Головна

Новини

Про журнал

Архів номерів журналу

Умови публікацій

Умови оплати

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

BALTIC JOURNAL

Колективні монографії

Зарубіжна конференція


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

Матеріали журналу «Молодий вчений» №3 (55) березень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиStroi A. . , Zhang J. . Symmetry and exact solutions of cylindrically symmetric wave equation

Григор`єв В. І. Методологія визначення естетичного ідеалу за допомогою нейромережевих алгоритмів

Рачинская А. Л. , Купчак А. И. Плоское движение маятника с вязкой жидкостью

2. Хімічні наукиХудоярова О. С. Cумісна переробка фосфатів і сульфатів газовідновним методом з одержанням сульфідів фосфору

3. Біологічні наукиСоболь Є. В. , Шейко В. І. The state of indexes of heterospecific immunity under influence of geochronoclimatic factors

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиДубініна А. А. , Селютіна Г. А. , Летута Т. М. , Ленерт С. О. Видові та сортові особливості накопичення радіонуклідів овочевими культурами

Дуднік А. С. Аналіз методів вимірювання відстаней між об’єктами за допомогою сенсорних мереж

Клименко Є. В. , Черенева О. С. , Гриньова І. І. , Дедескул В. І. Застосування програмного комплексу ЛІРА для дослідження роботи пошкоджених кам`яних конструкцій

Колобашкін Л. В. , Семінський О. О. Застосування роторно-пульсаційних апаратів в інноваційних технологіях

Муха А. А. К вопросу о живучести систем противоаварийной автоматики на гидроэлектрических станциях

Нестеренко А. О. , Вислоух С. П. Імітаційне моделювання виробничого процесу складання

Трубачев С. І. , Колодежний В. А. Розрахунок хвилеводів ультразвукового зварювання під дією вібраційних навантажень

6. Сільськогосподарські наукиШаповаленко О. І. , Кожевнікова М. І. , Кожевнікова М. І. Дослідження фізико-хімічних показників створених кормових сумішей для екструдування

Шацман Д. О. Дія гербіцидів на продуктивність агроценозу кукурудзи за беззмінного вирощування у Лівобережному Лісостепу України

7. Історичні наукиАкименко К. В. Історія, мета та принципи функціонування світової координаційної ради ідеологічно споріднених націоналістичних організацій

Грудевич Т. В. , Шкіра Л. М. Дорожні скрині, валізи та інші засоби перевезення дорожнього багажу ХІХ – середини ХХ століття у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Кряжев П. В. Інсталяція генерал-губернаторства Баії в колоніальній Бразилії

Куцаєва Т. О. Історія колекції раритетів єврейської громади України 19 – 1-ї трет. 20 ст. у Національному музеї історії України

Лук`яненко О. В. Студентка-освітянка у Червоній армії часів німецько-радянської війни

Мацьовка А. В. Роль неформальних груп і об’єднань у становленні багатопартійної системи в Україні на початку 90-х рр. ХХ ст.

Остапенко В. О. Покровительство гетьмана Б. Хмельницького православній церкві як елемент державної політики

8. Економічні наукиБалдук А. О. Порогові умови переходу сучасних економік до порядку відкритого доступу у моделі Д. Норта

Богданюк О. В. , Гайдученко Т. М. Льонарство України: сучасний стан галузі та перспективи розвитку

Бойко Л. І. Регулювання оплати праці в Україні

Бойко Л. І. , Мацієвич Т. О. Зміни в податковому регулюванні екологічних процесів

Бурбан О. В. , Кривов`язюк І. В. Тенденції розвитку міжнародних ринків цінних паперів

Войнича Л. Й. Функція Кобба-Дуґласа як інструмент управління трудовими ресурсами сільських територій

Гаватюк Л. С. , Телешецька М. І. Основні напрями підвищення ефективності інвестиційної діяльності Чернівецької області

Гатаулліна Е. І. Ефективність бюджетних видатків як інструмент підвищення результативності функціонування системи державних фінансів

Гранат Л. В. Корпоративні бренди інтернет-магазинів: бенчармарки та тенденції

Даньшина Ю. В. Methodology of evaluation of electronic technologies interaction during the management over administrative services provision process

Дєєва Н. Е. , Делейчук В. В. Механізми залучення інвестицій емітентами цінних паперів в умовах розвитку цифрової економіки України

Дорош Н. І. , Лясківська Г. В. Внутрішній аудит витрат на виробництво

Колеснікова К. С. , Маліновська І. А. , Чабаров В. О. Економічна безпека України в контексті глобалізаційних викликів

Кривов`язюк І. В. Концептуальна модель та принципи діагностики потенціалу фінансово-економічної стійкості корпорації

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Василенко В. В. Дослідження депозитного портфелю як інструменту ресурсної політики банку

Мельник Т. Г. , Димніч В. В. Особливості обліку власного капіталу в акціонерних товариствах

Мельник Т. Г. , Димніч В. В. Організація бухгалтерського обліку та контролю власного капіталу

Михайлик Н. І. Пріоритетні об’єкти логістичного менеджменту

Москальов А. А. , Попова Е. М. Криптовалюта на сучасній економічній арені та перспективи розвитку Bitcoin, Ethereum, Ripple

Пандас А. В. , Дячук К. С. Аналіз методик прогнозування кон’юнктури будівельного ринку

Подоляк В. Р. Репутаційний капітал в структурі нематеріальних активів

Попович Д. В. , Блискун О. З. Проблемні аспекти фінансового забезпечення малого підприємництва в Україні

Попович О. В. , Сєдов О. М. Заробітна плата як мотивація та підвищення працездатності працівників

Попович О. В. , Соловей К. В. Аналіз поточної кредиторської заборгованості на ПАТ «Спец-авіа» за 2014-2016 роки

Рисцов І. К. , Каплун О. О. Економіко-математичне моделювання діяльності транспортної галузі

Світлична В. Ю. Сутність та питання реалізація грошово-кредитної політики у сучасних умовах

Семенда Д. К. , Семенда О. В. , Семенда О. В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства

Сич О. А. , Дзюба Н. П. Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю

Сподар К. В. , Карбівнича Т. В. , Василець К. К. , Казанцева С. С. Формування логістичної схеми організації та продажу продуктів переробки айви японської

Стрєльніков Р. М. , Філатова Ю. Д. Виторг від реалізації готової продукції, як джерело капітальних інвестицій промислового підприємства

Супруненко А. С. Напрями підвищення ефективності соціального захисту населення в контексті забезпечення соціальної безпеки

Тарасова К. И. Особенности HR-менеджмента для цифрового мира: тенденции и перспективы

Терлецька Ю. О. Використання інноваційних технологій у процесі удосконалення якості продукції на підприємстві

Фурдак М. М. Визначення стратегічних орієнтирів розвитку виноградарства і виноробства України в умовах інтеграції до світового ринку

Шестакова П. Ю. , Ожелевська Т. С. Аграрний ринок України в умовах євроінтеграції

Яцик Т. В. Сутність криптовалюти та етапи її розвитку у фінансовому обліку

9. Філософські наукиАвер`янова Н. М. Зарубіжне українство у відстоюванні національних інтересів України

Бурий А. Р. Кінематографічні інтерпретації проблеми суспільного буття. Частина ІІ

Воропаєва Т. С. Аналіз колоніального статусу України мислителями і політиками початку ХХ століття

Литвиненко О. В. Медіаграмотність громадян у контексті гібридних воєн: приклад України

Пархоменко Н. В. Міграційні процеси як філософська проблема: теоретико-методологічні основи дослідження

Савчин Г. В. Синестезія як принцип розвитку художньо-естетичної свідомості

Смольницька О. О. Компаративний аналіз інтерпретації постаті святого Франциска Ассізького у філософських і літературознавчих дослідженнях у Київському університеті кінця ХІХ – початку ХХ ст.

10. Філологічні наукиBaran B. . Comparative study of the social reception of surzhyk over the last decade

Адах Н. А. , Гаврилюк Н. В. Індивідуально-авторські дієслова у творчості поетів-емігрантів

Аксютіна Т. В. Semantic innovations in English: motivations for changes

Ананьян Э. Л. , Рябкин А. А. Концепт «миротворчество» как фрагмент общественно-политической концептуальной картины мира (на материале аутентичного газетно-публицистического текста)

Бігунова С. А. , Сологуб А. М. Гендерні стереотипи в антропоморфних образах "Віршів Матінки Гуски"

Білоус Т. М. Methodical techniques of formation of intercultural Competence at the English language lessons

Бобак Г. Р. , Бобак М. І. Canadian bilingualism and biculturalism in diachronic dimension

Бродська О. О. Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості В. Винниченка та А. Шніцлера

Винар С. М. Сентенція в комунікативній структурі драматичного твору (на прикладі драми Гете «Іфігенія в Тавриді»)

Гавриш І. П. Мотив самотності в малій прозі Марії Цуканової (на матеріалі новели «Бузковий цвіт»)

Гамерська І. І. Контамінація як спосіб словотвору

Головащенко Ю. С. Connotative features in the novel „In the Heart of the Country” by John Maxwell Coetzee

Горобець І. А. , Маковська Г. Я. Інноваційні технології у викладанні іноземної мови професійного спрямування

Грабівська Г. І. Методологічні засади історії української літератури в публікаціях Івана Франка про Т. Шевченка на шпальтах часопису «Kurjer Lwowski»

Грабовська Н. А. Тема свободи та сваволі у романі Енн Бронте «Незнайомка з Вайлдфелл-Холлу»

Гронь Л. В. , Гронь В. М. Дидактичний потенціал художнього тексту у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів

Грущак О. М. Предметний фрейм концепту life в англомовній афористиці

Губа Л. В. Художній концепт як репрезентант поетичної мовної свідомості

Губіна А. М. , Мартинюк А. П. Сумісне викладання як інноваційна технологія навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів

Гутиряк О. І. Семантичні характеристики та тематичні групи англійської термінології маркетингу

Дашко Л. Т. Семантика негативно-оцінних звертань у п’єсах В. Шекспіра

Денисюк Л. В. , Данілова Н. Р. Мультимедія у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей

Джава Н. А. Aktuelle Anforderungen an das Training der Fertigkeit Sprechen im DaF-Unterricht

Дубравська З. Р. Зооніми як окремі лексичні одиниці та як компоненти сталих виразів

Дуркалевич В. В. Літературна премія як культурна практика

Іванишин М. В. Націологічні ідеї Семюела Гантінгтона як теоретичний імпульс для українського постколоніального літературознавства

Іванишин П. В. Екзистенціал батьківщини в поезії Тараса Шевченка і вісниківців

Івашкевич Е. Е. Дискурс до проблеми перекладу художніх творів

Каракевич Р. . Семантична структура фразеологізмів групи «людські емоції»

Касаткіна-Кубишкіна О. В. , Курята Ю. В. The role of metaphors in the language of advertising

Киселюк Н. П. Вплив емоцій на екологічність спілкування (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу)

Кіщенко Н. Д. Образна метафора як засіб вербалізації концепту мудрість

Ковальчук О. П. Проблема вживання коми в різних граматичних конструкціях французької мови

Кондратів І. І. До питання про семантико-синтаксичні засоби організації наукового дискурсу

Купріянов Є. В. Система словозміни іспанської мови як об’єкт комп’ютерної лексикографії

Левицька Л. Я. Жанрові та стильові особливості романтичної казки Людвіга Тіка «Білявий Екберт» (1797)

Легка Л. І. Акцентна характеристика дієслів третього структурного класу із суфіксом -а- (-я-) у поетичному мовленні Івана Франка

Лопушанський В. М. Міфологізація міста у творах Бруно Шульца та Франца Кафки

Лопушанський Я. М. , Черевко І. Р. The English interpretation of Rainer Maria Rilke’s works

Лук’янченко М. П. La formation de l`espace conceptuel du roman «Tout compte fait» de Simone de Beauvoir

Лучечко Т. М. Паремійна вербалізація чорного кольору в англійській та українській мовах

Лучкевич В. В. Лінгводидактичні стратегії як ефективний засіб вивчення французької мови у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект

Маркова М. В. Петрарківські виміри поезії Генрі Говарда

Мартинів О. М. Семантико-граматична структура фразеологічних одиниць німецької мови з компонентом на позначення звучання в проекції на категорії свідомості

Матвєйченко В. В. , Москалець О. О. , Денисова Н. Б. School-based experience in new generation teacher training

Матвіїшин О. М. Символ хреста в німецькомовній iнтерпретації О. Роздольського (на матеріалі новели В. Стефаника «Камінний хрест»)

Михальчук Н. О. , Івашкевич Е. З. Psycholinguistic context of the idea of understanding and the problem of social intellect of the person

Мороз Л. В. , Василькевич С. С. Аудіювання та його роль у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей

Оздемір О. В. Проблеми наратологічного аналізу мемуарно-автобіографічних жанрів

Палиця Г. С. Концепт учасник процесу виховання в розрізі німецьких, українських і російських паремій

Патен І. М. Дослідницькі підходи до вивчення категорії руху в мовознавстві

Перішко І. В. Сучасні тенденції формування лексики у сфері туристичних послуг

Петришин О. Л. , Лужецька О. М. Новітні англомовні запозичення як засіб міжкультурної комунікації

Пилипів О. Г. , Липецький А. Д. Семантична мотивація лексики на позначення дорогоцінних та напівдорогоцінних ювелірних каменів у творі Плінія Старшого «Historia naturalis»

Пітин В. М. Особливості репрезентації сакральної лексики в українській та французькій лексикографії

Погоріла А. І. , Тимчук О. Т. Особливості перекладу неологізмів англійської мови

Поліщук Є. С. Інтерпретація образу Степана Бандери у сучасній українській літературі про АТО

Радченко О. А. Еміль Штайґер як інтерпретатор світової літературної спадщини

Романчук О. В. , Гупало О. С. Використання вбудованого Google- перекладача у професійній іншомовній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту

Романюк С. К. Сенсорні оцінні засоби апеляції до репрезентативних систем адресата американського комерційного журнального рекламного дискурсу

Рябініна І. М. , Усова А. В. Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у працях Б. О. Ларіна

Сеньків О. М. , Петриця Л. І. Семантичні неологізми в англомовному дитячому фентезі

Сирко І. М. Графічні засоби інтимізації щоденникового тексту

Сікора Л. Т. Сакралізація національно-соціальних аспектів буття в романі Ольги Кобилянської «Апостол черні»

Соболь Л. І. , Кравців М. М. Походження латинського алфавіту

Стернічук В. Б. , Лобанова С. І. Експліцитність, імпліцитність та інтертекстуальність як основні складові реалізації образу автора в епітекстах

Третьякова К. В. Типи відмін латинського іменника як складова граматичної компетенції майбутніх педагогів-філологів

Федів О. Є. Відтворення художніх порівнянь зі збірки оповідань Р. Бредбері «Темний карнавал» в українському перекладі М. Томахів і М. Шурпік

Федоришин О. П. Active learning techniques in higher education

Фрідріх А. В. Семантика фразеологічних одиниць з британським етнокультурним компонентом

Чобанюк М. М. Західна україністика та український аванґард

Шевців Г. М. Особливості рецепції «Поезії і правди» Й.-В. Ґете у творчості Томаса Манна

Щербачук Н. П. Особливості реалізації валентного потенціалу предикатів дії в семантико-синтаксичній структурі речень-реплік

Яворська О. М. Функціонування опозиції Свій – Інший у формуванні національної ідентичності мешканців міжвоєнного Дрогобича у повістях А. Хцюка

Яковчук А. Я. , Воробйова І. А. Особливості вербалізації емоцій у мовній картині світу

11. Географічні наукиМезенцева І. В. Характеристика Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща»

12. Юридичні наукиЗубачова І. С. Історія становлення Верховного Суду України

Новиков О. В. , Андрійцьо А. М. До проблем історичних передумов утворення СРСР

Сафончик О. І. Деякі питання припинення шлюбно-сімейних правовідносин в Україні та деяких країнах ЄС

Стельмах М. В. , Крайник Г. С. Визначення підходу до тлумачення «інших тяжких наслідків», передбачених ст. 236 Кримінального кодексу України

Чудік Т. В. Особливості поділу майна подружжя

Шевченко Ю. А. Механізм захисту права на життя у світлі практики Європейського суду з прав людини у справах проти України

13. Педагогічні наукиŁucenko W. І. , Łucenko O. W. O integracji teoretycznych i praktycznych aspektów badania socjalno-psychologicznej adaptacji studentów-cudzoziemców

Бачинська Н. В. , Забіяко Ю. О. Актуальні питання та перспективні напрямки реабілітації осіб з бойовими пораненнями

Білан Н. М. Die theoretische Analyse der grundlegenden Begriffe des Kompetenzansatzes

Боровик Л. В. Характеристика стану сформованості психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників

Булгару Н. Б. Теоретичні аспекти системи оцінки рівня сформованості професійних компетенцій у студентів технічних ВНЗ

Вайло К. М. Застосування методів навчання з метою удосконалення діяльнісних можливостей учнів (історичний аспект)

Венгловська О. А. , Ткач М. С. Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової

Вишнівський Р. Й. Іван Франко про школу як джерело виховання національної свідомості української молоді

Вінтюк Ю. В. Дослідження емоцій у навчальній роботі зі студентами-психологами

Власова С. А. Вокально-ансамблеві навички у системі художньо-інтерпретаційної діяльності колективу

Волошанська І. В. Зміст та специфіка застосування методу проектів при вивченні іноземної мови

Гавриляк І. С. Ідеї становлення освітніх інновацій в сучасній Україні

Гоцинець І. Л. Методика формування аудитивних вмінь студентів-філологів на практичних заняттях з німецької мови

Григорчук Т. В. Структура компетенцій фахівців з маркетингу суб’єктів соціокультурної сфери

Гузій І. С. Напрями використання інтегративного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Дарійчук С. В. Аспекти здорового способу життя на сторінках газети «Борба» (Буковина, 1914-1918 роки)

Децюк Т. М. , Дударенко А. А. Форми та методи позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах

Дзіковська М. І. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців природничих спеціальностей у коледжі

Доманюк О. М. Організаційно-методичні аспекти емпіричного вивчення готовності майбутніх вихователів до формування у дошкільників доброзичливості

Дорошенко О. В. Генеза або ретроспектива питання формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників

Дьоміна О. М. Розвиток творчих здібностей учнів в позаурочний час за допомогою сервісів WEB 2.0

Журавська Н. С. , Діхтяренко Л. В. , Шкіринець А. Ю. Сучасний стан та перспективи державного управління в Україні

Задільська Г. М. Сучасні педагогічні технології тестування з метою контролю рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей ВНЗ у читанні

Іщенко Л. В. Мотиваційна готовність студентів до формування творчої особистості дітей старшого дошкільного віку

Карсканова С. В. , Божок Н. В. Особливості формування стійкого професійного інтересу майбутніх учителів ЗОШ І ступеню

Киселиця О. М. , Богданюк А. М. , Гуліна Л. В. , Свекла Р. М. Прогнозування та запобігання синдрому професійного вигорання і хронічної втоми учителів фізичної культури

Ківерник О. В. , Прекурат О. О. Здібності як складова особистісних досягнень підлітків

Клюєва С. В. Теоретико-практичні аспекти діяльності піаніста-концертмейстера

Ковальчук В. І. , Данькевич В. О. Деякі аспекти стратегічного управління розвитком закладу вищої освіти

Ковальчук В. І. , Щербак А. В. Впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної підготовки студентів закладів вищої освіти

Коган Д. . , Абаласеі Б. . The impact of laterality disorders on the growth and development of the child

Кожокар М. В. Виховна діяльність у сучасному закладі вищої освіти: проблеми і перспективи розвитку

Кожокар М. В. , Хавруняк І. В. , Городинський С. І. Студентський громадський рух на Буковині (1875-1939 роки): передумови становлення

Конопляник Л. М. , Коваленко О. О. Використання методу проектів у викладанні іноземної мови професійного спрямування майбутнім інженерам

Корницька І. А. Розвиток пізнавальної активності учнів початкових класів засобами навчальних онлайн-сервісів

Короткіх М. А. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності військових викладачів

Кошура А. В. Фізичне виховання в системі вищої освіти Польщі

Курилюк Ю. І. Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи

Курнишев Ю. А. , Палагнюк Т. В. , Гуліна Л. В. Методичне забезпечення професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури

Кученьов Д. В. , Лівак В. А. Виконавська майстерність баяніста у контексті актуалізації народного мистецтва

Латко В. Б. Мідні духові інструменти в українському музичному просторі

Левченко А. В. Методологічні аспекти виховання артиста хору

Леонтієва С. Л. Вокально-фортепіанний ансамбль в дискурсі творчої діяльності концертмейстера та вокаліста

Любінська О. І. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини (результати експериментального дослідження)

Матукова Г. І. Формування економічних компетентностей у фахівців вищої школи

Медвідь А. М. , Тівелік М. В. Теоретико-методичне обґрунтування рекреації в житті літніх людей

Мельник І. М. Аспекти професійного становлення майбутнього педагога

Мосейчук Ю. Ю. , Сас М. М. , Шандор А. А. Психолого-педагогічні засади формування культури здоров’я майбутніх учителів фізичної культури

Мужичок В. О. , Мосейчук А. В. Використання рухливих ігор у формуванні здоров’язбережувальної компетенції молодших школярів загальноосвітньої школі

Науменко У. В. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі в умовах модернізації

Новик І. М. , Сащук Т. В. Book trailer як засіб формування читацьких інтересів молодших школярів

Овчаренко З. П. Інформаційні технології як засіб інтенсифікації вивчення англійської мови

Павлішак О. Р. Професіоналізм та педагогічна комунікація у підготовці вчителя в Австрії

Паламар С. П. Світове мистецтво в житті і творчості Тараса Шевченка

Палічук Ю. І. , Вілігорський О. М. , Горячий В. Г. Підготовка майбутніх педагогів до розвитку культури здоров’я учнів

Піонтковський-Вихватень Б. О. Історичний аналіз психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей в загальноосвітніх навчальних закладах України ХХ ст.

Платонова Л. О. , Покась Л. А. Дидактична гра як елемент формування економічної компетентності в учнів профільної школи

Ревенчук В. В. , Грязна Т. В. Формування творчої активності учнів як педагогічна проблема

Слусаряк А. П. , Нечитайло Т. А. Роль індивідуально-психологічної підготовки спортсмена у провідних видах діяльності

Сосюра М. О. Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи з підлітками групи-ризику в контексті профілактики соціально-небезпечних хвороб

Сухраменда Е. В. Активні методи навчання ліцеїстів іноземної мови

Теличко М. В. , Абрамів О. В. , Гайдук М. С. Проблематика викладання іноземної мови у сфері спортивної комунікації

Токарєва О. В. Формування мовленнєвої культури майбутніх фахівців морської галузі: теоретичний аспект

Філіпчук Н. О. Музейна педагогіка і виховання нації

Хало З. П. Підготовкa педагогів до роботи в дитячих садках Німеччини у контексті завдань розумового розвитку дитини

Харкавців І. Р. Формування світоглядної культури майбутніх вчителів іноземних мов

Цюпа Н. П. Методичні аспекти роботи над вокальним диханням (за методикою І. Прянішникова)

Черкашин О. В. Формування у молодших школярів знань про пожежогасіння: сучасний стан проблеми

Шагала Л. Б. Педагогічна концепція рідномовного навчання і виховання Ярослава Грицковяна

Шляк О. А. , Савіцкі С. К. , Погорлецкій А. Н. Physio prophylaxis of obesity at children and adolescents

Шпитальова О. В. Арт-технології у формуванні творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва

Юлдашева І. О. , Зорін В. В. Специфіка та методологічні нюанси діяльності піаніста-концертмейстера

14. Медичні наукиБойчук Р. Р. , Білоус В. В. , Безруков Л. О. Оцінка показників контролю бронхіальної астми фізичної напруги у дітей шкільного віку

