Головна

Новини

Інформація

Матеріали конференцій

Умови публікацій

Умови оплати


Знижки

Співпраця

Корисні матеріали

Відгуки наших авторів

Контакти

«Педагогіка: традиції та інновації» 
(м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р.)

1. Загальна педагогіка та історія педагогікиБіліченко В. П. Основні осередки розвитку музично-педагогічної думки України у XVIII столітті та її творці

Запотічна М. І. Переваги та недоліки програм професійної освіти для корінного населення Канади

Костюк М. І. Християнське виховання – центральна складова естетичного виховання сучасних дітей

Кухарчук Н. С. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу

Мазайкіна І. О. Використання особистісно-орієнтованих технологій викладання іноземних мов

Підгурська В. П. Патріотизм як фундамент сучасного вчителя

Хромченкова Н. М. Структурні компоненти професійної відповідальності майбутніх журналістів на бакалаврському рівні вищої освіти

Чернявська А. Ю. , Заря Л. О. Особливості розвитку музичної підготовки майбутніх вчителів України (друга половина ХХ століття)

2. Теорія та методика навчанняАнуфрієв В. В. Числові множини

Артюхова А. С. Формування предметно-перетворювальної компетентності студентів спеціальності «Початкова освіта»

Галицька Е. В. , Донкоглова Н. А. Роль курсу «Методика викладання фінансово-економічних дисциплін» та «Педагогічної практики» у підготовці студентів магістерської програми

Денисенко О. В. Методичний супровід самостійної роботи студентів при вивченні курсу «Гірнича електротехніка»

Клеветенко Н. Ю. Впровадження особистісно орієнтованих технологій при вивченні фахових дисциплін

Клюс Н. А. Міжпредметні зв’язки дисципліни «Теорія ймовірностей та математична статистика» як методологічні знання конкретно наукового рівня

Котелянець Н. В. Компоненти методичної системи трудового навчання молодших школярів

Куцаєва Т. О. Stories “Tragedy of Jewish ghettos in Ukraine, by evidences of little victims” as a part of the space of informal teaching of the history of the Holocaust

Лихошвед Н. В. Комунікативна розминка на заняттях з іноземної мови для студентів спеціальності "Менеджмент"

Радченко М. А. Організація самостійної роботи студентів з використанням інтерактивних технологій навчання

Рибак Т. М. , Лесь Т. В. Рольова організація процесу навчання англійської мови для студентів спеціальності «туризм»

Ромоданова Э. А. , Тиманюк В. А. , Дягилева Ф. Г. , Стрелкова Т. А. Роль элективных курсов естественно-научного цикла в подготовке студентов медико-фармацевтического направления

Руденко Ю. О. The importance of using tongue-twisters at the English lessons

Тохтамиш О. В. Особливості викладання математики у 5 класі

Троян І. А. Моделі фігур як засіб формування просторового уявлення учнів

Фещук А. М. Влияние технологии веб-квест на повышение уровня иноязычной подготовки будущих специалистов по прикладной механике

Ядута О. В. Методи контролю успішності студентів на практичних заняттях з дисципліни «Методи обчислень»

3. Корекційна педагогіка
4. Теорія і методика професійної освітиАржанухіна С. В. , Салюкова Г. Ю. Формування психологічних навичок виконавської майстерності у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва

Бесшапошникова Т. В. , Школьнік С. Я. Специфіка поліхудожньої діяльності вчителя музичного мистецтва та художньої культури у загальноосвітньому навчальному закладі

Бізюк Л. І. , Посохова С. І. Система організації методичної роботи викладачів в Гірничому коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Вербин Н. Б. Щодо професійної витривалості майбутніх офіцерів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки

Гриценко І. В. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ та шляхи її підвищення

Дідюк Ю. М. Соціалізація студентів-маркшейдерів в освітньому просторі

Добровольська А. М. Реалізація самостійної роботи майбутніх фахівців у межах розробленої моделі засвоєння навчальної інформації

Дудікова Л. В. , Кондратюк А. Л. Використання ситуативно-ігрового підходу в навчанні іноземним мовам

Жовтоніжко І. М. , Бабакішієва Є. Н. Деякі відмінності використання тьютерської діяльності в системі дистанційної освіти

Казачінер О. С. Інклюзивна складова післядипломної освіти вчителів іноземних мов

Карасєвич С. А. Мотиваційна складова готовності майбутнього вчителя фізичної культури до фізкультурно-спортивної діяльності в ЗОШ

Карасєвич С. А. Професійні знання майбутнього вчителя фізичної культури для здійснення фізкультурно-спортивної діяльності в ЗОШ

Кордонська А. В. , Асмоловська Т. В. , Галущак Л. Б. Використання інформаційних технологій мультимедіа в навчальному процесі

Кравченко С. О. Теоретичні аспекти організації формування дослідницької компетенції майбутніх екологів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Красовська Л. В. Формування професійних компетентностей студентів шляхом упровадження проектних технологій

Лоюк О. В. Формування у майбутніх учителів початкової школи мотивації до розвитку творчого мислення учнів

Мараховська Н. В. Conducting pedagogical training sessions for promoting teacher trainee’s self-realization

Мегедь М. Л. Формування власного стилю викладання як системної особистісної якості майбутнього вчителя музики

Нікула Н. В. Методична компетентність учителя початкових класів

Овчарова І. А. , Каппе І. А. Оптимізація засвоєння пісенного репертуару на заняттях із дисципліни «Акомпанемент» у вищому навчальному закладі

Опанасенко Н. І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання інтерактивних методів навчання

Остраус Ю. М. Застосування діалогових технологій у професійній підготовці майбутніх сімейних лікарів

Прадій Т. П. , Крамаренко І. С. Доцільність впровадження сучасних засобів контролю при оцінюванні знань студентів медичних закладів

Рожі І. Г. Модель підготовки майбутніх учителів географії до краєзнавчо-туристської роботи на засадах компетентнісного підходу

Сірик В. В. Розвиток соціальної обдарованості як необхідний компонент професійного розвитку майбутніх вчителів початкових класів

Шкарупа Г. М. Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів на заняттях з креслення

Шулигіна Р. А. Формування індивідуального стилю педагогічного спілкування майбутнього вчителя

Якушко К. Г. Актуальність створення педагогічних умов формування іншомовного спілкування студентів на технічних факультетах аграрних університетів

5. Соціальна педагогікаЖуря Т. С. , Фурдуй С. Б. Інноваційні підходи фахівця соціономічної сфери з дітьми-сиротами

Курляк І. Є. Емоційні розлади як масовий прояв дезадаптації засуджених осіб

Черниш О. О. Соціально-педагогічна підтримка молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у недержавних організаціях

6. Теорія і методика управління освітоюГалацин Е. А. Условия совершенствования организации учебного процесса во время профессиональной подготовки

Голя Н. Г. Самоменеджмент як умова розвитку творчого потенціалу керівника професійно-технічного навчального закладу

Кушнір Н. С. Фандрайзинг та ендаумент як форми додаткового фінансування державних навчальних закладів

Серебрянская О. Н. Системообразующие компоненты эффективного управления учебным заведением

7. Теорія і методика вихованняБарбінова А. В. Когнітивний компонент готовності учнів ПТНЗ до сімейного життя

Гаховський В. Т. Виховання громадянина-патріота через інноваційні форми викладання дисципліни «Захист Вітчизни»

Гринченко А. В. , Черниш О. О. , Тіщенко С. Е. Екологічна стежка – один із методів екологічного виховання

Маслєніков Р. В. Інноваційні підходи в середній загальноосвітній школі до процесу виховання громадянина-патріота

Пшеславська С. О. Використання творів української літератури у контексті реалізації завдання формування сімейних цінностей старшокласників

Ященко К. Е. Екологічне виховання як складова екологічної освіти

8. Дошкільна педагогікаАгіляр Т. В. Психолого-педагогічна характеристика сюжетно-рольової гри дітей старшого дошкільного віку

Бикова О. В. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку

Ходунова В. Л. Природа й типологічні особливості дитячої творчості

9. Теорія навчанняТрубачева С. Е. , Трубачев С. І. Формування навчальних компетентностей в умовах професійно зорієнтованого освітнього середовища навчального закладу

Хоменко Г. В. Вивчення постмодерної літератури на факультативних заняттях

10. Інформаційно-комунікаційні технології в освітіБрюхович О. О. , Гвоздецька Ю. В. Формування інформаційної компетентності учнів на уроках математики за допомогою хмарних технологій

Гуральський С. М. , Гуральська Н. А. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес

Леонтьєв І. О. Проблеми реалізації Е-освіти в сільській школі та можливі шляхи їх вирішення

Лучик Р. І. Основні завдання та перспективи впровадження STEM-освіти

Мачуляк М. В. Ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі професійної підготовки студентів вищих навчальних закладів

Хабюк А. Я. Сучасні тенденції розвитку e-learning у вищих навчальних закладах

Цьось В. А. Науково-методичні особливості використання соціальних мереж в освіті

Шакула І. Е. , Хайрулліна Ю. О. Медіакраєзнавство як фактор розвитку національної свідомості школярів

 Пошук за авторами


 Підписка на новини

НОВИНИ
01.01.2019

Шановні колеги, дорогі друзі!

Вітаємо Вас та ваших рідних з Новим роком та Різдвом Христовим! Для кожного з нас

01.01.2018
Вітаємо з Новим Роком! Бажаємо, щоб гарний настрій супроводжував Вас цілий рік, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч! Нехай збудуться найбажаніші мрії,
16.04.2017

Зі святом Великодня!

Вітаємо Вас із світлим та благословенним святом Великодня. Бажаємо, щоб усі негаразди

Архів новин...

Тел.: +38 (0552) 399-530
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

© 2013-2020 Науковий журнал "Молодий вчений"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика