Головна

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL`s

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №12 (52) грудень 2017 р.

1. Фізико-математичні наукиКутельмах Р. К. , Угриновський Б. В. Дослідження ефективності декомпозиційного алгоритму спільних ребер для розв’язування задачі комівояжера великих розмірностей

Піскун-Сулім І. М. Роль лабораторного практикуму у процесі підготовки майбутніх учителів фізики

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиГодун Н. І. , Григор’єва Ю. П. Здоров’язберігаючі освітні технології у формуванні здорової особистості

Крайнюков О. М. , Стріян К. О. , Крайнюков О. О. Біоіндикаційні методи спостережень за станом навколишнього середовища

Марченко Д. Г. , Філімонова Л. А. Порівняльна характеристика якісних змін у ультраструктурі шлуночкового міокарда ембріонів щурів у нормі і після дії етанолу протягом 1-ї-28-ї доби постнатального онтогенезу

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиВинарчик Л. В. , Хавар Ю. С. , Губар Ю. П. Застосування економіко-математичного підходу до оцінки земельних ділянок населених пунктів

Дмитриева Н. В. , Парапир В. В. Мониторинг конструктивно-технологических решений энергоэффективной теплоизоляции фундаментов

Долженкова О. В. , Джанашия Л. Р. Аналіз статистики надзвичайних ситуацій в Україні за 2007 – 2016 роки

Маркова Е. Е. , Сорокунский А. Ю. Повышение эффективности управления процессом сепарации жидкостей и твердых веществ при помощи современных тарельчатых сепараторов фирмы Альфа Лаваль

Мусієнко А. В. Регулюючі та берегоукріплюючі роботи для захисту від затоплення на р. Стрий в межах населених пунктів Стрийського району

Пирогов В. В. , Косатенко Д. О. , Шалова Є. О. , Подколзіна А. І. Перспективи розвитку сонячної енергетики в світі та в Україні

Ройзман В. П. , Возняк А. Г. Розрахунок контактного тиску в вузлах вологозахисту алюмінієвих конденсаторів

Тертиця Д. М. , Люта М. В. , Розломій І. О. Методи забезпечення надійного доступу до систем дистанційного навчання

Тракало Т. О. Лляні кормові екстракти як компоненти комбікормів

Штефан Н. И. , Гнатейко Н. В. Построение математической модели нестационарного взаимодействия конструкции с пузырьковой жидкостью

6. Сільськогосподарські наукиДехтяр Ю. Ф. , Баркарь Є. В. , Богомаз А. В. Ефективність використання ферментного препарату Vilzim в раціонах молодняку свиней на дорощуванні і відгодівлі

Кареба М. І. , Хохлова Ю. Ю. Економічна ефективність та перспективи розвитку виноградарства в Очаківському районі Миколаївської області

7. Історичні наукиБей Н. О. Етапи еволюції наукових основ автомобілебудування в Україні

Лук`яненко О. В. Бунтівні та лояльні: полтавські освітяни у хлібозаготівельній кампанії 1932-1933 років

Павлів О. В. Історія рукопису д-ра Володимира Горбового «Погода совісті»

8. Економічні наукиБезсмертна О. В. , Денисевич Є. С. , Зайцева Д. Є. Інновації як ключовий фактор розвитку логістичних процесів у сучасній економіці

Бєляєва С. С. Актуальні питання організації комплексних тренінгових програм навчання персоналу готелів

Бикова А. Л. , Лобза А. В. Управління знаннями персоналу як передумова конкурентоздатності організації

Бондарчук Н. В. , Кубрак А. А. Організаційні засади формування системи економічної безпеки на підприємстві

Воляк Л. Р. , Панічева Т. І. Роль інтерактивних технологій у сільському господарстві: на прикладі США

Герман І. В. Актуальні питання інвестиційної політики підприємств туристичної сфери

Глушенкова А. А. , Лазоренко Л. В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного потенціалу підприємств зв’язку

Гончарук С. М. , Войтович Н. В. Гармонізація обліку зобов’язань на підприємствах в Україні в контексті переходу на міжнародні стандарти

Гут Л. В. Основні фінансові результати підприємств деревообробної, паперової та поліграфічної промисловості Карпатського регіону

Джуровець А. І. , Катана А. В. Стан розвитку малого підприємництва, проблеми його функціонування в Чернівецькій області

Дзьоба В. Б. Удосконалення методики оцінки ефективності системи внутрішнього контролю

Дунда С. П. , Ковтун О. С. Технологія форсайт як інструмент стратегічного менеджменту

Євенко Т. І. Українська економіка у 2018 році: відродження чи стагнація

Заярна Н. М. , Пасенченко Ю. С. , Тис Р. І. Необхідність впровадження світового досвіду мотивації персоналу на вітчизняних підприємствах

Зиза О. О. , Скубіліна А. В. , Овсієнко Н. М. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні

Ігнатенко Т. С. Доступність та якість вищої освіти як передумови становлення середнього класу в Україні

Калініченко Д. Р. Розвиток людського капіталу в системі ключових факторів конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації

Кисіль С. С. Кредитне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств

Кобеля З. І. , Сироїжко К. В. Особливості біржової торгівлі в Україні

Ковінько О. М. , Пасічник Т. Г. Особливості сучасних маркетингових технологій в управлінні підприємством

Коніна М. О. , Реха К. Х. Недержавне пенсійне страхування в Україні: перешкоди розвитку та шляхи їх подолання

Краснікова Н. О. , Кесов Д. А. Пeрспeктивнi зaхoди дeржaвнoгo рeгулювaння стaбiлiзaцiї eкoнoмiки Укрaїни

Краснікова Н. О. , Харлан І. С. Особливості розвитку світової торгівлі у посткризовий період

Кривуша С. Г. Оцінка продуктивності праці в секторі послуг

Кузьмінець Т. Г. , Перегняк Ю. А. Управління фінансовими ризиками підприємства в умовах ринкової економіки

Курносова Ю. А. , Масюк Ю. В. Шляхи стабілізації фінансової безпеки банківських установ

Кухта П. В. , Дацькова Д. В. Barriers to the venture capital investments in Ukraine

Куць Т. В. , Басиста С. А. Методи оцінки виробничих запасів підприємства

Лагута Я. М. Методичні підходи до експрес-оцінки корпоративної соціальної відповідальності підприємства

Литвиненко О. Д. , Павлюченко Д. М. Management of the crisis prevention system at the enterprise

Ліганенко К. В. Покращення Інтернет-рекламування послуг підприємства

Лобза А. В. , Моргуновська Н. А. Створення корпоративного університету організації як ефективний інструмент розвитку персоналу

Лысевич С. Г. Пути усовершенствования хозяйственного механизма на уровне предприятия

Мазурець Р. Р. , Дмитренко В. А. Актуальні напрямки розвитку туристичного потенціалу міста Бровари

Махначова Н. М. , Семенюк І. Ю. , Дмітрієва Т. І. Теоретичні та методичні основи організації управління фінансовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД

Мельник О. І. , Кульбачна Л. А. , Жулім М. С. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні

Онищук Н. В. , Миронюк М. А. Сучасний досвід інноваційної діяльності міжнародного туристичного оператора

Писарєва Т. В. , Чернецька О. В. Теоретичні аспекти розрахунків із заробітної плати

Платонов А. Ю. Географічні трансформації та концептуальні підходи до організації міжнародних вантажних перевезень в умовах євроінтеграції

Полчанінова І. Л. , Чернявський В. О. , Дяченко Д. О. Формування раціональних організаційних і економічних параметрів функціонування підприємств готельного господарства в умовах ринку

Полятикін С. О. Формування інноваційно-інвестиційної діяльності для розбудови аграрного сектору економіки

Слободян Н. Г. , Гудименко О. С. Попередільний (попроцесний) метод обліку витрат та його застосування в управлінні витратами промислового підприємства

Смачило І. І. Формування економічної стратегії підприємства в сучасних умовах

Сокіл О. Г. Методологічні положення обґрунтування показників обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сільськогосподарських підприємств

Табінський В. А. , Колєснік Є. О. , Сіліна І. С. Стабілізація валютного курсу як необхідний фактор економічного розвитку в Україні

Теребух А. А. , Кошова Б. Р. Оцінювання впливу соціально-економічного розвитку на формування туристичної інфраструктури Західного регіону України

Тюха І. В. , Білошапка А. В. Стан та тенденції розвитку ринку молочної продукції в Україні

Тюха І. В. , Ковальська В. В. Основні напрями підвищення товарної політики підприємства при виході на зовнішні ринки

Холявко Н. І. Сутність інформаційного суспільства і систематизація наукових підходів до його трактування

Штуца В. М. Застосування економіко-екологічних інструментів в Україні

9. Філософські наукиШпачинский И. Л. , Кущев А. В. Блокчейн как средство, способное одолеть коррупцию: мировой опыт и перспективы развития технологии в Украине

10. Філологічні наукиYing-Yao C. . , Kulish O. V. Gender hidden curriculum in Ukrainian literature textbooks for 5-9 grades of middle school

Береговенко Н. С. Англійські параметричні прикметники: синонімічні та стилістичні особливості (на матеріалі фільмів каналу BBC «The Blue Planet» та «Life»)

Биковець О. І. Мовно-правовий аспект в реформуванні галузі освіти в Україні

Блохин Д. Д. Мовна позиція Івана Франка: духовність і мова нації

Бондар Л. В. , Гелун Ю. Ю. Analyse comparative des propositions à structure syntaxique réduite en français et en ukrainien

Борщовецька В. Д. Дидактико-когнітивні та методичні передумови навчання іншомовної лексики майбутніх перекладачів

Будугай О. Д. Аксіологічні й естетичні виміри «тихої лірики» Василя Діденка

Василівська Н. І. Постепіка в творчості Петера Вайса

Демченко Н. С. Тенденції перекладу сучасних англомовних фільмонімів на українську мову

Денисенко І. І. Структурно-семантичні аспекти соматичних ідіом англійської мови

Дмитренко М. К. Микола Костомаров як фольклорист (до 200-річчя від дня народження)

Дроф`як Н. І. Субстантивні структури крізь призму когнітивної лінгвістики

Єрко А. І. , Тимощук А. В. Особистісно-професійне становлення фахівців в умовах вищого навчального закладу

Зізінська А. П. Структурні властивості імперативів в англійській мові ХІІ – ХVІІ століття

Карпенко С. Д. Українське казкознавство у дослідженнях Олександра Потебні

Касьянова О. А. Акустичні характеристики звукових реалізацій фонеми /f/ (за матеріалами експериментально-фонетичного дослідження)

Ковпік С. І. Крутійський роман Алена-Рене Лесажа «Пригоди Жіля Блаза із Сантільяни» в цнотливій рецепції Григорія Сковороди

Кондаурова Х. В. Структура латинськомовного законодавчого документу (на матеріалі папських булл, капітуляріїв універсалів та привілеїв)

Кот С. П. Ментальна ідентичність нації у процесі перекладу: теоретичний аспект

Ломакіна І. Ю. Ефективність державного регулювання сільського господарства

Малишко І. В. Історичні передумови розвитку форм влаштування безпритульних та бездоглядних дітей

Марчук В. В. , Зелінська В. А. , Марчук М. В. Значимість ціннісних орієнтацій у суспільному процесі

Мельник Л. М. , Харьковщенко Ю. Є. Видавнича справа Ф. Скорини в Україні у контексті формування української національної культури

Обіюх Н. М. Філософсько-правові погляди на проблему визначення ментальності українського селянства в контексті права на землю

П`ятничка Т. В. Багатогранність семантики теперішності та її вираження часовими формами дієслова

Павлова І. Г. Особливості лексичної сполучуваності синонімічних одиниць Воскресіння Христове, Пасха, Великдень у структурі української православної проповіді

Пахомова А. О. Особливості адміністративно-правового регулювання аграрної науки Республіки Білорусь

Пилипенко І. О. Pragmatic characteristics of numerals in free and phraseological phrases

Погоріла С. Г. Спрямованість професійно-педагогічної підготовки магістрів з економіки і підприємництва у вищому навчальному закладі

Рєзнік В. Г. , Лобачова С. В. Проблеми організації автономного навчання іноземних мов студентів вищої школи: сучасні методи та стратегії

Римар Н. Ю. Художньопросторові детермінанти в наративному моделюванні прозових текстів Ніни Бічуї

Самойлович А. А. Реалізація адміністративної відповідальності за порушення рослинного законодавства громадянами та посадовими особами

Смольницька О. О. Драматургія Федеріко Ґарсія Лорки в українських перекладах: інтертекстуальність і католицька символіка

Стрілецька С. В. Аналіз типології текстів з позиції перекладацького аналізу

Сухачова Н. С. Особливості перекладу термінів англомовної терміносистеми менеджменту

Тарасюк А. М. Мовні засоби вираження сугестії стосовно поняття «wisdom» в середньоанглійських біблійних текстах

Тимчук І. М. Етнопсихологічні аспекти та гуманістична орієнтованість викладання психологічних дисциплін для студентів-екологів

Туровська Л. В. Вивчення суспільно-політичної лексики: традиції і новаторство

Федорова Ю. Г. , Овчаренко Д. І. Особливості мовної репрезентації неологізмів сфери «наука»

Шмирова О. В. , Носенко М. М. Сучасні підходи використання ІКТ у підвищенні пізнавальної активності студентів під час викладання іноземної мови

Шумило І. І. , Карпушина М. Г. Труднощі перекладу юридичних термінів англійської мови

Щаслива Н. С. Риси ментальності носіїв української та англійської мов

Ярмола О. В. , Лобачова С. В. , Велика К. І. Лінгво-інформаційні методи створення електронних тематичних словників аграрних термінів

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиБалашов Д. М. Морський розбій, проблема в Україні та світі

Гелуненко А. І. Реалізація Стратегії національної безпеки України в економічній сфері

Давидова І. В. ЕЦП та інші ідентифікатори особи як чинники гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу

Марченко В. Ю. Вдосконалення правового регулювання використання ГМО в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Момот О. В. Кібербулінг: агресія у віртуальному світі

Нанка А. О. , Філімонова Ю. О. До питання міжнародної відповідальності Міжнародних міжурядових організацій

Рибалко Т. Ф. Правові проблеми ратифікації Римського статуту в Україні

Романченко Д. І. Поняття вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб

Севастьянова А. Ю. , Пшенічнова З. І. Проблеми використання доказів, отриманих нетрадиційними способами, у кримінальному провадженні

Сервецький І. В. , Назаренко О. Л. Тлумачення сутності і змісту соціального захисту співробітників оперативних підрозділів СБ України

Сидоренко А. С. , Бабій Ю. С. Специфіка правового регулювання праці неповнолітніх на міжнародному рівні та в Україні

Стельмах М. В. Проблема кваліфікації незаконного видобування корисних копалин місцевого значення

Тищенко К. С. Міжнародні стандарти прав людини: поняття та класифікація

Товстопят Г. В. , Мананкова І. В. Малозначність діяння у злочинах з формальним складом

Хильченко А. С. Формалізація призначення покарання за законодавством зарубіжних країн та України

13. Педагогічні наукиАнтипін Є. Б. Періодизація ідей про наступність трудового виховання дітей в педагогічній думці України (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)

Арестенко В. В. , Романишина Л. М. Теоретичні основи професійної мотивації майбутніх учителів природничих дисциплін

Білявець С. Я. Обгрунтування компонентів методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін

Боса В. П. Категоріально-понятійний аналіз проблеми дослідження мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін

Вінтюк Ю. В. Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у процес підготовки майбутніх фахових психологів

Волошин С. М. Психолого-педагогічні основи розвитку мислення у молодших школярів: теоретичний аналіз

Децюк Т. М. , Косопльоткіна Н. Л. Особливості формування мотивації досягнення успіху у професійній діяльності соціальних працівників

Дичка Н. І. , Павленко О. В. Таксономія Б. Блума в навчанні англійської мови професійного спрямування в XXI столітті

Дудікова Л. В. Характеристика структури і змісту професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів

Жидкова Н. М. Формування способу діяльності учнів та досвіду його реалізації під час навчання правознавства

Заіченко А. Є. До питання про застосування лінгвокраїнознавчого підходу під час навчання іноземної мови

Копочинська Ю. В. Теоретико-методологічні аспекти формування професійної ідентичності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації

Кочубей Л. В. Обучение диалогической речи на уроках русского языка в условиях украинско-русского двуязычия

Крохмальна Г. І. , Тютіна С. О. Розвиток наукового мовлення молодших школярів

Ликтей Л. М. Актуальні аспекти реалізації проекту «Інтелект України» у початковій школі

Лоїк Г. Б. Підготовка майбутніх менеджерів туризму в сучасних умовах

Мирошниченко О. А. Опрацювання іншомовної фахової літератури студентами вищих медичних навчальних закладів

Мірошніченко Ю. В. , Пашківець Е. С. Модернізація системи освіти в Україні: проблеми і перспективи

Муромець В. Г. Вплив фасилітаційних практик на розвиток загальних компететностей студентів PhD програми у контексті реалізації дослідницької стратегії: досвід Великої Британії

Новик І. М. , Ткаченко К. О. Педагогічне просвітництво батьків

Нос Л. С. , Галюка О. С. Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у британських та українських закладах освіти

Олійник К. С. Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної діяльності

Олійник О. В. , Сонько В. І. Самостійна робота з теми «Подвійні та повторні ряди»

Опалюк Т. Л. Дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування соціальної рефлексії майбутніх вчителів

Павлюк Т. Г. Досвід підготовки фахівців до роботи з персоналом у зарубіжній теорії та практиці

Пшенична О. О. Особливості професійної діяльності та змісту підготовки офіцерів-прикордонників в сучасних умовах

Рідель Т. М. Шляхи підвищення мотивації при вивченні англійської мови студентами СНАУ

Рубінська Б. І. Відбір варіантів англійської мови для викладання практичної фонетики англійської мови перекладачам у ВНЗ

Султанова Н. В. Аналіз змісту та методів виховання дітей в закладах шкільної освіти в Україні (1956-1959 рр.)

Твердохліб Г. В. Створення іншомовного освітнього середовища як умова успішної професійної самореалізації вчителів іноземних мов

Тимофеев В. А. Психологический подход к обучению взрослых иностранным языкам на основе иммерсионного метода

Фалинська З. З. Праксеологічний підхід до практичної підготовки майбутніх магістрів соціальної сфери

Чорна І. І. Розвиток швидкості та гнучкості професійного мислення студентів економічного профілю засобами іноземної мови як важлива умова їхньої професійної мобільності

Шакура Ю. О. , Євтушок І. О. Практичне використання технології проектного навчання під час лінгвістичної підготовки майбутніх учителів початкової школи

Шевченко М. В. The role of subtitles in teaching English with videos at technical universities

Шевченко Ю. М. Специфіка підготовки майбутніх фахівців початкової освіти до духовно-морального розвитку особистості молодшого школяра в крос-культурному просторі

Щербакова О. Л. , Нікіфорчук С. С. Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у ВНЗ

Яковлева В. А. , Іванова С. М. Особливості методики практичного навчання у процесі вивчення дисципліни «Податкова система»

Яковлева В. А. , Ільченко В. В. Основні форми позааудиторної роботи у формуванні здорового способу життя студентів

Яковлева В. А. , Ніколенко Н. А. Особливості педагогічної інноваційної діяльності

Ярема В. В. Сутність, структура і зміст готовності майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності

14. Медичні наукиГончарук-Хомин М. Ю. , Кенюк А. Т. , Форос А. І. , Цуперяк С. С. , Гаврилешко К. І. , Мошак Ю. В. Визначення рівня редукції кісткової тканини в периімплантатній області з використання експериментального принципу суперімпозиції

Гончарук-Хомин М. Ю. , Стецик М. О. , Стецик А. О. , Крічфалушій С. І. , Великодна М. В. , Бойчук М. М. Аналіз підходів до експертної оцінки змін стоматологічного статусу: судово-стоматологічні та методологічні аспекти

Іваськевич В. З. , Клітинська О. В. , Бородач В. О. Етіологічні чинники виникнення вестибулярного положення ікол в різні періоди формування прикусу

Костенко Є. Я. , Гангур І. Ю. , Сорокопуд І. В. Прогностична оцінка впливу ендодонтичного лікування на рівень функціональної стабільності зубів у пацієнтів із патології пародонту

Костенко Є. Я. , Домище М. Ю. Критерії оцінки впливу фізіотерапевтичних методів лікування в стоматологічній практиці

Ріга О. О. , Гончарь М. О. , Коновалова Н. М. , Орлова Н. В. Оцінювання болю за шкалою г-FLACC у невербальних дітей раннього віку з паралітичними синдромами

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАксьонов О. Б. Специфіка роботи концертмейстера хореографічних дисциплін у вищих навчальних мистецьких закладах

Бондарчук В. О. Дмитро Гнатюк – професор НМАУ імені П. І. Чайковського

Жидких О. Б. Художні особливості застосування техніки печворк в сучасному одязі

Кеба М. Є. Новітні підручники з техніки виконання та методики викладання європейських бальних танців як відображення сучасного стану конкурсного бального танцю

Кеба М. Є. Аналіз технічних помилок в роботі стопи під час виконання свінгових європейських бальних танців

Кеба М. Є. Сучасна система оцінювання змагань з бальних танців (танцювальний спорт)

Ляшко М. П. Музично-естетичне виховання як один з найважливіших факторів формування духовної культури особистості засобами фольклору

Марценюк Г. П. Загально-історичні аспекти розвитку ансамблевого тромбонового виконавства

Марценюк Г. П. Проблеми функціонального камерного ансамблю тромбонів

Марценюк Г. П. Класифікація штрихів та технічних прийомів виконання при грі на тромбоні

Марценюк Г. П. Нетрадиційні та сучасні прийоми виконання у практиці гри на тромбоні

Павловський В. В. Механізми активації сценічної дії актора школи удавання як моделі закритої системи енергії

Пацунов В. П. Траекторія режисури – від свідомості до над-свідомості

Романенкова Ю. В. Художественный язык маньеризма как визуализация системы внутренних противоречий его философско-эстетической платформы

Филиппова О. Н. Эволюция в творчестве Р. Р. Фалька (1886-1958 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиЄрмакова Н. О. , Мережкіна А. Є. Феномен нарцисизму в зарубіжній та вітчизняній психологічній науці

Литвинчук М. Ю. Результати дослідження психологічної готовності майбутніх прикордонників до прийняття рішення в кризових ситуаціях

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиЛаврецький Р. В. , Лоза А. С. Етичні дилеми в соціальній роботі

23. Політичні наукиБондаренко О. О. Функціональне представництво інтересів в умовах децентралізації влади

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Изменения значений полового диморфизма в соматотипах у юных спортсменок, занимающихся разными видами единоборств

Вихров К. Л. Формирование динамического стереотипа техники владения мячом в тренировке футболистов

Мариненко С. І. , Кандиба П. О. Покращення становлення відносин в студентській академічній групі ВНЗ при допомозі занять фізичного виховання та спорту

25. Державне управлінняМуромець Н. Є. , Соколовська О. О. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіонів

Муромець Н. Є. , Болда О. Ю. Поняття соціального захисту та його структура в Україні

26. КультурологіяЛитвиненко А. І. До проблеми становлення регіональної культури Полтавщини ХІХ століття

27. Соціальні комунікаціїВасильєва А. С. Блоги як новий засіб масової інформації в Україні

Геник Р. В. Російсько-українська інформаційна війна

Доценко К. О. , Перестороніна К. В. Українські бренди служб доставки: методи позиціонування засобами реклами

Заєць О. М. Теоретичні основи дослідження зв’язків з громадськістю як інструменту взаємодії політичних суб’єктів України

Іванюха Т. В. , Новікова Я. Д. Контентна стратегія просування брендів у соціальних мережах

Ковінько О. М. , Осаволюк І. В. , Маценко А. А. Аналіз розвитку Інтернет-реклами в Україні

Марьина Е. Ю. Особенности потребления информации в цифровом пространстве

Темненко Д. М. Цінності української культури в контексті медіа

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"