Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №9 (49) вересень 2017 р.

Приймаються матеріали

1. Фізико-математичні науки
2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиБокшиц О. М. Формування знань з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів й заходи запобігання нещасних випадків на виробництві

Бокшиц О. М. , Каменська І. С. Формування знань про електробезпеку та причини електротравм на виробництві при вивчені безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах

Буц М. А. Формування культури здорового харчування школярів

Варивода К. С. Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища

Глоба О. Ф. Дослідження мікроорганізмів: історичний та історіографічний аспекти бродіння

Горденко С. І. Інформаційна безпека в сучасному світі

Єрічева Т. Ю. Становлення та розвиток безпеки життєдіяльності як науки

Каменська І. С. Формування національної свідомості майбутніх фахівців до питань захисту населення, життя та здоров’я людей у процесі вивчення дисципліни «Цивільний захист»

Козубенко Ю. Л. Зниження рівня травматизму у спортсменів шляхом впровадження лікувальної фізичної культури та масажу

Колач Н. І. , Коцур Н. І. Здоров’язбережувальні технології в профілактиці порушень зору у школярів

Коцур Н. І. Ризики професійних захворювань учителя та оздоровчі технології їх попередження

Коцур Н. І. , Годун Н. І. Психоемоційні стреси в школярів: ризики розвитку та шляхи запобігання

Крайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Встановлення метрологічних характеристик методики біотестування з визначення токсичності води на інфузоріях Tetrahymena pyriformis (Ehrenberg) Schewiakoff

Крецул Н. І. , Джуран В. М. Знання про синантропні отруйні рослини – одна з основ запобігання біологічної небезпеки

Миздренко О. М. , Бегаль М. В. Використання комп`ютера у навчанні сучасних школярів і його вплив на формування їхньої психіки

Миздренко О. М. , Жадан А. В. Оздоровчі технології у профілактиці захворювань дихальної системи школярів

Палієнко О. А. Демографічна криза в Україні: шляхи її подолання

Товкун Л. П. , Голубівська К. А. Стан раціонального харчування сучасних школярів

Товкун Л. П. , Сіфорова В. О. Фактори тривожності в навчальному процесі як негативні чинники порушення психічного здоров’я школярів

Товкун Л. П. , Царьова М. П. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Трускавецька І. Я. Епідеміологічні особливості при укусі іксодових кліщів (Ixodidae)

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиЛевківська Л. В. Дослідження коливань лопатей роторів вітроенергетичних установок

Яковенко А. Ю. Гармонический анализ метрологических характеристик измерительных систем судовых дизелей

6. Сільськогосподарські науки
7. Історичні наукиКостенко О. О. Природоохоронні аспекти в науковому доробку вченого-мікробіолога Імператорського університету Святого Володимира А. Країнського при Імператорському університеті Святого Володимира (кінець ХIХ – початок ХХ століття)

Мясникова А. С. Внесок муніципальних органів влади міста Харкова у систему охорони здоров’я (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Олійник Г. О. Колірні гами композицій намистин в жіночих пізньосарматських похованнях

Ткаченко О. В. , Соловйова Т. М. Медичне обслуговування соціально-вразливих верств населення Києва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття

8. Економічні наукиБондарчук Н. В. , Бушна Ю. А. Документальне оформлення розрахунків з покупцями та замовниками

Бондарчук Н. В. , Васільєва Л. М. Роль обліку у забезпеченні економічної безпеки підприємства

Бурлаков О. О. Проблемні питання та шляхи удосконалення обліку дебіторської заборгованості на підприємствах

Вороніна А. В. , Копил О. В.

Голомша Н. Є. , Дзядикевич О. Я. , Липницька Т. А. Мінімізація експортних витрат як напрям підвищення конкурентоспроможності українського зерна

Коваль І. Ф. Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні

Мазуренко В. О. Система цілеспрямування управління дебіторською заборгованістю

Назарова О. Ю. Сучасні тенденції розвитку біржової діяльності

Фесенко В. В. , Тищенко А. О. Оцінка та аналіз податкового потенціалу підприємства за даними фінансової звітності

9. Філософські науки
10. Філологічні наукиАрхипенко Л. М. Синонімія і варіантність в системі української економічної термінології

Дига Н. В. Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів під час вивчення літератури в школі

Смольницька О. О. Образ фатальної жінки і архетип Великої Матері у творчості членів Нью-Йоркської групи: фольклорно-міфологічний контекст

Танана С. М. Безпека використання мультимедійних засобів навчання при вивченні іноземних мов у ВНЗ

11. Географічні наукиВоловик Л. М. Відтворення населення Київської області в контексті збалансованого розвитку регіону

Ковальська К. В. , Чернов Б. О. Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства в Київському регіоні

12. Юридичні наукиГрукач В. О. Історія охорони материнства та дитинства: соціально-правовий аспект

Назаренко О. Л. Сутність соціального захисту, його тлумачення і зміст

13. Педагогічні наукиАвраменко К. Б. , Михайленко Н. М. Формування математичної компетентності у професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи

Акатріні В. М. Короткий нарис про розвиток освіти на Буковині (1774 – 1918 рр.)

Боса В. П. Організація експериментального дослідження рівня мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов

Казанжи І. В. , Войтенко О. В. Формування готовності майбутніх учителів до гуманізації освітнього простору початкової школи

Калініна Л. А. Формування креативної компетентності студентів вузів культури

Карабін О. Й. Концептуальні основи формування професійного саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій

Карпич І. О. , Матрос О. О. Правові аспекти соціальної політики у сфері зайнятості населення

Кожевнікова Л. В. Застосування здоров’язберігаючих технологій майбутніми вчителями музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки

Кошелева Н. Г. Удосконалення підготовки майбутніх інженерів-педагогів засобами технологічного підходу (на прикладі дисциплін у галузі охорони праці)

Кулалаєва Н. В. Категоріально-понятійний аналіз дефініції «культура безпеки професійної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю»

Мартинюк А. К. , Колос М. Г. Розвиток і охорона співацького голосу у дзеркалі музикознавчої думки

Новак О. М. Теоретичні аспекти формування здоров’язбережувальної компетенції майбутніх педагогів професійного навчання в теорії та практиці вищої школи

Паламарчук В. М. Здоров’язберігаючі технології в процесі вивчення музичного твору як основна форма навчання грі на баяні майбутніх учителів музики

Сиротюк О. А. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців із охорони праці

Сливка Б. С. Проблема періодизації розвитку християнського світогляду дошкільників у пастирській педагогіці кінця ХХ – початку ХХІ століття

Тронь Т. В. Структурна модель та організаційно-педагогічні умови професійної підготовки фахівців у сфері охорони кордону США

Хе С. . Дослідження з музичної підготовки майбутнього вчителя хореографії

14. Медичні наукиГозак С. В. , Єлізарова О. Т. , Філоненко О. О. , Парац А. М. , Станкевич Т. В. Навчальне навантаження як детермінанта підвищення тривожності у старшокласників

Мізюк М. І. , Суслик З. Б. , Єремчук Я. О. Особливості функціонального стану вегетативної нервової системи у школярів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоВасильєва Л. Л. Hard-and-heavy: стильові прояви, особливості поширення та розвитку

Короленко Є. О. Специфіка театралізованого свята як культурно-мистецького явища

18. Архітектура
19. Психологічні наукиБогуш В. М. Особливості прояву екзаменаційного стресу у студентів ДВНЗ

Видолоб Н. О. Розуміння психічного здоров’я особистості представниками гуманістичної психології

Вінтюк Ю. В. Умови і чинники формування особистості С. Балея в дитинстві

Марциняк-Дорош О. М. , Букатов С. В. Дослідження соціально-психологічного клімату на підприємстві машинобудування

Трушицина Ю. І. , Трушицина Ю. І. Особливості прояву «Я-образу» у дітей з щелепно-лицевими аномаліями

Хаметова Л. М. Маніпуляція та мотивація: соціально-психологічний аспект

Ярощук А. А. Поняття сім’ї та шлюбу як основа формування матримоніальних настанов у старших школярів

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиДем’яненко В. М. Інформаційна гігієна в епоху «пост-правди»

Коцур В. В. Німецька національна меншина в українсько-німецьких міждержавних відносинах першої половини 1990-х років

Коцур Л. М. Політизація німецької національної меншини України в умовах безпекових викликів у 1990 роках

Прядко Т. П. Актуалізація популізму як один із проявів зростання психологічної тривожності суспільства в умовах глобалізації

Рубан А. О. Сучасні інформаційні комунікації та їх вплив на масову політичну свідомість і здоров’я людини

Феденко О. В. Гібридна війна в Україні як фактор сучасної холодної війни для Росії

24. Фізичне виховання та спортБугаевский К. А. Изучение значений полового диморфизма и ряда психологических показателей у юных спортсменок, занимающихся баскетболом

Загородній В. В. , Ярославська Л. П. Обгрунтування організаційно-педагогічних заходів покращення фізичного виховання студентів на основі показників фізичної підготовленості

25. Державне управління
26. КультурологіяБондарчук В. О. Постановка опери М. Лисенка «Зима і весна» у режисерському рішенні Д. М. Гнатюка

Федь В. А. , Ликова С. С. Методологічний апарат культурології та перспективи його застосування в розв’язанні проблеми культуротворчості

27. Соціальні комунікаціїБережна К. С. Формування комфортного інформаційно-комунікаційного середовища публічних бібліотек України

Зацерківна М. О. Зв’язки з громадськістю: основні поняття та етапи становлення у сфері вищої освіти

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

01.01.2017

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо вас з Новим роком! Нехай цей рік подарує всім вам радість, добрі

01.12.2016

Дорогі друзі, шановні колеги!

Час летить нестримно швидко, на календарі вже грудень і ми раді поділитися з

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2017 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика