Головна

Матеріали конференцій

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ


«Актуальні питання економічних наук» 
(м. Київ, 13-14 березня 2015 р.)

1. Економічна теорія та історія економічної думкиМага А. М. Методологічні підходи до визначення меж нової інституціональної економічної теорії

Хохлова О. А. Історія економіки: економічні реформи на Давньому Сході на прикладі міста-держави Лагаш

2. Світове господарство і міжнародні економічні відносиниБлідар Ю. В. Основні характеристики інноваційного потенціалу підприємства

Горзов О. П. Особливості функціонування і розвитку ФРС

Калантарова А. Р. Індустріальні парки як механізм залучення іноземних інвестицій

Лобынцева Д. Ю. , Кравцова Е. М. Особенности функционирования мирового рынка нефти

Сандул М. С. The fundamentals of the development of higher education in the globalised knowledge societies

Тарасюк А. О. Організаційно-виробнича чутливість підприємств до нововведень

Тренделева О. В. , Кравцова Е. М. Социальная ответственность ТНК: сущность и роль

Чорнуха І. В. Щодо питання вибору стратегічних альтернатив та формування стратегії розвитку підприємства

Шимко О. В. Реструктуризація торговельних підприємств на основі аутсорсингу

Ярославцева Т. А. , Кравцова Е. М. Последствия международной миграции

3. Економіка та управління національним господарствомВешневская А. В. Проблемы строительной отрасли Украины

Данилишин М. С. Стимулювання експорту цукру

Митько А. П. Питання впровадження соціального податку в Україні

Мячин В. В. , Матвеева В. Ю. Политика ЕС в области качества

Проданова І. І. , Корженюк В. М. Розвиток економічної свободи в Україні

Самойлик Ю. В. Потенціал національного ринку м’яса та м’ясопродукції

Соляник О. Ю. Конкурентоспособность предприятий Украины в условиях глобализации: проблемы и пути их решения

4. Економіка та управління підприємствамиАфанасьєва О. О. , Сучков А. В. Бенчмаркінг як один із інструментів підвищення конкурентоспроможності підприємства

Біда С. О. Управлінський облік як елемент процесу управління підприємством

Бінерт О. В. Сучасні проблеми розвитку українського села

Бровко Л. В. , Стеценко О. О. Стан та перспективи розвитку фермерських господарств Полтавщини

Венжега Р. В. Стратегія антикризового управління підприємствами вугільної промисловості України

Вознюк А. О. Перспективи функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств

Дуленко І. С. , Польова Т. В. Методичні аспекти аналізу рентабельності торговельних підприємств

Зінчук М. О. Щодо проблематики трактування фінансової стійкості в системі управління діяльністю підприємства

Колодій М. В. Особливості функціонування агрохолдингів в Україні

Лисицина Т. В. Організація матеріального стимулювання персоналу вугільних підприємств

Маковійчук О. В. , Шологон М. В. Удосконалення функціонування системи економічного аналізу для підвищення ефективності управлінських рішень

Однорог М. А. Інвестиційні проекти в регіональному АПК

Павлова М. Б. Еволюція роздрібних форматів торгівлі

Письменна О. О. Деякі аспекти стратегічного аналізу при розробці кадрової стратегії підприємства

Поченюк М. Д. Оцінювання та аналіз дебіторської заборгованості з метою оптимізації розміру цього активу підприємства

Соколов О. Є. Ефективність управління підприємством: оцінка ризику оборотних активів

Старко І. Є. Особливості оцінки результатів інтелектуальної діяльності підприємства

Стрижиченко Н. О. Управління ризиками на підприємстві: організаційний аспект

Толстая Н. В. Особливості господарських товариств як об’єктів корпоративного управління

Харченко В. А. Протиріччя у системах управління підприємством

Чорна А. М. Оцінювання ресурсного забезпечення підприємств Луганської області в системі їх економічної безпеки

Ярошенко А. С. Качество информационного обеспечения анализа хозяйственной деятельности предприятия

5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економікаГороховець Ю. А. Теоретичні аспекти інноваційних процесів в АПК регіону

Гусева Ю. О. Общий анализ современного социально-экономического состояния моногородов России

Удовенко І. О. , Додонова Т. О. Перспективи розвитку готельної індустрії в Україні

Удовенко І. О. , Полонська Н. В. Готельне господарство як один з факторів розбудови вітчизняної економіки

Усков И. В. Развитие рынка местных займов в Украине

6. Інновації та інвестиційна діяльністьАзарова А. О. , Бондарчук А. В. Інноваційна привабливість як складова інноваційної системи підприємства

Єршова І. С. Оцінка податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні

Коваль Л. П. Інвестиційна безпека регіону як комплексна ієрархічна категорія

Логвінова О. П. Управління маркетинговим ризиком в інноваційній діяльності підприємства

Олійник Л. В. , Шматковська Т. О. Інформаційне забезпечення моніторингу управління активами підприємства в системі конвергенції його функціонування в економічну інфраструктуру

Твердохліб А. С. , Усик В. І. Роль інноваційного підприємництва в процесі модернізації економіки України

Федоренко І. А. Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічного розвитку

7. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовищаВольська А. О. , Балла І. В. Проблеми функціонування земельної реформи в Україні

Гребенник Г. В. Оцінка рекреаційної привабливості території НПП «Подільські Товтри»

Сиротюк К. С. Використання біомаси як альтернативного джерела енергії

Цимбалюк І. О. , Лущик В. Д. Досвід зарубіжних країн щодо стимулювання енергозберігаючих заходів та можливість його використання в Україні

Шведюк Ю. В. Характеристика природного та штучного способів лісовідновлення

Шпеник Т. К. Оргінізаційно-економічний механізм функціонування закладів сільського зеленого туризму

8. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика Бараняк І. Є. Стан та тенденції розвитку демографічних процесів у регіоні в умовах глобального перерозподілу людського капіталу із застосуванням методів демографічного моделювання

Корнієнко О. О. Співставлення рівнів соціально-економічного розвитку країн – передумови аналізу міграційної асиметрії

Староста О. П. Формування трирівневої пенсійної системи, як напрям реформування пенсійної системи України

Франчук Ю. О. Волонтерська активність населення як передумова розвитку соціального підприємництва в Україні

9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудитАршулік І. І. До проблематики дефініції дебіторської заборгованості

Бик О. П. , Нужна О. А. Проблеми та напрямки вдосконалення обліку МШП

Горбач В. А. Дефініція економічних категорій «умовне зобов’язання» та «умовний актив»

Збирун Д. В. Роль фінансового аналізу у діяльності підприємства

Зінчук С. А. , Нужна О. А. Поточні біологічні активи тваринництва: організація і методика контролю

Имамутдинова Л. М. Документальная регистрация затрат на производство зерна в системе бухгалтерского учета ООО «Карамала» Кошкинского района Самарской области

Кравчак В. Г. , Нужна О. А. Методика аналізу рентабельності продукції на підприємстві

Леперт Д. В. Трансфертное ценообразование как инструмент контроллинга на предприятиях ресторанного хозяйства

Онищенко В. П. Ліквідаційна вартість в обліку за міжнародними стандартами

Подолець Ю. О. Формування прибутку та прибутковість як об’єкт обліково-аналітичного процесу на підприємстві

Поліщук І. Р. Розвиток методики оцінки інвестиційної привабливості підприємства: аналітичний аспект

Шуляк О. В. , Нужна О. А. Проблеми формування та дотримання норм професійної етики бухгалтера

Яковець Г. Ю. Основні принципи бухгалтерського обліку венчурних інвестицій на підприємстві

10. Гроші, фінанси і кредитАчкасова С. А. , Волобуєва А. В. Нормативне забезпечення та вимоги до здійснення перестрахування у перестраховика-нерезидента

Гавриляк Т. С. Впровадження стратегічного управління у вітчизняних страхових компаніях

Задворних С. С. Напрями боротьби з корумпованістю корпорацій

Ковальчук В. А. Применение кластерного механизма в реализации крупных инвестиционных проектов

Колдовський А. В. Особливості організації та методики складання Звіту про рух грошових коштів банку

Колесниченко К. О. Перспективи розвитку електронних грошей в Україні

Лихограй Д. В. , Гадецька З. М. Сучасний стан та структура платіжного балансу України

Метлушко О. В. Концептуальні засади фінансового моніторингу в банках

Морозова Г. С. Управління кредитним ризиком банку

Самофал Є. В. Інститути спільного інвестування на фінансовому ринку України

Соловаров А. В. Процентна політика банків

Щербина Г. В. Базові підходи до оцінки кредитно-дефолтних свопів

11. Фінанси та податкова політикаКолодійчук В. А. Податкові стимули розвитку зернового ринку України

Колтунова О. В. Податкова політика України в контексті сучасних економічних перетворень

Кочерга О. О. Стратегічні аспекти оцінки вартості корпоративного капіталу

Мунтіян Н. М. Способи мінімізація податкових ризиків

Мунтіян Н. М. Корупція як один із чинників податкового ризику держави

Царенков О. О. Оподаткування доходів громадян як чинник поглиблення соціальної нерівності

12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіціКіщенко О. В. Модель множинної регресії для оцінки впливу ризиків на впровадження та управління системою електронного документообігу

Павлова Є. С. , Харенко С. Б. Математичні методи оптимізації прибутку

Ставицький А. В. Проблеми стабілізації банківської системи України у 2015 році

13. Статистика
14. МаркетингУделіс Р. Г. Глокалізація в маркетингових комунікацій компанії

15. Сучасний менеджмент
16. Логістика та транспортКишко Є. Г. Розвиток сучасного логістичного сервісу: світовий досвід та шляхи його використання в Україні

Фарбота Г. Р. Аналіз розвитку ринку військового авіабудування Індії

17. Публічне управління та адміністрування

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

Тел.: +38 (095) 778 74 79
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"