Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №7 (71) липень 2019 р.

1. Фізико-математичні наукиШевчук К. Д. , Предик А. А. , Йолшина Т. С. Професійна позиція вчителя початкових класів в контексті нової української школи

2. Хімічні науки
3. Біологічні наукиКрайнюков О. М. , Кузьміна І. С. Використання споруд біоплато задля очистки стічних вод малих населених пунктів

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиБезвесільна О. М. , Петренко О. В. , Ільченко М. В. Оцінка впливу конструкції кронштейна для установки приладів ГТ46, ГТ46-01 на їх вихідні сигнали

Сподар К. В. , Лісніченко О. О. , Карбівнича Т. В. Товарознавча оцінка якості продуктів змішаного бродіння з додаванням льону

6. Сільськогосподарські наукиБальвас-Гремякова К. М. , Гораль С. В. Рістимулююча активність метаболітів гриба роду Trichoderma

Стельмах О. М. , Григорів Я. Я. , Кифорук І. М. Продуктивність сортів ріпака озимого за різних варіантів удобрення

7. Історичні наукиВахнянин А. С. Урядова політика протидії організованій злочинності у США в 30-х – пер. пол. 60-х рр. ХХ ст.

Скрипниченко Ю. Ф. Відомості про остарбайтерів з Близнюківщини як усне джерело дослідження теми «Діяльність нацистської окупаційної влади в сфері трудових ресурсів на Харківщині в 1941-1943 рр.»

8. Економічні наукиАндрейцева І. А. Сучасний стан використання трудового потенціалу України

Біловус Т. В. Інвестиційна роль ринку цінних паперів

Гавриловський О. С. , Сташенко Ю. В. Нематеріальні активи, особливості їх обліку та аудиту

Герман І. В. Правове регулювання організації дитячого туризму в Україні

Довбуш В. І. Методичні підходи оцінки конкурентоспроможності готельних підприємств

Дорош К. Г. , Файчук О. М. , Файчук О. В. Оцінка ступеня регіональної диверсифікації експорту зерна кукурудзи на підприємстві

Іванченкова Л. В. , Стасюкова К. В. Конкурентоспроможність як сучасна економічна категорія

Ковалевська А. В. , Нечипоренко Я. Є. Підприємництво на базі громади як особливий вид соціального підприємництва

Моїсеєнко О. М. Погляд на трансформаційну сутність економічної влади

Немченко Т. А. Складові механізму державного регулювання трудового потенціалу промисловості України

Урба С. І. Узгодження параметрів розвитку аграрного сектора економіки та зміцнення продовольчої безпеки України

9. Філософські наукиАвер’янова Н. М. Мистецтво у контексті вирішення конфліктних ситуацій

Жукова Г. В. Позаакадемічна освіта як важлива складова системи освіти

Супрун Г. Г. Конфлікт в постіндустріальну епоху як типове явище суспільних процесів

10. Філологічні наукиВернигора О. Л. Використання ІКТ як чинник у формуванні лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх філологів

Дерван Б. І. , Козуб Л. С. Особливості вживання евфемізмів у сучасній англійській мові

Кузнєцова А. С. Контрастивний аналіз складеного іменного присудка в англійській та українській мовах

Куриленко Д. В. Інтерпретація концепту дороги крізь призму простору та локусу як маркованого символу в дилогії Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені Млини» і романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…»

Лаврусенко М. І. Психоаналіз як ключ до інтерпретації родинних стосунків у повісті Володимира Даниленка «Тіні в маєтку Тарновських»

Манько Р. М. , Іваночко Г. О. , Григорчук В. О. Дієслівна синонімія на позначення руху в збірці Адама Міцкевича «Кримські сонети»

Сарапин В. В. , Віннікова Н. М. , Летик О. С. «Слава таланту животворящому». Проблема митця й суспільства в поемах Ірини Жиленко

Севастюк М. І. Відтворення тактики «навішування ярликів» у перекладі президентської риторики Д. Трампа українською мовою

Стрюк Т. В. Потенціал когнітивної метафори в політичному телеінтерв’ю Петра Порошенка

Таран С. О. Мовознавча природа гіпертексту

Храбан Т. Е. Оппозиция «свой – чужой» в интернет-мемах украинского сектора социальных сетей во время российско-украинского конфликта

11. Географічні наукиКисельов Ю. О. , Шутак К. В. До проблеми формування наукових засад урбогідроекології

12. Юридичні наукиБедрій М. М. , П’єх Х. В. Нормативно-правові засоби протидії нелегальній міграції в Україні

Голютяк-Пенкальска М. В. Податок на тоннаж – джерело поповнення державного бюджету i стимул до інвестування на прикладі регулювання в польському законодавстві

Кучма О. Л. Трудові гарантії при обчисленні заробітної плати

Молчанова В. П. Історія розвитку судової експертизи

Степчук Я. О. Конституційний захист соціально-економічних прав: порівняльно-правова характеристика України та Франції

Цьомра В. Ю. Чи є правосуб’єктними відокремлені підрозділи юридичної особи?

13. Педагогічні наукиБулгакова Т. М. До проблеми морального виховання учнів у загальноосвітніх закладах України (друга половина XX століття)

Величко І. Г. Проблеми методології та поняття структурованості при викладанні іноземних мов в Україні

Волохата К. М. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження ідеї природовідповідності С. Русової у професійній діяльності

Ворощук О. Д. , Дудник Н. С. Формування культури взаємовідносин у молодій сім’ї

Дарійчук С. В. Аспекти виховання здорового молодого покоління як актуальна тема газети «Буковинські відомості» (Буковина, кінець ХІХ ‒ початок ХХ ст.)

Дембіцька С. В. Організаційно-педагогічні умови формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії

Іванюк Г. І. , Клок Н. В. Актуальні ідеї Марії Монтессорі щодо розвитку особистості дитини дошкільного віку

Івершинь А. Г. Педагогічні умови художнього розвитку особистості майбутніх вихова-телів в освітньому процесі вищого навчального закладу

Казакова Н. В. Підготовка студентів до літньої педагогічної практики в дитячому таборі «Артек-Буковель»

Квасецька Я. А. Кирило Селецький в історії дошкільного виховання України

Клименко Л. О. Підготовка вчителів-природничників до реалізації змістових ліній курсу «Природознавство. 5 клас» у системі післядипломної педагогічної освіти

Комісарик М. І. , Кузнєцова К. С. Використання робочого зошита упродовж вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку»

Костик Л. Б. Формування гендерної ідентичності дітей дошкільного віку

Мафтин Л. В. , Прокоп І. С. Технологічний підхід як засіб модернізації початкової загальної освіти

Мачинська Н. І. , Олійник М. І. Самоосвітня діяльність – чинник професійного зростання викладача

Мачинська Н. І. , Яців М. С. Проблема професійного зростання педагога у психолого-педагогічних дослідженнях

Мельніков А. В. Формування педагогічного експерименту перевірки ефективності спроектованої моделі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до фізичного виховання

Ніколенко Л. М. Проблема формування громадянської компетентності у дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивному середовищі

Овчаренко Л. Р. Формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (60-ті роки XX століття)

Перепелюк І. Р. , Микитейчук Х. І. , Олійник Р. В. Організація інклюзивного освітнього середовища як проблема психолого-педагогічних досліджень

Романюк С. З. , Романюк О. В. Інноваційцні технології у професійній підготовці сучасного вчителя: вітчизняний та зарубіжний досвід

Рудницька-Юрійчук І. Р. Національне виховання дітей дошкільного віку як один із напрямів виховної діяльності в українській діаспорі США та Канади

Савчин Г. В. , Ясеницька Ж. В. Сучасні тенденції мистецької освіти у початковій школі

Сівак Н. А. Умови виховання загальнолюдських цінностей студентів закладів вищої освіти

Тернавська Т. А. Формування професійної компетентності майбутнього соціального працівника в умовах інклюзивного дошкільного навчального закладу

Цюк О. А. Шведські університетські рейтинги оцінки якості вищої освіти

Шаумян О. Г. Казка як складова освітнього простору дитини

14. Медичні наукиТимощук О. В. Вплив фізичної активності та загартування на адаптаційні можливості учнівської і студентської молоді, що перебуває в умовах сучасних закладів освіти

Хільчевська В. С. , Харманська І. Б. , Парфьонова І. В. Особливості перебігу синдрому подразненого кишечника у дітей

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоЗроль М. Р. Акомпанемент в курсі імпровізації в ДМШ в аспекті творчого моделювання

Морушко О. О. , Шіт Т. Р. , Кундис Р. Ю. Історія розвитку аматорського та професійного артистичного руху в бальному танці (кінець ХІХ – 70-і роки ХХ ст.)

Стефуришина Ю. Р. , Білик А. А. Вторинна сировина та її відображення в творчості сучасних художників і дизайнерів

Филиппова О. Н. Коллекция авангардного искусства в Радищевском музее

Филиппова О. Н. Творчество Э. Мунка (1863-1944) – яркой страницы художественной культуры XX столетия

Харковина Є. Г. Художні та техніко-технологічні особливості килимарства Полтавщини в колі світових центрів ткацтва

18. АрхітектураКоваль Л. М. Технологічні прийоми взаємодії світлової проекції з середовищем

19. Психологічні наукиДушкевич М. М. , Глущенко М. О. Особливості Я-концепції особистості, яка пережила інцест

Журат Ю. В. , Голик Б. М. Розвиток психологічної готовності вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з обдарованими дітьми

Колпакчи О. С. Науково-теоретичне вивчення проблеми формування етичних цінностей професійної діяльності майбутніх практичних психологів

Колтунович Т. А. , Поліщук О. М. Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології

Костюкова М. В. , Крейдун Н. П. Морально-нравственные особенности индивидов разных сексуальных ориентаций

Нечитайло Т. А. , Фесун Г. С. , Канівець Т. М. Психологічна допомога дітям в адаптації до першого року навчання

Новоженина Л. И. , Павлюченко Т. Э. , Заяц В. А. Анализ уровня стрессоустойчивости студентов медицинского вуза

Палагнюк О. В. , Романюк І. І. Обдарованість на перетині психологічних та педагогічних наук

Якимчук Б. А. Модель професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця соціономічного профілю

20. Військові науки
21. Національна безпека
22. Соціологічні наукиЛарін О. В. Дані державної статистики та матеріали соціологічних досліджень як інструмент публічного управління гуманітарною сферою України

23. Політичні науки
24. Фізичне виховання та спорт
25. Державне управлінняЛівошко Т. В. Ефективне планування фінансових ресурсів для міжбюджетних відносин у довгостроковій перспективі розвитку країни

Радченко Л. М. , Кризина Н. П. Державне регулювання фінансування охорони навколишнього середовища: зарубіжний досвід

26. Культурологія
27. Соціальні комунікації

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика