Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Інноваційна економіка» 
(м. Харків, 15-16 травня 2015 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиГущак О. С. Особливості функціонування ринку праці України в сучасних умовах

Данилович С. О. Теоретические аспекты функционирования теневой экономики в современных условиях

Проданова І. І. , Штифурак Х. М. Консалтинговий кластер: теоретичний аспект

Самойлович Д. О. Суперечності реалізації державної інноваційної політики

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниАль О. М. Співробітництво України з Світовим банком

Білас В. В. Офшорні зони в системі світових фінансових центрів

Коваль Н. М. Ключові аспекти міжнародного руху товарів

Мицак Д. В. Пріоритети раціоналізації організаційно-правових форм господарювання в економіці України

Редько Ю. Л. The happiness of Alsatians

Стеблак Д. М. Проблеми вирішення енергетичної безпеки світової економіки

Фролов О. О. Щодо деяких питань мiжнародної економiчної iнтеграцii

3. Економіка та управління національним господарствомГевко А. О. Шляхи зменшення дефіциту державного бюджету України

Михайловська Я. С. , Корчева О. О. Енергетична безпека України: особливості і вплив ЄС

4. Економіка та управління підприємствамиГайова Н. О. Ефективніcть oбopoтних кoштів підпpиємcтвa

Гурська Л. М. , Опарик І. С. Підходи до управління підприємством

Корнієцький О. В. Розвиток регіональних транспортно-логістичних систем

Кулик К. О. Роль соціального моніторингу при фінансовому оздоровленні сільськогосподарських підприємств

Люткевич Г. Р. Фоpмування стратегiї зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдпpиємства

Марковська І. О. , Козій М. І. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств

Мізгерова А. В. Значення інноваційних технологій у підвищенні ефективності виробництва молока

Наторіна А. О. , Морозов А. Є. Інформаційні системи підтримки маркетингових стратегічних рішень на підприємстві

Орел В. М. Ефективність інтеграції виробництва продукції свинарства

Семчук Ж. В. Розвиток маркетингової діяльності підприємства як складова його конкурентоспроможності

Степура В. А. , Смирнова Т. А. Нематериальная мотивация персонала в современных кризисных условиях

Фурман І. А. Специфіка конкуренцій на ринку рекламних агентств

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаБорцова М. О. Інфраструктура ринку

Супруненко Л. А. Проблемні питання здійснення транскордонного співробітництва в Україні

6. Інновації та інвестиційна діяльністьОчередько Л. О. Методи визначення вітчизняних і світових тенденцій розвитку інноваційних ідей

Перило І. І. Перспективи розвитку ринку похідних фінансових інструментів в Україні

Рибицька В. В. , Зеленська М. О. Вплив інновацій на розвиток поліграфічного підприємства

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаШашков С. В. Оптимізація розміщення малих гідроелектростанцій

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Романів І. Ф. Історико-економічний дискурс соціального розвитку

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитБабарика І. Я. Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємства

Кощинець М. І. Облік в умовах застосування інформаційних технологій у державному секторі

Кугай І. В. Актуальні питання бухгалтерського обліку доходів і видатків бюджетних установ України

Молибога Ю. В. Проблемні аспекти обліку операцій з нематеріальними активами підприємств

Сластнікова Я. Ю. Моніторинг способів детінізації економіки України

Стрілець Н. В. , Радєва О. Г. Наукові підходи до визначення сутності основних засобів, як важливого об’єкта бухгалтерського обліку

10. Гроші, фінанси і кредитАлексін Г. О. Взаємозв’язок пріоритетів фінансової стратегії та стадій життєвого циклу підприємства

Бочаров А. Г. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні

Брич О. Н. Современные формы дистанционного банковского обслуживания: Интернет-банкинг

Коваль І. Ф. Порівняльний підхід до оцінки бізнесу

Ковальчук А. О. Економічна сутність фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ

Ложешнік А. С. Первинне публічне розміщення акцій: тенденції та перспективи

Морозенко І. В. Сутність фінансових ресурсів малих підприємств

Царенков О. О. Основні функції та повноваження Центрального депозитарія цінних паперів та депозитарних установ

Шуляк О. В. Казначейська система обслуговування державного бюджету за доходами та шляхи його покращення

11. Фінанси та податкова політикаБандура І. В. Проблеми оподаткування страхових компаній в Україні

Крупа Т. І. Фінансова децентралізація в Україні: переваги та загрози впровадження

Пилип`юк О. М. Вплив корпоративного податкового планування на ефективність діяльності підприємства в Україні

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціМорозова О. А. Застосування мета-евристики Golden Ball до розв’язання задачі Штейнера на графах

Шумаков С. Ю. Удосконалення системи планування та бюджетування маркетингової діяльності підприємства в умовах сезонного попиту

13. Статистика
14. МаркетингВласюк Ю. Ю. Стан та перспективи українського ринку електронної комерції в секторі B2B

Кулачковська О. Б. Брендинг в ресторанному бізнесі – поєднання креативного мислення з практичним маркетингом

Рудий Р. Р. Вірусний маркетинг як перспективний напрям маркетингових комунікацій

15. Сучасний менеджментГорбаченко П. В. Методи підвищення продуктивності праці персоналу на основі інновацій

Євтухов С. А. Особливості оцінювання привабливості інвестиційного проекту за умов нечітких вихідних даних

Лаптєва В. О. Розвиток інтелектуальної власності в Україні

Нєдєліна Л. Р. Еволюція концепцій менеджменту: від традиційного до сучасного

Петрук Т. Ю. Створення сприятливого клімату для іноземних інвестицій в Україні

16. Логістика та транспортАлієв Ф. М. Методи оцінки організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності сільськогосподарських підприємств

Прозоров Р. Г. Аналіз розвитку логістичної системи молочного скотарства в Харківській області

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"