Головна

ПРО ЖУРНАЛ

СПЕЦВИПУСК ЖУРНАЛУ

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЙ

УМОВИ ОПЛАТИ

BALTIC JOURNAL`S

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

ЗАРУБІЖНА КОНФЕРЕНЦІЯ


Матеріали журналу «Молодий вчений» №4 (56) квітень 2018 р.

1. Фізико-математичні наукиОбіход Т. В. Historical aspects of the development of high energy physics

Рогачов В. А. , Баранюк А. В. , Проценко П. Ю. CFD-моделирование теплогидравлических и прочностных характеристик пластинчатого теплообменного аппарата

2. Хімічні наукиМанастирний М. М. , Корнієнко Я. М. , Любека А. М. , Сачок Р. В. , Мартинюк О. В. Математична модель руху рідини по поверхні механічного диспергатора

Нестерчук О. В. , Обушенко Т. І. , Толстопалова Н. М. Флотоекстракція барвника активного яскраво-блакитного з водних розчинів

3. Біологічні наукиГуменюк І. І. , Грузінський С. Ю. , Бровко І. С. , Чабанюк Я. В. Soybean symbiotic apparatus formed by Bradyrhizobium japonicum

Крайнюков О. М. , Кривицька М. І. , Крайнюков О. О. Комплексна оцінка екологічної небезпеки забруднення нафтопродуктами ґрунтового покриву

Кривицька І. А. , Іванов О. В. , Стріян К. О. Екологічна оцінка антропогенно перетворених грунтів м. Харкова

Марченко Д. Г. , Філімонова Л. А. , Станішевська Н. В. Вплив етанолу на кількісні параметри шлуночкових кардіоміоцитів щурів на ранніх етапах постнатального розвитку у нормі та після дії алкоголю

4. Геологічні науки
5. Технічні наукиДуднік А. С. Приклади застосування безпровідних сенсорних мереж у якості засобів вимірювання механічних величин

Клименко Є. В. , Довгань О. Д. , Гриньова І. І. , Чередниченко С. П. Analysis of the effect of eccentricity on the magnitude of the destructive force of masonry

Мариношенко А. П. , Пикенин А. А. Использование методов особых точек с целью улучшения идентификации и детектирования навигационных сигналов

Марьин С. А. Динамическая предметная область: моделирование, метапродукционный вывод

Панкеева А. М. Дослідження принципів формування агломерацій

Самойлик О. В. , Курбака Г. В. Підвищення ефективності електропостачання невеликих сільськогосподарських підприємств за рахунок застосування відновлюваних джерел енергії

Яковенко А. В. , Любевич К. А. Захист персональних даних методами знеособлення

6. Сільськогосподарські наукиОнищук Н. В. Оцінка стану грунтового покриву орних земель Симонівської сільської ради Гощанського району Рівненської області

Пришедько В. М. , Гуляк А. В. Залежність молочної продуктивності корів голштинської породи від їх лінійного походження

7. Історичні наукиКряжев П. В. Генерал-губернаторство Дуарті да Кости в колоніальній Бразилії (1553-1558 рр.)

Махінла Ю. Б. Ліберальна течія в українській суспільній думці та у новітньому державотворчому процесі

Орехівський В. Д. Особливості державної політики щодо розвитку наукових основ органічного землеробства в Україні на початку ХХІ століття

Савчук Б. Р. Маловідомі листи Степана Федака до Івана Франка (1902–1904 рр.)

Соловйова А. Б. L`histoire de l`origine et du developpement de la Banque de France au XIX siecle

Федорова І. В. Розвиток аграрної освіти півдня України на початку ХХ століття: до 100-ліття заснування Одеського державного аграрного університету

Черняєв О. С. Заходи щодо забезпечення режиму Антарктики

8. Економічні наукиАлєксєєва І. С. Tax system of Ukraine: main problems and ways of their solution

Виноградова О. В. , Дрокіна Н. І. , Дарчук В. Г. Perspectives of online affiliate marketing for Ukrainian enterprises

Гальчинський Л. Ю. , Пушко А. В. Моделювання оцінки витрат профілактичних стратегій для боротьби з поширенням інфекційних захворювань

Гринюк Н. А. Європейські тенденції розвитку споживчої кооперації: уроки для України

Капустян В. О. , Левандовська Я. А. Аспекти боротьби з корупцією та проблеми лобізму в Україні

Катана А. В. , Войцих С. В. Стратегічні системи у розвитку бізнесу та забезпеченні конкурентних переваг підприємств

Кирносова М. В. , Доброскок В. В. Повышение конкурентоспособности предприятий коньячной отрасли

Кисіль С. С. Ризики кредитування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Константинова Г. І. Тенденції розвитку Е-комерції в Україні

Косташ Т. В. Формування облікової політики за МСФЗ як стимул ефективного розвитку підприємства

Коцкулич Т. Я. , Негрич І. М. Особливості діяльності підприємств нафтогазової галузі через призму обліку за міжнародними стандартами

Лазаренко М. П. Проблеми інтелектуалізації діяльності підприємства

Ливдар М. В. , Ярошевич Н. Б. , Кондрат І. Ю. Деякі аспекти бюджетної децентралізації в Україні

Литвин І. В. , Мельник А. В. Формування інноваційних екосистем стартапів на прикладі вищих навчальних закладів Німеччини

Мазур К. В. , Костюк В. І. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації

Матвєєв В. В. , Гайдаржийська О. М. , Вірянська О. В. Теоретичне дослідження підходів до аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Матвієнко-Біляєва Г. Л. Ризик-менеджмент як сучасна система ефективного управління ризиками підприємницьких структур

Муллер М. В. Місце бренду у маркетинговому менеджменті підприємства

Онешко С. В. , Кравченко Ю. В. Напрямки удосконалення системи формування портових зборів в портах України

Пермінова С. О. Оптимізація організаційної структури в контексті управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Приймак С. В. , Жук А. Б. Удосконалення методики аудиту облікової політики підприємства

Рогозна В. С. Public debt of Ukraine: analysis of current problems and management strategies

Сапрун Г. Г. Економічна безпека банківського сектору економіки України у глобальних викликах сучасності

Стахов О. І. Аудит руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Стахов О. І. Організація обліку реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

Танана С. М. Маркетингові інформаційні технології у професійній підготовці фахівців сфери обслуговування

Тараруєв Ю. О. , Волгіна Н. О. , Дріль Н. В. Аналіз та удосконалення підходів до визначення ставки дисконтування

Тохтамиш Т. О. , Мірошниченко Я. М. Торговельно-економічне співробітництво України з країнами ЄС

Чубка О. М. , Скоропад І. С. , Ярошевич Н. Б. Дивідендна політика акціонерних товариств: виклики сучасності

Шаповал О. А. Природа процесу прийняття рішення та їх класифікація

Шкробот М. В. , Моргонюк А. А. Удосконалення системи управління логістичними процесами підприємства

Шульгіна Л. М. , Хажанець В. В. Сучасні тенденції розвитку транспортної логістики в Україні

Шульгіна Л. М. , Хажанець В. В. Ефективність міжнародної транспортної логістики як складової логістичної системи

9. Філософські наукиСатохіна Н. І. , Улашкевич Л. А. «Проблема вагонетки» і сучасні теорії справедливості

Шпачинский И. Л. , Сафарова Е. Ю. Крионика. Этические аспекты криоконсервации и витрификации человека

10. Філологічні наукиАгєєва В. О. Транслітерація як прояв орфографічної інтерференції у перекладі

Бичко О. В. Етимологія відгідронімних етнонімів (на основі писемних пам’яток XVII – XVIII ст.)

Борисенко Ю. А. Україна у просторі австрійських друкованих ЗМІ

Бунакова Н. В. Методи подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови

Варданян М. В. Література для дітей та юнацтва української діаспори ІІ половини ХХ ст. як «література місії»: стан та завдання

Воєхевич А. І. Компаративні фразеологізми іспаномовних країн у перекладацькому аспекті

Волченко О. М. , Нікішина В. В. Відтворення англійських юридичних термінів як перекладознавча проблема

Ворона Т. О. Ігрові елементи на заняттях з домашнього читання для студентів-перекладачів

Ворона Т. О. Домашнє читання як спосіб розвитку мовленнєвої компетенції студента-перекладача

Гузар Л. С. , Миненко Ю. В. Образ Володьки Довбенка як втілення української національної ідеї у трилогії «Волинь» Уласа Самчука

Єфименко Т. . Проблеми професійно-орієнтованої міжкультурної комунікації та перекладу, що обумовлені граматичною інтерференцією

Каламбет Я. І. Лексичні трансформації в науково-технічному перекладі

Корнєва Н. А. Комунікативні цілі та прагматика рекламного тексту

Корягіна А. Ю. Методичні рекомендації щодо викладання німецької граматики на основі англійської

Корягіна А. Ю. Поповнення лексичного запасу німецької мови через англійську

Коцюбовська Г. А. Приєднування сполучниками підрядності

Купріянов Є. В. Л-система електронного словозмінного словника іспанської мови

Майстренко М. І. , Кирилюк С. В. Концепт Schicksal / Доля в німецькій мовній картині світу (на матеріалі німецьких народних казок)

Майстренко М. І. , Майстренко Л. В. Кохання як взаєморозуміння з проекцією на сучасність у «метаморфозах» Овідія

Мороз Т. О. Специфіка перекладу культурно маркованих одиниць

Муратова В. Ф. Машинний переклад: «за» і «проти»

Наумова Т. М. Власна назва як стилістичний маркер у творах політичної сатири Івана Франка

Ніколащенко Ю. А. Лінгвістичні особливості німецьких рекламних текстів та їх переклад

Нікольчук І. В. Злочин і кара у родинно-побутових конфліктах баладної творчості Київщини

Осипов П. І. Особливості побуту та ментальності українців 18-19 ст. (аспект міжкультурної комунікації)

Оскирко О. П. Номінація вина і пива у говірках Східного Поділля

Похитун Т. А. Лінгвістична різноманітність віденського діалекту

Ружевич Я. І. Діалог різних культур (творчі зв’язки Е. Гофмана і М. Гоголя)

Семен Г. Я. , Гладкоскок Л. Г. The image of the narrator in Markus Zusak’s novel "The Book Thief"

Сидоренко Ю. І. Роль інтерференції в процесі міжкультурної комунікації

Смольницька О. О. Рослинна символіка у ліриці Віри Вовк і вибраній шотландській та ірландській поезії

Солдатова С. М. , Козонак А. В. Лінгвістичний статус німецького молодіжного сленгу

Солодка А. К. Перекладацький процес як феномен міжкультурної комунікації

Сотникова В. Є. Поетична історіософія Володимира Базилевського

Строганова Г. О. Конвенційні характеристики метафор німецького економічного медіадискурсу

Тімофєєва В. С. Thomas Chatterton. Mediaeval mystification

Усаченко І. В. Gender aspect of language variation

Чередниченко В. П. Контрастність як стильова риса німецькомовної новели

Чернега С. М. Теоніми богині Freyja ‘Фрейя’: їх етимологія, семантика та функції

11. Географічні наукиВоловик В. М. , Балинський І. А. Етнокультурні ландшафти Брацлава

Смирнов І. Г. Відновлення бувшої польської астрономічно-метеорологічної обсерваторії «Білий слон» у Карпатах та його вплив на туристичний розвиток регіону

12. Юридичні наукиБалега Н. В. Відмінність бандитизму від створення злочинної організації

Бігвава Н. М. Предмет забруднення або псування земель в Україні

Гожда К. Є. , Рекотова О. П. Генезис поняття внутрішньо переміщених осіб

Грабовська І. С. , Зозуля А. О. Проблема легалізації наркотичних засобів у кримінальному праві України

Грекова Л. Ю. , Демченко Ю. О. До питання правового регулювання використання безпілотних літальних апаратів в Україні

Дацків Н. М. Спадковий договір як підстава виникнення та припинення корпоративних прав

Дутікова О. О. , Гончарова А. В. Порівняльна характеристика інституту спадкового договору в європейському та національному законодавстві

Жолондієвський Л. О. , Присяжна О. О. Спадковий договір як різновид цивільно-правових договорів

Каракой Т. С. Правове регулювання факторингу в Україні як специфічної фінансової послуги

Касьяненко Д. І. , Герасимова Г. В. Міжнародне співробітництво у кримінальному провадженні

Козачук Д. А. , Басалюк Н. В. , Таркін В. П. Зловживання учасниками процесу своїми процесуальними правами в адміністративному судочинстві

Котько К. І. Зловживання корпоративним правом та шляхи вирішення проблеми

Кочубей В. В. Попередній договір: окремі проблемні аспекти правового регулювання

Кошель Р. П. Трудова дискримінація за віком

Крайник Г. С. , Зінченко К. С. Проблемні питання, які постають у зв’язку із змінами до розділів II та IV Особливої частини Кримінального кодексу України

Крайник Г. С. , Ревякін Д. В. , Чорнобривець Р. Є. Окремі питання легалізації проституції та декриміналізації діяльності, пов’язаної з нею

Крайник Г. С. , Сачук Б. П. Проблематика розвитку трансплантації в Україні

Кривоконь Д. А. Щодо вдосконалення антитерористичного законодавства України

Куценко Д. О. Щодо удосконалення змісту предикатного діяння, передбаченого ст. 209 Кримінального кодексу України

Мананкова І. В. , Товстопят Г. В. Проблема правового статусу людини і громадянина в країнах мусульманського права

Мельник П. О. Поняття «організована злочинність» у історико-правовому вимірі

Милоненко Ю. В. Реалізація положень конвенції ООН у сфері публічного адміністрування про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) в Україні

Никорович Б. Д. Порівняльно-правовий аналіз інституту необхідної оборони у кримінальному праві України та зарубіжних країн

Новиков О. В. , Коротун Т. В. Англо-американська модель суду присяжних для України. Досвід США для України

Новіков О. В. , Алгаш В. В. Федералізація України: аргументи та контраргументи

Овчаренко А. Є. Легалізація грального бізнесу на теренах Україні

Панфілова Ю. М. Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства

Приблуда П. М. Проблеми реалізації обов’язків громадянина у сфері державного управління

Приходько В. Ю. Медіація як альтернативний метод вирішення конфліктів та її перспективи в України

Реброва Ю. В. Про вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконне штучне переривання вагітності

Сидєльніков О. Д. , Кисилевич О. В. Зарубіжний досвід законодавчого регулювання адміністративної відповідальності

Тадика Є. Д. , Хасія М. В. Щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у разі вчинення їх уповноваженими особами терористичного злочину

Точілов В. О. Кіберзлочинність в Україні: теоретичні аспекти і шляхи захисту

Турук А. О. Історичний аспект формування інституту комерційної таємниці

Харіна М. Ю. Право людини на свободу слова в аспекті журналістської діяльності

Хіль М. В. , Іванцова А. В. Кроки до покращення роботи прокурора та підвищення довіри населення

Чайка В. В. Соціальна обумовленість криміналізації насильства в родині

Чередниченко К. Ю. , Глинська О. В. Конституційно-правовий статус іноземців за національним та зарубіжним законодавством в аспекті політичних прав

Шевчук О. М. , Козак Н. П. Громадська експертиза у сфері державної митної справи: сутність, види та шляхи реалізації

Юрченко С. М. , Смоян А. А. Особливості захисту авторського права в міжнародному приватному праві

Яланський О. С. Щодо наслідків порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою

Ярошенко В. М. Співвідношення бандитизму і розбою за Кримінальним кодексом України

13. Педагогічні наукиJosé L. P. , Aizikova L. . Literature circles method as a tool for formation of students’ communicative mobility in crosscultural interaction

Абабілова Н. М. Знання, вміння та навички як важливі складові професійної підготовки майбутніх конкурентоздатних перекладачів

Абрамов В. В. О целесообразности новаций систематизации спортивного туризма

Баркасі В. В. , Казакова М. М. Застосування корпусного підходу при навчанні іноземних мов у ВЗО

Баркасі В. В. , Філіпп’єва Т. І. Сучасні теоретико-методичні умови впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання

Белан В. Ю. Використання дистанційного навчання у польській вищій освіті та його перспективність для української

Бербенець О. С. , Семененко В. П. , Трачук С. В. Формування відношення учнів 6-7 класів до предмету «Фізична культура» в закладах середньої освіти

Бистра І. І. , Літвінова К. Ю. Розвиток координації у дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі підготовки у секціях зі спортивної аеробіки

Білан В. А. , Демченко І. І. Корекційна робота як специфіка професійної діяльності дефектолога

Білецька В. В. , Поляничко О. М. , Комоцька О. С. Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу

Білокопитов В. І. Якість вищої освіти: регіональні мережі та асоціації забезпечення

Бобро А. А. Зміст та структура професійної етики в соціальній роботі

Боровицька О. М. Концертмейстерська діяльність: проблема дефініції поняття, сутність феномену, сучасні реалії виконавства

Браславська О. В. , Рожі І. Г. Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів географії під час туристсько-краєзнавчої роботи

Буденкова Н. М. , Мисіна О. І. Застосування активних методів навчання у формуванні довершеної особистості

Васильєва Г. Г. , Юлдашева І. О. , Зорін В. В. Камерно-вокальні фортепіанні твори доромантичного періоду: історична еволюція

Вдовенко О. І. , Лопатко Ю. В. Використання інноваційних методів навчання на уроках в закладах професійно-технічної освіти кулінарного профілю при формуванні практичних умінь учнів

Виноградов В. Е. , Билецкая В. В. , Ясько Л. В. Средства восстановления после тренировочной и соревновательной деятельности в спортивной ходьбе

Вінтюк Ю. В. Організація виконання курсових робіт у студентів-психологів

Гарага А. В. Аналіз навчально-методичного забезпечення для фахівців сфери туризму у країнах ЄС

Гільман А. Ю. Алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді

Головач І. І. , Ясько Л. В. , Салоїд С. М. Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання

Голубош С. В. Філософська концепція педагогічної аксіології

Горбенко М. І. , Лой Б. І. Організаційно-технологічні особливості анімаційних програм для молодіжного туризму

Гордієнко О. І. Сучасний стан та перспективи розвитку фізичного виховання студентів ВНЗ

Давидович С. Н. Державний менеджмент: демократичні засади побудови державних органів

Данилко В. М. Формування фізичного здоров’я молоді у національних традиціях українського народу

Духаніна Н. М. Особливості навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

Єретик А. А. , Портна І. Л. «Сумісний метод» розвитку силових якостей гімнастів

Журавська Н. С. , Гудович А. В. , Росінська А. М. Методика проблемних занять: наукові дослідження

Журавська Н. С. , Корабльова А. А. , Сірий О. А. Організаційно-правові засади управління конкурентоспроможністю освітніх послуг та національно-патріотичне виховання: наукові дослідження

Задорожна-Княгницька Л. В. Структурно-компонентна модель деонтологічної підготовки менеджерів освіти в університетах

Заскалєта С. Г. , Округ А. Є. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови

Захарченко М. О. Особливості ціннісних орієнтацій учнівської молоді в процесі фізичного виховання

Зеленюк О. В. , Чекмарьова В. В. , Бикова Г. В. Сучасна парадигма формування здоров’я збережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів

Іванько В. В. , Морозова С. М. Європейська концепція навчання протягом життя

Іщенко О. А. Виховання студентської молоді в процесі туристично-краєзнавчої діяльності

Казачінер О. С. , Ганіна Н. В. Тема людей із особливостями психофізичного розвитку в сучасній художній дитячій літературі

Карнаухова А. В. , Самченко І. В. Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи

Кириченко Т. Г. Реалізація завдань формування здорового способу життя студентів вишу в процесі фізичного виховання

Клименко Г. В. , Виноградов В. Є. Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка

Клочкова Ю. В. Особливості мовленнєвої корекції логопеда та вихователя для дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ в умовах ДНЗ

Ковальчук В. І. , Дзюземова О. О. Побудова системи студентського самоврядування в закладі професійно-технічної освіти

Ковальчук В. І. , Єрмак Т. М. Планування діяльності закладу загальної середньої освіти в умовах освітніх змін

Кожанова О. С. , Косік Н. Л. , Косік М. С. Оцінка показників абсолютної сили методом динамометрії у студентів першого курсу різних спеціальностей

Кожанова О. С. , Соляник Т. В. , Цикоза Є. В. Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії

Конох А. А. Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання у сфері екологічного туризму: теоретичний аспект проблеми

Конох А. П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і туризму

Кочубей А. В. Гуманітарне середовище вищого технічного навчального закладу як умова формування професійно- моральних якостей майбутніх фахівців інженерної галузі

Кравченко Т. П. Психолого-педагогічні умови формування у школярів відповідального ставлення до здоров’я

Криволапов Е. А. Модель формування професійної компетентності з безпеки туризму у майбутніх фахівців туристичної галузі

Кристопчук Т. Є. , Мельник Ю. В. Моніторинг стану викладання навчального предмета: алгоритм вивчення

Круцевич Т. Ю. , Андрєєва О. В. , Благій О. Л. , Садовський О. О. Проблема формування рекреаційної культури студентської молоді в умовах активного дозвілля

Кулеша Н. П. Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей, які проживають у різних умовах родинності до умов навчання у ЗВО

Лахтадир О. В. , Гаврилова Н. Г. , Євдокимова Л. Г. Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту

Литвиненко О. М. , Адаменко О. О. , Борецька Н. О. Фізична культура як засіб формування здорового способу життя студентської молоді у вищому навчальному закладі

Лой Б. І. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх організаторів фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі

Люта Д. А. Методологічні підходи у формуванні готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності

Ляшенко В. М. , Гацко О. В. , Гнутова Н. П. Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики)

Ляшенко В. М. , Туманова В. М. , Корж Є. М. Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом

Майборода Р. В. Конкурентоспроможність у контексті професійної мобільності майбутніх економістів

Маковецька Н. В. , Конох О. Є. Використання зарубіжного досвіду дистанційного навчання у підготовці фахівців галузі туризму та готельно- ресторанної справи

Марченко Н. М. Використання методу «Lernen durch Lehren» у процесі підготовки майбутніх учителів німецької мови

Мерлянова О. А. , Ацехівська О. В. Виховання національної та етнічної толерантності у дитячих аматорських колективах народно-сценічного танцю

Милацька В. В. Психолого-педагогічний супровід в умовах модернізації освітнього середовища технічного коледжу

Мироненко Т. П. , Добровольська Л. С. , Рудичик О. М. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб підготовки майбутніх фахівців

Мовчан В. П. Психологічна консультація в організації туристсько-краєзнавчої роботи

Небова Н. А. Технології формування здорового способу життя в процесі підготовки майбутніх фахівців ВНЗ технічного спрямування

Неведомська Є. О. Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту

Обозний В. В. Теоретико-методологічні засади освітньої стратегії розвитку регіонального туризму

Оксентюк Н. В. Взаємозв’язок емоційного інтелекту та транскультурної компетентності

Олексін Ю. П. , Якубовська С. С. Загальнонавчальні компетентності як засіб соціалізації особистості студента технічного ВНЗ

Олексін Ю. П. , Якубовська С. С. Педагогічна супервізія як елемент індивідуалізації дуального навчання

Оріховська Г. С. , Спесивих О. О. Особливості програми фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти

Орлова Н. С. Розвиток навчально-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з проектування одягу

Палатний І. А. , Палатна О. М. Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства в боротьбі проти булінгу

Пангелова Н. Е. , Кусай М. В. Комплексное развитие физических и нравственных качеств детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания

Пангелова Н. Є. , Рубан В. Ю. Фізичний стан і рухова активність учнів початкових класів сільської загальноосвітньої школи

Пивовар А. А. Особливості планування засобів фізичного та розумового розвитку старших дошкільників

Півень О. П. Мотиваційно-цінніснне ставлення студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності

Плаксін А. А. Особливості розвитку дидактичної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти МВС України

Плужнік А. В. Зміст поняття «іншомовна комунікативна культура» у психолого-педагогічних дослідженнях

Поліщук О. П. Виховання в учнів початкових класів моральних цінностей у процесі позакласної роботи

Полковенко О. В. , Тимчик О. В. Фізичне виховання учнів у контексті сучасної педагогічної науки

Попова Л. І. Іноземні мови в освіті дорослих

Попрошаєв О. В. , Білик О. А. Доповнення стандарту віщої освіти в межах кожної спеціальності загальною компетентністю випускника, яка передбачає навички рухової активності

Потужній О. В. Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання

Потужній О. В. , Шульга М. П. Теоретичні аспекти формування індивідуальної фізичної культури учнівської молоді

Проскуркіна Я. І. The pre-university preparation programs for international students in Canada (experience of University of Toronto)

Пустовойченко Д. В. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців на основі міжкультурної комунікативної компетентності

Раковська М. А. Концептуальний підхід до визначення методів діагностування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в Польщі

Савиченко О. М. , Шуневич О. М. Ресурси позитивної психотерапії для розвитку мотивації вчителів у післядипломній педагогічній освіті

Савченко В. М. , Лопатенко Г. О. Роль духовності у спорті (огляд вітчизняної та російськомовної літератури)

Самолюк А. А. Сучасний стан проблеми формування творчої активності учнів у процесі туристсько-краєзнавчої роботи

Сембрат С. В. , Погребний В. В. Формування фактурної структури фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку

Сергеєва Г. М. Роль природничих наук у створенні освітнього середовища в медичному коледжі

Сидорук А. В. Освітньо-інформаційне середовище як засіб підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності

Смірнова О. О. До питання про основний аналіз магічної складової як частини культурологічного комплексу

Сокаль В. А. Розвиток професійної педагогічної освіти у Північній Європі

Соловйов В. А. Мануальна технічна майстерність як фактор професійної підготовки майбутнього керівника хорового колективу

Соловйов В. А. Гармонійне поєднання складових диригентсько-хорового мистецтва та емоційно-змістовної виразності хореографії

Сорока М. В. Особливості формування мовної особистості здобувача освіти у коледжі

Сталовєрова Г. В. , Іщенко А. О. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії

Суріна Г. Ю. Соціально-економічні передумови зміни освітньої парадигми

Томенко О. А. Обґрунтування здоров’язбережної складової неспеціальної (загальної) фізкультурної освіти студентської молоді

Ханіна Л. В. Актуальність полікультурного виховання у вищій освіті

Харченко Г. Д. Динамическая электронейростимуляция в реабилитации спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука

Царук В. П. Різноманітність наукових підходів до проблеми формування здорового способу життя учнів

Цюцюра Л. Г. Особливості педагогічної етики в навчальних закладах І рівня акредитації

Чернюк І. А. Взаємозв’язок соціально-психологічних аспектів та політичної субкультури в Україні

Шапочка К. А. , Курчатова А. В. Foreign language as a means of children with special educational needs creative personality formation

Швець С. В. , Омельченко Т. Г. , Бірючинська С. В. Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії

Шевченко І. В. , Кордюк О. М. Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у сучасній методичній і науковій літературі вітчизняних і закордонних авторів

Шевченко С. П. Культурологічний аспект у процесі викладання англійської мови

Шевчук Т. Є. Громадянська компетентність як елемент формування особистості майбутніх фахівців

Шепель М. Є. Розвиток навичок читання фахових текстів з іноземної мови як передумова становлення фахівця автомобільної галузі

Шидей Н. В. Комунікативна компетентність як складова журналістської майстерності

Шикун А. В. Modern practices in the study of English with the help of new technologies

Шикун А. В. Підвищення якості навчання в закладах вищої освіти в умовах інтеграції та глобалізації

Шкавро В. В. Упровадження тестових завдань із мовознавчих дисциплін на освітній платформі Moodle для майбутніх учителів української мови і літератури

Щербакова О. Л. , Нікіфорчук С. С. Предметно-мовний інтегрований підхід як необхідна складова організації процесу іншомовної освіти

Юхимець О. І. Інформативно-комунікативне середовище у вищій технічній школі

14. Медичні наукиМельник В. С. , Горзов Л. Ф. Поєднані зубощелепні аномалії у дітей, які звернулися за ортодонтичною допомогою

Мочалов Ю. О. , Майструк П. О. , Сабов А. В. , Локота О. В. Оцінка впливу рівня забруднення навколишнього середовища та біогеохімічних дефіцитів фтору та йоду на перебіг карієсу зубів у підлітків Закарпатської області

Піддубна А. А. , Вівсянник В. В. , Яремчук І. І. , Кобилянська-Васільєва А. М. , Злотар О. В. , Фадеєва С. І. Патогенетичні особливості та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок

Спіріна І. Д. , Рокутов С. В. , Шорніков А. В. , Широков О. В. Спонтанні ремісії у хворих на алкогольну залежність у пізньому віці

15. Фармацевтичні науки
16. Ветеринарні науки
17. МистецтвознавствоГусарчук Т. В. Дистанція – два століття: образно-стильові паралелі тріо Артемія Веделя «Покаянія отверзи мі двері» та духовного концерту Ігоря Тилика

Єсипок В. М. Бандура з ГУЛАГу

Єсипок В. М. Музичні інструменти мандрівних співців в Україні

Крюкова Г. О. , Мостовщикова Д. О. Стилістичні особливості етностилю в творчості сучасних українських митців

Мозговий В. Л. , Кедіс О. Ю. Артистизм у сучасному вокальному мистецтві

Паньків Г. С. Взаємозв`язки станкового та монументального в образотворчому мистецтві: теоретичний аспект

Филиппова О. Н. Поэтический взгляд на мир в творчестве М. К. Клодта – художника-пейзажиста (1832-1902 гг.)

Филиппова О. Н. Творчество Пьера Огюста Ренуара – художника и скульптора (1841-1919 гг.)

18. Архітектура
19. Психологічні наукиВойцеховська О. В. Піскова терапія як форма психологічної допомоги дітям та дорослим

Волошина Н. В. Психолінгвістичні аспекти сприйняття рекламного тексту

Загурська І. С. , Шевчук О. П. Корекційно-розвивальна робота практичного психолога як форма психологічної допомоги у подоланні тривожності підлітків

Кобринчук З. П. Розвиток емоційного інтелекту підлітків

Колтунович Т. А. , Поліщук О. М. Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів

Макаренко С. С. Соціально-психологічна допомога учасникам бойових дій

Яновська Т. А. Особливості формування емоційного інтелекту майбутніх педагогів під впливом інтерактивних методів навчання

Ященко Г. П. Специфіка функціонально-структурного поділу соціальних інновацій у комерційних організаціях

20. Військові наукиСоколовський В. В. , Бородін С. В. , Самсонов Ю. В. Методологія формування складових емоційно-вольової культури військовослужбовців

21. Національна безпека
22. Соціологічні науки
23. Політичні наукиСедляр Ю. О. , Кравченко Н. В. Стратегічне партнерство між Україною і США у сучасних геополітичних реаліях

Середа К. В. , Габро І. В. Соціальні мережі як ефективний інструмент здійснення цифрової дипломатії

Шаловинська Ж. Т. , Тригуб О. П. Політико-правові основи відносин України та північно-африканських країн

24. Фізичне виховання та спортБазилевич Н. О. , Тонконог О. С. Особливості методики розвитку витривалості старшокласників в процесі занять туризмом

Безкоровайний С. Б. Організація фізкультурно-спортивної діяльності студентів вузів у процесі занять сумо

Бондар К. А. Основні елементи професійної підготовки фахівців у сфері сільського зеленого туризму

Бугаевский К. А. , Олейник Е. А. Костный таз и его морфофункциональные особенности в половых соматотипах в ряде женских атлетических видов спорта

Булашев А. Я. , Женьцян С. . Подготовка спортивного похода – залог его успеха

Ганопольский В. И. , Соловых Т. К. Информационное обеспечение и организация спортивно-патриотических походов в Беларуси

Горбенко М. І. Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів

Гринчук А. А. , Чехівська Ю. С. Розвиток координаційних здібностей у студентів-баскетболістів у вищих навчальних закладах

Зигунов В. Н. Военно-прикладное значение видов спортивного туризма

Зігунова І. С. Сутність інноваційної системи професійної підготовки інструкторів гірсько-пішохідного туризму в університеті

Іванік О. Б. Мотиваційні пріоритети до занять різними видами рухової активності за гендерними ознаками

Кадыров Р. Р. , Кривенко Ю. А. , Курочкин В. Г. Исторические предпосылки развития женского хоккея на траве в Андижане

Красова І. О. , Красов О. І. Взаємозвя’зок фізичної підготовленості і фізичного розвитку у структурі рухової системи молодших школярів

Марченко О. Ю. , Погасій Л. І. Потреба у досягненні успіху як складова мотивації до занять фізичною культурою

Мовчан В. П. Проблема травматизму в спорті та його профілактика

Пангелов Б. П. , Заруба О. В. Фітнес-туризм як різновид спортивно-оздоровчого сервісу

Пангелова Н. Є. , Танєв П. . Чинники становлення і розвитку фізичної культури в Болгарії за часів національного відродження (ХVІІІ-ХІХ ст.)

Пєшкова О. Ю. До проблеми впливу фітнес-технологій на формування здорового способу життя студентської молоді

Підгайна В. О. Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами акварекреації на рівень фізичного розвитку і показники серцево-судинної та дихальної систем організму юнаків 16-17 років

Поліщук В. В. Розвиток фізичних здібностей учнів середньої ланки в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності

Постернак І. В. Плавання як складова здоров’язберігаючого середовища для студентів

Троценко В. В. Вплив занять туризмом на показники рівня фізичного здоров’я підлітків

Троценко Т. Ю. , Пивоваров А. А. Перспективи розвитку аквафітнесу у фізичному вихованні молодших школярів

Фастовець О. О. Міста як центри розвитку міського (урбан) туризму

Чиженок Т. М. , Коваленко Ю. О. Показники тренувальних навантажень і ступінь їх впливу на стан здоров’я юних каратистів

Шульга М. П. Методичні особливості відбору юних бігунів в бігу на середні дистанції на різних етапах підготовки

Юрченко І. В. Методика розвитку швидкісно-силових здібностей у студентів-боксерів

25. Державне управлінняКондраненкова І. К. , Бабич В. А. Електронні петиції як засіб взаємодії в системі «уряд-громадськість»

26. КультурологіяКалініна Л. А. , Стокроцька А. О. Культурно-історичні аспекти аматорського театрального руху на Миколаївщині

Мельник І. П. Специфіка діяльності аматорських колективів у контексті українського циркового мистецтва

Орлова О. В. , Ігнатенко А. О. Аналіз культурно-історичного рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області)

27. Соціальні комунікаціїБєлкіна Є. В. Формати інтеграції косметичних продуктів на канали beauty-блогерів на платформі YouTube

Демчина Л. І. Синергетичний підхід в умовах реформування бібліотечно-інформаційної освіти

Жукова В. П. Моделювання бібліотечно-інформаційного сервісу

Зеленовська А. О. Інформаційна війна як зовнішня загроза для репутаційного капіталу національного антикорупційного бюро України

Зенова А. В. Діагностика технологічного та творчого потенціалу редакції ЗМІ в процесі змін

Ісса Н. Р. Використання VR-технологій у різних сферах рекла-мної комунікації: зарубіжний та вітчизняний досвід

Коваленко О. Ю. , Черкашина А. C. Search engines advertising and marketing platforms in social communication

Лаба О. В. , Захара І. Я. Впровадження автоматизованої інформаційної системи в діяльності закладів з підготовки водіїв транспортних засобів: діловодний аспект

Радута Т. С. Технології доповненої та віртуальної реальності в digital-медіа

 Пошук за авторами

ПАРТНЕРИ

НОВИНИ

Архів новин...

 

© 2013-2022 Науковий журнал "Молодий вчений"