Бражанюк А. О. Фізична реабілітація спортсменів з пошкодженнями передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглобу після артроскопічної операції

Зендик О. В. , Гнесь Н. О. , Бачік В. М. Фізична реабілітація при гонартрозі колінного суглоба

Лавринюк В. Є. , Грейда Н. Б. , Кирпа С. Ю. Розшарування аневризми низхідного відділу аорти – опис потенційно фатального випадку в клініці внутрішніх хвороб

Лістау К. О. , Доцюк Л. Г. Використання елементів оздоровчої гімнастики хатха-йога для корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку

Романив Л. В. , Пишак О. В. , Бойчук Р. Р. Особенности распространения и причины риск-ориентированого поведения в молодежной среде (на примере употребления психоактивных веществ)

Ротар Я. Ф. Ефективність реабілітаційних заходів при травмах хребта

Рускан Т. В. , Стратійчук Н. А. , Козік Н. М. Застосування засобів фізичної реабілітації в процесі відновлення порушень зору

Темерівська Т. Г. , Ворнічеса Т. В. Особливості фізичної реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру

Толок В. С. , Полин К. В. , Доцюк Л. Г. Виникнення, розвиток та методи запобігання гіпокінезії внаслідок науково-технічного прогресу

Юстин О. Й. , Козік Н. М. , Стратійчук Н. А. Відновлення посттравматичних станів ушкоджених кінцівок засобами гідрокінезотерапії та бальнеотерапії

15. Фармацевтичні наукиШостак Л. Г. , Пальчик К. О. Мікро- та макроелементний склад основних органів фікусу Бенджаміна

16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоАфанасьєв С. М. Особливості сучасної техніки характерного танцю в порівнянні з технікою класичного танцю

Бакало Л. К. Музично-образна семантика хорових обробок М. Леонтовича у проекції на параметри сучасної педагогічної практики

Гусарчук Т. В. Діалог століть у «Хоровому концерті пам’яті Артемія Веделя» Світлани Острової на тексти Григорія Сковороди

Дем’янчук А. Л. Роль образотворчого мистецтва в оформленні балетних постановок

Камінська М. М. Специфіка освітнього процесу диригентсько-хорової підготовки студентів

Коновалова О. В. , Лавриненко Ю. С. Символіка флореальних мотивів у мистецтві доби модерну

Ляйтнер О. Є. The phenomenon of a student T. M. Golembievska in the art University of Kiev

Паньків Г. С. Особливості застосування «доперспективних» признаків просторовисті в роботах В. А. Гегамяна (1925-2000)

Попова А. Б. , Коваленко Є. В. , Войченко О. М. Вокаліз та його значення для розвитку вокальної майстерності

Романенкова Ю. В. Ювелирные композиции как имиджевый компонент дизайна интерьера

Сапак Н. В. Роль меценатів і популяризаторів мистецтва в художньому житті Миколаєва на межі ХІХ-ХХ століть

Филиппова О. Н. Творчество Жана Оноре Домье – графика, живописца и скульптора (1808-1879 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество В. Д. Орловского – представителя плеяды мастеров русской национальной школы пейзажной живописи (1842-1914 гг.)

Цюпа Н. П. Вплив музичного світогляду ХХ століття на роботу вокалістів

18. Архітектура
19. Психологічні наукиАндрощук О. В. Розвиток творчої легкості старших дошкільників у процесі комп’ютерних ігор (фрагмент розвивальної програми)

Вербицька Л. Ф. , Скуловатова О. В. Психопрофілактика кризових станів юнацької молоді

Зошій І. В. Формування професійної компетентності майбутніх юристів

Ізмайлова Н. О. Методологічні підходи до проблеми проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку фахівцями медичної сфери

Мельник І. М. Психологічні аспекти професійної ідентичності майбутніх учителів початкової школи

20. Військові наукиПавленко С. О. , Рижонок Є. М. Огляд нормативно-правової бази, що регламентує порядок застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиКостельнюк М. М. Політичні цінності як базові регулятори суспільно-владних відносин

24. Фізичне виховання та спортLucaci P. . , Iacob M. R. The efficiency of kinetotherapy in combating obesity of young adult

Байдюк М. Ю. Сутність і специфіка рекреаційно-оздоровчої діяльності з людьми похилого віку

Балацька Л. В. , Єремія Я. І. Вплив аеробіки на рівень мотивації старшокласниць до занять з фізичної культури

Бугаевский К. А. , Олейник Е. А. Менструальный цикл, половой диморфизм и их изменения у юных теннисисток

Васкан І. Г. Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Гакман А. В. Роль рухової активності та процесів старіння для осіб похилого віку

Гакман А. В. , Винниченко О. Д. Теоретико-методичні основи рекреаційно-оздоровчої діяльності з дітьми дошкільного віку

Галан Я. П. Перевірка ефективності програми зі спортивного орієнтування на показники фізичної підготовленості та когнітивних функцій хлопців 5-6 класів

Головачук В. В. , Головачук Ю. М. Соціально-педагогічні особливості забезпечення особистісних досягнень підлітків у процесі фізичного виховання

Головачук М. Г. Основні аспекти удосконалення техніко-тактичної підготовки юних футболістів

Горюк П. І. Особливості збалансованого та спортивного харчування у панкратіоні

Григоришина Т. Б. , Качур О. І. Обґрунтування експериментальної методики розвитку координаційних здібностей юних волейболістів

Гринчук А. А. , Чехівська Ю. С. Вплив занять з баскетболу на фізичні якості студентів у вищих навчальних закладах

Гусак В. В. , Кожухар М. В. Порівняльна оцінка нетрадиційних методів реабілітації після травм нижніх кінцівок

Данилко В. М. Формування здоров’язбережувальної компетентності у процесі підготовки майбутніх фахівців фізичної культури

Доцюк Л. Г. , Кушнір І. Г. Особливості міжособистісної взаємодії студентів першого курсу спеціальності «Фізична реабілітація»

Євстратов П. І. , Євстратов Є. П. Особливості показників тонусу основних груп м’язів, що беруть участь в реалізації пострілу стрільців із лука різної кваліфікації в умовах тренувальних навантажень

Касіч Н. П. Педагогічні умови виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно- оздоровчій діяльності

Мандюк А. Б. Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15-17 років з різних медичних груп

Молдован А. Д. Особливості і проблеми підприємницької діяльності у сфері фізичної культури і спорту

Мороз О. О. , Джіоєва Т. Т. Ефективність занять по системі фітнес-йога

Наконечний І. Ю. Подолання внутрішньо-особистісного конфлікту у спортсменів високої кваліфікації у єдиноборствах

Осадець М. М. , Слобожанінов А. А. , Волощук А. О. Сучасні проблеми фізичного виховання школярів

Первухіна С. М. , Медвідь М. М. Вікові особливості вияву фізичного стану дошкільнят

Свінціцька С. М. Здоровий спосіб життя як феномен здоров’я людини

Слобожанінов П. А. Техніко-тактичний аналіз змагальної діяльності в спортивному орієнтуванні

Тулайдан В. Г. , Бабич К. В. Актуальні проблеми фізичного виховання студенток ДВНЗ УжНУ

Циба Ю. Г. Особливості психологічної підготовки в пауерліфтингу

Чебан Л. Г. , Ротар Я. Ф. Особливості реабілітації осіб, які потрапили в кризові життєві ситуації

Швец Н. В. Функциональные тренировки для поддержания здоровья офисных работников

25. Державне управлінняВасільєва В. А. Досвід Німеччини у законодавстві про адміністративні процедури та перспективи його реалізації в українській адміністративно-правовій базі в контексті державного управління

26. КультурологіяГурська М. Б. Загальний огляд процесу розвитку музичного мистецтва Дубровника періоду XIV-XVIII cтоліття через призму історичних умов

27. Соціальні комунікаціїСанакоєва Н. Д. , Кущ С. Г. Нейротехнології у рекламній індустрії: історико-прикладні аспекти

Таран Л. В. Абсурдні заголовки в контенті онлайн-медій як демотиватори сприйняття

Фомиця О. Л. Висловлювання «від першої особи» як різновид звукового маніпулювання

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2012-2019 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика