Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (44) квітень 2017 р.

1. Фізико-математичні наукиБабаев А. А. , Гнатейко Н. В. Экспериментальные исследования работы одномодового сферического пьезоэлектрического преобразователя

2. Хімічні науки
3. Біологічні науки
4. Геологічні наукиГринь С. А. , Мацкевич Ю. Р. Проблемы добычи сланцевого газа на Украине

5. Технічні наукиБоднарюк К. Г. , Жупник М. М. , Талах М. В. Районування території міста Чернівці за ступенем зсувонебезпечності на основі аналізу цифрової моделі рельєфу

Василенко І. А. , Ляшенко О. А. , Куманьов С. О. Розробка online-сервісу для організації наукових заходів

Желєва Т. С. , Галушко Н. О. Технологічні аспекти використання гідроколоїдів та сумішей на їх основі у технологіях ковбасних виробів

Жованик М. О. Концепція управління та розмежування доступу до інформаційно-технічних ресурсів у сучасній ІТ-інфраструктурі

Зубчук В. І. , Якімчук В. С. , Шатохіна К. С. Використання технології дослідження експіраторного повітря в онкології

Іваніщева О. А. Формування функціональних властивостей м’яких сирів на основі кориці

Кушнір О. С. , Степанюк А. Р. Визначення параметрів процесу утворення композитів з сульфату амонію в присутності сапоніту та гуматів

Мартинюк О. О. Побудова комплексної системи захисту інформації для малого підприємства

Марьин С. А. , Ситников Д. Э. Система обобщенных семантических продукций: проблемы обобщения и вывода

Матійчик О. М. Ефективність доступності транспортної мережі на прикладі Столичного економічного району

Осаул О. І. , Самсоненко І. М. , Волков Т. М. Дослідження механізму локальної кавітації

Серант О. В. , Ярема Н. П. , Приступа О. Д. , Серант В. М. Характер та причини виникнення зсувних процесів на захисних спорудах 115-того км ділянки Делятин – Рахів Львівської залізниці

Скирда О. Є. Товарознавча оцінка якості кефіру різних виробників

Швед М. П. , Бояркін О. О. Визначення тиску при каскадній дисково-шестеренній екструзії

Шпарук Б. О. , Поліщук І. А. Адаптивне керування інерційними квазістаціонарними об’єктами

6. Сільськогосподарські наукиВащенко О. В. Ефективність використання міжпородних поєднань для підвищення продуктивних якостей свиней

Дехтяр Ю. Ф. , Баркарь Є. В. , Ацехівський О. В. Ефективність використання передстартових комбікормів у годівлі молодняка свиней

7. Історичні наукиАкименко К. В. Ідейні витоки українського націоналізму в Наддніпрянщині у ХІХ – на початку ХХ ст.

Невинна Г. Я. , Опанасюк Т. А. Місце та роль Фінляндії у Балтійському регіоні (1933-1939): геополітичний зріз

8. Економічні наукиАзарова А. О. , Роїк О. М. , Писаренко К. М. Підвищення ефективності управління споживчим капіталом на підприємстві на основі новітніх програмних засобів

Белоус Е. В. , Майорова И. А. Особенности взаимодействия государства и бизнеса в транспортной отрасли

Біловодська О. А. Аналіз і чинники активізації інноваційної діяльності промислових підприємств регіонів України

Благой В. В. , Базарнова Є. О. Формування комплексу заходів спрямованих на попередження фінансової кризи вітчизняних підприємств

Богацька Н. М. , Цинкобур Л. Р. Сучасні методики оцінки конкурентоспроможності підприємства

Богданюк О. В. , Ніколаєнко К. О. Theoretical and methodolological basis of the effectiveness of activity of agricultural enterprises

Борисюк О. В. Імплементація зарубіжних моделей соціального страхування до вітчизняних реалій

Бредіхін В. М. , Тарасенко С. І. Управління проектами: проблеми та перспективи

Бригадир В. О. Економічна активність населення як індикатор динаміки соціально-економічної диференціації країн-членів ЄС

Брітченко І. Г. , Чернявська Т. А. Обґрунтування стратегії самодостатнього розвитку транспортно-комунікативної системи України

Бріцина Ю. В. Прогнозування чисельності випускників професійно-технічних навчальних закладів освіти

Бурак І. О. Оцінка надійності ділових партнерів підприємства

Васільєва Л. М. , Соколенко А. І. Сучасні проблеми та напрямки вдосконалення організації та ведення обліку виробничих запасів на підприємстві

Владимирова М. С. , Рижкова В. О. Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону

Войнича Л. Й. Конкурентоспроможність продукції рослинництва: вибір системи показників та методика оцінювання

Галушка Є. О. , Пакон О. Д. Сутність криптовалют та перспективи їх розвитку

Гатаулліна Е. І. Особливості інфляційних процесів в Україні та наслідки впровадження інфляційного таргетування

Геліч Н. В. Research of development of organic sector of Ukraine

Гірман А. П. , Бескостна І. Г. Деякі аспекти світового досвіду з організації праці

Гладка Л. І. , Колєснік Є. О. Українські стартапи: сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва

Гришина Л. О. , Камінська Т. П. Аналіз сучасного рівня використання виробничого потенціалу харчової сфери економіки регіону

Гришина Н. В. Роль малого підприємництва у формуванні транспортної системи регіону

Гушан О. В. , Громова А. Є. Проблеми і перспективи розвитку оподаткування в Україні

Дернова І. А. Монетарні курсоутворюючі фактори: статистичний аспект

Дубинська О. С. Методичний підхід до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств

Євсєєв С. Є. , Тодріна І. В. Економіка повітряного транспорту України у 20-30-ті роки

Жувагіна І. О. , Філіпішина Л. М. Аналіз реалізації бюджетної децентралізації в контексті соціально-економічного розвитку країни

Журавка А. В. , Мудаширу Т. М. Модель нелінійної динаміки у вирішенні проблем макроекономічної нестабільності на ринку праці робочої сили і вільних робочих місць

Журавка А. В. , Мудаширу Т. М. Модель росту кількості інноваційно орієнтованих фірм

Журавка А. В. , Мудаширу Т. М. Моделі нелінійної динаміки у вирішенні проблем макроекономічної нестабільності на ринку праці та капіталу

Забродська Г. І. , Забродська Л. Д. Організаційний розвиток підприємства: основи визначення дефініції

Калініченко Л. Л. , Гаврилова А. О. Особливості впровадження тайм-менеджменту на підприємстві

Калініченко Л. Л. , Сидорова Ю. Р. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України

Камінська М. Б. Економічні та облікові аспекти екологобезпечного розвитку аграрних підприємств

Коваль І. Ф. Оцінка вартості компаній: методичні підходи та застосування

Ковтун Е. О. , Денисевич Є. С. , Зайцева Д. Є. Фактори впливу на формування стратегії підприємства при виході на зовнішні ринки

Колмакова О. М. , Білоножко М. М. Основні аспекти процесу формування та активізації механізму управління витратами сільськогосподарських підприємств у позаштатних ситуаціях

Кондратенко Д. В. , Друшляк А. О. Страхування від нещасних випадків: визначення та витоки

Косарєва І. П. , Бут А. С. Механізм управління фінансовою стійкістю підприємства

Крикуненко О. С. , Березіна С. Б. Роль інноваційних страхових послуг у формуванні прибутку страховика

Кузьменко Л. В. Економічні аспекти використання вторинного ринку сільськогосподарських машин та роль вітчизняних машинобудівних підприємств у цьому процесі

Лобза А. В. , Черниш Н. О. Окремі аспекти оцінки персоналу в дистриб’юторських організаціях

Лозінський Р. С. , Сирчин О. Л. Особливості кредитування юридичних осіб банками України

Лозовський О. М. , Незбутня О. В. Формування системи ефективного корпоративного управління в акціонерних товариствах

Маколкіна О. В. Кластерний підхід – основа підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки агропромислового комплексу

Малахова О. Л. Ідентифікація економічних чинників активізації банківського кредитування в Україні

Маслак О. І. , Сокуренко П. І. , Яковенко Я. Ю. Теоретичні і практичні аспекти стійкого розвитку підприємства в умовах невизначеності економічного середовища

Масюк Ю. В. , Самойленко І. О. Управління структурою капіталу банку

Мігай Н. Б. Моніторинг ефективності використання трудового потенціалу регіону

Налобіна Т. А. Порівняльна характеристика організації ведення бізнесу в Україні, Польщі та Норвегії

Олійник Н. Ю. До питання поліпшення соціально-психологічного клімату в організації

Пакуліна А. А. , Довбня Д. А. Підвищення ефективності діяльності проектної будівельної організації

Пирог О. В. Структурні зрушення в економічному розвитку національного господарства України: галузевий розріз

Писар Н. Б. Теоретичні засади просторового розвитку в системі концепцій регіональних досліджень

Польова В. В. , Зінченко В. Є. Теоретико-методичні основи дослідження сутності маркетингової конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем

Пушка О. С. , Тіхонова Д. Ю. Розвиток сучасних еко-тенденцій у готельних господарствах міста Києва

Речка К. М. Якісне управління персоналом як один із факторів сталого розвитку аграрного підприємства

Романькова О. Н. , Горголюк К. В. Основные причины и современное состояние безработицы в Украине

Сізова Н. Д. , Петрова О. О. , Солодовник Г. В. , Перун М. Ю. Оцінка інвестиційної привабливості з використанням інформаційної системи

Сінческул І. Л. Аналіз функціонування комунальних підприємств теплоенергетичного комплексу на прикладі міст Харкова, Львова, Одеси

Скавронська І. В. , Мандзій А. Р. Вплив цифрової економіки на креативні індустрії

Скавронська І. В. , Синківський І. І. Детермінанти кластеризації креативних індустрій в міжнародному контексті

Скавронська І. В. , Слодовник З. М. Бренди індустрії моди як середовище економічної діяльності

Слободянюк Н. О. , Верич Г. О. Проблеми і перспективи підвищення інвестиційної активності банків в умовах докапіталізації

Смачило В. В. , Головко-Марченко І. С. Фактори конкурентоспроможності будівельних підприємств

Смачило В. В. , Корпан М. В. Аналіз детермінантів впливу на кадровий потенціал підприємства

Сорока А. В. , Колесникова А. Р. Кредитна політика банку як основа управління кредитним ризиком

Столяренко О. О. Особливості впливу мезооточення на економічну безпеку підприємств цементної галузі

Терещенко В. В. , Терещенко В. Л. Перспективи вдосконалення інформаційного пошуку

Топольницька Т. Б. Особливості функціонування цементної галузі України в сучасних умовах

Устіловська А. С. Мотивація персоналу як один з основних інструментів успішного управління персоналом

Халіна В. Ю. , Корсунський Г. Ю. Місце системи збуту у маркетинговій діяльності підприємства

Чукурна О. П. , Чмир В. О. , Егорова К. П. Вплив маркетингових досліджень споживачів снеків на цінове позиціонування

Чупир О. М. , Бурлака Є. О. Шляхи визначення ефективної стратегії фінансування інвестиційно-будівельних проектів залізничної галузі

Чуприна Л. В. , Намазова В. М. Роль управління запасами у підвищенні ефективності управління підприємством

Шарко В. В. , Гавенко М. С. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства роздрібної торгівлі

Ширяєва Л. В. , Онешко С. В. , Бордюгова Е. А. До питання оновлення основних засобів підприємств портової діяльності

Шубенкіна В. О. Світовий досвід оцінювання якості життя населення

Шубіна Л. Ю. , Майковська В. І. , Лелюх А. А. Споживчий ринок джемів: стан та перспективи розвитку

Юдіна-Каламбет С. В. , Кисельова О. М. , Галаганов В. О. Економічні та інформаційні аспекти розвитку ринку освітніх послуг в Україні

Янченко Н. В. , Харлан А. В. Шляхи подолання дефіциту робітничих кадрів і промислових спеціалістів

Яшкіна О. І. , Ніжнік О. О. Пропозиція продуктових інновацій та розробка маркетингових комунікацій для ТОВ ПТК «ШАБО»

9. Філософські наукиБренкач Я. С. Вступ до філософії Марка Аврелія

Шевчук С. Ф. Плюралізм у філософії та науці

10. Філологічні наукиАгєєва В. О. Стереотипна символіка вогню та її відображення в інваріантних лексемах англійської та української мов

Бичко О. В. «Історія русів» як джерело етимологічних студій

Білецька О. В. Взаємодія вербальних та невербальних кодів у постмодерністському мультимодальному художньому тексті: когнітивний аспект

Бондарь Н. А. , Гайдай В. О. «Время» как слово и понятие

Борисенко Т. І. , Кудінова Т. І. , Мікешова Г. П. Theoretical problems of verb combinatorics

Будій З. І. Конвенційність та інтенціональність у концепції перформативності

Вайдич Т. В. Внесок Івана Панькевича у розвиток мовної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду

Васина И. В. Основные характеристики horror как жанра художественной литературы в диахроническом аспекте

Винар С. М. Ремарка як паравербальний елемент комунікативної структури драми

Винарчик М. П. , Паньків У. П. Pluralisme et francophonie selon les concepts développés

Витрикуш Б. О. Types of relations between the elements in English compound adjectives

Вишнівський Р. Й. Новітні спортивні англіцизми у мові українських електронних ЗМІ

Вовк О. В. Основні ідеї народництва у парадигмальному аспекті

Водяна Л. В. , Умарова А. А. Етнокультурологічні особливості символічних маркерів екзистенційних станів (творчість Г. Носсака та І. Франка)

Волченко О. М. Використання синтаксичних трансформацій для досягнення еквівалентності перекладу

В’єнцко В. І. Принципи опису етнокультурного змісту внутрішньої форми фразеологічних одиниць

Гавриленко В. М. , Тітарова Д. Ю. Лінгвостилістичні особливості політичних промов Уінстона Черчілля

Голомідова Л. В. Образотворча функція символів у новелах Роберта Музіля

Грабівська Г. І. Презентація націоцентричної культурної концепції Івана Франка на сторінках газети «Kurjer Lwowski»

Грищенко Я. С. , Сидоренко І. А. Граматичні особливості перекладу міжнародної документації

Грущак О. М. Метафоричне представлення концепту life в англомовній афористиці

Гутиряк О. І. Семантична продуктивність та інші синтаксичні характеристики англійських термінів бізнесу

Дашко Л. Т. За лаштунками чотирьох строф: Кіплінгове «If»

Демків Ю. М. Англійська літературна мова та її територіальні діалекти: компаративний аналіз

Дубравська З. Р. Паремії як засіб пізнання системи мови

Дучимінська (. Г. Особистісна та соціально-побутова персоніфікація образу Гамлета в текстах І. Анненського

Жирик У. Ю. Циклічність концепту часу в англійському, українському та французькому весільному фольклорі

Жорняк Н. Є. Особливості міфологізації сучасної газетної реклами

Зуєнко Н. О. Особливості перекладу фахової мови тваринництва

Іванишин М. В. Сучасний літературний процес та метакритичний дискурс: проблеми класифікації стильової ідентифікації та стратегій інтерпретацій

Капленко О. М. Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника «Недуга»

Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики

Кирилюк С. В. Функціональна семантика лексичних одиниць з часовим значенням в тексті німецької народної казки

Ковцуняк М. М. , Мецан І. В. Особливості перекладу ФО німецькою та українською мовами (на матеріалі казки О. Вайлда «Відданий друг»)

Коляса О. В. Дефініції абсурду у різних сферах гуманітарного знання

Кондратів І. І. Культуромовний потенціал професійної наукової комунікації

Корнєва Н. А. , Коваленко О. В. Функціонування соматизмів у фразеологізмах німецької та української мов

Кравчук О. В. Образ-концепт зірки в ліриці Рози Ауслендер

Курило О. Й. , Розман І. І. Вербальні та невербальні аспекти культури спілкування

Легка Л. І. Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом -ува- (-юва-) в поетичних творах Івана Франка

Лук’янченко М. П. Особливості об’єктивного письма Анні Ерно в його суб’єктивному вимірі

Луцик В. І. Проблематика релігійно-філософських аспектів буття у малій прозі Еліс Манро

Луцик Х. Ю. Стратегії відтворення побутової культурно-специфічної лексики поеми «Енеїда» І. Котляревського у німецькому перекладі І. Качанюк-Спєх

Лучечко Т. М. Структурна та функційна диференціація паремій (на матеріалі загадок і прислів’їв)

Маркова М. В. Джон Донн: ступаючи на terra incognita

Матвіїв-Лозинська Ю. О. Особливості використання окремих підходів до вивчення іноземної мови

Матвіїшин О. М. «Заповіт» Т. Шевченка в контексті множинності перекладів німецькою мовою

Матусевич Л. М. Статус категорії «мовленнєвий жанр» у сучасній лінгвістиці

Мельничук О. В. Особливості китайськомовного Інтернет-дискурсу

Мироненко Т. П. , Добровольська Л. С. Теоретичні аспекти адаптації художнього тексту в кінотекст

Наливайко Н. Б. Мовна гра як засіб творення комічного у творі Л. Керролла «Alice in Wonderland»

Науменко У. В. Інноваційні методи викладання ділової англійської мови

Нікіфорчук С. С. Функціонування прецедентних текстів в енциклопедичних біографічних статтях британської лінгвокультурної традиції

Нікішина В. В. Відтворення інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики як перекладознавча проблема

Огієнко І. С. Болгарські серійні фольклористичні видання: тематика і проблематика

Оробінська Р. В. Структура складносурядних розповідних речень в сучасних німецьких художніх фільмах

Павлюх Н. М. Проблема читача доби романтизму в російському та українському літературознавстві

Палиця Г. С. Вербалізація концепту «виховання» в україномовних і німецькомовних цитатах

Патен І. М. Ідеографічний та структурно-семантичний методи моделювання фразем з дієсловами руху у зіставному мовознавстві

Петрик О. М. Варіативний лексичний повтор в аспекті перекладу

Пітин В. М. Особливості науково-технічного перекладу французької мови та способи його навчання

Погоріла А. І. Oсобливості функціонування неологізмів у молодіжному мовленні

Похитун Т. А. Особливості артикуляції німецьких приголосних

Пристай Г. В. , Пристай Б. Р. Функціональні моделі творення демінутивів у англійській та українській мовах

Прокопович Л. С. , Луца М. В. Мовно-естетична репрезентація назв небесних світил сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі

Радченко О. А. Українські контексти іманентної поетики Еміля Штайґера

Ружевич Я. І. Світ у дзеркалі гротеску (на матеріалі творів Е. Гофмана)

Савченко О. О. Етнокультурні особливості семантики паремій з компонентом море/sea

Свєточева С. М. Теоніми бога Njörðr ‘Ньорда’: їх етимологія, семантика та функції

Сидоренко Ю. І. Теоретичний підхід до визначення поняття лінгвокультурема

Сирко І. М. Категорія інтимізації: традиційні й новітні аспекти інтерпретації

Сікора Л. Т. Жіноча проза як спроба самовизначення жінки в якості суб’єкта

Слабоуз В. В. Language as a disseminator and carrier of knowledge

Смольницька О. О. Спільні архетипові уявлення про світовий центр у міфології різних народів: варіювання кроскультурних мотивів у вибраній поезії членів Нью-Йоркської групи

Солодка А. К. Інтегральна модель дискурсу у міжкультурній комунікації

Ступницька Г. І. Комедійний жанр в англійській, німецькій та українській драматургії: особистісний дискурс

Тимчук О. Т. , Сеньків О. М. Функціональний аспект прецедентних текстів

Удяк Г. І. , Петриця Л. І. Специфіка вживання англійських фразеологізмів (на прикладі британських електронних ЗМІ)

Усаченко І. В. Англійська мова в європейському контексті

Фідик В. І. Омонімна лексика в англійському фольклорі: структурно-семантичний аспект

Хало З. П. , Кравців М. М. Ейдетика як інструмент розвитку пам’яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови

Чернявська А. В. Флоролексеми крізь призму лінгвокультурного символічного змісту

Шапочка К. А. Взаємодія культури і перекладу

Шапран Д. П. Метафора в міждисциплінарній парадигмі: методологічний аспект

Шепетяк О. М. Веди в контексті індуської релігійної літератури

Яворська О. М. (Не)наше місто: конкуруюча пам’ять про міжвоєнний Дрогобич у польській та українській літературах

Ясіновська О. В. Засоби невербального коду у вираженні смертного гріха «гординя» (на матеріалі християнського релігійного дискурсу)

11. Географічні науки
12. Юридичні наукиБабич В. А. , Недбайло В. В. Роль національного агентства у протидії адміністративним корупційним правопорушенням

Бабич В. А. , Таранюк Т. О. Особливості адміністративного провадження у справах про дрібне викрадення чужого майна

Веклич В. О. Зміна громадянської свідомості як передумова позитивних перетворень: правові орієнтири

Гамбург І. А. Євроінтеграційний вектор розвитку законодавства України про технічне регулювання: проблеми та перспективи

Голоднова Т. С. Напрямки удосконалення законодавства, яке регламентує контрольно-наглядову діяльність у сфері управління майном у військових формуваннях України

Данилова І. О. Зарубіжний досвід забезпечення житлом репатріантів та можливість його застосування в Україні

Дімчев В. О. Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень в Туреччині

Довбенко К. О. Угода про визнання винуватості у кримінальному процесі України

Маланчук П. М. , Мантула А. П. Проблеми застосування кримінально-процесуального закону щодо досудового обмеження свободи особи

Маланчук П. М. , Невмержицька Ю. А. Відшкодування збитків потерпілим від насильницьких злочинів

Марченко В. Ю. Право голосу іноземців в Україні та за кордоном

Надієнко О. І. Генеза спадкового права України (радянський період)

Надієнко О. І. , Квітко В. В. Розрахунок з учасником, який вибуває з товариства з обмеженою відповідальністю

Олькіна О. В. Інституціоналізація прав громадян на участь в управлінні державними справами та на свободу об`єднання в контексті інтеграційних процесів

Павленко С. О. Підготовка поліцейських в умовах реформування системи освіти МВС України відповідно до європейських стандартів

Севрук В. Г. Нормативно-правові засади протидії правоохоронними органами України злочинам, що вчиняються організованими групами і злочинними організаціями, які сформовані на етнічній основі

Трегубенко Г. П. , Семено Т. В. , Чайка А. С. Право на підприємницьку діяльність: реалізація та державний захист економічної конкуренції

13. Педагогічні наукиАйзенбарт М. М. Сутність поняття «соціально-комунікативна компетенція» в сучасній науковій парадигмі

Балик Н. Р. , Шмигер Г. П. Аспекти впровадження моделі навчання протягом життя у smart-університеті

Барвінок І. В. Теоретичні підходи до розуміння особливостей сприймання музики молодшими школярами

Баришникова В. П. , Гаврилова О. В. Геопоетична мандрівка в часі і просторі власного життя у романі «Лексикон інтимних міст» Юрія Андруховича

Баркасі В. В. Професійні компетенції майбутніх викладачів іноземних мов у сучасному суспільстві

Баркасі В. В. , Філіпп’єва Т. І. Здійснення військово-патріотичного виховання студентів університету засобами іноземних мов

Борко Т. М. Аспекти лінгвістики тексту в формуванні професійної компетентності майбутніх документознавців

Брода М. В. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя англійської мови у ВНЗ України

Вінтюк Ю. В. Концепція формування професійної компетентності майбутніх психологів у ВНЗ

Воронцова Т. А. Хореографія неореалізму у творчості Ролана Петі

Гаврилова О. В. Квест як проектна інтерактивна форма роботи при підготовці студентів туристичної галузі

Гамерська І. І. Принципи і стратегії гармонізації національних і європейських стандартів вищої освіти

Ганніченко Т. А. , Жебко О. О. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів аграрного профілю

Гвоздяк О. М. , Шагала Л. Б. Реалізація духовних запитів українців у Польщі в умовах інонаціонального середовища

Гуменна Н. В. Компетентнісний підхід у викладанні дисципліни «Медичне правознавство» для студентів-медиків

Дем’яненко О. Є. Кроскультурна компетентність і культурний інтелект педагога як умова ефективної професійної діяльності

Духаніна Н. М. Гіпертекст як інструмент створення електронних засобів навчання

Євтух М. Б. , Раковська М. А. Педагогічні засади формування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у процесі функціонування польських університетів

Єрмолаєва Г. А. Організація самостійної роботи студентів документознавців (на прикладі вивчення дисципліни «Спеціальні системи документації»)

Єфименко Т. М. Культурний інтелект та критерії його розвитку

Іванова В. Л. Творча лабораторія як форма організації музично-освітньої діяльності

Ігнатенко А. О. Культура паркового дозвілля в соціокультурному просторі США

Калініна Л. А. Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх фахівців культурно-дозвіллєвої сфери

Каричковська С. П. , Чучмій І. І. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі

Коваленко О. О. , Конопляник Л. М. Рольова гра на заняттях іноземної мови при підготовці студентів технічних ВНЗ

Козак Т. Б. Становлення та розвиток початкової професійної освіти в Німеччині: історико-педагогічний аналіз

Колток Л. Б. Реалізація педагогічного дискурсу у професійній підготовці студентів вищого навчального закладу

Костик В. С. , Головчук С. Ю. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів ВНЗ

Косяк В. І. Особливості створення навчального посібника з основ інформатики та обчислювальної техніки для іноземних студентів підготовчого відділення

Кулик О. Д. Креативність як складник підготовки конкурентоздатного фахівця/педагога в системі вищої професійної освіти

Лисенко Н. О. Значення комунікативної складової при дистанційному викладанні мовних дисциплін

Лучкевич В. В. Підготовка викладачів французької мови як іноземної у Франції

Майборода Р. В. Маніпулятивні типи особистості та їх роль у процесі комунікації

Майстренко Л. В. Вплив біологічних факторів на розвиток емоційного інтелекту

Мартинів О. М. Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні культури здоров’язбереження студентів університету на заняттях з фізичного виховання

Мельникова К. М. Реалізація компетентнісного підходу в системі викладання дисципліни «Медичне право» для студентів-медиків вищих навчальних закладів

Мерлянов М. В. Взаємовідношення та взаємовплив українського танцювального мистецтва на танцювальне мистецтво національних меншин Півдня України

Мозговий В. Л. Синтез педагогічної і культурологічної освіти: вектори розвитку явища

Монашненко А. М. Структура компетентності майбутніх філологів у письмовому двосторонньому перекладі в аграрній галузі

Мороз Т. О. Загальнокультурна компетентність як складова формування професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови

Морозенко Д. В. , Глєбова К. В. Особливості викладання предмету «Мікробіологія» у Національному фармацевтичному університеті

Нагрибельна І. А. Методика навчання лексики на уроках української мови

Нещерет В. К. Саморегуляція як системно організований процес внутрішньої психічної активності студентів

Новосільська Т. М. , Денисюк О. М. Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства

Овчаренко Л. Р. Професійна спрямованість процесу навчання іноземної мови вчителів природничо-математичних спеціальностей

Орел О. В. Формування математичної компетентності молодших школярів: історія і сьогодення

Орлова О. В. Проектна діяльність як чинник формування крос-культурної професійної компетенції студентів вишів культури

Павленко С. В. Етично-моральні та національно-культурні традиції як основа розвитку духовності сучасної молоді

Павлішак О. Р. Професійна педагогічна та іншомовна комунікація у підготовці вчителя іноземної мови

Перфільєва М. В. , Карпич І. О. Правове забезпечення розвитку інклюзивного туризму в Україні

Пікуш О. І. Аналіз впливу психологічних факторів на розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних ВНЗ

Піхтар О. А. , Сологуб В. Д. Методика активізації музичного мислення студентів інструментально-оркестрових спеціалізацій

Плужнік А. В. Наукова проблема виховання комунікативної культури у студентів філологічних спеціальностей

Побережник І. О. , Хоружа Л. Л. Медіакомпетентність майбутніх викладачів вищого навчального закладу: аналіз змісту професійної підготовки

Постернак Н. О. Використання інтернет-технологій у роботі викладача вищого навчального закладу

Проць М. З. Фінансування вищої освіти у США

Пустовойченко Д. В. Розвиток крос-культурної комунікативної компетентності майбутніх психологів у процесі вивчення іноземної мови

Путіловська Н. Б. Життя і творчість Григорія Сковороди як феномен української культури епохи просвітництва

Равлюк Т. А. Розвиток творчого потенціалу майбутніх соціальних працівників у процесі вивчення курсу «Основи комунікації в соціальній роботі»

Рускуліс Л. В. Формування предметних компетентностей із дисциплін лінгвістичного циклу під час проходження педагогічної практики майбутніми вчителями української мови

Сапак Н. В. Художнє життя Миколаєва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ століття

Семанчина В. О. Формування управлінської культури студентів вищих навчальних закладів у діяльності органів студентського самоврядування

Семернева О. А. Инновационные технологии обучения в повышении эффективности преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла для инженеров-педагогов

Сенета Т. В. Роль творчості М.Д. Леонтовича у становленні української культури ХХ століття

Сидоренко А. І. Моделі підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери: історичний екскурс та сучасні реалії

Січкар А. Д. Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)

Служинська Л. Б. , Гумовська І. М. Entwicklung der kommunikativen kompetenz der studenten

Слятіна І. О. Теоретичне обґрунтування музично-естетичного виховання підлітків в умовах взаємодії школи і сім’ї

Смірнова О. О. Формування лінгвокультурологічної компетенції у студентів в процесі навчання іноземної мови

Смолянко Ю. М. Використання електронного навчального середовища Moodle під час підготовки майбутніх вихователів ДНЗ

Соловйов В. А. Специфіка музичної інтерпретації: технологічний підхід

Сорока Л. Т. Шкільне лідерство та управління в Англії та Уельсі

Стріхар О. І. Формування музично-естетичного смаку й національного кругозору студентів на основі застосування принципу інтеграції

Сухраменда Є. В. Особистісно-зорієнтоване навчання ліцеїстів як чинник розвитку вмінь розуміння іншемовленнєвого тексту

Тішечкіна К. В. Intensive study of the English language in higher education

Тонконог І. В. Педагогічні погляди на підготовку вчителів викладачів Полтавської духовної семінарії (І. І. Случевський, П. С. Попов)

Федина М. М. Сутність і специфіка іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нафтогазової промисловості

Форостюк Т. В. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри

Хайрулліна Ю. О. Формування художнього світосприйняття школярів засобами медіакраєзнавства

Харкавців І. Р. Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога

Хомишак О. Б. Професійно-методична підготовка вчителя англійської мови в сучасних умовах

Чеботаєва О. М. Інформаційно-семіотична концепція культури в регіональних культурологічних дослідженнях

Чобанюк М. М. Гуманізм як складова концептуального синтезу (релігійний аспект)

Шевченко І. В. , Кордюк О. М. Самостійна робота студентів I курсу факультетів іноземної філології ВНЗ України з метою формування у них граматичних навичок під час вивчення курсу «Практика усного та писемного мовлення» в умовах змішаної форми навчання

Шевченко М. В. Дослідження особливостей і ролі мультимедійних засобів на заняттях з англійської мови в технічних ВНЗ

Шевченко М. Ю. , Бікезіна А. Д. Test as efficient modern method of the organization of control of educational process

Шевченко Ю. А. Напрями вдосконалення підготовки майбутнього вчителя музики до керування учнівським музично-інструментальним колективом

Шиян Т. В. , Айзікова Л. В. Формування культурної грамотності студентів немовних спеціальностей засобами дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Шостак І. І. Лінгвістична характеристика англомовних текстів фінансово-економічної спрямованості у процесі їх читання студентами – майбутніми економістами

Штефан О. С. З питань оптимізації концертмейстерської підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва у ВНЗ

Шуляк С. О. European model of modernization of higher library education (from experience of Separated Subdivision «Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts»)

Щербак І. В. Військово-патріотичне виховання студентів засобами музичного мистецтва як педагогічна проблема

Щербакова О. Л. , Ніколаєва Ж. В. Змішане навчання як форма організації навчального процесу з іноземної мови у ВНЗ

Юзьвяк О. О. , Ковальчук О. П. Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх вчителів, що вивчають французьку мову як другу іноземну

Яковчук О. Л. Модель формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів з технології харчування в процесі вивчення хімічних дисциплін у коледжі

Ястремська С. О. Ретроспективний аналіз наукових передумов становлення світової та вітчизняної систем медсестринської освіти

14. Медичні наукиАндрущишин О. В. , Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Вінтоняк М. В. , Проскурняк І. М. , Галиш І. В. Some mechanisms of efficacy pathogenetic kardiolin in patients with coronary artery disease with concomitant patology of diabetes

Білковська Ю. П. , Данилко М. Р. , Сергєєва Н. С. , Комарь Д. Г. , Сідлецька Д. В. , Гайдук Ю. І. Сучасні уявлення про механізми регуляції скорочення матки, а також гемодинамічні зміни шийки матки до та під час пологів

Єфіменко С. К. , Шпиленко О. Ф. , Санкін Ю. Ю. , Васильчук Т. Р. , Наконечна С. Я. , Смага В. В. Особливості патогенезу тромботичних ускладнень на тлі онкологічних захворювань

Кравченко Л. А. Особливості клінічного перебігу та ефективність антиретровірусної терапії поєднаної гемоконтактної патології: вірусу імунодефіциту людини та хронічного вірусного гепатиту С

Кривда Р. Г. , Стоєва М. І. , Ющук К. М. Дослідження можливості використання імунохроматографічного тесту «Cito Test Fecal Occult Blood» для встановлення наявності та видової приналежності слідів крові на речових доказах при проведенні комплексної судово-медичної експертизи

Матюшенко Д. О. , Хаймик Н. В. , Мозоль А. О. , Ковтун А. В. Патології суглобів з точки зору реабілітаційної медицини: проблеми та перспективи

Москалюк О. П. , Кіріл А. О. , Грабовський А. С. , Кузьмик В. В. , Більцан О. В. Репродуктивні показники в чоловіків після пахвинної алогерніопластики

Онищенко В. І. , Первак М. П. , Єгоренко О. С. , Носенко В. М. Ефективність симуляційного навчання в післядипломній підготовці медичних фахівців хірургічного профілю

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоДрач Т. Л. , Сосіна В. Ю. Вплив діяльності української академії балету на розвиток танцю-модерн

Ілечко М. П. Втілення принципів циклічності в українській інструментальній музиці кінця ХХ століття

Кашшай О. С. Історіографія дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми

Плахотнюк О. А. Formation of dance movement kinesiology as a scientific and practical component of choreographic art

Ситченко Е. В. Развитие современного олимпийского движения: культурологический аспект

Ткаченко В. В. Творча діяльність Станіслава Павлюченка (до 80-річчя від дня народження)

18. АрхітектураГринь В. В. Использование памятников историко-культурного наследия Винницкой области как предпосылка развития культурно-познавательного (архитектурного) туризма в регионе

19. Психологічні наукиБєлякова С. М. Соціально-психологічні детермінанти мовленнєвого розвитку близнюків

Борисюк О. М. Психологічна характеристика типів управлінської компетентності майбутнього офіцера поліції

Бочаріна Н. О. , Мазур О. О. Особливості психологічної адаптації дітей раннього віку

Донець О. І. , Шміголь Д. О. Патологічні зміни фізичного і психічного здоров’я військовослужбовців під впливом екстремальних умов

Єрмакова Н. О. , Мережкіна А. Є. Психологічні особливості маніпулювання свідомістю як властивості кримінальної субкультури

Зарицька В. В. , Борисенко В. М. Емоційна компетентність як детермінантна складова професійного становлення фахівців соціономічного напряму

Іванова В. В. Фактори оптимізації психологічного розвитку дошкільника

Пелюстка М. И. Арт-терапевтическое направление в культурно-историческом подходе психосоматики

Портницька Н. Ф. , Чупріна С. А. Образ ідеальних батьків у свідомості підлітків та їх батьків

Ткачук Т. А. , Мягких А. А. Гендерні особливості копінг-поведінки

Федорченко С. В. Реструктуризація як один з факторів впливу на рівень стресостійкості викладацького складу ВНЗ

Шаповалова В. С. Емпатія як один із факторів успішної професійної діяльності фармацевтів

Яновська Т. А. Психологічні особливості професійного самовизначення у підлітковому та юнацькому віці

20. Військові науки
21. Національна безпекаЛавренко А. С. , Головатенко Д. А. , Троян Ю. И. К вопросу о экспериментальном мониторинге электромагнитных полей в Украине

22. Соціологічні наукиАдаменко О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до використання проектної технології для профілактики девіантної поведінки підлітків

Борисова Ю. В. Локус контролю в системі особистісних характеристик жінок-матерів, які опинилися в складних життєвих обставинах

Лєскова Л. Ф. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі установи соціальної сфери

23. Політичні наукиВласенко Ю. К. Соціально-політичні аспекти державного регулювання питань внутрішньо переміщених осіб

Матухно Г. Р. Молодежная политика как один из аспектов развития демократической политической системы

24. Фізичне виховання та спортБібіков Є. М. До питання про вплив футболу на рухову активність дітей молодшого шкільного віку

Бугаєвський К. А. Оцінка особливостей антропометричних та морфологічних показників студенток спеціальної медичної групи високого зросту

Данилко В. М. Корекція фізичного стану учнів старшого шкільного віку

25. Державне управлінняКриштанович М. Ф. Стан Національної поліції України та шляхи її реформування

26. КультурологіяГродська Е. Б. Політика культурної дипломатії мовою мистецтва та культури: українська діаспора у сучасній Іспанії

27. Соціальні комунікаціїБурдейна М. В. Роль релігійних медіа в системі морально-етичних засад сучасного українського суспільства

Редька К. Ю. Документна комунікація в системі інформаційного управління

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"