пенсійної системи України

Томашевська О. А. , Шевченко К. А. Економічна ефективність виробництва зернових культур у сільськогосподарських підприємствах та підвищення рівня їх конкурентоспроможності

Федорович І. В. , Капущак А. В. Дослідження технічного потенціалу газотранспортних підприємств та шляхи його підвищення

Яковенко С. Л. , Минич Ю. В. Особливості обліку на автотранспортних підприємствах

9. Філософські науки
10. Філологічні наукиВодяна Л. В. Прислів’я та приказки як першоджерело правового звичаю німецької родини

Воловик Л. Б. Словотвірні потенції твірних основ префіксальних дієслів на рівні утворення складних іменників у німецькій економічній термінології

Дмитрук О. В. Additional pragmatic meanings of tag questions in English

Кучер З. І. , Багач І. Г. Використання морфолого-категорійних трансформацій в процесі перекладу художнього твору

Марковська А. В. , Саламатіна О. О. Особливості функціонування фразеологізмів у німецькомовних засобах масової інформації з позиції їхньої прагматичної значущості

Перинець К. Ю. The phenomenon of provinciality in the creative activity of V. Makanin

Сокальська Ю. О. Методичні прийоми для вивчення ідіом англійської мови

Сухачова Н. С. Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели resources / ресурси на основі концептуальної моделі поняття management / менеджмент

Федорова Ю. Г. , Овчаренко Д. І. Дослідження структурно-семантичних особливостей телескопічних утворень (на матеріалі сучасної англійської мови)

Чернова Ю. В. The genre of Canadian short story

Щербакова О. Л. , Нікіфорчук С. С. Впровадження предметно-мовного навчання при вивченні теми «Political system» у ВНЗ

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиБорисевич М. О. «Процесуальні фільтри» у целерантних справах в адміністративному судочинстві України

Зінсу О. І. Напрями правового виховання особистості в контексті процесів євроінтеграції України

Іванов Ю. А. Сучасні тенденції валютного регулювання та їх значення для функціонування критичної інфраструктури у банківській системі України

Кудінов С. С. Методологічні засади дослідження правової політики формування антитерористичної компетентності

Полухтович Т. Г. , Піменова О. О. Професійна діяльність особи: зарубіжний досвід

13. Педагогічні наукиАксьонова О. П. , Авдєєва С. О. , Півненко Ю. В. Матриця спільних навчальних завдань для учнів інклюзивних класів

Балендр А. В. Етапи розробки галузевої рамки кваліфікацій для підготовки прикордонників країн Європейського Союзу

Голос Г. А. Досвід шкільного виховання в розрізі японської моделі

Григорчук Т. В. , Дроздова Л. В. Технології як зумовлюючий чинник диверсифікації навчально-виховних систем вищих навчальних закладів

Грицак Н. Р. Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів зарубіжної літератури

Данік Н. А. Методи навчання в польських гімназіях Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття

Дичка Н. І. , Гордієнко Н. М. Стилістичні особливості англомовної технічної документації

Дмітрієва Н. С. , Копочинська Ю. В. Професійна підготовка фахівців з фізичної терапії за допомогою синергетичного підходу

Іваницька О. С. Peculiarities of tutoring and mentoring implementation at higher educational establishments of Ukraine

Каблова Т. Б. , Цимбал К. О. , Цимбал С. В. До питання використання сучасних технологій для набуття професійних компетентностей на прикладі цифрових інструментів Virtual Studio Technology

Киричок І. І. , Возняк С. М. , Слісаренко М. С. Діагностика сформованості виразності читання у зв’язку з розвитком зв`язного мовлення учнів початкової школи

Козолуп М. С. Професійно-особистісний саморозвиток майбутнього учителя в контексті компетентісного підходу

Колодій Н. В. Педагогічні умови формування професійної мовленнєвої компетентості майбутніх бакалаврів соціальної роботи

Кочина В. В. Розвиток професійної мобільності інженера-педагога в системі додаткової освіти

Кошелева Н. Г. Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності методики викладання дисципліни «Основи охорони праці» з використанням сучасних педагогічних технологій

Кряжев П. В. Особливості реформування вищої освіти в країнах Північної Європи на межі ХХ-ХХІ століть

Омельяненко В. В. Результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності структурно-функціональної моделі формування професійно-етичної компетентності майбутніх бакалаврів з правознавства

Прищепа С. М. До проблеми формування підприємницької компетентності учнів: сучасні підходи

Ревенко Н. В. Фортепіанні поліфонічні цикли європейських композиторів ХХ століття в інструментальній підготовці студентів-піаністів

Рижкова С. В. The role of media resources in the process of the development of the English language communicational skills of higher school students

Савченко А. С. Етапи формування системи вправ для навчання китайського писемного мовлення (реферування) майбутніх філологів на рубіжному рівні

Смолянко Ю. М. , Качура Д. М. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до роботи з дітьми із аутистичними порушеннями в інклюзивних групах

Столярчук Л. Б. Сучасний стан професійної підготовки бакалаврів права в закладах вищої освіти України

Чернявський Б. Р. Formation of foreign language competence of future economists by means of distance learning system "MOODLE"

Шепель М. Є. Самостійна робота з іноземної мови як передумова становлення майбутнього фахівця технічної спеціальності

14. Медичні науки
15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоБишева Н. О. Фірмовий стиль закладу громадського харчування: естетичний аспект

Екман М. С. , Бурман К. І. Особливості виконання орнаментики у клавірній творчості Й. С. Баха

Зеленюк А. В. Дизайн-система як інструмент розвитку бренду

Зеленюк О. О. Веб-дизайн в контексті формування візуальної культури віртуального середовища

Сапак Н. В. , Козьмин В. С. Особливості створення фірмового стилю для виробників продуктів харчування

Тарасенко Ю. О. Еко-дизайн в фірмовому стилі: тенденції та інновації

Филиппова О. Н. Эволюция в творчестве А. М. Васнецова (1856-1933)

Филиппова О. Н. Творчество Г. В. Сороки – художника трагической судьбы (1823-1864 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБаратинська А. В. Особливості виявлення «темних» рис в структурі особистості працівників поліції

20. Військові науки
21. Національна безпекаМурижніков М. В. Досвід врегулювання конфлікту в Гагаузії 1990-1995: історія мирних ініціатив

22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиВорчакова І. Є. Гендерна політика в Україні: можливості та перспективи

Рудень Д. М. Міжнародний досвід діяльності органів із запобігання корупції

24. Фізичне виховання та спорт
25. Державне управління
26. КультурологіяПічугіна Ю. О. Нова культура в концепції мережевого суспільства Мануеля Кастельса

Чеботаєва О. М. , Бем Є. І. Дозвіллєво-розважальні комплекси України в контексті процесів культурної глобалізації

27. Соціальні комунікаціїАрпуль О. В. , Спільчук А. Ю. , Длінна Д. В. Рекреаційний готель з райттерапією

Івченко Л. О. , Мережко І. С. На висоті. 2018 рік для аеропортів України

Ковальчук О. Я. , Масьонкова М. М. Climatic weapon – instrument of big politics

Пугач Л. Ю. Соціально-комунікаційні складові комунікативної моделі

Скороход Т. О. Комунікативна ефективність текстів студентських видань: експериментальне дослідження методом семантичного диференціалу та вільного асоціативного експерименту

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"